عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)

عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)

تعداد ویدئوها: ۲۸ | زمان ایجاد: ۶ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک  - جلسه 1: درجه عکس العمل کمپرسورآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 1: درجه عکس العمل کمپرسور
2آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 2آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 2
3آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 3: aircraft performanceآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 3: aircraft performance
4آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 4: Point Performanceآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 4: Point Performance
5آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 5: پول کجاست؟آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 5: پول کجاست؟
6آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 6: تاریخچه عملکرد هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 6: تاریخچه عملکرد هواپیما
7آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 7: مقدمه ای بر مهندسی وزنآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 7: مقدمه ای بر مهندسی وزن
8آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 8: Flight Envelopeآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 8: Flight Envelope
9آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 9: طبقه بندی هواپیما: فرود، اوج گیری، کاهش ارتفاعآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 9: طبقه بندی هواپیما: فرود، اوج گیری، کاهش ارتفاع
10آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 10: توضیحاتی در ارتباط با mission profileآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 10: توضیحاتی در ارتباط با mission profile
11آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 11: اتمسفرآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 11: اتمسفر
12آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 12: معرفی لایه های اتمسفرآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 12: معرفی لایه های اتمسفر
13آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 13: سلامتی در اتمسفر - استانداردآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 13: سلامتی در اتمسفر - استاندارد
14آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 14: اتمسفر استانداردآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 14: اتمسفر استاندارد
15آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 15: پدیده های اتمسفریآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 15: پدیده های اتمسفری
16آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 16: محاسبه ی پارامترهای نیروی وارد بر هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 16: محاسبه ی پارامترهای نیروی وارد بر هواپیما
17آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 17: مساله های پرفورمنس هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 17: مساله های پرفورمنس هواپیما
18آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 18: تراست موتور هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 18: تراست موتور هواپیما
19آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 19: Rangeآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 19: Range
20آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 20: آشنایی با فرودگاه هاآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 20: آشنایی با فرودگاه ها
21آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 21: اقتصاد ایرلاینآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 21: اقتصاد ایرلاین
22آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 22: نظریه سیستم در هواپیماییآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 22: نظریه سیستم در هواپیمایی
23آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 23: سیستم فرودگاهآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 23: سیستم فرودگاه
24آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 24: محاسبات مربوط به پرواز هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 24: محاسبات مربوط به پرواز هواپیما
25آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 25: گردش هواپیماآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 25: گردش هواپیما
26آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 26: بررسی کامل take offآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 26: بررسی کامل take off
27آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 27: landingآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 27: landing
28آموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 28: سیستم پیشرانشآموزش درس عملکرد هواپیما - سید محمدباقر ملائک - جلسه 28: سیستم پیشرانش