کلاس چهارم

کلاس چهارم

کلاس چهارم

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۹ مرداد ۱۳۹۹
1آموزش کامل مباحث کتاب فارسی چهارم دبستان توسط دبیران کانون قلم چیآموزش کامل مباحث کتاب فارسی چهارم دبستان توسط دبیران کانون قلم چیبیاموز
2کلیپی از آموزش مطالب کتاب درسی چهارم دبستانکلیپی از آموزش مطالب کتاب درسی چهارم دبستانبیاموز
3گفتن نکات مربوط به فرضیه و نطریه و تعریف آنها از کتاب فارسی چهارم دبستانگفتن نکات مربوط به فرضیه و نطریه و تعریف آنها از کتاب فارسی چهارم دبستانبیاموز
4گفتن نکات مربوط به علوم چهارم دبستان توسط شهلا صالح فردگفتن نکات مربوط به علوم چهارم دبستان توسط شهلا صالح فردبیاموز
5گفتن نکات مهم از کتاب ریاضی چهارم دبستانگفتن نکات مهم از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
6ارائه نکات مربوط به درس علوم چهارم دبستانارائه نکات مربوط به درس علوم چهارم دبستانبیاموز
7فیلم بسیار آموزنده برای دانش آموزان کلاس چهارم دوره اولفیلم بسیار آموزنده برای دانش آموزان کلاس چهارم دوره اولبیاموز
8آموزش کامل مباحث کتاب فارسی چهارم دبستانآموزش کامل مباحث کتاب فارسی چهارم دبستانبیاموز
9ارائه نکات مربوط به مباحث کتاب علوم تجربی چهارم دبستانارائه نکات مربوط به مباحث کتاب علوم تجربی چهارم دبستانبیاموز
10آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
11آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
12آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
13آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
14آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
15آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
16آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
17آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
18آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
19آموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
20کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
21کلیپ  آموزشی از کتاب ریاضی چهارم  دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
22آموزش کامل ریاضی چهارم دبستانآموزش کامل ریاضی چهارم دبستانبیاموز
23کلیپ اموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانکلیپ اموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
24کلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم  دبستانکلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
25کلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم  دبستانکلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز
26کلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم  دبستانکلیپ های آموزشی از کتاب ریاضی چهارم دبستانبیاموز