ارتعاشات

ارتعاشات

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۷ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 2: قوانین اولیه جرم و فنرآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 2: قوانین اولیه جرم و فنر
2آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 3: مقدمه ای بر دینامیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 3: مقدمه ای بر دینامیک
3آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 4: نمونه هایی از سیستم های یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 4: نمونه هایی از سیستم های یک درجه آزادی
4آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 5: مروری بر دینامیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 5: مروری بر دینامیک
5آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 6: معرفی میرایی لزجآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 6: معرفی میرایی لزج
6آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 8: سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 8: سیستم یک درجه آزادی
7آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 9: ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 9: ارتعاشات آزاد سیستم یک درجه آزادی
8آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 10: پاسخ ضربه و پله سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 10: پاسخ ضربه و پله سیستم یک درجه آزادی
9آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 11: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به پلهآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 11: پاسخ سیستم یک درجه آزادی به پله
10آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 12: تحریک شوکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 12: تحریک شوک
11آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 13: طیف پاسخ شوکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 13: طیف پاسخ شوک
12آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 14: ارتعاشات هارمونیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 14: ارتعاشات هارمونیک
13آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 15: ارتعاشات سیستم یک درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 15: ارتعاشات سیستم یک درجه آزادی
14آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 16: جرم اضافه شدهآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 16: جرم اضافه شده
15آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 17: میرایی لزج معادلآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 17: میرایی لزج معادل
16آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 18: میرایی معادلآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 18: میرایی معادل
17آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی -  جلسه 20: مثال هایی از سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 20: مثال هایی از سیستم های چند درجه آزادی
18آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 21: معادله لاگرانژآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 21: معادله لاگرانژ
19آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 22: ارتعاشات آزاد سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 22: ارتعاشات آزاد سیستم های چند درجه آزادی
20آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 23آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 23
21آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 24: روابط تعامد مودهای فرکانسیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 24: روابط تعامد مودهای فرکانسی
22آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 25: پاسخ سیستم های چند درجه آزادی به تحریک هارمونیکآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 25: پاسخ سیستم های چند درجه آزادی به تحریک هارمونیک
23آموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 26: میرایی سیستم های چند درجه آزادیآموزش درس ارتعاشات - روح الله دهقانی - جلسه 26: میرایی سیستم های چند درجه آزادی