محرم 98

محرم 98

تعداد ویدئوها: ۸۳ | زمان ایجاد: ۶ شهریور ۱۳۹۸
1مداحی محرم 98 - سید مجید بنی فاطمه - پیش_زمینه- سیاه پوشانمداحی محرم 98 - سید مجید بنی فاطمه - پیش_زمینه- سیاه پوشان
2مداحی زمینه محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانمداحی زمینه محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشان
3مداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه -سیاه پوشانمداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه -سیاه پوشان
4مداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشانمداحی شور سینه زنی محرم 98 - حاج سید مجید بنی فاطمه - سیاه پوشان
5مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضه
6مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضه
7مداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 98 روضه
8مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا ثارالله الحمداللهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا ثارالله الحمدالله
9مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / من حسینم کسی واسه یاری هست ...؟مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / من حسینم کسی واسه یاری هست ...؟
10مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / رقص پرچم تو نسیم ...مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / رقص پرچم تو نسیم ...
11مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / در حسینیه رو باز کنید آروممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / در حسینیه رو باز کنید آروم
12مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / بیرق و پرچم سلاممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / بیرق و پرچم سلام
13مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / واحدمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / واحد
14مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / آسمان دور سر گنبد تو پر زدهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / آسمان دور سر گنبد تو پر زده
15مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا حبیبیمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / یا حبیبی
16مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / مردن برای تو آسونهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب اول محرم 98 / مردن برای تو آسونه
17مداحی سید مجید بنی فاطمه ، شب اول محرم 98 ، شعر خوانیمداحی سید مجید بنی فاطمه ، شب اول محرم 98 ، شعر خوانی
18مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضه
19مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضه
20مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضهمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / روضه
21مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / پیش زمینه / تو عشق آتشینمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / پیش زمینه / تو عشق آتشین
22مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرامداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرا
23مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / نوحه / من حسینممداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / نوحه / من حسینم
24مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / دلخوشی زندگی ما حسینمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / دلخوشی زندگی ما حسین
25مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / کاروانی پر دل های بلانوشمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / کاروانی پر دل های بلانوش
26مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / یا حبیبیمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / شور / یا حبیبی
27مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرامداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / زمینه / آیینه به آیینه زهرا
28مداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / زینب زینبمداحی سید مجید بنی فاطمه / شب دوم محرم 98 / واحد / زینب زینب
29حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸
30حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸
31حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب سوم محرم ۹۸
32حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / حر و آزاده ایحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / حر و آزاده ای
33حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ /  تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین
34حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / توی خرابه هر شب منتظرت نشستمحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب سوم محرم ۹۸ / توی خرابه هر شب منتظرت نشستم
35حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب سوم محرم ۹۸ / موهامو شونه کنیدحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب سوم محرم ۹۸ / موهامو شونه کنید
36حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸
37حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸ / حضرت رقیه (س)حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب سوم محرم ۹۸ / حضرت رقیه (س)
38حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ السلام محضر آن بانوی والا مقامحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ السلام محضر آن بانوی والا مقام
39حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ / یا حبیبی و معتمدیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب سوم محرم ۹۸ / یا حبیبی و معتمدی
40حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضه
41حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضه
42حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضهحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / روضه
43حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / دو طفلان زینبحاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب چهارم محرم ۹۸ / دو طفلان زینب
44حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم محرم ۹۸ / اگر آزاده ایحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب چهارم محرم ۹۸ / اگر آزاده ای
45حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب چهارم محرم ۹۸ / از  قلب شعله ور حرمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه ترجمه عربی شب چهارم محرم ۹۸ / از قلب شعله ور حرم
46حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب چهارم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب چهارم محرم ۹۸ / من حسینم
47حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ / یا حبیبیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ / یا حبیبی
48حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ | زینبم ،قافله سالار حسین بن علی منصبمحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب چهارم محرم ۹۸ | زینبم ،قافله سالار حسین بن علی منصبم
50حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب چهارم محرم ۹۸
51حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸ / حضرت قاسم (ع)حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸ / حضرت قاسم (ع)
52حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸
53حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب پنجم محرم ۹۸
54حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم محرم ۹۸  تو عشق آتشین و دل من عاشق ترینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب پنجم محرم ۹۸ تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین
55حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب پنجم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب پنجم محرم ۹۸ / من حسینم
56حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / حسن شکوه حسینحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / حسن شکوه حسین
57حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / منم اون که برات از ته دل گریه میکنمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب پنجم محرم ۹۸ / منم اون که برات از ته دل گریه میکنم
58حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / مینویسم تو دفترمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / مینویسم تو دفترم
59حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حبیبیحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حبیبی
60حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ /  یا حسنحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / یا حسن
61حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / خون از چشمام پاک کردم دیدمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب پنجم محرم ۹۸ / خون از چشمام پاک کردم دیدم
62حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / ای کاش میشدحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب پنجم محرم ۹۸ / ای کاش میشد
63حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸
64حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم ۹۸
65حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ۹۸
66حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب ششم محرم ۹۸
67حاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو عشق آتشینحاج سید مجید بنی فاطمه پیش زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو عشق آتشین
68حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / حنا بگردونید بین بنی هاشمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / حنا بگردونید بین بنی هاشم
69حاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو چشمهای اهل حرمحاج سید مجید بنی فاطمه زمینه شب ششم محرم ۹۸ / تو چشمهای اهل حرم
70حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ من حسینم
71حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ /  تو خواستی ز کار عشق سر درآوریحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / تو خواستی ز کار عشق سر درآوری
72حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸ / قاسممحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸ / قاسمم
73حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / منو ببخشحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب ششم محرم ۹۸ / منو ببخش
74حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸/  ای کاش میشدحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب ششم محرم ۹۸/ ای کاش میشد
75سید مجید زمینه ترجمه عربی شب هفتم محرم ۹۸ / شب تا صب میخونم برات لالاییسید مجید زمینه ترجمه عربی شب هفتم محرم ۹۸ / شب تا صب میخونم برات لالایی
76حاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب هفتم محرم ۹۸ / من حسینمحاج سید مجید بنی فاطمه نوحه شب هفتم محرم ۹۸ / من حسینم
77حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸
78مداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم 98 – شور / لالالالا گل پونهمداحی حاج سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم 98 – شور / لالالالا گل پونه
79حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸ / من و ببخش اگه کم اسمت و بردمحاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸ / من و ببخش اگه کم اسمت و بردم
80حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸حاج سید مجید بنی فاطمه واحد شب هفتم محرم ۹۸
81حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / العطشحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / العطش
82حاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / ویلی یاحسینحاج سید مجید بنی فاطمه شور شب هفتم محرم ۹۸ / ویلی یاحسین
83حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب هفتم محرم ۹۸ / روضه علی اصغر (ع)حاج سید مجید بنی فاطمه روضه خوانی شب هفتم محرم ۹۸ / روضه علی اصغر (ع)