رمضان 97

رمضان 97

همراه با حاج سعید حدادیان در رمضان 97

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۳ شهریور ۱۳۹۷
1سیدمحمد جوادی | زمینه | شب 27 رمضان 97سیدمحمد جوادی | زمینه | شب 27 رمضان 97
2فدایی، نیکبختیان، قائم مقامی، رزاقی و توحیدی | جوشن کبیر | شب 23 رمضان 97فدایی، نیکبختیان، قائم مقامی، رزاقی و توحیدی | جوشن کبیر | شب 23 رمضان 97
3سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 24 رمضان 97
4سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 24 رمضان 97
5سعید حدادیان | صحبت | شب 24 رمضان 97سعید حدادیان | صحبت | شب 24 رمضان 97
6محمدحسین حدادیان | شور | شب 25 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور | شب 25 رمضان 97
7محمدحسین حدادیان و امیر عباسی| شور | شب 25 رمضان 97محمدحسین حدادیان و امیر عباسی| شور | شب 25 رمضان 97
8امیر عباسی | زمینه | شب 25 رمضان 97امیر عباسی | زمینه | شب 25 رمضان 97
9حاج سعید حدادیان | صحبت | شب 25 رمضان 97حاج سعید حدادیان | صحبت | شب 25 رمضان 97
10سعید حدادیان | مدح خوانی | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مدح خوانی | شب 23 رمضان 97
11سعید حدادیان | روضه | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | روضه | شب 23 رمضان 97
12سعید حدادیان | مناجات | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مناجات | شب 23 رمضان 97
13سعید حدادیان | مراسم شب احیا | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مراسم شب احیا | شب 23 رمضان 97
14سعید حدادیان | مناجات بخش دوم | شب 23 رمضان 97سعید حدادیان | مناجات بخش دوم | شب 23 رمضان 97
15محمدحسین حدادیان | زمینه | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | زمینه | شب 23 رمضان 97
16محمدحسین حدادیان | شور | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور | شب 23 رمضان 97
17محمدحسین حدادیان | شور بخش دوم | شب 23 رمضان 97محمدحسین حدادیان | شور بخش دوم | شب 23 رمضان 97
18سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات | شب 22 رمضان 97
19سعید حدادیان | روضه | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | روضه | شب 22 رمضان 97
20سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | دعا و مناجات بخش دوم | شب 22 رمضان 97
21سعید حدادیان | روضه بخش دوم | شب 22 رمضان 97سعید حدادیان | روضه بخش دوم | شب 22 رمضان 97
22احمد نیکبختیان | جوشن کبیر | شب 21 رمضان 97احمد نیکبختیان | جوشن کبیر | شب 21 رمضان 97
23سعید حدادیان |  صحبت | شب 21 رمضان 97سعید حدادیان | صحبت | شب 21 رمضان 97
24سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - روضه خوانیسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - روضه خوانی
25سعید حدادیان - 29 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 29 رمضان 97 - صحبت
26سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - صحبت
27سعید حدادیان - 25 رمضان 97 -مثل نسیم و صبح و سحر گاهسعید حدادیان - 25 رمضان 97 -مثل نسیم و صبح و سحر گاه
28سعید حدادیان - 25 رمضان 97 -ترسم به روز حشرسعید حدادیان - 25 رمضان 97 -ترسم به روز حشر
29سعید حدادیان - 27 رمضان 97 - مناجات خوانیسعید حدادیان - 27 رمضان 97 - مناجات خوانی
30سعید حدادیان - 25 رمضان 97 - صحبتسعید حدادیان - 25 رمضان 97 - صحبت
31سعید حدادیان - روضه - شب 21 رمضان 97سعید حدادیان - روضه - شب 21 رمضان 97
32سعید حدادیان - مدح خوانی - شب 21 رمضان 97 -سعید حدادیان - مدح خوانی - شب 21 رمضان 97 -
33سعید حدادیان  -  روضه بخش 2 - شب 21 رمضان 97سعید حدادیان - روضه بخش 2 - شب 21 رمضان 97
34محمدحسین حدادیان | زمینه | به لب ذکر علی مولا داریم | شب 21 رمضان 97محمدحسین حدادیان | زمینه | به لب ذکر علی مولا داریم | شب 21 رمضان 97
35سعید حدادیان - صحبت - شب بیستم ماه رمضان ۹۷سعید حدادیان - صحبت - شب بیستم ماه رمضان ۹۷
36سعید حدادیان - روضه - شب بیستم ماه رمضان ۹۷سعید حدادیان - روضه - شب بیستم ماه رمضان ۹۷