گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول بایرن مونیخ به هرتابرلین (لواندوفسکی / اولین گل بوندسلیگا 2019-20)گل اول بایرن مونیخ به هرتابرلین (لواندوفسکی / اولین گل بوندسلیگا 2019-20)
2گل اول هرتابرلین به بایرن مونیخ (لوکباکیو)گل اول هرتابرلین به بایرن مونیخ (لوکباکیو)
3گل دوم هرتابرلین به بایرن مونیخ (مارکو گروژیک)گل دوم هرتابرلین به بایرن مونیخ (مارکو گروژیک)
4گل دوم بایرن مونیخ به هرتابرلین (دبل لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به هرتابرلین (دبل لواندوفسکی)
510 گل برتر تقابل های بایرن مونیخ و شالکه10 گل برتر تقابل های بایرن مونیخ و شالکه
6گل اول بایرن مونیخ به شالکه (لواندوفسکی)گل اول بایرن مونیخ به شالکه (لواندوفسکی)
7گل دوم بایرن مونیخ به شالکه (سوپرگل لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به شالکه (سوپرگل لواندوفسکی)
8گل سوم بایرن مونیخ به شالکه (هت تریک لواندوفسکی)گل سوم بایرن مونیخ به شالکه (هت تریک لواندوفسکی)
9گل سوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (توماس مولر)گل سوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (توماس مولر)
10گل دوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (لواندوفسکی)
11گل اول بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (کومان)گل اول بایرن مونیخ به ستاره سرخ بلگراد (کومان)
12گل هفتم بایرن مونیخ به تاتنهام (پوکر گنابری)گل هفتم بایرن مونیخ به تاتنهام (پوکر گنابری)
13گل ششم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل لواندوفسکی)گل ششم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل لواندوفسکی)
14گل پنجم بایرن مونیخ به تاتنهام (هت تریک گنابری)گل پنجم بایرن مونیخ به تاتنهام (هت تریک گنابری)
15گل دوم تاتنهام به بایرن مونیخ (هری کین)گل دوم تاتنهام به بایرن مونیخ (هری کین)
16گل چهارم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل گنابری)گل چهارم بایرن مونیخ به تاتنهام (دبل گنابری)
17گل سوم بایرن مونیخ به تاتنهام (گنابری)گل سوم بایرن مونیخ به تاتنهام (گنابری)
18گل دوم بایرن مونیخ به تاتنهام (لواندوفسکی)گل دوم بایرن مونیخ به تاتنهام (لواندوفسکی)
19گل اول بایرن مونیخ به تاتنهام (کیمیچ)گل اول بایرن مونیخ به تاتنهام (کیمیچ)
20گل اول تاتنهام به بایرن مونیخ (سون هیونگ مین)گل اول تاتنهام به بایرن مونیخ (سون هیونگ مین)
21گل دوم هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)گل دوم هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)
22گل اول بایرن مونیخ به هوفنهایم (لواندوفسکی)گل اول بایرن مونیخ به هوفنهایم (لواندوفسکی)
23گل اول هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)گل اول هوفنهایم به بایرن مونیخ (ادمیان)
24آخرین گل باستین شواین اشتایگر در آلیانز آره ناآخرین گل باستین شواین اشتایگر در آلیانز آره نا
255 گل برتر باستین شوان اشتایگر در بوندسلیگا5 گل برتر باستین شوان اشتایگر در بوندسلیگا
2618 گل لواندوفسکی در فصل 2019-2020 تا 19 مهر18 گل لواندوفسکی در فصل 2019-2020 تا 19 مهر