کلیپ های پویا

کلیپ های پویا

کلیپهای شبکه پویا

تعداد ویدئوها: ۱۹۸ | زمان ایجاد: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
1کلیپ ستاره‌ها صف بکشیدکلیپ ستاره‌ها صف بکشیدکودکستان
2کلیپ عروسک قشنگ برای بچه هاکلیپ عروسک قشنگ برای بچه هاکودکستان
3کلیپ شاپرکی گفت _ مخصوص بچه هاکلیپ شاپرکی گفت _ مخصوص بچه هاکودکستان
4کلیپ گربه ملوس _ برای بچه هاکلیپ گربه ملوس _ برای بچه هاکودکستان
5کلیپ کلاس اولی‌ها _ ویژه بچه هاکلیپ کلاس اولی‌ها _ ویژه بچه هاکودکستان
6کلیپ یه مرد مهربون _ برای بچه هاکلیپ یه مرد مهربون _ برای بچه هاکودکستان
7کلیپ ماه قرآن و دعا _ برای بچه هاکلیپ ماه قرآن و دعا _ برای بچه هاکودکستان
8کلیپ روزه کله گنجشکی _ برای بچه هاکلیپ روزه کله گنجشکی _ برای بچه هاکودکستان
9کلیپ ماه رمضان آمد _ برای بچه هاکلیپ ماه رمضان آمد _ برای بچه هاکودکستان
10کلیپ رمضان _ مخصوص بچه هاکلیپ رمضان _ مخصوص بچه هاکودکستان
11ترانه روزه کله گنجشکی-2 _ برای بچه هاترانه روزه کله گنجشکی-2 _ برای بچه هاکودکستان
12ترانه آغاز نو بهاران _ برایبچه هاترانه آغاز نو بهاران _ برایبچه هاکودکستان
13ترانه مهمان گل‌ها _ برای بچه هاترانه مهمان گل‌ها _ برای بچه هاکودکستان
14ترانه نماهنگ عیدانه‬ _ برای بچه هاترانه نماهنگ عیدانه‬ _ برای بچه هاکودکستان
15ترانه کودکانه عید نوروز برای بچه ها همراه با متنترانه کودکانه عید نوروز برای بچه ها همراه با متنکودکستان
16ترانه دوستان جنگل- مسواک زدن _ برای بچه هاترانه دوستان جنگل- مسواک زدن _ برای بچه هاکودکستان
17کلیپ بهمن و بختک _ برای بچه هاکلیپ بهمن و بختک _ برای بچه هاکودکستان
18ترانه سرزمین من ایران _ برای بچه هاترانه سرزمین من ایران _ برای بچه هاکودکستان
19ترانه یک پله یک پله _ برای بچه هاترانه یک پله یک پله _ برای بچه هاکودکستان
20کلیپ ویژه اربعین-2  _ برای بچه هاکلیپ ویژه اربعین-2 _ برای بچه هاکودکستان
21کلیپ ترانه ویژه اربعین-1 - برای بچه هاکلیپ ترانه ویژه اربعین-1 - برای بچه هاکودکستان
22ترانه وقت بندگی - برای بچه هاترانه وقت بندگی - برای بچه هاکودکستان
23ترانه خدا و نعمت‌هایش _ برای بچه هاترانه خدا و نعمت‌هایش _ برای بچه هاکودکستان
24ترانه ریحانه - برای بچه هاترانه ریحانه - برای بچه هاکودکستان
25ترانه کودکانه کفاش - برای بچه هاترانه کودکانه کفاش - برای بچه هاکودکستان
26ترانه یک صبح روشن _ برای بچه هاترانه یک صبح روشن _ برای بچه هاکودکستان
27ترانه کودکانه نیایش - برای بچه هاترانه کودکانه نیایش - برای بچه هاکودکستان
28ترانه ما کودکانیم - برای بچه هاترانه ما کودکانیم - برای بچه هاکودکستان
29ترانه روزه گرفتن _ برای بچه هاترانه روزه گرفتن _ برای بچه هاکودکستان
30ترانه کودکانه یادگیری - برای بچه هاترانه کودکانه یادگیری - برای بچه هاکودکستان
31ترانه کودکانه شادی - برای بچه هاترانه کودکانه شادی - برای بچه هاکودکستان
32ترانه طبیعت زیبا _ برای بچه هاترانه طبیعت زیبا _ برای بچه هاکودکستان
33ترانه خانواده _ برای بچه هاترانه خانواده _ برای بچه هاکودکستان
34ترانه کودکانه قالیبافی _ برایبچه هاترانه کودکانه قالیبافی _ برایبچه هاکودکستان
