روانشناسی

روانشناسی

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
1راهکارهای مقابله با اضطراب ناشی از کروناراهکارهای مقابله با اضطراب ناشی از کرونانسیم سلامت
2همه به ویروس کرونا مبتلا شدیم!همه به ویروس کرونا مبتلا شدیم!نسیم سلامت
3چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟نسیم سلامت
4فوایدگروه درمانیفوایدگروه درمانینسیم سلامت
5حفظ فاصله مناسب در رابطهحفظ فاصله مناسب در رابطهنسیم سلامت
6باور های غلط در مورد ویروس کروناباور های غلط در مورد ویروس کرونانسیم سلامت
7با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟نسیم سلامت
8کم‌کردن وحشت از کروناکم‌کردن وحشت از کرونانسیم سلامت
9راهکارهای کاهش استرس در خانواده در زمان شیوع ویروس کروناراهکارهای کاهش استرس در خانواده در زمان شیوع ویروس کرونانسیم سلامت
10از ترس کرونا خودمونو به کشتن ندیماز ترس کرونا خودمونو به کشتن ندیمنسیم سلامت
11چه اقدامات ساده ای می تواند نگرانی ما را در مورد کرونا کم کند؟چه اقدامات ساده ای می تواند نگرانی ما را در مورد کرونا کم کند؟نسیم سلامت
12کرونا و کودکانکرونا و کودکاننسیم سلامت
13یک سفر شگفت انگیزیک سفر شگفت انگیزنسیم سلامت
14سفیر سلامت روان نقش تازه‌ی سیمین سینمای ایرانسفیر سلامت روان نقش تازه‌ی سیمین سینمای ایراننسیم سلامت
15سلامت روان را دریابیدسلامت روان را دریابیدنسیم سلامت
16​انواع مختلف هوش​انواع مختلف هوشنسیم سلامت
17برچسب نزنیم!برچسب نزنیم!نسیم سلامت
18هر تنگی نفسی کرونا نیست!هر تنگی نفسی کرونا نیست!نسیم سلامت
19ذهنتو خاموش کن بخوابذهنتو خاموش کن بخوابنسیم سلامت
20بررسی پرونده قتل رومینا اشرفی و مددکاری اجتماعیبررسی پرونده قتل رومینا اشرفی و مددکاری اجتماعیاخبار روز
21اوضاع آسایشگاه بیماران روحی در روزهای کرونااوضاع آسایشگاه بیماران روحی در روزهای کرونانسیم سلامت
22با ما حرف بزنبا ما حرف بزننسیم سلامت