آموزش سبزه عید نوروز

آموزش سبزه عید نوروز

تعداد ویدئوها: ۱۳۸ | زمان ایجاد: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
1کلیپ آموزش درست کردن سبزه عدس ویژه عید نوروزکلیپ آموزش درست کردن سبزه عدس ویژه عید نوروزگلبانو
2کاشت سبزه عید نوروز با ماش برای عیدکاشت سبزه عید نوروز با ماش برای عیدخانمِ هنرمند
3آموزش زمان کاشت سبزه نوروزآموزش زمان کاشت سبزه نوروزخانمِ هنرمند
4سبزه عید نوروز با گندمسبزه عید نوروز با گندمخانمِ هنرمند
5سبزه عید نوروز - کاشتن سبزهسبزه عید نوروز - کاشتن سبزهخانمِ هنرمند
6کاشت سبزه ی نوروزی - عیدکاشت سبزه ی نوروزی - عیدخانمِ هنرمند
7کاشتن سبزه ی فوری نوروز با تخمه کدو حلواییکاشتن سبزه ی فوری نوروز با تخمه کدو حلواییخانمِ هنرمند
8کاشتن سبزه ی عید نوروزکاشتن سبزه ی عید نوروزخانمِ هنرمند
9سبزه ی نوروز ( ایده های جذاب)سبزه ی نوروز ( ایده های جذاب)خانمِ هنرمند
10سبزه ی عدس برای عید نوروزسبزه ی عدس برای عید نوروزخانمِ هنرمند
11سبزه عید نوروز برای سالسبزه عید نوروز برای سالخانمِ هنرمند
12سبزه نوروز با تخمه کدو حلوایی در سبد و تنگسبزه نوروز با تخمه کدو حلوایی در سبد و تنگخانمِ هنرمند
13آموزش درست کردن سبزه ماش برای نوروزآموزش درست کردن سبزه ماش برای نوروزخانمِ هنرمند
14نحوه ی سبز کردن سبزه ی عیدنحوه ی سبز کردن سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
15زمان مناسب برای کاشت سبزه عیدزمان مناسب برای کاشت سبزه عیدخانمِ هنرمند
16طرز تهیه ی سبزه ی عیدطرز تهیه ی سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
17آموزش چند مدل سبزه عیدآموزش چند مدل سبزه عیدگلبانو
18آموزش سبز کردن سبزه گندم برای هفت سینآموزش سبز کردن سبزه گندم برای هفت سینگلبانو
19فیلم آموزش طرز تهیه سبزه عید با خاکشیرفیلم آموزش طرز تهیه سبزه عید با خاکشیرخانه رویایی
20آموزش کاشت سبزه عید نوروز با ماشآموزش کاشت سبزه عید نوروز با ماشخانه رویایی
21چند مدل سبزه جدید و خلاقانه عیدچند مدل سبزه جدید و خلاقانه عیدخانه رویایی
22چند مدل سبزه عیدچند مدل سبزه عیدخانه رویایی
23آموزش زمان کاشت سبزه عید عدس و چند مدل زیبا برای سبزهآموزش زمان کاشت سبزه عید عدس و چند مدل زیبا برای سبزهخانه رویایی
24انواع بذر سبزه عید؛ کاست مرکبات برای سبزه عیدانواع بذر سبزه عید؛ کاست مرکبات برای سبزه عیددخترک چشم سیاه
25چنده ایده جالب برای کاشت بذر سبزه عیدچنده ایده جالب برای کاشت بذر سبزه عیددخترک چشم سیاه
26آموزش و زمان کاشت سبزه عید عدسآموزش و زمان کاشت سبزه عید عدسجعبه ابزار
27زمان کاشت سبزه های نوروززمان کاشت سبزه های نوروزخانه داری
28آموزش سبزه شاهی روی کلاهآموزش سبزه شاهی روی کلاهخانه داری
29آموزش سبزه تراریومی یا باغ شیشه ایآموزش سبزه تراریومی یا باغ شیشه ایخانه داری
30سبزه عید با سبزه هویج، شلغم و چقندرسبزه عید با سبزه هویج، شلغم و چقندردخترک چشم سیاه
31آموزش کاشت سبزه عید با خاک ژله ایآموزش کاشت سبزه عید با خاک ژله ایدخترک چشم سیاه
32آموزش کاشت سبزه عید نوروزآموزش کاشت سبزه عید نوروزجعبه ابزار
33روش ساده کاشت سبزه عید + زمان مناسب کاشت سبزه عید ۹۸روش ساده کاشت سبزه عید + زمان مناسب کاشت سبزه عید ۹۸جعبه ابزار
34آموزش کاشت سبزه در بطری شیشه ایآموزش کاشت سبزه در بطری شیشه ایخانه من
35انواع ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینانواع ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینخانه داری
36اصول کاشت سبزه و سبزه شناور برای سفره هفت سیناصول کاشت سبزه و سبزه شناور برای سفره هفت سینخانه داری
