عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)

عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)

تعداد ویدئوها: ۲۸ | زمان ایجاد: ۶ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک  - جلسه 1: درجه عکس العمل کمپرسورآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 1: درجه عکس العمل کمپرسوردانشکده مکانیک
2آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 2آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 2دانشکده مکانیک
3آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 3: aircraft performanceآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 3: aircraft performanceدانشکده مکانیک
4آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 4: Point Performanceآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 4: Point Performanceدانشکده مکانیک
5آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 5: پول کجاست؟آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 5: پول کجاست؟دانشکده مکانیک
6آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 6: تاریخچه عملکرد هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 6: تاریخچه عملکرد هواپیمادانشکده مکانیک
7آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 7: مقدمه ای بر مهندسی وزنآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 7: مقدمه ای بر مهندسی وزندانشکده مکانیک
8آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 8: Flight Envelopeآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 8: Flight Envelopeدانشکده مکانیک
9آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 9: طبقه بندی هواپیما: فرود، اوج گیری، کاهش ارتفاعآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 9: طبقه بندی هواپیما: فرود، اوج گیری، کاهش ارتفاعدانشکده مکانیک
10آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 10: توضیحاتی در ارتباط با mission profileآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 10: توضیحاتی در ارتباط با mission profileدانشکده مکانیک
11آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 11: اتمسفرآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 11: اتمسفردانشکده مکانیک
12آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 12: معرفی لایه های اتمسفرآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 12: معرفی لایه های اتمسفردانشکده مکانیک
13آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 13: سلامتی در اتمسفر - استانداردآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 13: سلامتی در اتمسفر - استاندارددانشکده مکانیک
14آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 14: اتمسفر استانداردآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 14: اتمسفر استاندارددانشکده مکانیک
15آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 15: پدیده های اتمسفریآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 15: پدیده های اتمسفریدانشکده مکانیک
16آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 16: محاسبه ی پارامترهای نیروی وارد بر هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 16: محاسبه ی پارامترهای نیروی وارد بر هواپیمادانشکده مکانیک
17آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 17: مساله های پرفورمنس هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 17: مساله های پرفورمنس هواپیمادانشکده مکانیک
18آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 18: تراست موتور هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 18: تراست موتور هواپیمادانشکده مکانیک
19آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 19: Rangeآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 19: Rangeدانشکده مکانیک
20آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 20: آشنایی با فرودگاه هاآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 20: آشنایی با فرودگاه هادانشکده مکانیک
21آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 21: اقتصاد ایرلاینآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 21: اقتصاد ایرلایندانشکده مکانیک
22آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 22: نظریه سیستم در هواپیماییآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 22: نظریه سیستم در هواپیماییدانشکده مکانیک
23آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 23: سیستم فرودگاهآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 23: سیستم فرودگاهدانشکده مکانیک
24آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 24: محاسبات مربوط به پرواز هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 24: محاسبات مربوط به پرواز هواپیمادانشکده مکانیک
25آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 25: گردش هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 25: گردش هواپیمادانشکده مکانیک
26آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 26: بررسی کامل take offآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 26: بررسی کامل take offدانشکده مکانیک
27آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 27: landingآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 27: landingدانشکده مکانیک
28آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 28: سیستم پیشرانشآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 28: سیستم پیشرانشدانشکده مکانیک