دیجیمون

دیجیمون

چند بچه که در تعطیلات تابستانی به همراه سایر بچه‌های مدرسه به اردو رفته بودند، با یک حادثه از محل کمپ جدا شده و به یک دنیای دیگر منتقل می‌شوند. آنها خیلی زود متوجه می‌شوند که از جانب موجودات عجیب و غریبی به آنجا فراخوانده شده‌اند. این موجودات از بچه‌ها می‌خواهند که برای مقابله با دیجیمون‌های بد، به آنها کمک کنند. بچه‌ها به این نتیجه می‌رسند که دیجیمون‌های آنها با کمک نیروی فکر بچه‌ها و استفادۀ به موقع از اشیاء دیجیتالی که دراختیار آنها قرار گرفته به قدرتی فراتر می‌رسند که حتی می‌توانند تغییر شکل دهند و از آنها دفاع کنند.

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
1کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت اولکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت اول
2کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دومکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دوم
3کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت سومکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت سوم
4کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت چهارمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت چهارم
5کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت پنجمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت پنجم
6کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ششمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ششم
7کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هفتمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هفتم
8کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هشتمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت هشتم
9کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت نهمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت نهم
10کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دهمکارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت دهم
11کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۱
12کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۲
13کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۳کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۳
14کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۴
15کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۵
16کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۶
17کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۷کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۷
18کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۸کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۸
19کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۹کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۱۹
20کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۰کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۰
21کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۱
22کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۲
23کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۳کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۳
24کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۴
25کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۵
26کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۶
27کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۷کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۷
28کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۸کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۸
29کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۹کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۲۹
30کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۰کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۰
31کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۱کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۱
32کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۲کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۲
33کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۴کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۴
34کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۵کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۵
35کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۶کارتون دیجیمون دوبله فارسی - قسمت ۳۶