دیپلوکاپ (آموزش سیاست)

دیپلوکاپ (آموزش سیاست)

آموزش روابط دیپلماتیک و اطلاعات سیاسی.

تعداد ویدئوها: ۱ | زمان ایجاد: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