محرم 98

محرم 98

تعداد ویدئوها: ۸۴ | زمان ایجاد: ۶ شهریور ۱۳۹۸
1مداحی محرم 98 - سید مجید بنی فاطمه - پیش_زمینه- سیاه پوشانمداحی محرم 98 - سید مجید بنی فاطمه - پیش_زمینه- سیاه پوشانسید مجید بنی فاطمه
2مداحی زمینه محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانمداحی زمینه محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانسید مجید بنی فاطمه
3مداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه -سیاه پوشانمداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه -سیاه پوشانسید مجید بنی فاطمه
4مداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانمداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانسید مجید بنی فاطمه
5مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهسید مجید بنی فاطمه
6مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهسید مجید بنی فاطمه
7مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهسید مجید بنی فاطمه
8مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا ثارالله الحمداللهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا ثارالله الحمداللهسید مجید بنی فاطمه
9مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / من حسینم کسی واسه یاری هست ...؟مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / من حسینم کسی واسه یاری هست ...؟سید مجید بنی فاطمه
10مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / رقص پرچم تو نسیم ...مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / رقص پرچم تو نسیم ...سید مجید بنی فاطمه
11مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / در حسینیه رو باز کنید آروممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / در حسینیه رو باز کنید آرومسید مجید بنی فاطمه
12مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / بیرق و پرچم سلاممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / بیرق و پرچم سلامسید مجید بنی فاطمه
13مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / واحدمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / واحدسید مجید بنی فاطمه
14مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / آسمان دور سر گنبد تو پر زدهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / آسمان دور سر گنبد تو پر زدهسید مجید بنی فاطمه
15مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا حبیبیمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا حبیبیسید مجید بنی فاطمه
16مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / مردن برای تو آسونهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / مردن برای تو آسونهسید مجید بنی فاطمه
17مداحی سید مجید بنی فاطمه ، شب اول محرم 98 ، شعر خوانیمداحی سید مجید بنی فاطمه ، شب اول محرم 98 ، شعر خوانیسید مجید بنی فاطمه
18مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهسید مجید بنی فاطمه
19مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهسید مجید بنی فاطمه
20مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهسید مجید بنی فاطمه
21مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / پیش زمینه / تو عشق آتشینمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / پیش زمینه / تو عشق آتشینسید مجید بنی فاطمه
22مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرامداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهراسید مجید بنی فاطمه
23مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / نوحه / من حسینممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / نوحه / من حسینمسید مجید بنی فاطمه
24مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / دلخوشی زندگی ما حسینمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / دلخوشی زندگی ما حسینسید مجید بنی فاطمه
25مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / کاروانی پر دل های بلانوشمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / کاروانی پر دل های بلانوشسید مجید بنی فاطمه
26مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / یا حبیبیمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / یا حبیبیسید مجید بنی فاطمه
27مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرامداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهراسید مجید بنی فاطمه
28مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / زینب زینبمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / زینب زینبسید مجید بنی فاطمه
29حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
30حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
31حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
32حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / حر و آزاده ایحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / حر و آزاده ایسید مجید بنی فاطمه
33حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ /  تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینسید مجید بنی فاطمه
34حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / توی خرابه هر شب منتظرت نشستمحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / توی خرابه هر شب منتظرت نشستمسید مجید بنی فاطمه
35حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب سوم محرم ۹۸ / موهامو شونه کنیدحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب سوم محرم ۹۸ / موهامو شونه کنیدسید مجید بنی فاطمه
36حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
37حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸ / حضرت رقیه (س)حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸ / حضرت رقیه (س)سید مجید بنی فاطمه
38حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ السلام محضر آن بانوی والا مقامحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ السلام محضر آن بانوی والا مقامسید مجید بنی فاطمه
39حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ / یا حبیبی و معتمدیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ / یا حبیبی و معتمدیسید مجید بنی فاطمه
40حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهسید مجید بنی فاطمه
41حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهسید مجید بنی فاطمه
42حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهسید مجید بنی فاطمه
43حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / دو طفلان زینبحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / دو طفلان زینبسید مجید بنی فاطمه
44حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم محرم ۹۸ / اگر آزاده ایحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم محرم ۹۸ / اگر آزاده ایسید مجید بنی فاطمه
45حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب چهارم محرم ۹۸ / از  قلب شعله ور حرمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب چهارم محرم ۹۸ / از قلب شعله ور حرمسید مجید بنی فاطمه
46حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب چهارم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب چهارم محرم ۹۸ / من حسینمسید مجید بنی فاطمه
47حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ / یا حبیبیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ / یا حبیبیسید مجید بنی فاطمه
48حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ | زینبم ،قافله سالار حسین بن علی منصبمحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ | زینبم ،قافله سالار حسین بن علی منصبمسید مجید بنی فاطمه
50حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
51حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸ / حضرت قاسم (ع)حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸ / حضرت قاسم (ع)سید مجید بنی فاطمه
52حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
53حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
54حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم محرم ۹۸  تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم محرم ۹۸ تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینسید مجید بنی فاطمه
55حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب پنجم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب پنجم محرم ۹۸ / من حسینمسید مجید بنی فاطمه
56حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / حسن شکوه حسینحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / حسن شکوه حسینسید مجید بنی فاطمه
57حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / منم اون که برات از ته دل گریه میکنمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / منم اون که برات از ته دل گریه میکنمسید مجید بنی فاطمه
58حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / مینویسم تو دفترمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / مینویسم تو دفترمسید مجید بنی فاطمه
59حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حبیبیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حبیبیسید مجید بنی فاطمه
60حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ /  یا حسنحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حسنسید مجید بنی فاطمه
61حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / خون از چشمام پاک کردم دیدمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / خون از چشمام پاک کردم دیدمسید مجید بنی فاطمه
62حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / ای کاش میشدحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / ای کاش میشدسید مجید بنی فاطمه
63حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
64حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
65حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ۹۸سید مجید بنی فاطمه
66حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
67حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو عشق آتشینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو عشق آتشینسید مجید بنی فاطمه
68حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / حنا بگردونید بین بنی هاشمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / حنا بگردونید بین بنی هاشمسید مجید بنی فاطمه
69حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو چشمهای اهل حرمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو چشمهای اهل حرمسید مجید بنی فاطمه
70حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ من حسینمسید مجید بنی فاطمه
71حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ /  تو خواستی ز کار عشق سر درآوریحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / تو خواستی ز کار عشق سر درآوریسید مجید بنی فاطمه
72حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸ / قاسممحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸ / قاسممسید مجید بنی فاطمه
73حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / منو ببخشحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / منو ببخشسید مجید بنی فاطمه
74حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸/  ای کاش میشدحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸/ ای کاش میشدسید مجید بنی فاطمه
75سید مجید زمینه ترجمه عربی شب هفتم محرم ۹۸ / شب تا صب میخونم برات لالاییسید مجید زمینه ترجمه عربی شب هفتم محرم ۹۸ / شب تا صب میخونم برات لالاییسید مجید بنی فاطمه
76حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب هفتم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب هفتم محرم ۹۸ / من حسینمسید مجید بنی فاطمه
77حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
78مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم 98 – شور / لالالالا گل پونهمداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم 98 – شور / لالالالا گل پونهسید مجید بنی فاطمه
79حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸ / من و ببخش اگه کم اسمت و بردمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸ / من و ببخش اگه کم اسمت و بردمسید مجید بنی فاطمه
80حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸سید مجید بنی فاطمه
81حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / العطشحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / العطشسید مجید بنی فاطمه
82حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / ویلی یاحسینحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / ویلی یاحسینسید مجید بنی فاطمه
83حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب هفتم محرم ۹۸ / روضه علی اصغر (ع)حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب هفتم محرم ۹۸ / روضه علی اصغر (ع)سید مجید بنی فاطمه
84مداحی اربعین سید مجید بنی فاطمه داره کم کم تموم میشهمداحی اربعین سید مجید بنی فاطمه داره کم کم تموم میشهسید مجید بنی فاطمه