دیجیمون

دیجیمون

چند بچه که در تعطیلات تابستانی به همراه سایر بچه‌های مدرسه به اردو رفته بودند، با یک حادثه از محل کمپ جدا شده و به یک دنیای دیگر منتقل می‌شوند. آنها خیلی زود متوجه می‌شوند که از جانب موجودات عجیب و غریبی به آنجا فراخوانده شده‌اند. این موجودات از بچه‌ها می‌خواهند که برای مقابله با دیجیمون‌های بد، به آنها کمک کنند. بچه‌ها به این نتیجه می‌رسند که دیجیمون‌های آنها با کمک نیروی فکر بچه‌ها و استفادۀ به موقع از اشیاء دیجیتالی که دراختیار آنها قرار گرفته به قدرتی فراتر می‌رسند که حتی می‌توانند تغییر شکل دهند و از آنها دفاع کنند.

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
1کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت اولکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت اولنوستالوژی
2کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دومکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دومنوستالوژی
3کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت سومکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت سومنوستالوژی
4کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت چهارمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت چهارمنوستالوژی
5کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت پنجمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت پنجمنوستالوژی
6کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ششمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ششمنوستالوژی
7کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هفتمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هفتمنوستالوژی
8کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هشتمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هشتمنوستالوژی
9کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت نهمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت نهمنوستالوژی
10کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دهمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دهمنوستالوژی
11کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۱نوستالوژی
12کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۲نوستالوژی
13کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۳کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۳نوستالوژی
14کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۴نوستالوژی
15کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۵نوستالوژی
16کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۶نوستالوژی
17کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۷کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۷نوستالوژی
18کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۸کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۸نوستالوژی
19کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۹کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۹نوستالوژی
20کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۰کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۰نوستالوژی
21کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۱نوستالوژی
22کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۲نوستالوژی
23کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۳کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۳نوستالوژی
24کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۴نوستالوژی
25کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۵نوستالوژی
26کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۶نوستالوژی
27کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۷کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۷نوستالوژی
28کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۸کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۸نوستالوژی
29کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۹کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۹نوستالوژی
30کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۰کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۰نوستالوژی
31کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۱نوستالوژی
32کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۲نوستالوژی
33کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۴نوستالوژی
34کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۵نوستالوژی
35کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۶نوستالوژی