مسابقه "خانه ما" فصل دوم - اصفهان - (1395)

مسابقه "خانه ما" فصل دوم - اصفهان - (1395)

برنامه "خانه ما" جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

خانواده های تهرانی شرکت کننده در این فصل:
"خانواده جعفرزاده"
"خانواده زائری"
"خانواده فرقانی"

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۷