دبستان_کلاس دوم

دبستان_کلاس دوم

ویدیو های جدید اموزشی و تدریس دروس کلاس دوم دبستان

تعداد ویدئوها: ۶۷ | زمان ایجاد: ۳ مهر ۱۳۹۷
1فیلم آموزشی از درس ستایش _ کلاس دوم ابتداییفیلم آموزشی از درس ستایش _ کلاس دوم ابتدایی
2تدریس کامل نکات مهم فارسی دوم دبستان_فصل اولتدریس کامل نکات مهم فارسی دوم دبستان_فصل اول
3تدریس کامل درس مسجد محله ما_دوم ابتداییتدریس کامل درس مسجد محله ما_دوم ابتدایی
4تدریس دروس مسجد محله ما و چغندر پربرکت_دوم ابتداییتدریس دروس مسجد محله ما و چغندر پربرکت_دوم ابتدایی
5تدریس کامل درس مسجد محله ما(بخش اول)تدریس کامل درس مسجد محله ما(بخش اول)
6ویدیو آموزشی از فصل مسجد محله ما از گروه دوم دبستانویدیو آموزشی از فصل مسجد محله ما از گروه دوم دبستان
7فصل کتابخانه کلاس ما از گروه دوم دبستانفصل کتابخانه کلاس ما از گروه دوم دبستان
8تدریس کتابخانه ما و یار مهربان _دوم ابتداییتدریس کتابخانه ما و یار مهربان _دوم ابتدایی
9اموزش درس کتابخانه کلاس ما دوم دبستان_سوسن رضاییاموزش درس کتابخانه کلاس ما دوم دبستان_سوسن رضایی
10آموزش درس کتابخانه ما دوم دبستان _محبوبه زیرکیآموزش درس کتابخانه ما دوم دبستان _محبوبه زیرکی
11تدریس درس خرس کوچولو دوم ابتدایی_محبوبه زیرکیتدریس درس خرس کوچولو دوم ابتدایی_محبوبه زیرکی
12آموزش درس سوم فارسی دوم ابتدایی_نسرین انوشهآموزش درس سوم فارسی دوم ابتدایی_نسرین انوشه
13تدریس کامل درس مدرسه خرگوش ها_نسرین انوشهتدریس کامل درس مدرسه خرگوش ها_نسرین انوشه
14تدریس مدرسه خرگوش ها و تمیز باش و عزیز باش_مینا نصیری منشتدریس مدرسه خرگوش ها و تمیز باش و عزیز باش_مینا نصیری منش
15درس مدرسه خرگوش ها دوم ابتدایی_محبوبه زیرکیدرس مدرسه خرگوش ها دوم ابتدایی_محبوبه زیرکی
16آموزش درس خرس کوچولو فارسی دوم _ سوسن رضاییآموزش درس خرس کوچولو فارسی دوم _ سوسن رضایی
17تدریس کامل درس چوپان فداکار_سوسن رضاییتدریس کامل درس چوپان فداکار_سوسن رضایی
18فیلم درسی از فصل چوپان درستکار آموزش مباحث کل کتاب  از کلاس دوم دبستانفیلم درسی از فصل چوپان درستکار آموزش مباحث کل کتاب از کلاس دوم دبستان
19آموزش درس چوپان راست گو/احوال پرسی_مینا نصیری منشآموزش درس چوپان راست گو/احوال پرسی_مینا نصیری منش
20تدریس کامل درس چوپان راست گو _ محبوبه زیرکیتدریس کامل درس چوپان راست گو _ محبوبه زیرکی
21تدریس درس کوشا و نوشا _ سوسن رضاییتدریس درس کوشا و نوشا _ سوسن رضایی
22تدریس کامل درس کوشا و نوشا _ نسرین انوشهتدریس کامل درس کوشا و نوشا _ نسرین انوشه
23آموزش درس کوشا و نوشا دوم ابتدایی_ محبوبه زیرکیآموزش درس کوشا و نوشا دوم ابتدایی_ محبوبه زیرکی
24تدریس درس کوشا و نوشا / خوش اخلاقی_مینا نصیری منشتدریس درس کوشا و نوشا / خوش اخلاقی_مینا نصیری منش
25تدریس کامل درس دوستان ما_دوم ابتدایی_سوسن رضاییتدریس کامل درس دوستان ما_دوم ابتدایی_سوسن رضایی
26تدریس درس دوستان ما دوم ابتدایی_نسرین انوشهتدریس درس دوستان ما دوم ابتدایی_نسرین انوشه
27آموزش درس دوستان ما/مورچه اشک ریزان_مینا نصیری منشآموزش درس دوستان ما/مورچه اشک ریزان_مینا نصیری منش
28تدریس درس دوستان ما دوم ابتدایی_محبوبه زیرکیتدریس درس دوستان ما دوم ابتدایی_محبوبه زیرکی
29تدریس درس از همه مهربان تر _ سوسن رضاییتدریس درس از همه مهربان تر _ سوسن رضایی
30تدریس درس از همه مهربان تر _ مونا برناتدریس درس از همه مهربان تر _ مونا برنا
31تدریس درس از همه مهربان تر _ محبوبه زیرکیتدریس درس از همه مهربان تر _ محبوبه زیرکی
32تدریس درس از همه مهربان تر _ مینا نصیری منشتدریس درس از همه مهربان تر _ مینا نصیری منش
33آموزش درس زیارت فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس زیارت فارسی دوم _ نسرین انوشه
34آموزش درس زیارت فارسی دوم _ محبوبه زیرکیآموزش درس زیارت فارسی دوم _ محبوبه زیرکی
35آموزش درس فردوسی فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس فردوسی فارسی دوم _ نسرین انوشه
36آموزش درس ایران زیبا فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس ایران زیبا فارسی دوم _ نسرین انوشه
37آموزش درس پرچم فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس پرچم فارسی دوم _ نسرین انوشه
