مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۵ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 1: مفهوم راهبردآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 1: مفهوم راهبرددانشکده مکانیک
2آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 2: نقش های متفاوت راهبرد در سازمانآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 2: نقش های متفاوت راهبرد در سازماندانشکده مکانیک
3آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 3: اهداف ارزش ها و عملکردآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 3: اهداف ارزش ها و عملکرددانشکده مکانیک
4آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 4: نکاتی در مورد سودآوریآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 4: نکاتی در مورد سودآوریدانشکده مکانیک
5آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 5: روش DCFآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 5: روش DCFدانشکده مکانیک
6آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری -  جلسه 6: روش DCFآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 6: روش DCFدانشکده مکانیک
7آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 7: تحلیل محیطیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 7: تحلیل محیطیدانشکده مکانیک
8آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 8: مثالی در مورد مدیر موفق و ناموفقآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 8: مثالی در مورد مدیر موفق و ناموفقدانشکده مکانیک
9آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 9: توضیحات در مورد تئوری بازیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 9: توضیحات در مورد تئوری بازیدانشکده مکانیک
10آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری -  جلسه 10: تحلیل های درون صنعتیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 10: تحلیل های درون صنعتیدانشکده مکانیک
11آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 11: تحلیل منابع و توانمندی هاآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 11: تحلیل منابع و توانمندی هادانشکده مکانیک
12آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 12: تحلیل منابع و توانمندی هاآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 12: تحلیل منابع و توانمندی هادانشکده مکانیک
13آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 13: راه های تشخیص توانمندیآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 13: راه های تشخیص توانمندیدانشکده مکانیک
14آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 14: مدیریت دانشآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 14: مدیریت دانشدانشکده مکانیک
15آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 15: مزیت هزینهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 15: مزیت هزینهدانشکده مکانیک
16آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 16: مزیت هزینهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 16: مزیت هزینهدانشکده مکانیک
17آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 17: بررسی شرکت اینتل و ماکروسافتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 17: بررسی شرکت اینتل و ماکروسافتدانشکده مکانیک
18آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 18: تکامل صنعتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 18: تکامل صنعتدانشکده مکانیک
19آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 19: استراتژی در اینترنتآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 19: استراتژی در اینترنتدانشکده مکانیک
20آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 20: ویژگی شرکت های فناورانهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 20: ویژگی شرکت های فناورانهدانشکده مکانیک
21آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 21: فرآیند نوآوریآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 21: فرآیند نوآوریدانشکده مکانیک
22آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 22: مدیریت ریسکآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 22: مدیریت ریسکدانشکده مکانیک
23آموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 23: ادغام عمودی و منظر بنگاهآموزش درس مدیریت راهبردی - کریم مظاهری - جلسه 23: ادغام عمودی و منظر بنگاهدانشکده مکانیک