بدن سازی حرفه ای

بدن سازی حرفه ای

تعداد ویدئوها: ۷۰ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۳۹۹
18 تمرین عالی بدنسازی8 تمرین عالی بدنسازیبدن ساز
2تمرینات شانه در خانه با دمبلتمرینات شانه در خانه با دمبلبدن ساز
3بهترین تمرینات در خانهبهترین تمرینات در خانهبدن ساز
47 تمرین بدنسازی در خانه بدون تجهیزات در خانه7 تمرین بدنسازی در خانه بدون تجهیزات در خانهبدن ساز
5تمرینات با دمبل در بدنسازی در خانهتمرینات با دمبل در بدنسازی در خانهبدن ساز
6تمرینات بدنی کامل - بدنسازی در خانهتمرینات بدنی کامل - بدنسازی در خانهبدن ساز
79 تمرین شکم  - ورزش خانگی9 تمرین شکم - ورزش خانگیبدن ساز
8بهترین تمرینات بدنسازی خانگیبهترین تمرینات بدنسازی خانگیبدن ساز
9تمرین قدرت و نیرو - بدنسازی خانگیتمرین قدرت و نیرو - بدنسازی خانگیبدن ساز
109 تمرین قفسه سینه در خانه - بدنسازی در خانه9 تمرین قفسه سینه در خانه - بدنسازی در خانهبدن ساز
11تمرینات سه گانه بدنسازی در منزلتمرینات سه گانه بدنسازی در منزلبدن ساز
12بدنسازی در خانه - تقویت عصلات پابدنسازی در خانه - تقویت عصلات پابدن ساز
13قوی ترین تمرینات عضلات - بدنسازی در خانهقوی ترین تمرینات عضلات - بدنسازی در خانهبدن ساز
14‫تمرین برای خط وسط و زیر سینه‬‎  - بدنسازی در خانه‫تمرین برای خط وسط و زیر سینه‬‎ - بدنسازی در خانهبدن ساز
15برنامه تمرینات قفسه سینه فوقانیبرنامه تمرینات قفسه سینه فوقانیبدن ساز
16برنامه تمرینات بدن سازی ( تمرینات شانه )برنامه تمرینات بدن سازی ( تمرینات شانه )بدن ساز
17قوی ترین تمرینات شکمی و جانبیقوی ترین تمرینات شکمی و جانبیبدن ساز
1813 تمرین برای ران پا13 تمرین برای ران پابدن ساز
199 تمرین قوی برای پشت و کمر9 تمرین قوی برای پشت و کمربدن ساز
207 تمرین فشار ( یو پی اس )7 تمرین فشار ( یو پی اس )بدن ساز
21بهترین تمرین برای ساعدبهترین تمرین برای ساعدبدن ساز
22بهترین تمرینات بدنسازی در خانهبهترین تمرینات بدنسازی در خانهبدن ساز
23تمرینات عضلات قفسه سینهتمرینات عضلات قفسه سینهبدن ساز
247 تمرین شانه و بدن سازی7 تمرین شانه و بدن سازیبدن ساز
254 تمرین برای سفت کردن عضلات باسن4 تمرین برای سفت کردن عضلات باسنبدن ساز
26بهترین تمرینات قفسه سینهبهترین تمرینات قفسه سینهبدن ساز
278 تمرین برای شش تکه شدن شکم8 تمرین برای شش تکه شدن شکمبدن ساز
288 تمرین فوق العاده برای بدن سازی8 تمرین فوق العاده برای بدن سازیبدن ساز
29تمرینات بدن سازی - عضلات پاتمرینات بدن سازی - عضلات پابدن ساز
308 تمرین پشت - بدنسازی در خانه8 تمرین پشت - بدنسازی در خانهبدن ساز
3112 تمرین شانه با دمبل12 تمرین شانه با دمبلبدن ساز
32تمرینات قوی برای عضلات بازوتمرینات قوی برای عضلات بازوبدن ساز
3310 تمرین فوق العاده برای پشت بازو و سینه10 تمرین فوق العاده برای پشت بازو و سینهبدن ساز
347 تمرین فوق العاده برای بازو7 تمرین فوق العاده برای بازوبدن ساز
35قوی ترین تمرینات برای شش تکه شدن شکمقوی ترین تمرینات برای شش تکه شدن شکمبدن ساز
