محرم 97

محرم 97

همراه با سید مجید بنی فاطمه در محرم 1397

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
3شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حرمت خواهش چشمای منه.شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حرمت خواهش چشمای منه.سید مجید بنی فاطمه
4شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهشب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهسید مجید بنی فاطمه
5شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - جان آقامشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - جان آقامسید مجید بنی فاطمه
6شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - قصد کرد است تمام جگرم را ببردشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - قصد کرد است تمام جگرم را ببردسید مجید بنی فاطمه
7شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -سرم خاک کف پای حسین است.شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -سرم خاک کف پای حسین است.سید مجید بنی فاطمه
8شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینسید مجید بنی فاطمه
9شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه حضرت عباسشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه حضرت عباسسید مجید بنی فاطمه
10شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهسید مجید بنی فاطمه
11شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -نور چشم حیدر هستی.شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -نور چشم حیدر هستی.سید مجید بنی فاطمه
12شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روی خاک صحرا مشک و علم افتادهشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روی خاک صحرا مشک و علم افتادهسید مجید بنی فاطمه
13شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - عمو عباسشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - عمو عباسسید مجید بنی فاطمه
14شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -دیده ام در کربلای دست توشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -دیده ام در کربلای دست توسید مجید بنی فاطمه
15شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای ساقی لب تشنگانشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای ساقی لب تشنگانسید مجید بنی فاطمه
16شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بی قرارم و فقط میخوام برم حرمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بی قرارم و فقط میخوام برم حرمسید مجید بنی فاطمه
17شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای اهل حرمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای اهل حرمسید مجید بنی فاطمه
18شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینسید مجید بنی فاطمه
19شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - خوبه برا عشقش بمیره آدمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - خوبه برا عشقش بمیره آدمسید مجید بنی فاطمه
20شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حسین وایشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حسین وایسید مجید بنی فاطمه
21شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -به خاک شهیدان راه توشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -به خاک شهیدان راه توسید مجید بنی فاطمه
22شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - بیقرارم و فقط میخوام برم حرمشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - بیقرارم و فقط میخوام برم حرمسید مجید بنی فاطمه
23شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -من مال حسینم.شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -من مال حسینم.سید مجید بنی فاطمه
24شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحوا.شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحوا.سید مجید بنی فاطمه
25شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورسید مجید بنی فاطمه
26شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورسید مجید بنی فاطمه
27شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحواشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحواسید مجید بنی فاطمه
28شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - کاشکی قدر نوکریمو میدونستمشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - کاشکی قدر نوکریمو میدونستمسید مجید بنی فاطمه
29شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بدم المظلوم.شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بدم المظلوم.سید مجید بنی فاطمه