کلاس هفتم راهنمایی

کلاس هفتم راهنمایی

در این فهرست پخش تمام ویدیو های آموزشی این پایه را در اختیار دارید

تعداد ویدئوها: ۸۵ | زمان ایجاد: ۲۴ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس علم زندگانی _ پایه هفتم _ راهنمایی _ زمان وزیریتدریس درس علم زندگانی _ پایه هفتم _ راهنمایی _ زمان وزیری
2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ امین وزیریتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ امین وزیری
3تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدیتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدی
4تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار
5تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 2
6تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 3تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 3
7تدریس درس نصیحت های امام _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارتدریس درس نصیحت های امام _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار
8تدریس درس نصیحت های امام _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدیتدریس درس نصیحت های امام _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدی
9تدریس درس کلاس ادبیات _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارتدریس درس کلاس ادبیات _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار
10تدریس درس کلاس ادبیات _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدیتدریس درس کلاس ادبیات _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدی
11تدریس درس عهد و پیمان _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارتدریس درس عهد و پیمان _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار
12تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ محمد خاتمیتدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ محمد خاتمی
13تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
14تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
15تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ محمد خاتمی 2تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ محمد خاتمی 2
16تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3تدریس هندسه و استدلال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3
17تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمارتدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار
18تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ لیلا افزاییتدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ لیلا افزایی
19تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
20تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 2تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 2
21تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ لیلا افزایی 2تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ لیلا افزایی 2
22تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
23تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3
24تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 3تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 3
25تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 4تدریس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 4
26تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
27تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمارتدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار
28تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
29تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 2تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 2
30تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3
31تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 3تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 3
32تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 4تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 4
33تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 4تدریس سطح و حجم _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار 4
34تدریس شمارنده ها و اعداد اول _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس شمارنده ها و اعداد اول _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
35تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
35تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
37تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 3
38تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 4تدریس بردار مختصات _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 4
39تدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
40تدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمارتدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ رویا معمار
41تدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
42تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامدتدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد
43تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه هفتم _ کاوه حامد 2
44تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادیتدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی
45تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمیتدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی
46تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 2تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 2
47تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدیتدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی
48تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 3تدریس علوم و ابزارهای آن _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 3
49تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ لیاس مصفاییتدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ لیاس مصفایی
50تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ زینب عمادیانتدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ زینب عمادیان
51تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهیتدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی
52تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زادهتدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده
53تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زادهتدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده
54تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده 2تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده 2
55تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 2تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 2
56تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی 2تدریس مواد الفبای زندگی _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی 2
57تدریس منابع خدادادی در خدمت ا _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زادهتدریس منابع خدادادی در خدمت ا _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده
58تدریس منابع خدادادی در خدمت ا _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 2تدریس منابع خدادادی در خدمت ا _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 2
59تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 3تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مژگان خانی زاده 3
60تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زادهتدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده
61تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهیتدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی
62تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی 2تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ اصغر کوهی 2
63تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده 2تدریس منابع خدادادی در خدمت ما _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فیروزه حسین زاده 2
64تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمیتدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی
65تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادیتدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی
66تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدیتدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی
67تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی 2تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی 2
68تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 2تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 2
69تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی 2تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی 2
70تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 3تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 3
71تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 4تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ خدیجه سجادی 4
72تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی 3تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ مهدی رحیمی 3
73تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی 3تدریس انرژی نیاز همیشه _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ رضوان اسدی 3
74تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهیتدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی
75تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنیتدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی
76تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 2تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 2
77تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 2تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 2
78تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پورتدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پور
79تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 3تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 3
80تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 3تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 3
81تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 4تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 4
82تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 4تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ شبنم روشنی 4
83تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پور 3تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پور 3
84تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پور 2تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ غلامعی حسن پور 2
85تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 5تدریس دنیای درون من _ علوم تجربی _ پایه هفتم _ فاطمه شاهی 5