3613 تمرین برای پشت و کمر - بدنسازی حرفه ای13 تمرین برای پشت و کمر - بدنسازی حرفه ایبدن ساز
377 تمرین تمرینات بدن سازی شانه7 تمرین تمرینات بدن سازی شانهبدن ساز
389 تمرین قفسه سینه9 تمرین قفسه سینهبدن ساز
39تمرینات برای شش تکه شدن شکمتمرینات برای شش تکه شدن شکمبدن ساز
40تمرین گردن - بدنسازیتمرین گردن - بدنسازیبدن ساز
4116 تمرین قفسه سینه - بدنسازی16 تمرین قفسه سینه - بدنسازیبدن ساز
42تمرینات کششی باسنتمرینات کششی باسنبدن ساز
43تمرینات بدنسازی در منزلتمرینات بدنسازی در منزلبدن ساز
4410 تمرین برای تقویت شکم - ورزش خانگی10 تمرین برای تقویت شکم - ورزش خانگیبدن ساز
457 تمرین برای عضله پشت بدن - تمرین همسترینگ7 تمرین برای عضله پشت بدن - تمرین همسترینگبدن ساز
46بهترین تمرین بدنسازی در منزلبهترین تمرین بدنسازی در منزلبدن ساز
476 تمرینی که عضله جانبی شکمی را تقویت میکند6 تمرینی که عضله جانبی شکمی را تقویت میکندبدن ساز
487 تمرین برای پشت و افزایش عرض و اندازه شما7 تمرین برای پشت و افزایش عرض و اندازه شمابدن ساز
49با این تمرینات فوق العاده چاق شویدبا این تمرینات فوق العاده چاق شویدبدن ساز
506 تمرین ساده و در دسترس بدن سازی -  شانه6 تمرین ساده و در دسترس بدن سازی - شانهبدن ساز
51تمریناتی برای افزایش قدرت کل بدن و استقامتتمریناتی برای افزایش قدرت کل بدن و استقامتبدن ساز
52تمرینات بدن سازی فوق العاادهتمرینات بدن سازی فوق العاادهبدن ساز
53تمرینات ساعد برای تورم و افزایش اندازه آنتمرینات ساعد برای تورم و افزایش اندازه آنبدن ساز
545 تمرین بدنسازی پشت و افزایش عرض5 تمرین بدنسازی پشت و افزایش عرضبدن ساز
556 تمرین بدنسازی فوق العاده6 تمرین بدنسازی فوق العادهبدن ساز
56تمرینات قفسه سینهتمرینات قفسه سینهبدن ساز
57تمرینات عالی با دمبل - بدنسازی در منزلتمرینات عالی با دمبل - بدنسازی در منزلبدن ساز
58تمرینات عضلانی قوی و استراحتتمرینات عضلانی قوی و استراحتبدن ساز
59تمرینات فوق العاده بدنسازیتمرینات فوق العاده بدنسازیبدن ساز
60تمرینات بدنسازی شانهتمرینات بدنسازی شانهبدن ساز
61برنامه تمرینی بدنسازی تمرینات شانهبرنامه تمرینی بدنسازی تمرینات شانهبدن ساز
62تمرین بدنسازی در خانهتمرین بدنسازی در خانهبدن ساز
63تمرینات قوی برای پشت افزایش اندازهتمرینات قوی برای پشت افزایش اندازهبدن ساز
64تمرینات افزایش حجم ساعدتمرینات افزایش حجم ساعدبدن ساز
659 تمرین برای قوی شدن عضلات پشت9 تمرین برای قوی شدن عضلات پشتبدن ساز
665 تمرین برای سفت کردن شکم و پهلوها5 تمرین برای سفت کردن شکم و پهلوهابدن ساز
67تمرین داخلی سینه - تمرینات خط میانی سینه در خانهتمرین داخلی سینه - تمرینات خط میانی سینه در خانهبدن ساز
68بهترین تمرین ها مچ دست - بدنسازی در خانهبهترین تمرین ها مچ دست - بدنسازی در خانهبدن ساز
69تمرینات پشت بازو در منزلتمرینات پشت بازو در منزلبدن ساز
70بهترین تمرینات بدنسازی در خانه - V Cut Absبهترین تمرینات بدنسازی در خانه - V Cut Absبدن ساز