کلاس دوازدهم تجربی

کلاس دوازدهم تجربی

در این پلی لیست ویدیو های آموزشی دوازدهم تجربی را خواهیم گذاست

تعداد ویدئوها: ۹۷ | زمان ایجاد: ۶ بهمن ۱۳۹۷
1تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
2تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2
3تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ وحید دولتیتدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ وحید دولتی
4تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ بیژن دیباتدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ بیژن دیبا
5تدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلیتدریس توحید وسبک زندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلی
6تدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _  رضایی بقاتدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
7تدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوریتدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
8تدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _  بیژن دیباتدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ بیژن دیبا
9تدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتیتدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتی
10تدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس یگانه ی بی همتا _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
11تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
12تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوریتدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
13تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتیتدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتی
14تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2
15تدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلیتدریس فقط برای او _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلی
16تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
17تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوریتدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
18تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری 2تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری 2
19تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2
20تدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلیتدریس قدرت پرواز _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلی
21تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
22تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوریتدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
23تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ بیژن دیباتدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ بیژن دیبا
24تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2
25تدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتیتدریس هستی بخش _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ دولتی
26تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوریتدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
27تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
28تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 2
29تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _  فخوریتدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ فخوری
30تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 3تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا 3
31تدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلیتدریس سنت های خداوند درزندگی _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیلی
32تدریس بازگشت _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقاتدریس بازگشت _ دینی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ رضایی بقا
33تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفاتدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفا
34تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفا 2تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفا 2
35تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفا 3تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سروش صفا 3
36تدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس مولکول های اطلاعاتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ سجاد عبیری
37تدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _  روزبهانیتدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _ روزبهانی
38تدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _  روزبهانی 2تدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _ روزبهانی 2
39تدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _  صفاتدریس انتقال اطلاعات در نسل ها _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا
40تدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 3تدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 3
41تدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 2تدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 2
42تدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفاتدریس تغییر در اطلاعات وراثتی _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا
43تدریس جریان اطلاعات در یاخته _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 3تدریس جریان اطلاعات در یاخته _ زیست _ دوازدهم تجربی _ صفا 3
44تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ سیاوش فارسیتدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ سیاوش فارسی
45تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ سیاوش فارسی 2تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ سیاوش فارسی 2
46تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ ناصحیتدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ ناصحی
47تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ ناصحی 2تدریس دینامیک _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ ناصحی 2
48تدریس حرکت _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ فارسیتدریس حرکت _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ فارسی
49تدریس حرکت _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ فارسی 2تدریس حرکت _ فیزیک _ دوازدهم تجربی _ فارسی 2
50تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکیتدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی
51تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2
52تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پورتدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پور
53تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 3تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 3
54تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 4تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 4
55تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پورتدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پور
56تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زادهتدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زاده
57تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زاده  2تدریس آسایش و رفاه در سایه شیمی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زاده 2
58تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پورتدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پور
59تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پور 2تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ اسماعیل پور 2
60تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکیتدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی
61تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2
62تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 2
63تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 3تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ سلوکی 3
64تدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زادهتدریس مولکول ها در خدمت تندرستی _ شیمی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ محسن زاده
65تدریس الدین و التدین _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبریتدریس الدین و التدین _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبری
66تدریس مکه مکرمه _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبریتدریس مکه مکرمه _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبری
67تدریس مکه مکرمه _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبری  2تدریس مکه مکرمه _ عربی _ دوازدهم ریاضی و تجربی _ قنبری 2
68تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغریتدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری
69تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنیتدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی
70تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری 2تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری 2
71تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2
72تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3
73تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمیتدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی
74تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس حد و بینهایت _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2
75تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمیتدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی
76تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغریتدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری
77تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنیتدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی
78تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری 2تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری 2
79تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2
80تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2
81تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمد پورتدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمد پور
82تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 3تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 3
83تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3تدریس مثلثات _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3
84تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژادتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژاد
85تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژاد  2تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژاد 2
86تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنیتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی
87تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمد پورتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمد پور
88تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغریتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ اصغری
89تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژاد 3تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ شیری نژاد 3
90تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمیتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی
91تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 2
92تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 3
93تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمدپورتدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محمدپور
94تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 2
95تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 3تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ هاشمی 3
96تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 4تدریس تابع _ ریاضی _ دوازدهم تجربی _ محسنی 4
97تدریس حدود متناهی _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغریتدریس حدود متناهی _ حسابان _ دوازدهم ریاضی _ اصغری