35ترانه نعمتهای خدا _ برای بچه هاترانه نعمتهای خدا _ برای بچه هاکودکستان
36ترانه کودکانه خیاط _ برای بچه هاترانه کودکانه خیاط _ برای بچه هاکودکستان
37ترانه بازی بچه‌ها - برای کودکانترانه بازی بچه‌ها - برای کودکانکودکستان
38ترانه نماز شیرین‌ترین کلام - برای بچه هاترانه نماز شیرین‌ترین کلام - برای بچه هاکودکستان
39ترانه نیمه شعبان _ برای بچه هاترانه نیمه شعبان _ برای بچه هاکودکستان
40ترانه قصه باران _ برای بچه هاترانه قصه باران _ برای بچه هاکودکستان
41ترانه کودکانه ماهی _ برای بچه هاترانه کودکانه ماهی _ برای بچه هاکودکستان
42ترانه کودکانه باران _ برای بچه هاترانه کودکانه باران _ برای بچه هاکودکستان
43ترانه خدای برف و باران _ برای بچه هاترانه خدای برف و باران _ برای بچه هاکودکستان
44ترانه کودکانه زمستان _ برای بچه هاترانه کودکانه زمستان _ برای بچه هاکودکستان
45ترانه کودکانه نی نی _ برای بچه هاترانه کودکانه نی نی _ برای بچه هاکودکستان
46ترانه کودکانه پائیز _ برای بچه هاترانه کودکانه پائیز _ برای بچه هاکودکستان
47ترانه کودکانه دو دوست _ برای بچه هاترانه کودکانه دو دوست _ برای بچه هاکودکستان
48ترانه توپ سفیدم _ برای بچه هاترانه توپ سفیدم _ برای بچه هاکودکستان
49ترانه کودکانه  علی(ع) آقامه _ برای بچه هاترانه کودکانه علی(ع) آقامه _ برای بچه هاکودکستان
50ترانه موسم فتح و ایمان _ برای بچه هاترانه موسم فتح و ایمان _ برای بچه هاکودکستان
51ترانه کودکانه پایان دنیا _ برای بچه هاترانه کودکانه پایان دنیا _ برای بچه هاکودکستان
52ترانه کودکانه میوه فروش _ برای بچه هاترانه کودکانه میوه فروش _ برای بچه هاکودکستان
53ترانه فرودگاه _ برای بچه هاترانه فرودگاه _ برای بچه هاکودکستان
54ترانه کودکانه آفریدگار_ برای بچه هاترانه کودکانه آفریدگار_ برای بچه هاکودکستان
55ترانه مداد رنگی _ برای بچه هاترانه مداد رنگی _ برای بچه هاکودکستان
56ترانه خدای یکتا _ برای بچه هاترانه خدای یکتا _ برای بچه هاکودکستان
57ترانه نمره بیست _ برای بچه هاترانه نمره بیست _ برای بچه هاکودکستان
58ترانه گلهای آفتابگردون _ برای بچه هاترانه گلهای آفتابگردون _ برای بچه هاکودکستان
59ترانه عطر نرگس _ برای بچه هاترانه عطر نرگس _ برای بچه هاکودکستان
60ترانه کودکانه تابستان _ برای بچه هاترانه کودکانه تابستان _ برای بچه هاکودکستان
61آشنایی کودکان با روزه گرفتن به صورت شعرآشنایی کودکان با روزه گرفتن به صورت شعرکودکستان
62ترانه ماه رمضان _ برای بجه هاترانه ماه رمضان _ برای بجه هاکودکستان
63ترانه کودکانه مثل دریا _ برای بجه هاترانه کودکانه مثل دریا _ برای بجه هاکودکستان
64ترانه طعم صلوات _ برای بچه هاترانه طعم صلوات _ برای بچه هاکودکستان
65آشنایی کودک با پروانه ها  با شعرآشنایی کودک با پروانه ها با شعرکودکستان
66شعر و ترانه کودکانه درمورد نوروز برای بچه ها همراه با متنشعر و ترانه کودکانه درمورد نوروز برای بچه ها همراه با متنکودکستان
67ترانه خرگوش کوچولو _ شبکه پویاترانه خرگوش کوچولو _ شبکه پویاکودکستان
68ترانه کودکانه ماهی-2 _ برای بچه هاترانه کودکانه ماهی-2 _ برای بچه هاکودکستان
