بارباپاپا

بارباپاپا

بارباپاپا (به فرانسوی: Barbapapa) یک سریال کارتونی، مجموعه کتاب کارتون استریپ و همچنین نام شخصیت اصلی این دو است.

بارباپاپا به فرانسوی به معنی پشمک است که نوعی شیرینی یا تنقلات که از شکر ساخته می‌شود.

بارباپاپا و همسرش بارباماما و هشت فرزند آن‌ها به نام‌های باربابراوو، باربابیو، باربابله، باربابرایت، باربالالا، باربازوو، باربالیبو" باربا بتي " موجوداتی هستند که می‌تواند به هر شکلی در بیاید.

تیلس تیلور به همراه همسرش آنت تیسو شخصیت «بارباپاپا» را در دهه ۷۰ به وجود آوردند که اولین بار به زبان فرانسوی منتشر شد و پس از آن به بیش از ۲۰ زبان ترجمه و سریال‌های تلویزیونی متعددی از روی آن ساخته شد.

سریال کارتونی بارباپاپا در سالیان گذشته با دوبله فارسی از شبکه دو تلویزیون ایران پخش شده‌است.

تعداد ویدئوها: ۶۸ | زمان ایجاد: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۸کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۸نوستالوژی
2کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۷کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۷نوستالوژی
3کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۶کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۶نوستالوژی
4کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۵کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۵نوستالوژی
5کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۴کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۴نوستالوژی
6کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۳کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۳نوستالوژی
7کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۲کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۲نوستالوژی
8کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۱کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۱نوستالوژی
9کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۰کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ۶۰نوستالوژی
10کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و پنجکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و پنجنوستالوژی
11کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و نهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و نهنوستالوژی
12کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و هشتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و هشتنوستالوژی
13کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و هفتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و هفتنوستالوژی
14کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و ششکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و ششنوستالوژی
15کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و یککارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و یکنوستالوژی
16کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و چهارکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و چهارنوستالوژی
17کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و سهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و سهنوستالوژی
18کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و دوکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاه و دونوستالوژی
19کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجاهنوستالوژی
20کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و نهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و نهنوستالوژی
21کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و هشتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و هشتنوستالوژی
22کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و هفتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و هفتنوستالوژی
23کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و ششکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و ششنوستالوژی
24کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و پنجکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و پنجنوستالوژی
25کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و چهارکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و چهارنوستالوژی
26کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و سهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و سهنوستالوژی
27کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و دوکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و دونوستالوژی
28کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و یککارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهل و یکنوستالوژی
29کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهلکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهلنوستالوژی
30کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و نهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و نهنوستالوژی
31کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و هشتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و هشتنوستالوژی
32کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و هفتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و هفتنوستالوژی
33کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و ششکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و ششنوستالوژی
34کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و پنجکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و پنجنوستالوژی
35کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و چهارکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و چهارنوستالوژی
36کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و سهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و سهنوستالوژی
37کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و دوکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و دونوستالوژی
38کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و یککارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سی و یکنوستالوژی
39کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سیکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سینوستالوژی
40کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و نهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و نهنوستالوژی
41کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و هشتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و هشتنوستالوژی
42کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و هفتکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و هفتنوستالوژی
43کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و ششکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و ششنوستالوژی
44کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و پنجکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و پنجنوستالوژی
45کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و چهارکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و چهارنوستالوژی
46کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و سهکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و سهنوستالوژی
47کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و دوکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و دونوستالوژی
48کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و یککارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیست و یکنوستالوژی
49کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیستکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت بیستنوستالوژی
50کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت نوزدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت نوزدهمنوستالوژی
51کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هجدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هجدهمنوستالوژی
52کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هفدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هفدهمنوستالوژی
53کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت شانزدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت شانزدهمنوستالوژی
54کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پانزدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پانزدهمنوستالوژی
55کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهاردهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهاردهمنوستالوژی
56کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سیزدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سیزدهمنوستالوژی
57کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دوازدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دوازدهمنوستالوژی
58کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت یازدهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت یازدهمنوستالوژی
59کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دهمنوستالوژی
60کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت نهمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت نهمنوستالوژی
61کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هشتمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هشتمنوستالوژی
62کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هفتمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت هفتمنوستالوژی
63کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ششمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت ششمنوستالوژی
64کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت پنجمنوستالوژی
65کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهارمکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت چهارمنوستالوژی
66کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سومکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت سومنوستالوژی
67کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دومکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت دومنوستالوژی
68کارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت اولکارتون بارباپاپا دوبله فارسی - قسمت اولنوستالوژی