آموزش برنامه نویسی پایتون

آموزش برنامه نویسی پایتون

دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون برای مبتدیان که توسط مایکروسافت پشتیبانی شده

تعداد ویدئوها: ۴۳ | زمان ایجاد: ۳ مهر ۱۳۹۸
1Programming with Python | Python for Beginners [1 of 44] آموزش پایتونProgramming with Python | Python for Beginners [1 of 44] آموزش پایتونآموزش برنامه نویسی
2Introducing Python | Python for Beginners [2 of 44]Introducing Python | Python for Beginners [2 of 44]آموزش برنامه نویسی
3Getting Started | Python for Beginners [3 of 44]Getting Started | Python for Beginners [3 of 44]آموزش برنامه نویسی
4Configuring Visual Studio Code | Python for Beginners [4 of 44]Configuring Visual Studio Code | Python for Beginners [4 of 44]آموزش برنامه نویسی
5Using Print | Python for Beginners [5 of 44]Using Print | Python for Beginners [5 of 44]آموزش برنامه نویسی
6Demo: Hello World | Python for Beginners [6 of 44]Demo: Hello World | Python for Beginners [6 of 44]آموزش برنامه نویسی
7Comments | Python for Beginners [7 of 44]Comments | Python for Beginners [7 of 44]آموزش برنامه نویسی
8Demo: Comments | Python for Beginners [8 of 44]Demo: Comments | Python for Beginners [8 of 44]آموزش برنامه نویسی
9String Concepts | Python for Beginners [9 of 44]String Concepts | Python for Beginners [9 of 44]آموزش برنامه نویسی
10Demo: Strings | Python for Beginners [10 of 44]Demo: Strings | Python for Beginners [10 of 44]آموزش برنامه نویسی
11Formatting Strings | Python for Beginners [11 of 44]Formatting Strings | Python for Beginners [11 of 44]آموزش برنامه نویسی
12Demo: Formatting Strings | Python for Beginners [12 of 44]Demo: Formatting Strings | Python for Beginners [12 of 44]آموزش برنامه نویسی
13Numeric Data Types | Python for Beginners [13 of 44]Numeric Data Types | Python for Beginners [13 of 44]آموزش برنامه نویسی
14Demo: Numbers | Python for Beginners [14 of 44]Demo: Numbers | Python for Beginners [14 of 44]آموزش برنامه نویسی
15Date data types | Python for Beginners [15 of 44]Date data types | Python for Beginners [15 of 44]آموزش برنامه نویسی
16Demo: Dates | Python for Beginners [16 of 44]Demo: Dates | Python for Beginners [16 of 44]آموزش برنامه نویسی
17Error Handling | Python for Beginners [17 of 44]Error Handling | Python for Beginners [17 of 44]آموزش برنامه نویسی
18Demo: Error Handling | Python for Beginners [18 of 44]Demo: Error Handling | Python for Beginners [18 of 44]آموزش برنامه نویسی
19Conditional Logic | Python for Beginners [19 of 44]Conditional Logic | Python for Beginners [19 of 44]آموزش برنامه نویسی
20Demo: Conditional Logic | Python for Beginners [20 of 44]Demo: Conditional Logic | Python for Beginners [20 of 44]آموزش برنامه نویسی
21Handling Multiple Conditions | Python for Beginners [21 of 44]Handling Multiple Conditions | Python for Beginners [21 of 44]آموزش برنامه نویسی
22Demo: Multiple Conditions | Python for Beginners [22 of 44]Demo: Multiple Conditions | Python for Beginners [22 of 44]آموزش برنامه نویسی
23Complex Conditions | Python for Beginners [23 of 44]Complex Conditions | Python for Beginners [23 of 44]آموزش برنامه نویسی
24Demo: Complex Conditions | Python for Beginners [24 of 44]Demo: Complex Conditions | Python for Beginners [24 of 44]آموزش برنامه نویسی
25Collections | Python for Beginners [25 of 44]Collections | Python for Beginners [25 of 44]آموزش برنامه نویسی
26Loops | Python for Beginners [27 of 44]Loops | Python for Beginners [27 of 44]آموزش برنامه نویسی
27Demo: Loops | Python for Beginners [28 of 44]Demo: Loops | Python for Beginners [28 of 44]آموزش برنامه نویسی
28Introducing Functions | Python for Beginners [29 of 44]Introducing Functions | Python for Beginners [29 of 44]آموزش برنامه نویسی
29Demo: Functions | Python for Beginners [30 of 44]Demo: Functions | Python for Beginners [30 of 44]آموزش برنامه نویسی
30Parameterized Functions | Python for Beginners [31 of 44]Parameterized Functions | Python for Beginners [31 of 44]آموزش برنامه نویسی
31Demo: Parameterized functions | Python for Beginners [32 of 44]Demo: Parameterized functions | Python for Beginners [32 of 44]آموزش برنامه نویسی
32Modules and Packages | Python for Beginners [33 of 44]Modules and Packages | Python for Beginners [33 of 44]آموزش برنامه نویسی
33Virtual Environments | Python for Beginners [34 of 44]Virtual Environments | Python for Beginners [34 of 44]آموزش برنامه نویسی
34Demo: Virtual Environment Packages | Python for Beginners [35 or 44]Demo: Virtual Environment Packages | Python for Beginners [35 or 44]آموزش برنامه نویسی
35Calling An API | Python for Beginners [36 of 44]Calling An API | Python for Beginners [36 of 44]آموزش برنامه نویسی
36Demo: Calling An API | Python for Beginners [37 of 44]Demo: Calling An API | Python for Beginners [37 of 44]آموزش برنامه نویسی
37JavaScript Object Notation (JSON) | Python for Beginners [38 of 44]JavaScript Object Notation (JSON) | Python for Beginners [38 of 44]آموزش برنامه نویسی
38Demo: JSON | Python for Beginners [39 of 44]Demo: JSON | Python for Beginners [39 of 44]آموزش برنامه نویسی
39Managing Keys | Python for Beginners [40 of 44]Managing Keys | Python for Beginners [40 of 44]آموزش برنامه نویسی
40Demo: Managing Keys | Python for Beginners [41 of 44]Demo: Managing Keys | Python for Beginners [41 of 44]آموزش برنامه نویسی
41Decorators | Python for Beginners [42 of 44]Decorators | Python for Beginners [42 of 44]آموزش برنامه نویسی
42Demo: Decorators | Python for Beginners [43 of 44]Demo: Decorators | Python for Beginners [43 of 44]آموزش برنامه نویسی
43Next Steps | Python for Beginners [44 of 44]Next Steps | Python for Beginners [44 of 44]آموزش برنامه نویسی