گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول بایرن مونیخ به هرتابرلین (لواندوفسکی / اولین گل بوندسلیگا 2019-20)گل اول بایرن مونیخ به هرتابرلین (لواندوفسکی / اولین گل بوندسلیگا 2019-20)بایرن مونیخ
2گل اول هرتابرلین به بایرن مونیخ (لوکباکیو)گل اول هرتابرلین به بایرن مونیخ (لوکباکیو)بایرن مونیخ
3گل دوم هرتابرلین به بایرن مونیخ (مارکو گروژیک)گل دوم هرتابرلین به بایرن مونیخ (مارکو گروژیک)بایرن مونیخ
4گل دوم بایرن مونیخ به هرتابرلین (دبل لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به هرتابرلین (دبل لواندوفسکی)بایرن مونیخ
510 گل برتر تقابل های بایرن مونیخ و شالکه10 گل برتر تقابل های بایرن مونیخ و شالکهبایرن مونیخ
6گل اول بایرن مونیخ به شالکه (لواندوفسکی)گل اول بایرن مونیخ به شالکه (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
7گل دوم بایرن مونیخ به شالکه (سوپرگل لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به شالکه (سوپرگل لواندوفسکی)بایرن مونیخ
8گل سوم بایرن مونیخ به شالکه (هت تریک لواندوفسکی)گل سوم بایرن مونیخ به شالکه (هت تریک لواندوفسکی)بایرن مونیخ
9گل سوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (توماس مولر)گل سوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (توماس مولر)بایرن مونیخ
10گل دوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
11گل اول بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (کومان)گل اول بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (کومان)بایرن مونیخ
12گل هفتم بایرن مونیخ به تاتنهام (پوکر گنابری)گل هفتم بایرن مونیخ به تاتنهام (پوکر گنابری)بایرن مونیخ
13گل ششم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل لواندوفسکی)گل ششم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل لواندوفسکی)بایرن مونیخ
14گل پنجم بایرن مونیخ به تاتنهام (هت تریک گنابری)گل پنجم بایرن مونیخ به تاتنهام (هت تریک گنابری)بایرن مونیخ
15گل دوم تاتنهام به بایرن مونیخ (هری کین)گل دوم تاتنهام به بایرن مونیخ (هری کین)بایرن مونیخ
16گل چهارم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل گنابری)گل چهارم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل گنابری)بایرن مونیخ
17گل سوم بایرن مونیخ به تاتنهام (گنابری)گل سوم بایرن مونیخ به تاتنهام (گنابری)بایرن مونیخ
18گل دوم بایرن مونیخ به تاتنهام (لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به تاتنهام (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
19گل اول بایرن مونیخ به تاتنهام (کیمیچ)گل اول بایرن مونیخ به تاتنهام (کیمیچ)بایرن مونیخ
20گل اول تاتنهام به بایرن مونیخ (سون هیونگ مین)گل اول تاتنهام به بایرن مونیخ (سون هیونگ مین)بایرن مونیخ
21گل دوم هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)گل دوم هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)بایرن مونیخ
22گل اول بایرن مونیخ به هوفنهایم (لواندوفسکی)گل اول بایرن مونیخ به هوفنهایم (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
23گل اول هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)گل اول هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)بایرن مونیخ
24آخرین گل باستین شواین اشتایگر در آلیانز آره ناآخرین گل باستین شواین اشتایگر در آلیانز آره نابایرن مونیخ
255 گل برتر باستین شوان اشتایگر در بوندسلیگا5 گل برتر باستین شوان اشتایگر در بوندسلیگابایرن مونیخ
2618 گل لواندوفسکی در فصل 2019-2020 تا 19 مهر18 گل لواندوفسکی در فصل 2019-2020 تا 19 مهربایرن مونیخ
27گلزنی لواندوفسکی در هشتمین بازی پیاپی برای بایرن مونیخ در بوندسلیگاگلزنی لواندوفسکی در هشتمین بازی پیاپی برای بایرن مونیخ در بوندسلیگابایرن مونیخ
28گل دوم بایرن مونیخ به المپیاکوس (دبل لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به المپیاکوس (دبل لواندوفسکی)بایرن مونیخ
29گل سوم بایرن مونیخ به المپیاکوس (تولیسو)گل سوم بایرن مونیخ به المپیاکوس (تولیسو)بایرن مونیخ
30گل پنجم اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (گونسالو پاسینسیا)گل پنجم اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (گونسالو پاسینسیا)بایرن مونیخ
31گل چهارم اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (مارتین هینترگر)گل چهارم اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (مارتین هینترگر)بایرن مونیخ
32گل اول بایرن مونیخ به اینتراخت فرانکفورت (لواندوفسکی)گل اول بایرن مونیخ به اینتراخت فرانکفورت (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
33گل اول اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (فیلیپ کوستیچ)گل اول اینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (فیلیپ کوستیچ)بایرن مونیخ
34فیلم گل اول بایرن مونیخ به فرایبورگ (لواندوفسکی)فیلم گل اول بایرن مونیخ به فرایبورگ (لواندوفسکی)بایرن مونیخ
35کلیپ 10 گل برتر والی در بوندسلیگاکلیپ 10 گل برتر والی در بوندسلیگابایرن مونیخ