نیلو و فلندی

نیلو و فلندی

نیلو پسر مهربانی است که هر روز همراه با سگ وفادارش فلندی در کار شیرفروشی به پدربزرگ کمک می‌کند. نیلو که همراه پدربزرگ فقیرش زندگی می‌کند در ۲ سالگی مادرش را از دست داده است. نیلو در کار شیرفروشی به پدربزرگ کمک می‌کند. در این میان سگی را پیدا کرده که مورد ضرب و شتم بسیار قرار گرفته بود. نیلو سگ را از خطر مرگ نجات می‌دهد و او را نزد خود نگه می‌دارد. فروشندۀ دوره‌گردی که ظاهراً صاحب اصلی سگ بوده و او را رها کرده بود، آنها را تعقیب می‌کند. او تصمیم دارد دوباره فلندی (با نام اصلی پاتراش) را بدست آورد و از او کار بکشد. اما نیلو هرطور هست فلندی را از دست دوره‌گرد می‌رهاند. فلندی در کنار نیلو معنی آزادی را درک می‌کند و شاد و خوشحال در کارها به او و پدربزرگش کمک می‌کند.

تعداد ویدئوها: ۴۲ | زمان ایجاد: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
1کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت اولکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت اول
2کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت دومکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت دوم
3کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت سومکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت سوم
4کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت چهارمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت چهارم
5کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت پنجمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت پنجم
6کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ششمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ششم
7کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت هفتمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت هفتم
8کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت هشتمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت هشتم
9کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت نهمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت نهم
10کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت دهمکارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت دهم
11کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۱کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۱
12کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۲کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۲
13کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۳کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۳
14کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۴کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۴
15کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۵کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۵
16کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۶کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۶
17کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۷کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۷
18کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۸کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۸
19کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۹کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۱۹
20کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۰کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۰
21کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۱کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۱
22کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۲کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۲
23کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۳کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۳
24کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۴کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۴
25کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۵کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۵
26کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۶کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۶
27کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۷کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۷
28کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۸کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۸
29کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۹کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۲۹
30کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۰کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۰
31کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۱کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۱
32کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۲کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۲
33کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۳کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۳
34کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۴کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۴
35کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۵کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۵
36کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۶کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۶
37کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۷کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۷
38کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۸کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۸
39کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۹کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۳۹
40کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۴۰کارتون نیلو و فلندی دوبله فارسی - قسمت ۴۰
41کارتون شرلوک هلمز - دره وحشت دوبله فارسیکارتون شرلوک هلمز - دره وحشت دوبله فارسی
42کارتون گربه سگ دوبله فارسیکارتون گربه سگ دوبله فارسی