سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه محرم 97

تعداد ویدئوها: ۳۴ | زمان ایجاد: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
1مولودی بسیار زیبا برای میلاد حضرت معصومه س | خانومه معصومه | سید مجید بنی فاطمهمولودی بسیار زیبا برای میلاد حضرت معصومه س | خانومه معصومه | سید مجید بنی فاطمه
2سید مجید بنی فاطمه - واحد فوق العاده زیبا و شنیدنی - خدا اگه دوسم نداشتسید مجید بنی فاطمه - واحد فوق العاده زیبا و شنیدنی - خدا اگه دوسم نداشت
3یکی از بهترین مداحی سید مجید بنی فاطمه - یا ابا عیدالله  تو وجودم ..یکی از بهترین مداحی سید مجید بنی فاطمه - یا ابا عیدالله تو وجودم ..
4مداحی امسال بنی فاطمه - محرم 97 - کاشکی قدر نوکریمو میدونستممداحی امسال بنی فاطمه - محرم 97 - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم
5مداحی امسال سید مجید بنی فاطمه - اوین آباد حسین - سبک آذری - محرم 97مداحی امسال سید مجید بنی فاطمه - اوین آباد حسین - سبک آذری - محرم 97
6شب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - شورشب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - شور
7شب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - واحد -فدای تو میشم فقط با یک اشارهشب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - واحد -فدای تو میشم فقط با یک اشاره
8شب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبداللهشب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبدالله
9شب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - زمینه - یا حسین نفس میکشمشب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - زمینه - یا حسین نفس میکشم
10شب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبهشب اول سید مجید بنی فاطمه - محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبه
11شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - از دل صحرا رسیده این کاروانشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - از دل صحرا رسیده این کاروان
12شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهکاروانی پر دل های بلا نوششب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهکاروانی پر دل های بلا نوش
13شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رویک کاروان از جنس نورضهشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رویک کاروان از جنس نورضه
14شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهابراهیم رحیمیشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهابراهیم رحیمی
15شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهابراهیم رحیمیشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روضهابراهیم رحیمی
16شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - واحدشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - واحد
17شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - اولین بار مگه یادم میرهشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - اولین بار مگه یادم میره
18شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - شور سینه زنیشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - شور سینه زنی
19شب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - به خاک شهیدان راه توشب دوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - به خاک شهیدان راه تو
20شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمهشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه
21شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمهشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه
22شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه روضهشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه روضه
23شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمهشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه
24شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - یاراشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - یارا
25شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شبا که خوابت رو میبینم.شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شبا که خوابت رو میبینم.
26شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - من آن شمعمشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - من آن شمعم
27شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -فدای درد هاتشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -فدای درد هات
28شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - یا حسین ثاراللهشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - یا حسین ثارالله
29شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - به عشق شهیدان راه توشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - به عشق شهیدان راه تو
30شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - شور سینه زنیشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - شور سینه زنی
31شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - گفتم میاد باباشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - گفتم میاد بابا
32شب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - نمیدونم چی اومد سر چشمامشب سوم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - نمیدونم چی اومد سر چشمام
33سرود - ای امام علی - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) - سید مجید بنی فاطمهسرود - ای امام علی - جشن میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق (ع) - سید مجید بنی فاطمه
34شور - ای نبی خدا پیغمبر هدیه ی فاطمه - میلاد پیامبر اکرم - سید مجید بنی فاطمهشور - ای نبی خدا پیغمبر هدیه ی فاطمه - میلاد پیامبر اکرم - سید مجید بنی فاطمه