69ترانه عید نوروز  برای بچه ها همراه با متن شعر درمورد عید نوروزترانه عید نوروز برای بچه ها همراه با متن شعر درمورد عید نوروزکودکستان
70ترانه کودکانه سلام _ برای بچه هاترانه کودکانه سلام _ برای بچه هاکودکستان
71ترانه کودکانه درخت _ برای بچه هاترانه کودکانه درخت _ برای بچه هاکودکستان
72کلیپ عطر خنده امام - برای بچه هاکلیپ عطر خنده امام - برای بچه هاکودکستان
73سرودهای انقلاب - قسمت 6 _ برای بچه هاسرودهای انقلاب - قسمت 6 _ برای بچه هاکودکستان
74ترانه امام آزادی _ برای بچه هاترانه امام آزادی _ برای بچه هاکودکستان
75ترانه دنیای قشنگ بچه ها _ برای کودکانترانه دنیای قشنگ بچه ها _ برای کودکانکودکستان
76سرودهای انقلاب - قسمت 3 _ برای بچه هاسرودهای انقلاب - قسمت 3 _ برای بچه هاکودکستان
77ترانه کودکانه دوست منترانه کودکانه دوست منکودکستان
78ترانه باران 2 _ برای بچه هاترانه باران 2 _ برای بچه هاکودکستان
79ترانه دنیای کودکیترانه دنیای کودکیکودکستان
80ترانه آقا خروس _ برای بچه هاترانه آقا خروس _ برای بچه هاکودکستان
81ترانه مورچه کوچولو _ برای بچه هاترانه مورچه کوچولو _ برای بچه هاکودکستان
82ترانه قناری آی قناری _ برای بچه هاترانه قناری آی قناری _ برای بچه هاکودکستان
83ترانه جوراب سوراخ _ برای بچه هاترانه جوراب سوراخ _ برای بچه هاکودکستان
84ترانه سلام حضرت علی _ برای بچه هاترانه سلام حضرت علی _ برای بچه هاکودکستان
85ترانه مسواک زدن 2 _ برای بچه هاترانه مسواک زدن 2 _ برای بچه هاکودکستان
86ترانه گل‌فروش _ برای بچه هاترانه گل‌فروش _ برای بچه هاکودکستان
87ترانه مهربان پروردگارا _ برای بچه هاترانه مهربان پروردگارا _ برای بچه هاکودکستان
88ترانه کودکانه پروانه _ برای بچه هاترانه کودکانه پروانه _ برای بچه هاکودکستان
89ترانه کودکانه باد _ برای بچه هاترانه کودکانه باد _ برای بچه هاکودکستان
90ترانه دنیای عروسک _ برای بچه هاترانه دنیای عروسک _ برای بچه هاکودکستان
91ترانه آتش نشان _ برای بچه هاترانه آتش نشان _ برای بچه هاکودکستان
92ترانه نقاشی _ برای بچه هاترانه نقاشی _ برای بچه هاکودکستان
93ترانه مامان کوچولو _ برای بچه هاترانه مامان کوچولو _ برای بچه هاکودکستان
94ترانه فرش قشنگ _ برای بچه هاترانه فرش قشنگ _ برای بچه هاکودکستان
95آهنگ بهاران خجسته باد _ برای بچه هاآهنگ بهاران خجسته باد _ برای بچه هاکودکستان
96ترانه چوپان مهربان _ برای بچه هاترانه چوپان مهربان _ برای بچه هاکودکستان
97ترانه گنجشک کوچولو _ برای بچه هاترانه گنجشک کوچولو _ برای بچه هاکودکستان
98ترانه چهارفصل _ برای بچه هاترانه چهارفصل _ برای بچه هاکودکستان
99ترانه کودکانه اعداد _ برای بچه هاترانه کودکانه اعداد _ برای بچه هاکودکستان
100ترانه  پیامبر عزیز ما - کبوتر _ برای بچه هاترانه پیامبر عزیز ما - کبوتر _ برای بچه هاکودکستان
101ترانه کودکانه ماه _ شبکه پویاترانه کودکانه ماه _ شبکه پویاکودکستان
102ترانه کودکانه زنبور عسل _ شبکه پویاترانه کودکانه زنبور عسل _ شبکه پویاکودکستان
103ترانه کودکانه روزی که او بیاید _ شبکه پویاترانه کودکانه روزی که او بیاید _ شبکه پویاکودکستان
104کلیپ سرود جمهوری اسلامی ایران _ شبکه پویاکلیپ سرود جمهوری اسلامی ایران _ شبکه پویاکودکستان