37سبزه با فرم استوانه ای برای سفره هفت سینسبزه با فرم استوانه ای برای سفره هفت سینکاردستی و خیاطی
38سبزه عدس و ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینسبزه عدس و ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینخانمانه
39سبزه فوری برای سفره هفت سینسبزه فوری برای سفره هفت سینخانمانه
40کاشت سبزه  سفره هفت سین روی بطری یک بار مصرف یا کوزه سفالیکاشت سبزه سفره هفت سین روی بطری یک بار مصرف یا کوزه سفالیخانه من
41کاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینکاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینخانه من
42کاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینکاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینخانه من
43کاشت سبزه عدس و ماش با هم در ظرف برای سفره هفت سینکاشت سبزه عدس و ماش با هم در ظرف برای سفره هفت سینخانمانه
44نگهداری از سبزه سفره هفت سیننگهداری از سبزه سفره هفت سینخانمانه
45سبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینسبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینخانه من
46آموزش کاشت سبزه عید با انواع بذر هاآموزش کاشت سبزه عید با انواع بذر هاخانمانه
47ظرف سبزه عید درست کنظرف سبزه عید درست کنخانه من
48آموزش سبزه عید با خاک ژله ایآموزش سبزه عید با خاک ژله ایرمز و راز خانه داری
49سبزه مرکبات برای عیدسبزه مرکبات برای عیدخانمانه
50سبزه عید با تخم مرکباتسبزه عید با تخم مرکباتخانه من
51آموزش کاشت سبزه گندم برای عیدآموزش کاشت سبزه گندم برای عیدخانمانه
52آموزش سبزه عید در تنگآموزش سبزه عید در تنگکدبانوگری
53ایده تزیین سبزه ی عیدایده تزیین سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
54جوانه ماش - سبزه ی عیدجوانه ماش - سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
55سبز کردن سبزه با خاک ژله ایسبز کردن سبزه با خاک ژله ایخانمِ هنرمند
56آموزش سبز کردن سبزه عیدآموزش سبز کردن سبزه عیدخانمِ هنرمند
57سیز کردن سبزه عید راحت و 100% بعد از 5 روز سبزسیز کردن سبزه عید راحت و 100% بعد از 5 روز سبزخانمِ هنرمند
58آموزش سبزه عید در خاک ژله ایآموزش سبزه عید در خاک ژله ایخانمِ هنرمند
59طرز کاشتن سبزه ی عیدطرز کاشتن سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
60آموزش درست کردن سبزه شاهی روی کوزه برای سفره هفت سینآموزش درست کردن سبزه شاهی روی کوزه برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
61سبزه ژله ایی سفره هفت سینسبزه ژله ایی سفره هفت سینخانمِ هنرمند
62آموزش سبزه ی نارنج سفره هفت سینآموزش سبزه ی نارنج سفره هفت سینخانمِ هنرمند
63چگونه سبزه عید بکاریمچگونه سبزه عید بکاریمچگونه
64خواص شگفت انگیز و دارویی آب سبزه عید که نباید از آن غافل شویدخواص شگفت انگیز و دارویی آب سبزه عید که نباید از آن غافل شویدخانمِ هنرمند
65کاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینکاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
66دستور کاشت سبزه ی فوری عیددستور کاشت سبزه ی فوری عیدخانمِ هنرمند
67چالش نه به سبزه عید - ایده جالب به جای سبزهچالش نه به سبزه عید - ایده جالب به جای سبزهخانمِ هنرمند
68آموزش سبزه ی عید با سبز کزدن هویج و شلغمآموزش سبزه ی عید با سبز کزدن هویج و شلغمخانمِ هنرمند
69طرز کاشتن سبزه ی فوری عیدطرز کاشتن سبزه ی فوری عیدخانمِ هنرمند
70کاشتن و نگهداری از سبزه سفره هفت سینکاشتن و نگهداری از سبزه سفره هفت سینخانمِ هنرمند
