خودروهای سنگین

خودروهای سنگین

قدرتمند ترین و بزرگ ترین خودروهای روز دنیا در صنعت و حمل و نقل

تعداد ویدئوها: ۸۲ | زمان ایجاد: ۳ بهمن ۱۳۹۶
1قدرت نمایی تراکتو غول پیکرقدرت نمایی تراکتو غول پیکر
2تراکتور بسیار قدرتمند برداشت گندمتراکتور بسیار قدرتمند برداشت گندم
3ماشین های سنگین فوق العاده شمشیری ماشین های سنگین فوق العاده شمشیری
4ماشین سنگین حفاری جدیدماشین سنگین حفاری جدید
5ماشین حفاری فوق العاده پیشرفتهماشین حفاری فوق العاده پیشرفته
6ماشین شخم زنی غول پیکر ماشین شخم زنی غول پیکر
7ماشین شخم زنی حیرت انگیزماشین شخم زنی حیرت انگیز
8ماشین غول پیکر گریدر کشاورزیماشین غول پیکر گریدر کشاورزی
9مهارت خیره کننده اپراتورهای ماشین سنگینمهارت خیره کننده اپراتورهای ماشین سنگین
10دستگاه برش و قطع درختاندستگاه برش و قطع درختان
11بیل مکانیکی بسیار بزرگ و قدرتمندبیل مکانیکی بسیار بزرگ و قدرتمند
12ماسین بزرگ و قدرتمند مهندسیماسین بزرگ و قدرتمند مهندسی
13بولدوزر قدرمتدو غول پیکربولدوزر قدرمتدو غول پیکر
14ماشین سنگین برش زمینماشین سنگین برش زمین
15بیل مدرن قدرتمند برش الواربیل مدرن قدرتمند برش الوار
16ماشین برش سنگین قدرتمندماشین برش سنگین قدرتمند
17ماشین فوق سنگین برای کمک به جنگلداریماشین فوق سنگین برای کمک به جنگلداری
18ماشین برف روب قدرتمندماشین برف روب قدرتمند
19خودرو تراکتور مسابقه ای حیرت انگیزخودرو تراکتور مسابقه ای حیرت انگیز
20خودرو مگا چرخ دنده ای  برش زمینخودرو مگا چرخ دنده ای برش زمین
21ماشین های سنگین معدنچیان مگاماشین های سنگین معدنچیان مگا
22ماشین فوق سنگین و پیشرفته  تراش ماشین فوق سنگین و پیشرفته تراش
23ماشین فوق سنگین شخم زدن اسفالتماشین فوق سنگین شخم زدن اسفالت
24خودروهای سنگین حرفه ای و اپراتورهای کاربلدخودروهای سنگین حرفه ای و اپراتورهای کاربلد
25خودرو شگت انگیر و قدرتمند کشاورزیخودرو شگت انگیر و قدرتمند کشاورزی
26تجهیزات شگفت انگیز کشاورزی ماشین دروتجهیزات شگفت انگیز کشاورزی ماشین درو
27ماشین پیشرفته و حرفه ای جمع اوری گندم ماشین پیشرفته و حرفه ای جمع اوری گندم
28خودنمایی اپراتورهای ماشین های برف روبخودنمایی اپراتورهای ماشین های برف روب
29تراکتورهای بزرگ 12 چرخ تراکتورهای بزرگ 12 چرخ
30خودرو سنگین کشنده و حادثه مرگبارخودرو سنگین کشنده و حادثه مرگبار
31ماشین های تمیز کردن زمین و بردین درختچه هاماشین های تمیز کردن زمین و بردین درختچه ها
32ماشین سنگین جاده سازیماشین سنگین جاده سازی
33بیل مکانیکیفوق سنگین حفر دریاچهبیل مکانیکیفوق سنگین حفر دریاچه
34قدرت شگفت انگیز ماشین الات سنگین در کشیدن کشتیقدرت شگفت انگیز ماشین الات سنگین در کشیدن کشتی
35ماشین فوق سنگین  شخم زنی کشاورزیماشین فوق سنگین شخم زنی کشاورزی
36ماشین کشاورزی تمیز کردن زمینماشین کشاورزی تمیز کردن زمین
37شستشوی خیابون به صورت کاملا حرفه ایشستشوی خیابون به صورت کاملا حرفه ای
38ماشین سنگین علامت گذاری خیابانماشین سنگین علامت گذاری خیابان
39مگا تراکتور با ابزار فوق العاده تمیز کردن زمین کشاورزیمگا تراکتور با ابزار فوق العاده تمیز کردن زمین کشاورزی
40اسفالت کردن خیابان به صورت کاملا مکانیزهاسفالت کردن خیابان به صورت کاملا مکانیزه
