بعد از ازدواج - همسفر بهشت

بعد از ازدواج - همسفر بهشت

پیش برد عشق و لطافت در زندگی و راهکار های جلو گیری از تنش و در زندگی مشترک - پله پله تا خدا

تعداد ویدئوها: ۱۲۲ | زمان ایجاد: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
1رضایتمندی در زندگیرضایتمندی در زندگیبهشت خانواده
2تقویت احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات زندگیتقویت احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات زندگیبهشت خانواده
3نگاه به نامحرم و چشم چرانینگاه به نامحرم و چشم چرانیبهشت خانواده
4احکام زندگی زناشویی ، مسائل جنسی در زندگیاحکام زندگی زناشویی ، مسائل جنسی در زندگیبهشت خانواده
5مقایسه زندگی خود با دیگرانمقایسه زندگی خود با دیگرانبهشت خانواده
6دخالت والدین در زندگی زناشوییدخالت والدین در زندگی زناشوییبهشت خانواده
7رضایتمندی  در زندگی - بلا در زندگیرضایتمندی در زندگی - بلا در زندگیبهشت خانواده
8فرق بین انحراف جنسی و اختلال جنسی چیستفرق بین انحراف جنسی و اختلال جنسی چیستبهشت خانواده
9چطوری از زندگی مشترک راضی باشیم?چطوری از زندگی مشترک راضی باشیم?بهشت خانواده
10آیا در فقر هم باید شاد زندگی کرد?آیا در فقر هم باید شاد زندگی کرد?بهشت خانواده
11نارضایتی از برآورده نشدن دعاها و آرزوهانارضایتی از برآورده نشدن دعاها و آرزوهابهشت خانواده
12ضرورت یادگیری مسائل جنسی در زندگی مشترکضرورت یادگیری مسائل جنسی در زندگی مشترکبهشت خانواده
13نگرانی های شیوع استفاده ازماهواره در خانواده هانگرانی های شیوع استفاده ازماهواره در خانواده هابهشت خانواده
14چگونه انتظارات را با واقعیت تنظیم کنیم؟چگونه انتظارات را با واقعیت تنظیم کنیم؟بهشت خانواده
15مدیریت رسانه ، نقش ماهواره در خانواده قسمت ۳مدیریت رسانه ، نقش ماهواره در خانواده قسمت ۳بهشت خانواده
16مقایسه شرایط مادی فعلی با جوامعی که از نظر اقتصادی بالاتر هستندمقایسه شرایط مادی فعلی با جوامعی که از نظر اقتصادی بالاتر هستندبهشت خانواده
17مهم ترین عیب زنانمهم ترین عیب زنانبهشت خانواده
18فواید یادگیری مهارتهای جنسی در زندگی مشترکفواید یادگیری مهارتهای جنسی در زندگی مشترکبهشت خانواده
19معنا و مفهوم رضایتمندی در زندگی مشترک - قسمت دوممعنا و مفهوم رضایتمندی در زندگی مشترک - قسمت دومبهشت خانواده
20رضایتمندی در زندگی - رزق به چه معناست؟رضایتمندی در زندگی - رزق به چه معناست؟بهشت خانواده
21ویژگی زوج های موفقویژگی زوج های موفقبهشت خانواده
22روش های کاهش فشار وسختی های زندگیروش های کاهش فشار وسختی های زندگیبهشت خانواده
23توانمندی وضعف در مواجهه با مشکلاتتوانمندی وضعف در مواجهه با مشکلاتبهشت خانواده
24فلسفه وجو دعا برای رفع شر چیست ؟فلسفه وجو دعا برای رفع شر چیست ؟بهشت خانواده
25چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟بهشت خانواده
26علت مفید و سود مند بودن ناملایمات در زندگی؟علت مفید و سود مند بودن ناملایمات در زندگی؟بهشت خانواده
28رابطه رضایتمندی با بحث اعتقاداترابطه رضایتمندی با بحث اعتقاداتبهشت خانواده
