شیمی 3

شیمی 3

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
1فیلم جلسه 1 -  فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبیفیلم جلسه 1 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، معرفی جدول تناوبی
2فیلم جلسه 2 -  فصل اول شیمی(1):پایه دوازدهم کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، رابطه اینشتینفیلم جلسه 2 - فصل اول شیمی(1):پایه دوازدهم کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، رابطه اینشتین
3فیلم جلسه 3 - پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، عدد جرمی ایزوتوپ - پرتوزاییفیلم جلسه 3 - پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت سوم)، عدد جرمی ایزوتوپ - پرتوزایی
4فیلم جلسه 4 - مهدی صنیعی _ پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، کلوئیدفیلم جلسه 4 - مهدی صنیعی _ پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت اول)، کلوئید
5فیلم جلسه 5 -  مهدی صنیعی _ پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، صابونفیلم جلسه 5 - مهدی صنیعی _ پایه دوازدهم _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت دوم)، صابون
6فیلم جلسه 6 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های غیرصابونی وپاک کننده های خورندهفیلم جلسه 6 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت سوم)، پاک کننده های غیرصابونی وپاک کننده های خورنده
7فیلم جلسه 7 - پایه دوازدهم  _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت چهارم)، اسید و باز: مفاهیم اولیهفیلم جلسه 7 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت چهارم)، اسید و باز: مفاهیم اولیه
8فیلم جلسه 8 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت پنجم)، اسید و باز: رسانایی الکتریکی، درجۀ تفکیکفیلم جلسه 8 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی(قسمت پنجم)، اسید و باز: رسانایی الکتریکی، درجۀ تفکیک
9فیلم جلسه 10 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، اسید و باز: مفهوم تعادل و عبارت ثابت تعادلفیلم جلسه 10 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل اول شیمی(3): مولکول ها در خدمت تندرستی (قسمت هفتم)، اسید و باز: مفهوم تعادل و عبارت ثابت تعادل
10فیلم جلسه 9 -  پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت تندرستی(قسمت ششم)، اسیدوباز: اسید قوی و ضعیف،محاسبۀ غلظت یون هیدرونیومفیلم جلسه 9 - پایه دوازدهم _ مهدی صنیعی _ فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت تندرستی(قسمت ششم)، اسیدوباز: اسید قوی و ضعیف،محاسبۀ غلظت یون هیدرونیوم