ترمودینامیک 2

ترمودینامیک 2

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۴ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دومآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دومدانشکده مکانیک
2آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه سومآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه سومدانشکده مکانیک
3آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه چهارمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه چهارمدانشکده مکانیک
4آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه پنجمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه پنجمدانشکده مکانیک
5آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه ششمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه ششمدانشکده مکانیک
6آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هفتمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هفتمدانشکده مکانیک
7آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه نهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه نهمدانشکده مکانیک
8آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دهمدانشکده مکانیک
9آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه یازدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه یازدهمدانشکده مکانیک
10آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دوازدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه دوازدهمدانشکده مکانیک
11آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه سیزدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه سیزدهمدانشکده مکانیک
12آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه چهاردهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه چهاردهمدانشکده مکانیک
13آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه پانزدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه پانزدهمدانشکده مکانیک
14آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه شانزدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه شانزدهمدانشکده مکانیک
15آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هفدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هفدهمدانشکده مکانیک
16آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هجدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه هجدهمدانشکده مکانیک
17آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه نوزدهمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه نوزدهمدانشکده مکانیک
18آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیستمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیستمدانشکده مکانیک
19آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و یکمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و یکمدانشکده مکانیک
20آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و دومآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و دومدانشکده مکانیک
21آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و سومآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و سومدانشکده مکانیک
22آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و چهارمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و چهارمدانشکده مکانیک
23آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و پنجمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و پنجمدانشکده مکانیک
24آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و ششمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و ششمدانشکده مکانیک
25آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و هفتمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و هفتمدانشکده مکانیک
26آموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و هشتمآموزش درس ترمودینامیک 2 - دكتر مسعود دربندی - جلسه بیست و هشتمدانشکده مکانیک