ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

سریال ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان یک مجموعه طنز است که توسط سروش صحت کارگردانی شده است و پیمان قاسم خانی سرپرست نویسندگان این سریال است.
بهنام تشکر ، بیژن بنفشه خواه ، شقایق دهقان ، هومن برق نورد ، فرناز رهنما و مونا فرجاد از بازیگران اصلی ساختمان پزشکان هستند.
خانم شیرزاد شخصیت محبوب این سریال است که بینندگان سال هاست به تقلید از او صحبت می کنند و خاطرات خوش را یادآوری می کنند.

تعداد ویدئوها: ۳۹ | زمان ایجاد: ۲ مرداد ۱۳۹۸
1سریال ساختمان پزشکان قسمت 1سریال ساختمان پزشکان قسمت 1سریال ایرانی
2سریال ساختمان پزشکان قسمت 2سریال ساختمان پزشکان قسمت 2سریال ایرانی
3سریال ساختمان پزشکان قسمت 3سریال ساختمان پزشکان قسمت 3سریال ایرانی
4سریال ساختمان پزشکان قسمت 4سریال ساختمان پزشکان قسمت 4سریال ایرانی
5سریال ساختمان پزشکان قسمت 5سریال ساختمان پزشکان قسمت 5سریال ایرانی
6سریال ساختمان پزشکان قسمت 6سریال ساختمان پزشکان قسمت 6سریال ایرانی
7سریال ساختمان پزشکان قسمت 7سریال ساختمان پزشکان قسمت 7سریال ایرانی
8دانلود سریال ساختمان پزشکان قسمت 8دانلود سریال ساختمان پزشکان قسمت 8سریال ایرانی
9سریال ساختمان پزشکان قسمت 9سریال ساختمان پزشکان قسمت 9سریال ایرانی
10سریال ساختمان پزشکان قسمت 10سریال ساختمان پزشکان قسمت 10سریال ایرانی
11سریال ساختمان پزشکان قسمت 11سریال ساختمان پزشکان قسمت 11سریال ایرانی
12سریال ساختمان پزشکان قسمت 12سریال ساختمان پزشکان قسمت 12سریال ایرانی
13سریال ساختمان پزشکان قسمت 13سریال ساختمان پزشکان قسمت 13سریال ایرانی
14دانلود  سریال ساختمان پزشکان قسمت 14دانلود سریال ساختمان پزشکان قسمت 14سریال ایرانی
15سریال ساختمان پزشکان قسمت 16سریال ساختمان پزشکان قسمت 16سریال ایرانی
16سریال ساختمان پزشکان قسمت 17سریال ساختمان پزشکان قسمت 17سریال ایرانی
17سریال ساختمان پزشکان قسمت 18سریال ساختمان پزشکان قسمت 18سریال ایرانی
18سریال ساختمان پزشکان قسمت 19سریال ساختمان پزشکان قسمت 19سریال ایرانی
19سریال ساختمان پزشکان قسمت 21سریال ساختمان پزشکان قسمت 21سریال ایرانی
20سریال ساختمان پزشکان قسمت 22سریال ساختمان پزشکان قسمت 22سریال ایرانی
21سریال ساختمان پزشکان قسمت 23سریال ساختمان پزشکان قسمت 23سریال ایرانی
22سریال ساختمان پزشکان قسمت 24سریال ساختمان پزشکان قسمت 24سریال ایرانی
23سریال ساختمان پزشکان قسمت 25سریال ساختمان پزشکان قسمت 25سریال ایرانی
24سریال ساختمان پزشکان قسمت 26سریال ساختمان پزشکان قسمت 26سریال ایرانی
25سریال ساختمان پزشکان قسمت 27سریال ساختمان پزشکان قسمت 27سریال ایرانی
26سریال ساختمان پزشکان قسمت 28سریال ساختمان پزشکان قسمت 28سریال ایرانی
27سریال ساختمان پزشکان قسمت 29سریال ساختمان پزشکان قسمت 29سریال ایرانی
28سریال ساختمان پزشکان قسمت 30سریال ساختمان پزشکان قسمت 30سریال ایرانی
29سریال ساختمان پزشکان قسمت 31سریال ساختمان پزشکان قسمت 31سریال ایرانی
30سریال ساختمان پزشکان قسمت 32سریال ساختمان پزشکان قسمت 32سریال ایرانی
31سریال ساختمان پزشکان قسمت 40سریال ساختمان پزشکان قسمت 40سریال ایرانی
32سریال ساختمان پزشکان قسمت 39سریال ساختمان پزشکان قسمت 39سریال ایرانی
33سریال ساختمان پزشکان قسمت 38سریال ساختمان پزشکان قسمت 38سریال ایرانی
34سریال ساختمان پزشکان قسمت 37سریال ساختمان پزشکان قسمت 37سریال ایرانی
35سریال ساختمان پزشکان قسمت 36سریال ساختمان پزشکان قسمت 36سریال ایرانی
36سریال ساختمان پزشکان قسمت 35سریال ساختمان پزشکان قسمت 35سریال ایرانی
37سریال ساختمان پزشکان قسمت 34سریال ساختمان پزشکان قسمت 34سریال ایرانی
38سریال ساختمان پزشکان قسمت 33سریال ساختمان پزشکان قسمت 33سریال ایرانی
39سریال ساختمان پزشکان قسمت 41سریال ساختمان پزشکان قسمت 41سریال ایرانی