کلاس یازدهم تجربی

کلاس یازدهم تجربی

در این پلی لیست تام ویدیو های آموزش پایه یازدهم تجربی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۸۱ | زمان ایجاد: ۲۸ دی ۱۳۹۷
1تدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم ریاضی _ محمد مهدی رضاییتدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم ریاضی _ محمد مهدی رضایی
2تدریس تابع _ حسابان _ یازدهم ریاضی _ علی هاشمی 5تدریس تابع _ حسابان _ یازدهم ریاضی _ علی هاشمی 5
3تدریس معجزه جاویدان _ دینی _ یازدهم ریاضی _ رضایی بقا 2تدریس معجزه جاویدان _ دینی _ یازدهم ریاضی _ رضایی بقا 2
4تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمی 2تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمی 2
5تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمی 4تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمی 4
6تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ جواد محسنیتدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ جواد محسنی
7تدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژادتدریس مثلثات _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد
8تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمیتدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علی هاشمی
9تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنیتدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی
10تدریس حد و پیوستگی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمیتدریس حد و پیوستگی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی
11تدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمیتدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی
12تدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2
13تدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3تدریس توابع نمایی و لگاریتمی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3
14تدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ نیما سلطانیتدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ نیما سلطانی
15تدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ امینیتدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ امینی
16تدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنیتدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی
17تدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمیتدریس هندسه _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی
18تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنیتدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی
19تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانیتدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی
20تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزادهتدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزاده
21تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2
22تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی 2تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی 2
23تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 2تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 2
24تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3
25تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی 3تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی 3
26تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزاده 2تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزاده 2
27تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 3تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 3
28تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزاده 3تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ علیزاده 3
29تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 4تدریس تابع _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 4
30تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژادتدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد
31تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنیتدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ محسنی
32تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 2تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 2
33تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 3تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 3
34تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 4تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 4
35تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 5تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 5
36تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 6تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 6
37تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 7تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 7
38تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 8تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ شیری نژاد 8
39تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمیتدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی
40تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانیتدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی
41تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 2
42تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 2تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ سلطانی 2
43تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ هاشمی 3
44تدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ اسدیتدریس هندسه تحلیلی و جبر خطی _ ریاضی _ یازدهم تجربی _ اسدی
45تدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبریتدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری
46تدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری 2تدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری 2
47تدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ رضاییتدریس من آیات الاخلاق _ عربی _ یازدهم تجربی _ رضایی
48تدریس عجائب الاشجار _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبریتدریس عجائب الاشجار _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری
49تدریس عجائب الاشجار _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری 2تدریس عجائب الاشجار _ عربی _ یازدهم تجربی _ فرزاد قنبری 2
50تدریس فی محضر المعلم _ عربی _ یازدهم تجربی _ رضاییتدریس فی محضر المعلم _ عربی _ یازدهم تجربی _ رضایی
51تدریس تقسیم یاخته _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیریتدریس تقسیم یاخته _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری
52تدریس تقسیم یاخته _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری  2تدریس تقسیم یاخته _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری 2
53تدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیریتدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری
54تدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفاتدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا
55تدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری 2تدریس تنظیم شیمیایی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری 2
56تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانیتدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی
57تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفاتدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا
58تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2
59تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی 2تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی 2
60تدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیریتدریس تنظیم عصبی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری
61تدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ صقاتدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ صقا
62تدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفاتدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا
63تدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانیتدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی
64تدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی 2تدریس حواس _ زیست _ یازدهم تجربی _ روزبهانی 2
65تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیریتدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ عبیری
66تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2
67تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفاتدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا
68تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا  2تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2
69تدریس جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ پدرام رحمتیتدریس جريان الكتريكي و مدارهاي جريان مستقيم _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ پدرام رحمتی
70تدریس مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ سینا یگیتدریس مغناطيس و القای الکترو مغناطیسی _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ سینا یگی
71تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحیتدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی
72تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 2تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 2
73تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتیتدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتی
74تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتی 2تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتی 2
75تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 3تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 3
76تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتی 3تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ رحمتی 3
77تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسیتدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسی
78تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسی 2تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسی 2
79تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسی  3تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ فارسی 3
80تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ بگیتدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ بگی
81تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 4تدریس الكتريسيته ساكن _ فیزیک _ یازدهم تجربی _ ناصحی 4