شهدای دفاع مقدس

شهدای دفاع مقدس

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۸ تیر ۱۳۹۸
1مستند فرماندهان؛ قسمت دهم ؛ شهید عباس کریمیمستند فرماندهان؛ قسمت دهم ؛ شهید عباس کریمیبرش ها | boreshha.ir
2مصاحبه مادر شهید علی حاجبیمصاحبه مادر شهید علی حاجبیبرش ها | boreshha.ir
3مستند فرماندهان؛ قسمت یازدهم؛ شهید محمود کاوهمستند فرماندهان؛ قسمت یازدهم؛ شهید محمود کاوهبرش ها | boreshha.ir
4مستند فرماندهان؛ قسمت دوازدهم؛ شهید ناصر کاظمیمستند فرماندهان؛ قسمت دوازدهم؛ شهید ناصر کاظمیبرش ها | boreshha.ir
5مستند فرماندهان؛ قسمت شانزدهم؛ شهید کاظم نجفی رستگارمستند فرماندهان؛ قسمت شانزدهم؛ شهید کاظم نجفی رستگاربرش ها | boreshha.ir
6مستند فرماندهان؛ قسمت هفدهم؛ شهید غلام علی پیچکمستند فرماندهان؛ قسمت هفدهم؛ شهید غلام علی پیچکبرش ها | boreshha.ir
7مستند فرماندهان؛ قسمت هجدهم؛ شهید رضا چراغیمستند فرماندهان؛ قسمت هجدهم؛ شهید رضا چراغیبرش ها | boreshha.ir
8مستند فرماندهان؛ قسمت نوزدهم؛ شهید مصطفی چمرانمستند فرماندهان؛ قسمت نوزدهم؛ شهید مصطفی چمرانبرش ها | boreshha.ir
9مستند فرماندهان؛ قسمت بیستم؛ شهید محمد ابراهیم همتمستند فرماندهان؛ قسمت بیستم؛ شهید محمد ابراهیم همتبرش ها | boreshha.ir
10مستند فرماندهان؛ قسمت بیست و یکم؛ شهید حسین خرازیمستند فرماندهان؛ قسمت بیست و یکم؛ شهید حسین خرازیبرش ها | boreshha.ir
11یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 1یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 1برش ها | boreshha.ir
12یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 2یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 2برش ها | boreshha.ir
13یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 3یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 3برش ها | boreshha.ir
14یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 4یادگار نادر؛ مستند شهید نادر مهدوی به روایت دختر شهید 4برش ها | boreshha.ir
15مستند فرماندهان؛ قسمت بیست و دوم؛ شهید محمود شهبازیمستند فرماندهان؛ قسمت بیست و دوم؛ شهید محمود شهبازیبرش ها | boreshha.ir
16بلال جبهه عرفان؛ مستند شهید محمدحسن کساییبلال جبهه عرفان؛ مستند شهید محمدحسن کساییبرش ها | boreshha.ir
17چریک پیر ؛ مستند شهید حسن آبشناسانچریک پیر ؛ مستند شهید حسن آبشناسانبرش ها | boreshha.ir
18مستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و چهارم ؛ شهید علی رضا موحد دانشمستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و چهارم ؛ شهید علی رضا موحد دانشبرش ها | boreshha.ir
19مستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و سوم ؛ شهید مهدی باکریمستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و سوم ؛ شهید مهدی باکریبرش ها | boreshha.ir
20مستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و پنجم ؛ شهید مصطفی ردانی پورمستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و پنجم ؛ شهید مصطفی ردانی پوربرش ها | boreshha.ir
21مستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و هشتم ؛ شهید محسن وزواییمستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و هشتم ؛ شهید محسن وزواییبرش ها | boreshha.ir
22مستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و نهم ؛ شهید مهدی زین الدینمستند فرماندهان ؛ قسمت بیست و نهم ؛ شهید مهدی زین الدینبرش ها | boreshha.ir
23میاندار ؛ مستند زندگی شهید غلام علی رجبیمیاندار ؛ مستند زندگی شهید غلام علی رجبیبرش ها | boreshha.ir
24نیمه پنهان ماه ؛ مصاحبه با همسر شهید سید محمد تقی رضوینیمه پنهان ماه ؛ مصاحبه با همسر شهید سید محمد تقی رضویبرش ها | boreshha.ir
25نیمه پنهان ماه ؛ مصاحبه با همسر شهید سید داود سجادیاننیمه پنهان ماه ؛ مصاحبه با همسر شهید سید داود سجادیانبرش ها | boreshha.ir
26مستند فرماندهان؛ قسمت نهم؛ شهید اسماعیل دقایقیمستند فرماندهان؛ قسمت نهم؛ شهید اسماعیل دقایقیبرش ها | boreshha.ir
27مستند فرماندهان؛ قسمت هفتم؛ شهید سید محمدرضا دستوارهمستند فرماندهان؛ قسمت هفتم؛ شهید سید محمدرضا دستوارهبرش ها | boreshha.ir
28مستند فرماندهان؛ قسمت هشتم؛ شهید حمید باکریمستند فرماندهان؛ قسمت هشتم؛ شهید حمید باکریبرش ها | boreshha.ir
29مستند فرماندهان؛ قسمت ششم؛ شهید حاج حسین بصیرمستند فرماندهان؛ قسمت ششم؛ شهید حاج حسین بصیربرش ها | boreshha.ir
30ابوفاضل؛ روایت زندگی شهید علی رضا عربیابوفاضل؛ روایت زندگی شهید علی رضا عربیبرش ها | boreshha.ir
31شهید اسماعیل دقایقی؛ سخنرانی همسر شهیدشهید اسماعیل دقایقی؛ سخنرانی همسر شهیدبرش ها | boreshha.ir
32شهید اسماعیل دقایقی؛ زندگی نامهشهید اسماعیل دقایقی؛ زندگی نامهبرش ها | boreshha.ir
33سخنرانی شهید اسماعیا دقایقیسخنرانی شهید اسماعیا دقایقیبرش ها | boreshha.ir
35کلیپ؛ گزیده زندگینامه و وصیتنامه سردار شهید حسینعلی نوریکلیپ؛ گزیده زندگینامه و وصیتنامه سردار شهید حسینعلی نوریبرش ها | boreshha.ir
36کلیپ؛ پاسخ کوبنده شهید حسن باقری به استاد منحرفکلیپ؛ پاسخ کوبنده شهید حسن باقری به استاد منحرفبرش ها | boreshha.ir