مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۵ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 1: مفهوم راهبردآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 1: مفهوم راهبرد
2آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 2: نقش های متفاوت راهبرد در سازمانآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 2: نقش های متفاوت راهبرد در سازمان
3آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 3: اهداف ارزش ها و عملکردآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 3: اهداف ارزش ها و عملکرد
4آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 4: نکاتی در مورد سودآوریآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 4: نکاتی در مورد سودآوری
5آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 5: روش DCFآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 5: روش DCF
6آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری -  جلسه 6: روش DCFآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 6: روش DCF
7آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 7: تحلیل محیطیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 7: تحلیل محیطی
8آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 8: مثالی در مورد مدیر موفق و ناموفقآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 8: مثالی در مورد مدیر موفق و ناموفق
9آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 9: توضیحات در مورد تئوری بازیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 9: توضیحات در مورد تئوری بازی
10آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری -  جلسه 10: تحلیل های درون صنعتیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 10: تحلیل های درون صنعتی
11آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 11: تحلیل منابع و توانمندی هاآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 11: تحلیل منابع و توانمندی ها
12آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 12: تحلیل منابع و توانمندی هاآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 12: تحلیل منابع و توانمندی ها
13آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 13: راه های تشخیص توانمندیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 13: راه های تشخیص توانمندی
14آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 14: مدیریت دانشآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 14: مدیریت دانش
15آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 15: مزیت هزینهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 15: مزیت هزینه
16آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 16: مزیت هزینهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 16: مزیت هزینه
17آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 17: بررسی شرکت اینتل و ماکروسافتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 17: بررسی شرکت اینتل و ماکروسافت
18آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 18: تکامل صنعتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 18: تکامل صنعت
19آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 19: استراتژی در اینترنتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 19: استراتژی در اینترنت
20آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 20: ویژگی شرکت های فناورانهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 20: ویژگی شرکت های فناورانه
21آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 21: فرآیند نوآوریآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 21: فرآیند نوآوری
22آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 22: مدیریت ریسکآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 22: مدیریت ریسک
23آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 23: ادغام عمودی و منظر بنگاهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 23: ادغام عمودی و منظر بنگاه