کلاس دهم ریاضی

کلاس دهم ریاضی

در این پلی لیست تام ویدیو های آموزش پایه دهم ریاضی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۲۸ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس اول _ عربی _ پایه دهم _ یوسف عباسیتدریس درس اول _ عربی _ پایه دهم _ یوسف عباسی
2تدریس درس دوم _ عربی _ پایه دهم _ فرزاد قنبریتدریس درس دوم _ عربی _ پایه دهم _ فرزاد قنبری
3تدریس درس پنجم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبیتدریس درس پنجم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبی
4تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ نیما سلطانیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ نیما سلطانی
5تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعی
5تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعی
7تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _  عزیزالله علی اصغریتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ عزیزالله علی اصغری
8تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ امید شیری نژادتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ امید شیری نژاد
9تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستینتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستین
10تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعی
11تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ زهرا شجاعی
12تدریس درس توان های گویا و عبارت های جبری _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنیتدریس درس توان های گویا و عبارت های جبری _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنی
13تدریس درس توان های گویا _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس توان های گویا _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
14تدریس درس سهمی ها _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس سهمی ها _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
15تدریس درس روابط بین مثلثات  _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنیتدریس درس روابط بین مثلثات _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنی
16تدریس درس روابط بین مثلثات  _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس روابط بین مثلثات _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
17تدریس درس نسبت های مثلثاتی  _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنیتدریس درس نسبت های مثلثاتی _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنی
18تدریس درس تابع _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس تابع _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
19تدریس درس تابع _ ریاضی _ پایه دهم _ فاطمه فتاحیتدریس درس تابع _ ریاضی _ پایه دهم _ فاطمه فتاحی
20تدریس درس کیهان زادگاه الفبای هستی _ شیمی _ پایه دهم _ ساسان اسماعیل پورتدریس درس کیهان زادگاه الفبای هستی _ شیمی _ پایه دهم _ ساسان اسماعیل پور
21تدریس درس کیهان تبدیل اتم به مولکول _ شیمی _ پایه دهم _ فرزاد نجفیتدریس درس کیهان تبدیل اتم به مولکول _ شیمی _ پایه دهم _ فرزاد نجفی
22تدریس درس شیمی سبز _ شیمی _ پایه دهم _ آرمین کل لرتدریس درس شیمی سبز _ شیمی _ پایه دهم _ آرمین کل لر
23تدریس درس خواص و رفتار گاز ها _ شیمی _ پایه دهم _ آرمین کل لرتدریس درس خواص و رفتار گاز ها _ شیمی _ پایه دهم _ آرمین کل لر