105ترانه کودکانه یار مهربان _ شبکه پویاترانه کودکانه یار مهربان _ شبکه پویاکودکستان
106ترانه کودکانه دنیای زیبا _ شبکه پویاترانه کودکانه دنیای زیبا _ شبکه پویاکودکستان
107ترانه کودکانه خروس و روباه _ شیکه پویاترانه کودکانه خروس و روباه _ شیکه پویاکودکستان
108ترانه کودکانه توپ سفیدم _  شبکه پویاترانه کودکانه توپ سفیدم _ شبکه پویاکودکستان
109ترانه کودکانه پاشو پاشو _ شبکه پویاترانه کودکانه پاشو پاشو _ شبکه پویاکودکستان
110کلیپ دعای سلامتی _ شبکه پویاکلیپ دعای سلامتی _ شبکه پویاکودکستان
111کلیپ آموزش نماز به بچه ها _ شبکه پویاکلیپ آموزش نماز به بچه ها _ شبکه پویاکودکستان
112ترانه کودکانه در مورد بابا _ شبکه پویاترانه کودکانه در مورد بابا _ شبکه پویاکودکستان
113ترانه کودکانه هدیه بابا _ شبکه پویاترانه کودکانه هدیه بابا _ شبکه پویاکودکستان
114کلیپ کودکانه در مورد بابا بزرگ _ شبکه پویاکلیپ کودکانه در مورد بابا بزرگ _ شبکه پویاکودکستان
115کلیپ کودکانه بهترین بانوی دنیا حضرت زهرا _ شبکه پویاکلیپ کودکانه بهترین بانوی دنیا حضرت زهرا _ شبکه پویاکودکستان
116کلیپ کودکانه چادر نماز _ شبکه پویاکلیپ کودکانه چادر نماز _ شبکه پویاکودکستان
117کلیپ کودکانه گربه آوازه خوان _ شبکه پویاکلیپ کودکانه گربه آوازه خوان _ شبکه پویاکودکستان
118شعر آموزش مسواک زدن به کودکان _ شبکه پویاشعر آموزش مسواک زدن به کودکان _ شبکه پویاکودکستان
119شعر آموزش کتاب خواندن به بچه ها _ شبکه پویاشعر آموزش کتاب خواندن به بچه ها _ شبکه پویاکودکستان
120کلیپ احترام به رفتگر مهربون _ شبکه پویاکلیپ احترام به رفتگر مهربون _ شبکه پویاکودکستان
121ترانه کودکانه بی تو _ شبکه پویاترانه کودکانه بی تو _ شبکه پویاکودکستان
122ترانه کودکانه جانماز _ شبکه پویاترانه کودکانه جانماز _ شبکه پویاکودکستان
123کلیپ کودکانه در مورد امام زمان (عج) _ شبکه پویاکلیپ کودکانه در مورد امام زمان (عج) _ شبکه پویاکودکستان
124ترانه کودکانه وقتی که میوه می خوریم _ شبکه پویاترانه کودکانه وقتی که میوه می خوریم _ شبکه پویاکودکستان
125ترانه کودکانه دعا _ شبکه پویاترانه کودکانه دعا _ شبکه پویاکودکستان
126ترانه کودکانه انتظار _ شبکه پویاترانه کودکانه انتظار _ شبکه پویاکودکستان
127آموزش ارزش پول با ترانه به کودکانآموزش ارزش پول با ترانه به کودکانکودکستان
128آشنایی کودک با گیاهان با شعرآشنایی کودک با گیاهان با شعرکودکستان
129آشنایی کودک با گیاه با شعر 2آشنایی کودک با گیاه با شعر 2کودکستان
130آموزش اهمیت صبحانه خوردن به کودک با شعرآموزش اهمیت صبحانه خوردن به کودک با شعرکودکستان
131آموزش اهمیت صبحانه خوردن به کودک با شعر 2آموزش اهمیت صبحانه خوردن به کودک با شعر 2کودکستان
132آموزش مفهوم بلندی و کوتاهی با شعر به کودکانآموزش مفهوم بلندی و کوتاهی با شعر به کودکانکودکستان
133آموزش مفهوم قد و اندازه به کودک با شعرآموزش مفهوم قد و اندازه به کودک با شعرکودکستان
134آشنایی کودک با زنبور عسل با شعر 3آشنایی کودک با زنبور عسل با شعر 3کودکستان
135آشنایی کودک با زنبور عسل با شعر 2آشنایی کودک با زنبور عسل با شعر 2کودکستان