41تراکتور برش و تخلیه زمینتراکتور برش و تخلیه زمین
42دستگاه فوق سنگین و پیشرفته خورد کردن تنه درختدستگاه فوق سنگین و پیشرفته خورد کردن تنه درخت
43ماشین سنگین برش درختانماشین سنگین برش درختان
44ویدئویی بسیار زیبا از ماشین الات غول پیکر خیابانیویدئویی بسیار زیبا از ماشین الات غول پیکر خیابانی
45ماشین سنگین پیشرفته شستشوی خیابانماشین سنگین پیشرفته شستشوی خیابان
46تکنولوژی شستشوی خیابانتکنولوژی شستشوی خیابان
47تکنولوژِی  نصب شده روی خودرو برای شستشوی خیابانتکنولوژِی نصب شده روی خودرو برای شستشوی خیابان
48خودرو پیشرفته اسفالت خیابانخودرو پیشرفته اسفالت خیابان
49خودرو حیرت انگیز گرما ده زمین خودرو حیرت انگیز گرما ده زمین
50دستگاه مکانیزه  شستشوی دیوار دستگاه مکانیزه شستشوی دیوار
51دستگاه یخ شکن نصب شده بر روی خودرو سنگین دستگاه یخ شکن نصب شده بر روی خودرو سنگین
52خودرو سنگین جدید کاوشگرخودرو سنگین جدید کاوشگر
53خودرو سنگین شگفت انگیز چند منظوره برای کندن زمینخودرو سنگین شگفت انگیز چند منظوره برای کندن زمین
54ربات حفاری زمین با لیزرربات حفاری زمین با لیزر
55گیر کردن در گل ماشین سنگین12 چرخگیر کردن در گل ماشین سنگین12 چرخ
56خودرو سنگین تخریب کوهخودرو سنگین تخریب کوه
57ماشین حرفه ای تمیز کردن زیر ریلماشین حرفه ای تمیز کردن زیر ریل
58خودرو کشاورزی بخش علوفهخودرو کشاورزی بخش علوفه
59ماشین سمگین حفاری نقطه ایماشین سمگین حفاری نقطه ای
60خودرو سنگین جمع اوری گل ولایخودرو سنگین جمع اوری گل ولای
61حفاری دایره ای در زمینحفاری دایره ای در زمین
62خودرو تمیز مکانیزه شستشوی دیوارخودرو تمیز مکانیزه شستشوی دیوار
63خودرو حفاری و کنده کاری در تونلخودرو حفاری و کنده کاری در تونل
64خودرو سنگین کشاوری مکانیزه برای شخم زدن زمینخودرو سنگین کشاوری مکانیزه برای شخم زدن زمین
65ماشین حیرت انگیز تمیز کردن زمینماشین حیرت انگیز تمیز کردن زمین
66ماشین غول پیکر برش درختانماشین غول پیکر برش درختان
67ماشین کشاورزی جمع اوری علوفهماشین کشاورزی جمع اوری علوفه
68ماشین جمع اوری علوفهماشین جمع اوری علوفه
69تراکتور حمل علوفهتراکتور حمل علوفه
70خودرو تمام مکانیزه اهرمی کشاورزی خودرو تمام مکانیزه اهرمی کشاورزی
71ماشین سیمان کاری به صورت گستردهماشین سیمان کاری به صورت گسترده
72ماشین کشاورزی شخم زنی و کاشت محصولماشین کشاورزی شخم زنی و کاشت محصول
73گیر کردن تراکتور در گل ولایگیر کردن تراکتور در گل ولای
74حمل تراکتور به صورت گسترده حمل تراکتور به صورت گسترده
75خودرو سنگین خورد کردن تنه درختانخودرو سنگین خورد کردن تنه درختان
76تراکتور مدرن صاف کردن زمینتراکتور مدرن صاف کردن زمین
77خودرو حمل و جابجا کردن محصولات کشاورزیخودرو حمل و جابجا کردن محصولات کشاورزی
78خودرو دسته بندی گل لالهخودرو دسته بندی گل لاله
79خودرو دسته بندی علوفه در مزرعهخودرو دسته بندی علوفه در مزرعه
80ماشین جمع اوری محصول کشاورزیماشین جمع اوری محصول کشاورزی
81ماشین کوبنده زمین با 16 چرخماشین کوبنده زمین با 16 چرخ
82مقایسه روش سنتی و مدرن شخم و برداشت محصولمقایسه روش سنتی و مدرن شخم و برداشت محصول