دیلم

دیلم

برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به بندر دیلم می رویم و در ارتباط نقش این بندر در صنعت گردشگری و ... مصاحبه هایی تهیه شده است.

تعداد ویدئوها: ۵ | زمان ایجاد: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