آئرودینامیک ۱

آئرودینامیک ۱

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۵ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 1:  معرفی انواع جلوبرنده هاآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 1: معرفی انواع جلوبرنده ها
2آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 2 : انواع موتورهاآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 2 : انواع موتورها
3آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 4: حل مثالآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 4: حل مثال
4آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 5: جریان یک بعدیآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 5: جریان یک بعدی
5آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 6: امواج ضربه ایآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 6: امواج ضربه ای
6آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 7: لایه هم مرزیآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 7: لایه هم مرزی
7آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 8: راندمانآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 8: راندمان
8آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 9: بردآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 9: برد
9آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 10: رم جتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 10: رم جت
10آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 11: اثر تلفات ایرودینامیکآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 11: اثر تلفات ایرودینامیک
11آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 12: موتور توربوجتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 12: موتور توربوجت
12آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 13: تحلیل سیکل ترمودینامیکی توربوجتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 13: تحلیل سیکل ترمودینامیکی توربوجت
13آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 14: توربوجتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 14: توربوجت
14آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 15: توربوپراپ و توربوشفتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 15: توربوپراپ و توربوشفت
15آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 16: موتور ایده آلآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 16: موتور ایده آل
16آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 17: عملکرد موتور ایده آلآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 17: عملکرد موتور ایده آل
17آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 18: سازگاری موتور هواپیماآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 18: سازگاری موتور هواپیما
18آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 19: دهانه های صوتیآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 19: دهانه های صوتی
19آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 20: دهانه های فراصوتآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 20: دهانه های فراصوت
20آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 21: مساله تداخل لایه مرزی و موج ضربه ایآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 21: مساله تداخل لایه مرزی و موج ضربه ای
21آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 22: محفظه احتراقآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 22: محفظه احتراق
22آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 23: کمپرسورهای محوریآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 23: کمپرسورهای محوری
23اخبارآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه  24اخبارآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 24
24آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 4: حل مثالجلسه 25: پدیده surgeآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 4: حل مثالجلسه 25: پدیده surge
25آموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 26: راندمان کمپرسورآموزش درس آئرودینامیک 1 - کریم مظاهری - جلسه 26: راندمان کمپرسور