رمضان 97

رمضان 97

همراه با حاج سعید حدادیان در رمضان 97

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۳ شهریور ۱۳۹۷
1سیدمحمد جوادی | زمینه | شب 27 رمضان 97سیدمحمد جوادی | زمینه | شب 27 رمضان 97حاج سعید حدادیان
2فدایی، نیکبختیان، قائم مقامی، رزاقی و توحیدی | جوشن کبیر | شب 23 رمضان 97فدایی، نیکبختیان، قائم مقامی، رزاقی و توحیدی | جوشن کبیر | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
3سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 24 رمضان 97حاج سعید حدادیان
4سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 24 رمضان 97حاج سعید حدادیان
5سعید حدادیان | صحبت | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | صحبت | شب 24 رمضان 97حاج سعید حدادیان
6محمدحسین حدادیان | شور | شب 25 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان
7محمدحسین حدادیان و امیر عباسی| شور | شب 25 رمضان 97محمدحسین حدادیان و امیر عباسی| شور | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان
8امیر عباسی | زمینه | شب 25 رمضان 97امیر عباسی | زمینه | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان
9حاج سعید حدادیان | صحبت | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان | صحبت | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان
10سعید حدادیان | مدح خوانی | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مدح خوانی | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
11سعید حدادیان | روضه | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | روضه | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
12سعید حدادیان | مناجات | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مناجات | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
13سعید حدادیان | مراسم شب احیا | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مراسم شب احیا | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
14سعید حدادیان | مناجات بخش دوم | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مناجات بخش دوم | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
15محمدحسین حدادیان | زمینه | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | زمینه | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
16محمدحسین حدادیان | شور | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
17محمدحسین حدادیان | شور بخش دوم | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور بخش دوم | شب 23 رمضان 97حاج سعید حدادیان
18سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 22 رمضان 97حاج سعید حدادیان
19سعید حدادیان | روضه | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | روضه | شب 22 رمضان 97حاج سعید حدادیان
20سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 22 رمضان 97حاج سعید حدادیان
21سعید حدادیان | روضه بخش دوم | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | روضه بخش دوم | شب 22 رمضان 97حاج سعید حدادیان
22احمد نیکبختیان | جوشن کبیر | شب 21 رمضان 97احمد نیکبختیان | جوشن کبیر | شب 21 رمضان 97حاج سعید حدادیان
23سعید حدادیان |  صحبت | شب 21 رمضان 97سعید حدادیان | صحبت | شب 21 رمضان 97حاج سعید حدادیان
24سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - روضه خوانیسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - روضه خوانیحاج سعید حدادیان
25سعید حدادیان - 29 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 29 رمضان 97 - صحبتحاج سعید حدادیان
26سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - صحبتحاج سعید حدادیان
27سعید حدادیان - 25 رمضان 97 -مثل نسیم و صبح و سحر گاهسعید حدادیان - 25 رمضان 97 -مثل نسیم و صبح و سحر گاهحاج سعید حدادیان
28سعید حدادیان - 25 رمضان 97 -ترسم به روز حشرسعید حدادیان - 25 رمضان 97 -ترسم به روز حشرحاج سعید حدادیان
29سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - مناجات خوانیسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - مناجات خوانیحاج سعید حدادیان
30سعید حدادیان - 25 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 25 رمضان 97 - صحبتحاج سعید حدادیان
31سعید حدادیان - روضه - شب 21 رمضان 97سعید حدادیان - روضه - شب 21 رمضان 97حاج سعید حدادیان
32سعید حدادیان - مدح خوانی - شب 21 رمضان 97 -سعید حدادیان - مدح خوانی - شب 21 رمضان 97 -حاج سعید حدادیان
33سعید حدادیان  -  روضه بخش 2 - شب 21 رمضان 97سعید حدادیان - روضه بخش 2 - شب 21 رمضان 97حاج سعید حدادیان
34محمدحسین حدادیان | زمینه | به لب ذکر علی مولا داریم | شب 21 رمضان 97محمدحسین حدادیان | زمینه | به لب ذکر علی مولا داریم | شب 21 رمضان 97حاج سعید حدادیان
35سعید حدادیان - صحبت - شب بیستم ماه رمضان ۹۷سعید حدادیان - صحبت - شب بیستم ماه رمضان ۹۷حاج سعید حدادیان
36سعید حدادیان - روضه - شب بیستم ماه رمضان ۹۷سعید حدادیان - روضه - شب بیستم ماه رمضان ۹۷حاج سعید حدادیان