محرم 97

محرم 97

همراه با سید مجید بنی فاطمه در محرم 1397

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
3شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حرمت خواهش چشمای منه.شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حرمت خواهش چشمای منه.
4شب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهشب هفتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه
5شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - جان آقامشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - جان آقام
6شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - قصد کرد است تمام جگرم را ببردشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - قصد کرد است تمام جگرم را ببرد
7شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -سرم خاک کف پای حسین است.شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -سرم خاک کف پای حسین است.
8شب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینشب هشتم محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسین
9شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه حضرت عباسشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه حضرت عباس
10شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضهشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -روضه
11شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -نور چشم حیدر هستی.شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -نور چشم حیدر هستی.
12شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روی خاک صحرا مشک و علم افتادهشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - روی خاک صحرا مشک و علم افتاده
13شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - عمو عباسشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - عمو عباس
14شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -دیده ام در کربلای دست توشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -دیده ام در کربلای دست تو
15شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای ساقی لب تشنگانشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای ساقی لب تشنگان
16شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بی قرارم و فقط میخوام برم حرمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بی قرارم و فقط میخوام برم حرم
17شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای اهل حرمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - ای اهل حرم
18شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسینشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - رفیقم از قدیمه حسین
19شب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - خوبه برا عشقش بمیره آدمشب نهم ( تاسوعا ) محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - خوبه برا عشقش بمیره آدم
20شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حسین وایشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -حسین وای
21شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -به خاک شهیدان راه توشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -به خاک شهیدان راه تو
22شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - بیقرارم و فقط میخوام برم حرمشب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - بیقرارم و فقط میخوام برم حرم
23شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -من مال حسینم.شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -من مال حسینم.
24شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحوا.شب عاشورا محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحوا.
25شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شور
26شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شورشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -شور
27شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحواشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -علی نوحوا
28شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - کاشکی قدر نوکریمو میدونستمشام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه - کاشکی قدر نوکریمو میدونستم
29شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بدم المظلوم.شام غریبان محرم 97 - سید مجید بنی فاطمه -بدم المظلوم.