وروجک و آقای نجار

وروجک و آقای نجار

وروجک و آقای نجار با نام اصلی استاد اِدِر و پوموکل (به آلمانی: Meister Eder und sein Pumuckl) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی آلمانی برای کودکان و نوجوانان است که بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ ساخته شد.

داستان این مجموعه در مورد موجودی کوچک، گهگاه نامرئی و از دنیایی ناشناخته‌است که بنا به میل خود یا در مواردی مثلاً به دلیل گرفتار شدن در چسب‌های کارگاه نجاری اِدر نجار (با بازی Gustl Bayrhammer) قابل رویت می‌شود. وروجک(با صدای هانس کلارین) که موجودی خرابکار ولی مهربان و دوست‌داشتنی است در کنار اوستا ادر نجار (گوستل بایرهامر) ماجراهای جالبی را خلق می‌کند.

این مجموعه در دهه هفتاد خورشیدی در تلویزیون ایران نیز به نمایش درآمد. اصغر افضلی صداپیشگی شخصیت وروجک را به عهده داشت.

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1وروجک و آقای نجار- قسمت : یکوروجک و آقای نجار- قسمت : یکنوستالوژی
2وروجک و آقای نجار - قسمت:  دوموروجک و آقای نجار - قسمت: دومنوستالوژی
3وروجک و آقای نجار- قسمت: سوموروجک و آقای نجار- قسمت: سومنوستالوژی
4وروجک و آقای نجار - قسمت : چهارموروجک و آقای نجار - قسمت : چهارمنوستالوژی
5وروجک و آقای نجار- قسمت: پنجموروجک و آقای نجار- قسمت: پنجمنوستالوژی
6وروجک و آقای نجار- قسمت: ششموروجک و آقای نجار- قسمت: ششمنوستالوژی
7وروجک و آقای نجار- قسمت : هفتموروجک و آقای نجار- قسمت : هفتمنوستالوژی
8وروجک و آقای نجار- قسمت : هشتموروجک و آقای نجار- قسمت : هشتمنوستالوژی
9وروجک و آقای نجار- قسمت : نهموروجک و آقای نجار- قسمت : نهمنوستالوژی
10وروجک و آقای نجار- قسمت: دهموروجک و آقای نجار- قسمت: دهمنوستالوژی
11وروجک و آقای نجار- قسمت: یازدهموروجک و آقای نجار- قسمت: یازدهمنوستالوژی
12وروجک و آقای نجار- قسمت: دوازدهموروجک و آقای نجار- قسمت: دوازدهمنوستالوژی
13وروجک و آقای نجار- قسمت : سیزدهموروجک و آقای نجار- قسمت : سیزدهمنوستالوژی
14وروجک و آقای نجار- قسمت : چهاردهوروجک و آقای نجار- قسمت : چهاردهنوستالوژی
15وروجک و آقای نجار- قسمت  : پانزدهموروجک و آقای نجار- قسمت : پانزدهمنوستالوژی
16وروجک و آقای نجار- قسمت : شانزدهموروجک و آقای نجار- قسمت : شانزدهمنوستالوژی
17وروجک و آقای نجار- قسمت: هفدهموروجک و آقای نجار- قسمت: هفدهمنوستالوژی
18وروجک و آقای نجار- قسمت : هجدهموروجک و آقای نجار- قسمت : هجدهمنوستالوژی
19وروجک و آقای نجار - قسمت: نوزدهموروجک و آقای نجار - قسمت: نوزدهمنوستالوژی
20وروجک و آقای نجار- قسمت: بیستموروجک و آقای نجار- قسمت: بیستمنوستالوژی
21وروجک و آقای نجار - قسمت : بیست و یکوروجک و آقای نجار - قسمت : بیست و یکنوستالوژی
22وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و دووروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و دونوستالوژی
23وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و سهوروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و سهنوستالوژی
24وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و چهاروروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و چهارنوستالوژی
25وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و پنجوروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و پنجنوستالوژی
26وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و ششوروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و ششنوستالوژی
27وروجک و آقای نجار- قسمت: بیست و هفتوروجک و آقای نجار- قسمت: بیست و هفتنوستالوژی
28وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و هشتوروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و هشتنوستالوژی
29وروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و نهوروجک و آقای نجار- قسمت : بیست و نهنوستالوژی
30وروجک و آقای نجار- قسمت : سیوروجک و آقای نجار- قسمت : سینوستالوژی
31وروجک و آقای نجار-  قسمت : سی و یکوروجک و آقای نجار- قسمت : سی و یکنوستالوژی
32وروجک و آقای نجار  - قسمت : سی و دووروجک و آقای نجار - قسمت : سی و دونوستالوژی
33وروجک و آقای نجار- قسمت سی وسهوروجک و آقای نجار- قسمت سی وسهنوستالوژی
34وروجک و آقای نجار -قسمت سی و چهاروروجک و آقای نجار -قسمت سی و چهارنوستالوژی
35وروجک و آقای نجار - قسمت سی و پنجوروجک و آقای نجار - قسمت سی و پنجنوستالوژی