مقاومت مصالح 1

مقاومت مصالح 1

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۶ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 1: مقدمه ای بر مقاومت مصالح و مکانیک موادآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 1: مقدمه ای بر مقاومت مصالح و مکانیک مواددانشکده مکانیک
2آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 2: آشنایی با خواص موادآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 2: آشنایی با خواص مواددانشکده مکانیک
3آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 3: حالات تنشآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 3: حالات تنشدانشکده مکانیک
4آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 5: بارگذاری محوری خرپاهاآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 5: بارگذاری محوری خرپاهادانشکده مکانیک
5آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 7: بارگذاری محوری شفت ها و ستون هاآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 7: بارگذاری محوری شفت ها و ستون هادانشکده مکانیک
6آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 8: کرنش و تنش حرارتیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 8: کرنش و تنش حرارتیدانشکده مکانیک
7آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 9: حل و بررسی چند مسئله در تنش محوریآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 9: حل و بررسی چند مسئله در تنش محوریدانشکده مکانیک
8آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 10: تنش و کرنش چند محورهآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 10: تنش و کرنش چند محورهدانشکده مکانیک
9آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 11: مخازن تحت فشارآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 11: مخازن تحت فشاردانشکده مکانیک
10آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 12: مخازن تحت فشار سیال تراکم پذیرآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 12: مخازن تحت فشار سیال تراکم پذیردانشکده مکانیک
11آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 13: مخازن تحت فشارتحت بار ترکیبیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 13: مخازن تحت فشارتحت بار ترکیبیدانشکده مکانیک
12آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 14: مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 14: مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشیدانشکده مکانیک
13آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 3: حالات تنشجلسه 15: کرنش برشی و تنش پیچشی در میله هاآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 3: حالات تنشجلسه 15: کرنش برشی و تنش پیچشی در میله هادانشکده مکانیک
14آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 16: پیچش پلاستیک پیچش مقاطع جدارنازکآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 16: پیچش پلاستیک پیچش مقاطع جدارنازکدانشکده مکانیک
15آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 17: تیر ها توزیع نیروی برشی و ممان خمشیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 17: تیر ها توزیع نیروی برشی و ممان خمشیدانشکده مکانیک
16آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 18: خمش در تیرهاآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 18: خمش در تیرهادانشکده مکانیک
17آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 19: خمش میله خمش تاب هاآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 19: خمش میله خمش تاب هادانشکده مکانیک
18آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 20: تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 20: تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبیدانشکده مکانیک
19آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 22: رابطه تنش برشی و مدل خمشیآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 22: رابطه تنش برشی و مدل خمشیدانشکده مکانیک
20آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 23: توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برشآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 23: توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برشدانشکده مکانیک
21آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 24: بهینه سازی تیر ها دایره مورآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 24: بهینه سازی تیر ها دایره موردانشکده مکانیک
22آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 25: اصلاح جلسه یازده و دایره مورآموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 25: اصلاح جلسه یازده و دایره موردانشکده مکانیک