ارتعاشات

ارتعاشات

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۷ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 2: قوانین اولیه جرم و فنرآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 2: قوانین اولیه جرم و فنردانشکده مکانیک
2آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 3: مقدمه ای بر دینامیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 3: مقدمه ای بر دینامیکدانشکده مکانیک
3آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 4: نمونه هایی از سیستم های یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 4: نمونه هایی از سیستم های یک درجه آزادیدانشکده مکانیک
4آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 5: مروری بر دینامیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 5: مروری بر دینامیکدانشکده مکانیک
5آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 6: معرفی میرایی لزجآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 6: معرفی میرایی لزجدانشکده مکانیک
6آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 8: سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 8: سیستم یک درجه آزادیدانشکده مکانیک
7آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 9: ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 9: ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادیدانشکده مکانیک
8آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 10: پاسخ ضربه و پله سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 10: پاسخ ضربه و پله سیستم یک درجه آزادیدانشکده مکانیک
9آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 11: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به پلهآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 11: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به پلهدانشکده مکانیک
10آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 12: تحریک شوکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 12: تحریک شوکدانشکده مکانیک
11آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 13: طیف پاسخ شوکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 13: طیف پاسخ شوکدانشکده مکانیک
12آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 14: ارتعاشات هارمونیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 14: ارتعاشات هارمونیکدانشکده مکانیک
13آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 15: ارتعاشات سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 15: ارتعاشات سیستم یک درجه آزادیدانشکده مکانیک
14آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 16: جرم اضافه شدهآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 16: جرم اضافه شدهدانشکده مکانیک
15آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 17: میرایی لزج معادلآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 17: میرایی لزج معادلدانشکده مکانیک
16آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 18: میرایی معادلآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 18: میرایی معادلدانشکده مکانیک
17آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی -  جلسه 20: مثال هایی از سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 20: مثال هایی از سیستم های چند درجه آزادیدانشکده مکانیک
18آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 21: معادله لاگرانژآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 21: معادله لاگرانژدانشکده مکانیک
19آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 22: ارتعاشات آزاد سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 22: ارتعاشات آزاد سیستم های چند درجه آزادیدانشکده مکانیک
20آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 23آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 23دانشکده مکانیک
21آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 24: روابط تعامد مودهای فرکانسیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 24: روابط تعامد مودهای فرکانسیدانشکده مکانیک
22آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 25: پاسخ سیستم های چند درجه آزادی به تحریک هارمونیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 25: پاسخ سیستم های چند درجه آزادی به تحریک هارمونیکدانشکده مکانیک
23آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 26: میرایی سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 26: میرایی سیستم های چند درجه آزادیدانشکده مکانیک