29بین مادر و همسر کدام را انتخاب کنیمبین مادر و همسر کدام را انتخاب کنیمبهشت خانواده
30اقتدار طلبی یا قلدری مردان ؟اقتدار طلبی یا قلدری مردان ؟بهشت خانواده
31گربه لب حجله کشتنگربه لب حجله کشتنبهشت خانواده
32آراستگی زن و مرد در خانه و خانوادهآراستگی زن و مرد در خانه و خانوادهبهشت خانواده
33آیا باید مشکلات زندگی را به خانواده ها گفت ؟آیا باید مشکلات زندگی را به خانواده ها گفت ؟بهشت خانواده
34توجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان -  قسمت اولتوجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت اولبهشت خانواده
35توجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت دومتوجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت دومبهشت خانواده
36زنان شاغل و طلاقزنان شاغل و طلاقبهشت خانواده
37گذشت در زندگی مشترکگذشت در زندگی مشترکبهشت خانواده
38الفبا و قواعد زندگی مشترکالفبا و قواعد زندگی مشترکبهشت خانواده
39قهر کردن و طلاققهر کردن و طلاقبهشت خانواده
40الفبا و قواعد زندگی مشترک - قسمت دومالفبا و قواعد زندگی مشترک - قسمت دومبهشت خانواده
41تاثیر خانواده ها بر طلاق فرزندانتاثیر خانواده ها بر طلاق فرزندانبهشت خانواده
42احتمال حاملگی با وجود بکارتاحتمال حاملگی با وجود بکارتبهشت خانواده
43ترس از دست دادن دوشیزگیترس از دست دادن دوشیزگیبهشت خانواده
44خیانت در روابط زناشوییخیانت در روابط زناشوییبهشت خانواده
45پیشنوازی در روابط جنسی زناشوییپیشنوازی در روابط جنسی زناشوییبهشت خانواده
46وابستگی شدید همسرم به مادرش و پرخاشگریوابستگی شدید همسرم به مادرش و پرخاشگریبهشت خانواده
47آسیب اشتغال بانوان در زندگی مشترکآسیب اشتغال بانوان در زندگی مشترکبهشت خانواده
48نحوه درست تذکر دادن به همسرنحوه درست تذکر دادن به همسربهشت خانواده
49رابطه سختگیری در ازدواج با طلاقرابطه سختگیری در ازدواج با طلاقبهشت خانواده
50ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم ها +18ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم ها +18بهشت خانواده
51دعوت به رابطه زناشوییدعوت به رابطه زناشوییبهشت خانواده
52انتخاب درمانگر جنسی مناسبانتخاب درمانگر جنسی مناسببهشت خانواده
53تمکین و روابط زناشوییتمکین و روابط زناشوییبهشت خانواده
54اعتیاد شوهراعتیاد شوهربهشت خانواده
55ظن خانم به مشاور آقاظن خانم به مشاور آقابهشت خانواده
56شوخی کردن آقا با خانم های فامیلشوخی کردن آقا با خانم های فامیلبهشت خانواده
57همسرم با من خیلی کم حرف میزندهمسرم با من خیلی کم حرف میزندبهشت خانواده
58عشق بازی جنسی در رابطه زناشوییعشق بازی جنسی در رابطه زناشوییبهشت خانواده
60نگاه محبت آمیز به همسرنگاه محبت آمیز به همسربهشت خانواده
61شک به همسرشک به همسربهشت خانواده
62سردی رابطه زوجینسردی رابطه زوجینبهشت خانواده
63عروس و مادر شوهرعروس و مادر شوهربهشت خانواده
64افراط در رفیق بازیافراط در رفیق بازیبهشت خانواده
65تعامل با همسری که مدام قهر میکندتعامل با همسری که مدام قهر میکندبهشت خانواده
66عدم میل جنسی بعد از عروسیعدم میل جنسی بعد از عروسیبهشت خانواده