136آشنایی با زندگی زنبور با شعر به کودکان1آشنایی با زندگی زنبور با شعر به کودکان1کودکستان
137آموزش مفهوم لباس زمستانی به کودک با شعرآموزش مفهوم لباس زمستانی به کودک با شعرکودکستان
138آشنایی کودک با انواع لباس به صورت شعرآشنایی کودک با انواع لباس به صورت شعرکودکستان
139آموزش بستن دکمه لباس به کودک با شعرآموزش بستن دکمه لباس به کودک با شعرکودکستان
140کلیپ کودکانه آشنایی با میوه ها و خواص آن با شعرکلیپ کودکانه آشنایی با میوه ها و خواص آن با شعرکودکستان
141کلیپ آشنایی با میوه ها و شستن آنها با شعرکلیپ آشنایی با میوه ها و شستن آنها با شعرکودکستان
142کلیپ آموزش استفاده صحیح از کاغذ با شعر (کودکانه)کلیپ آموزش استفاده صحیح از کاغذ با شعر (کودکانه)کودکستان
143کلیپ آشنایی کودک با تولید کاغذ به صورت شعرکلیپ آشنایی کودک با تولید کاغذ به صورت شعرکودکستان
144کلیپ مراحل تولید کاغذ برای کودکان با شعرکلیپ مراحل تولید کاغذ برای کودکان با شعرکودکستان
145آموزش فواید خوردن میوه به کودک با شعرآموزش فواید خوردن میوه به کودک با شعرکودکستان
146آموزش مراحل پخت نان با شعر به کودکآموزش مراحل پخت نان با شعر به کودککودکستان
147آشنایی کودک با تهیه آرد و نان با شعرآشنایی کودک با تهیه آرد و نان با شعرکودکستان
148آموزش رنگهای پرچم ایران با شعر به کودکانآموزش رنگهای پرچم ایران با شعر به کودکانکودکستان
149آموزش شعر ملی میهنی برای کودکانآموزش شعر ملی میهنی برای کودکانکودکستان
150آشنایی کودک با کره زمین وکشورها به صورت شعرآشنایی کودک با کره زمین وکشورها به صورت شعرکودکستان
151آموزش نترسیدن از باد به صورت شعر به کودکآموزش نترسیدن از باد به صورت شعر به کودککودکستان
152آموزش مفهوم باد به کودکان با شعرآموزش مفهوم باد به کودکان با شعرکودکستان
153کلیپ کودکانه در مورد وزش بادکلیپ کودکانه در مورد وزش بادکودکستان
154شعر آشنایی کودک با وسایل نقلیه + کلیپشعر آشنایی کودک با وسایل نقلیه + کلیپکودکستان
155شعر آشنایی کودک با انواع ماشین + کلیپشعر آشنایی کودک با انواع ماشین + کلیپکودکستان
156آموزش وسایل شخصی به کودک با شعر + کلیپآموزش وسایل شخصی به کودک با شعر + کلیپکودکستان
157آموزش استفاده از وسایل شخصی به کودکآموزش استفاده از وسایل شخصی به کودککودکستان
158آموزش اهمیت داشتن وسایل شخصی با شعر به کودک + کلیپآموزش اهمیت داشتن وسایل شخصی با شعر به کودک + کلیپکودکستان
159شعر کودکانه در مورد وسایل شخصیشعر کودکانه در مورد وسایل شخصیکودکستان
160آموزش آشنایی با دستها به صورت شعرآموزش آشنایی با دستها به صورت شعرکودکستان
161آموزش اسم انگشتهای دست باشعر به کودک+ کلیپآموزش اسم انگشتهای دست باشعر به کودک+ کلیپکودکستان
162یاد دادن مزه ها با شعر به کودکانیاد دادن مزه ها با شعر به کودکانکودکستان
163آموزش انواع مزه خوراکیها با شعر به کودک + کلیپآموزش انواع مزه خوراکیها با شعر به کودک + کلیپکودکستان
164آموزش ارزش داشتن نعمت دست با شعر به کودک + کلیپآموزش ارزش داشتن نعمت دست با شعر به کودک + کلیپکودکستان
165آموزش حس شنوایی به کودک با شعر + کلیپآموزش حس شنوایی به کودک با شعر + کلیپکودکستان
166آشنایی با حس شنوایی 2 به صورت شعر + کلیپآشنایی با حس شنوایی 2 به صورت شعر + کلیپکودکستان
