تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

تعداد ویدئوها: ۷ | زمان ایجاد: ۶ مرداد ۱۳۹۸
1طراح و ساخت انواع هواساز با مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱طراح و ساخت انواع هواساز با مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱شرکت کولاک فن مهندس سوری
2طراحی و ساخت و تولید کننده انواع دستگاه های غبار گیر ،مکنده مرکزی،مکنده صعنتی،مکنده نجاری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱طراحی و ساخت و تولید کننده انواع دستگاه های غبار گیر ،مکنده مرکزی،مکنده صعنتی،مکنده نجاری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱شرکت کولاک فن مهندس سوری
3تولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانتولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانشرکت کولاک فن مهندس سوری
4طراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنطراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
5طراحی و ساخت و تولید کنندهانواع  فن انتقال موادطراحی و ساخت و تولید کنندهانواع فن انتقال موادشرکت کولاک فن مهندس سوری
6سیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنسیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
7باکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیباکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیشرکت کولاک فن مهندس سوری
8تولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی و تولید انواع اگزاست فن و سانتریفیوژ و هواکش مهندس سوری ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱www.koolakfan.comتولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی و تولید انواع اگزاست فن و سانتریفیوژ و هواکش مهندس سوری ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱www.koolakfan.comشرکت کولاک فن مهندس سوری