68طرز برخورد با شوهر رفیق بازطرز برخورد با شوهر رفیق بازبهشت خانواده
69میل جنسی خیلی زیاد در یک طرف رابطهمیل جنسی خیلی زیاد در یک طرف رابطهبهشت خانواده
70دلایل خیانت مرداندلایل خیانت مردانبهشت خانواده
71کارکردن زیاد مرد و توجه کم به همسرکارکردن زیاد مرد و توجه کم به همسربهشت خانواده
72مدیریت هیجانات در زندگیمدیریت هیجانات در زندگیبهشت خانواده
73مهارت های گفتاری در ارتباطات زن و شوهرمهارت های گفتاری در ارتباطات زن و شوهربهشت خانواده
74مقایسه زن توسط شوهرمقایسه زن توسط شوهربهشت خانواده
75تقویت مهارت های ارتباطاتی - گفتار درمانیتقویت مهارت های ارتباطاتی - گفتار درمانیبهشت خانواده
76چه رفتارهایی در یک خانواده خشونت محسوب می شوند ؟چه رفتارهایی در یک خانواده خشونت محسوب می شوند ؟بهشت خانواده
77چرا باید از همسرمون تعریف و تمجید کنیم ؟چرا باید از همسرمون تعریف و تمجید کنیم ؟بهشت خانواده
78چگونه شک و بی‌اعتمادی را در زندگی مشترک برطرف کنیم ؟چگونه شک و بی‌اعتمادی را در زندگی مشترک برطرف کنیم ؟بهشت خانواده
79تجربه بهتر و با کیفیت تر در روابط جنسی چگونه ممکن است؟تجربه بهتر و با کیفیت تر در روابط جنسی چگونه ممکن است؟بهشت خانواده
80چگونه خشونت را در خانواده درمان کنیمچگونه خشونت را در خانواده درمان کنیمبهشت خانواده
81سردی یکی از زوجین در رابطه جنسی چقدر روی دیگری اثر دارد؟سردی یکی از زوجین در رابطه جنسی چقدر روی دیگری اثر دارد؟بهشت خانواده
82معرفی چهار دسته از عمده رفتار های خانم ها که باعث سردی روابط زوجین می شودمعرفی چهار دسته از عمده رفتار های خانم ها که باعث سردی روابط زوجین می شودبهشت خانواده
83ضعف اعتماد به نفس عامل خشونت در خانوادهضعف اعتماد به نفس عامل خشونت در خانوادهبهشت خانواده
84حدود روابط با نامحرم چیست ؟ شهاب مرادیحدود روابط با نامحرم چیست ؟ شهاب مرادیبهشت خانواده
85با شوهر رفیق باز باید چه کنیم ؟با شوهر رفیق باز باید چه کنیم ؟بهشت خانواده
86لج بازی با همسر و عواقب آنلج بازی با همسر و عواقب آنبهشت خانواده
87با قهرهای مکرر همسران چه باید بکنیم ؟با قهرهای مکرر همسران چه باید بکنیم ؟بهشت خانواده
88دور کردن حس منفی نسبت به همسردور کردن حس منفی نسبت به همسربهشت خانواده
89راه های جذب همسر چیست ؟ جاذبه های زن و مرد چیست ؟راه های جذب همسر چیست ؟ جاذبه های زن و مرد چیست ؟بهشت خانواده
90زندگی با همسری که استقلال ندارد و به حرف دیگران گوش میدهدزندگی با همسری که استقلال ندارد و به حرف دیگران گوش میدهدبهشت خانواده
91نحوه برخورد با دخالت اقوام و فامیل در زندگی خصوصی مانحوه برخورد با دخالت اقوام و فامیل در زندگی خصوصی مابهشت خانواده
92ویژگی انسان های زیاده خواهویژگی انسان های زیاده خواهبهشت خانواده
93راهی برای جامعه شاداب ترراهی برای جامعه شاداب تربهشت خانواده
94بی توجهی به نیاز جنسی همسربی توجهی به نیاز جنسی همسربهشت خانواده
95بهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگیبهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگیبهشت خانواده
96بهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگی - قسمت دومبهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگی - قسمت دومبهشت خانواده
97پدر و همسرم از من راضی نبودند و وفات کردند چطوری جبران کنم؟پدر و همسرم از من راضی نبودند و وفات کردند چطوری جبران کنم؟بهشت خانواده
98طلاق عاطفی - قسمت سومطلاق عاطفی - قسمت سومبهشت خانواده
99با اخلاق تند شوهرم چیکار کنم ؟ اجازه هیچکاری بهم نمیده !با اخلاق تند شوهرم چیکار کنم ؟ اجازه هیچکاری بهم نمیده !بهشت خانواده
100دوست داشتن و فراموش نکردن فرد دیگری بعد از ازدواجدوست داشتن و فراموش نکردن فرد دیگری بعد از ازدواجبهشت خانواده
101مشکل نماز نخواندن همسرمشکل نماز نخواندن همسربهشت خانواده
102طلاق به خاطر شکاک و بی مسئولیت بودن همسرطلاق به خاطر شکاک و بی مسئولیت بودن همسربهشت خانواده
103روابط زوجین و مهارت جرات ورزیروابط زوجین و مهارت جرات ورزیبهشت خانواده
104متعادل نبودن محبت ورزی در روابط زوجینمتعادل نبودن محبت ورزی در روابط زوجینبهشت خانواده
105آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است؟آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است؟بهشت خانواده
106فواید سخاوتمندی در زندگی مشترکفواید سخاوتمندی در زندگی مشترکبهشت خانواده
107رفتار بد مرد در مقابل فامیل های زنرفتار بد مرد در مقابل فامیل های زنبهشت خانواده
108ازدواج مجدد همسرم بعد از ۳۲ سال زندگی مشترکازدواج مجدد همسرم بعد از ۳۲ سال زندگی مشترکبهشت خانواده
109اختلافات بین همسران برونگرا و درونگرااختلافات بین همسران برونگرا و درونگرابهشت خانواده
110رفتار نامناسب خانواده پس از طلاق با فرد مطلقهرفتار نامناسب خانواده پس از طلاق با فرد مطلقهبهشت خانواده
111ناراضی بودن افراد خانواده از وضعیت مالیناراضی بودن افراد خانواده از وضعیت مالیبهشت خانواده
112چگون با مادر شوهر رفتار کنیمچگون با مادر شوهر رفتار کنیمبهشت خانواده
113بدبینی و سوظن نسبت به همسربدبینی و سوظن نسبت به همسربهشت خانواده
114مشکل با سیگار کشیدن همسرمشکل با سیگار کشیدن همسربهشت خانواده
115کوتاه آمدن همیشگی یکی از زوجین در دعواها و مشاجراتکوتاه آمدن همیشگی یکی از زوجین در دعواها و مشاجراتبهشت خانواده
116مدیریت عصبانیت در روابط زوجینمدیریت عصبانیت در روابط زوجینبهشت خانواده
117با رفیق بازی شوهرم چه کنمبا رفیق بازی شوهرم چه کنمبهشت خانواده
118چگونگی رفتار با خانواده‌ای بی قید و بی توجه به مسائل شرعیچگونگی رفتار با خانواده‌ای بی قید و بی توجه به مسائل شرعیبهشت خانواده
119رسمه تو عروسی به عروس و داماد التماس دعا بگنرسمه تو عروسی به عروس و داماد التماس دعا بگنبهشت خانواده
120رسیدگی به همسر مهمتر از اعتکاف در مسجد !رسیدگی به همسر مهمتر از اعتکاف در مسجد !بهشت خانواده
121روابط متقابل زوجین در خانوادهروابط متقابل زوجین در خانوادهبهشت خانواده
122صحبتهای شیرین خانم کارشناس کوچولو راجعبه خانواده و روابط زن و شوهرصحبتهای شیرین خانم کارشناس کوچولو راجعبه خانواده و روابط زن و شوهربهشت خانواده