167کلیپ شکرگزاری برای داشتن چشم با شعرکلیپ شکرگزاری برای داشتن چشم با شعرکودکستان
168کلیپ آشنایی با اجزای چشم با شعرکلیپ آشنایی با اجزای چشم با شعرکودکستان
169آموزش حس لامسه به کودک با شعر + کلیپآموزش حس لامسه به کودک با شعر + کلیپکودکستان
170یادگیری فواید چشم برای کودکان با شعر + کلیپیادگیری فواید چشم برای کودکان با شعر + کلیپکودکستان
171کلیپ تفاوت چشمها برای کودکان با شعرکلیپ تفاوت چشمها برای کودکان با شعرکودکستان
172کلیپ آموزش عدد 11 به خردسالان با شعرکلیپ آموزش عدد 11 به خردسالان با شعرکودکستان
173کلیپ آموزش عدد 7 به خردسالان با شعرکلیپ آموزش عدد 7 به خردسالان با شعرکودکستان
174کلیپ آشنایی با پاها برای کودکان با شعرکلیپ آشنایی با پاها برای کودکان با شعرکودکستان
175کلیپ آموزش اجزای پاها به کودک با شعرکلیپ آموزش اجزای پاها به کودک با شعرکودکستان
176شعر در مورد انگشتان پا برای کودک + کلیپشعر در مورد انگشتان پا برای کودک + کلیپکودکستان
177ترانه کودکانه توپ 1 + کلیپترانه کودکانه توپ 1 + کلیپکودکستان
178ترانه کودکانه توپ 2 + کلیپترانه کودکانه توپ 2 + کلیپکودکستان
179ترانه کودکانه توپ 3 + کلیپترانه کودکانه توپ 3 + کلیپکودکستان
180ترانه کودکانه توپ 4 + کلیپترانه کودکانه توپ 4 + کلیپکودکستان
181آشنایی کودک با حس لامسه با شعر + کلیپآشنایی کودک با حس لامسه با شعر + کلیپکودکستان
182آشنایی با حس لامسه باشعر به کودک + کلیپآشنایی با حس لامسه باشعر به کودک + کلیپکودکستان
183یاد دادن رنگ آبی به کودک با شعر + کلیپیاد دادن رنگ آبی به کودک با شعر + کلیپکودکستان
184آموزش عدد صفر به کودک با شعر + کلیپآموزش عدد صفر به کودک با شعر + کلیپکودکستان
185آموزش عدد 1 به کودک با شعر + کلیپآموزش عدد 1 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
186آموزش عدد 2 به کودک با شعر + کلیپآموزش عدد 2 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
187آموزش عدد 3 به کودک با شعر + کلیپآموزش عدد 3 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
188آموزش اعداد 4 و 5 به کودک با شعر + کلیپآموزش اعداد 4 و 5 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
189آموزش عدد 6 به کودک با شعر + کلیپآموزش عدد 6 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
190آموزش اعداد 8 و 9 و 10 به کودک با شعر + کلیپآموزش اعداد 8 و 9 و 10 به کودک با شعر + کلیپکودکستان
191آموزش سلام کردن به کودک به شعر + کلیپآموزش سلام کردن به کودک به شعر + کلیپکودکستان
192آموزش سلام کردن با شعر به کودک 2 + کلیپآموزش سلام کردن با شعر به کودک 2 + کلیپکودکستان
193آموزش رنگ قرمز به کودک با شعر + کلیپآموزش رنگ قرمز به کودک با شعر + کلیپکودکستان
194آموزش رنگ زرد به کودک با شعر + کلیپآموزش رنگ زرد به کودک با شعر + کلیپکودکستان
195آشنایی کودک با مهد 3 + کلیپآشنایی کودک با مهد 3 + کلیپکودکستان
196آموزش سلام کردن با شعر 3 + کلیپآموزش سلام کردن با شعر 3 + کلیپکودکستان
197آشنایی کودک با مهد 2 + کلیپآشنایی کودک با مهد 2 + کلیپکودکستان
198آشنایی کودک با مهد 1 + کلیپآشنایی کودک با مهد 1 + کلیپکودکستان