38آموزش درس نوروز فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس نوروز فارسی دوم _ نسرین انوشه
39آموزش درس پرواز قطره فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس پرواز قطره فارسی دوم _ نسرین انوشه
40آموزش درس مثل دانشمندان فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس مثل دانشمندان فارسی دوم _ نسرین انوشه
41آموزش درس نیایش فارسی دوم _ نسرین انوشهآموزش درس نیایش فارسی دوم _ نسرین انوشه
42علوم دوم دبستان_گردش در باغعلوم دوم دبستان_گردش در باغ
43علوم دوم دبستان_گردش در باغ_مینا نصیری نژادعلوم دوم دبستان_گردش در باغ_مینا نصیری نژاد
44علوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم_سوسن رضاییعلوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم_سوسن رضایی
45علوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم آب سالمعلوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم آب سالم
46علوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم آب سالمعلوم دوم دبستان_زنگ علوم و هوای سالم آب سالم
47آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد و رقم_لیلا شعبانیآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد و رقم_لیلا شعبانی
48آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد و رقم_سوسن رضاییآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد و رقم_سوسن رضایی
49آموزش ریاضی دوم دبستان_اندازه گیری_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_اندازه گیری_محبوبه زیرکی
50آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_مونا برناآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_مونا برنا
51آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_لیلا شعبانیآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_لیلا شعبانی
52آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_محبوبه زیرکی
53آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_سوسن رضاییآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_سوسن رضایی
54آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_نسرین انوشهآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعدا دو رقمی_نسرین انوشه
55آموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعداد سه رقمی_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_جمع و تفریق اعداد سه رقمی_محبوبه زیرکی
56آموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_مونا برناآموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_مونا برنا
57آموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_لیلا شعبانیآموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_لیلا شعبانی
58آموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_محبوبه زیرکی
59آموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_سوسن رضاییآموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_سوسن رضایی
60آموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_نسرین انوشهآموزش ریاضی دوم دبستان_اشکال هندسی_نسرین انوشه
61آموزش ریاضی دوم دبستان_کسر و احتمال_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_کسر و احتمال_محبوبه زیرکی
62آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_لیلا شعبانیآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_لیلا شعبانی
63آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_نسرین انوشهآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_نسرین انوشه
64آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_سوسن رضاییآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_سوسن رضایی
65آموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_مونا برناآموزش ریاضی دوم دبستان_عدد های سه رقمی_مونا برنا
66آموزش ریاضی دوم دبستان_آمار و نمودار ها_محبوبه زیرکیآموزش ریاضی دوم دبستان_آمار و نمودار ها_محبوبه زیرکی
67ریاضی سوم ابتدایی_فصل عددهی کسری-مهرانگیز لطفی(بخش3)ریاضی سوم ابتدایی_فصل عددهی کسری-مهرانگیز لطفی(بخش3)