71سبزه فوری برای سفره هفت سینسبزه فوری برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
72سبزه ی عید با مرکبات (ایده های جالب)سبزه ی عید با مرکبات (ایده های جالب)خانمِ هنرمند
73چگونه و با چه موادی سبزه عید را درست کنیم؟چگونه و با چه موادی سبزه عید را درست کنیم؟خانمِ هنرمند
74سبزه سفره هفت سین روی بطری یک بار مصرف یا کوزه سفالیسبزه سفره هفت سین روی بطری یک بار مصرف یا کوزه سفالیخانمِ هنرمند
75سبزه عید  روی بطری پلاستیکیسبزه عید روی بطری پلاستیکیخانمِ هنرمند
76سبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینسبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
77سبزه عدس و ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینسبزه عدس و ایده های بسیار زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینخانمِ هنرمند
78سبزه با فرم استوانه ای برای سفره هفت سینسبزه با فرم استوانه ای برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
79آموزش سبزه ی گندم برای سفره هفتسینآموزش سبزه ی گندم برای سفره هفتسینخانمِ هنرمند
80سبز کردن سبزه ی گنم برای عیدسبز کردن سبزه ی گنم برای عیدخانمِ هنرمند
81سبزه عید متفاوت باتخم شربتیسبزه عید متفاوت باتخم شربتیخانمِ هنرمند
82کاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینکاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
83سبز کردن سبزه به طرز شناورسبز کردن سبزه به طرز شناورخانمِ هنرمند
84آموزش ساخت سبزه در تنگآموزش ساخت سبزه در تنگm.clip
85چه زمانی برای کاشت سبزه نوروز مناسب استچه زمانی برای کاشت سبزه نوروز مناسب استm.clip
86آموزش ساخت سبزه ذرت عیدآموزش ساخت سبزه ذرت عیدm.clip
87چگونه سبزه مرکبات بسازیمچگونه سبزه مرکبات بسازیمm.clip
88آموزش ساخت سبزه عید در تنگ ماهیآموزش ساخت سبزه عید در تنگ ماهیm.clip
89انواع ایده های زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینانواع ایده های زیبا برای کاشت سبزه سفره هفت سینسرمه
90آموزش کاربردی ساخت سبزه شاهی و کلاهآموزش کاربردی ساخت سبزه شاهی و کلاهm.clip
91کلیپ آموزش کاربردی ساخت سبزه عیدکلیپ آموزش کاربردی ساخت سبزه عیدm.clip
92ساده ترین روش پرورش سبزه شب عیدساده ترین روش پرورش سبزه شب عیدخانمِ هنرمند
93طرز تهیه دسر زیبای سبزه عیدطرز تهیه دسر زیبای سبزه عیدآشپزی آسان
94سبز کردن سبزه دو روزه و خیلی سریعسبز کردن سبزه دو روزه و خیلی سریعfatemezahra
95آموزش سبزه عروسکیآموزش سبزه عروسکی🎙🎙Best media 🎙🎙
96کاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی هفت سینکاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی هفت سینخانمِ هنرمند
97کاشت سبزه فوری برای سفره هفت سینکاشت سبزه فوری برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
98کاشت سبزه عروسکی برای سالکاشت سبزه عروسکی برای سالخانمِ هنرمند
99سبز کردن سبزه ی عید فوریسبز کردن سبزه ی عید فوریخانمِ هنرمند
100کاشتن سبزه برای عید فوریکاشتن سبزه برای عید فوریخانمِ هنرمند
101سبزه ی عید زیبا و فوریسبزه ی عید زیبا و فوریخانمِ هنرمند
102کاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینکاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
103سبزه ی عید نه! جایگزین آنسبزه ی عید نه! جایگزین آنخانمِ هنرمند
104آموزش ژله سبزه برای نوروزآموزش ژله سبزه برای نوروزخانمِ هنرمند
105آموزش سبز کردن سبزه برای عیدآموزش سبز کردن سبزه برای عیدخانمِ هنرمند
106آموزش کاشت سبزه ی عید  جدیدآموزش کاشت سبزه ی عید جدیدخانمِ هنرمند
