واکسن ایرانی در نگاه جهانی

واکسن ایرانی در نگاه جهانی

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1بازتاب آزمایش واکسن کرونای ایران در رسانه‌های ترکیهبازتاب آزمایش واکسن کرونای ایران در رسانه‌های ترکیهکووایران
2هفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردهفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردکووایران
3بازتاب تزریق واکسن برکت به رهبری از کشور های غربی تا کشور های عربیبازتاب تزریق واکسن برکت به رهبری از کشور های غربی تا کشور های عربیکووایران
4بازتاب گسترده جهانی تزریق واکسن کووایران برکت به رهبر انقلاب اسلامیبازتاب گسترده جهانی تزریق واکسن کووایران برکت به رهبر انقلاب اسلامیکووایران
5چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانکووایران
6چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانکووایران
7چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانکووایران
8واکسن های داخلیواکسن های داخلیکووایران
9اتاق خبر ۱۴ بهمن ۱۳۹۹اتاق خبر ۱۴ بهمن ۱۳۹۹کووایران
10تولید واکسن داخلی در 8 نهاد و شرکتتولید واکسن داخلی در 8 نهاد و شرکتکووایران
11واکنش‌ کشورهای جهان به اولین واکسن ساخت ایرانواکنش‌ کشورهای جهان به اولین واکسن ساخت ایرانکووایران
12بررسی پیشرفت های علمی ایران، توسط اندیشمندان منطقهبررسی پیشرفت های علمی ایران، توسط اندیشمندان منطقهکووایران
13رایزنی مسئولان وزارت بهداشت سوئیس با سازندگان واکسن ایرانی کرونارایزنی مسئولان وزارت بهداشت سوئیس با سازندگان واکسن ایرانی کروناکووایران
14خط خبری این روزهای رسانه های غربی، ایران و واکسن ایرانیخط خبری این روزهای رسانه های غربی، ایران و واکسن ایرانیکووایران
15تولید واکسن داخلی و برگ تازه‌ای در تاریخ پزشکی ایرانتولید واکسن داخلی و برگ تازه‌ای در تاریخ پزشکی ایرانکووایران
16انکار توانمندی دانشمندان ایرانی در رسانه‌های بیگانه غربیانکار توانمندی دانشمندان ایرانی در رسانه‌های بیگانه غربیکووایران
17بازتاب گسترده اغاز ازمایش بالینی واکسن ایرانی در رسانه های جهانبازتاب گسترده اغاز ازمایش بالینی واکسن ایرانی در رسانه های جهانکووایران
18بازتاب افتخار ملی، واکسن ایرانی برکت، در رسانه های جهانیبازتاب افتخار ملی، واکسن ایرانی برکت، در رسانه های جهانیکووایران