107آموزش سبزه  یفوری گلدانی جدیدآموزش سبزه یفوری گلدانی جدیدخانمِ هنرمند
108سبزه ی فوری شب عید - سبزه ی عدسسبزه ی فوری شب عید - سبزه ی عدسخانمِ هنرمند
109کاشتن نهال سبز و زیبا به جای سبزه عیدکاشتن نهال سبز و زیبا به جای سبزه عیدخانمِ هنرمند
110سبزه ی فوری برای عید  - سبزه ی گندمسبزه ی فوری برای عید - سبزه ی گندمخانمِ هنرمند
111سبزه ی فوری برای عیدسبزه ی فوری برای عیدخانمِ هنرمند
112سبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینسبزه مرکبات در خاک و سبزه شناور برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
113چالش نه به سبزه عید - نهال کاشتنچالش نه به سبزه عید - نهال کاشتنخانمِ هنرمند
114آموزش کاشتن سبزه و نکات آن برای عیدآموزش کاشتن سبزه و نکات آن برای عیدخانمِ هنرمند
115کاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینکاشت سبزه گندم در تنگ بلور برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
116کاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینکاشت سبزه روی عروسک برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
117چالش نه به سبزه عید - نهال کاشتنچالش نه به سبزه عید - نهال کاشتنخانمِ هنرمند
118کاشت سبزه ی فوری برای عیدکاشت سبزه ی فوری برای عیدخانمِ هنرمند
119طرز کاشت سبزه ی عید فوریطرز کاشت سبزه ی عید فوریخانمِ هنرمند
120آموزش سبز کردن سبزه هویج و شلغم و چغندر برای عیدآموزش سبز کردن سبزه هویج و شلغم و چغندر برای عیدخانمِ هنرمند
121کاشت سبزه با طراحی های بسیار زیبا برای سفره هفت سینکاشت سبزه با طراحی های بسیار زیبا برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
122کاشت سیزه عدس و ماش با هم برای سبزه ی عیدکاشت سیزه عدس و ماش با هم برای سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
123سبزه عید نوروز با ماشسبزه عید نوروز با ماشخانمِ هنرمند
124آموزش کاشتن  سبزه عیدآموزش کاشتن سبزه عیدخانمِ هنرمند
125چالش نه به سبزه عید - نوروزچالش نه به سبزه عید - نوروزخانمِ هنرمند
126آموزش سبزه فوری (یک هفته ای)٬ سبزه ارزن در خاک ژله ای و تُنگ - Millet Sabzeh - Sabzeh Fori Arzanآموزش سبزه فوری (یک هفته ای)٬ سبزه ارزن در خاک ژله ای و تُنگ - Millet Sabzeh - Sabzeh Fori Arzanخانمِ هنرمند
127آموزش سبز کردن سبزه هویج و شلغم و چغندرآموزش سبز کردن سبزه هویج و شلغم و چغندرخانمِ هنرمند
128سبزه گندم خوشه ای برای سفره هفت سینسبزه گندم خوشه ای برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
129کاشت انواع  سبزه های عیدکاشت انواع سبزه های عیدخانمِ هنرمند
130کاشت سبزه ی عید فقط در 7 روزکاشت سبزه ی عید فقط در 7 روزخانمِ هنرمند
131کاشتن سبزه ی فوری و زیبا برای عیدکاشتن سبزه ی فوری و زیبا برای عیدخانمِ هنرمند
132کاشت سبزه ی عید به راحتی با جوانه ی ماشکاشت سبزه ی عید به راحتی با جوانه ی ماشخانمِ هنرمند
133ایده برای سبزه ی عیدایده برای سبزه ی عیدخانمِ هنرمند
134آموزش کاشت سبزه ی عدس برای عیدآموزش کاشت سبزه ی عدس برای عیدخانمِ هنرمند
135کاشتن نهال سبز و زیبا به جای سبزه عیدکاشتن نهال سبز و زیبا به جای سبزه عیدخانمِ هنرمند
136آموزش درست کردن سبزه شاهی روی کوزه برای سفره هفت سینآموزش درست کردن سبزه شاهی روی کوزه برای سفره هفت سینخانمِ هنرمند
137کاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی غیدکاشت سبزه ی زیبا برای سفره ی غیدخانمِ هنرمند
138سبزه ی شناور + سبزه ی داخل خاکسبزه ی شناور + سبزه ی داخل خاکخانمِ هنرمند