بارداری هفته به هفته

بارداری هفته به هفته

هفته به هفته دوران بارداری بر مادر و جنین چه میگذرد؟

تعداد ویدئوها: ۸۱ | زمان ایجاد: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
1سیر رشد کودک در دوره ی بارداری سیر رشد کودک در دوره ی بارداری کاشانه
2رابطه کودک ومادر در 9 ماه بارداری رابطه کودک ومادر در 9 ماه بارداری کاشانه
3 تحولات در هفته دهم بارداری تحولات در هفته دهم بارداری کاشانه
4 در هفته پنجم بارداری مادران چه کار باید بکنند ؟؟؟ در هفته پنجم بارداری مادران چه کار باید بکنند ؟؟؟کاشانه
5 مادران در هفته ششم بارداری چه کار باید بکنند ؟؟؟ مادران در هفته ششم بارداری چه کار باید بکنند ؟؟؟کاشانه
6در هفته ی13 بارداری یک مادر چه کار کند ؟؟؟در هفته ی13 بارداری یک مادر چه کار کند ؟؟؟کاشانه
7کلیپ در هفته دوم بارداری مادران چی میگذردکلیپ در هفته دوم بارداری مادران چی میگذرداز همه چی
8کلیپ از بچه در شکم مادر -هفته چهارم از آموزش های بارداریکلیپ از بچه در شکم مادر -هفته چهارم از آموزش های بارداریاز همه چی
9کلیپ از بچه تو شکم مادر -هفته سیزدهم بارداریکلیپ از بچه تو شکم مادر -هفته سیزدهم بارداریاز همه چی
10کلیپ اموزش دهنده ازدوران بارداری مادر -هفته چهارم  بارداریکلیپ اموزش دهنده ازدوران بارداری مادر -هفته چهارم بارداریاز همه چی
11کلیپ سلامتی یا بیماری در دوران بارداری - بادکردن یا ورمکلیپ سلامتی یا بیماری در دوران بارداری - بادکردن یا ورماز همه چی
12کلیپ از دوران بارداری مادر- بچه در شکم مادر -هفته دهم بارداری در 3 دقیقهکلیپ از دوران بارداری مادر- بچه در شکم مادر -هفته دهم بارداری در 3 دقیقهاز همه چی
13کلیپ یکی دیگر از حساس ترین هفته های دوران بارداری -هفته پنجم کلیپ یکی دیگر از حساس ترین هفته های دوران بارداری -هفته پنجم از همه چی
14کلیپ نگاه کوتاه به دوران بارداری مادر - هفته ششم کلیپ نگاه کوتاه به دوران بارداری مادر - هفته ششم از همه چی
15کلیپ بسیار دیدنی از جنین در شکم مادر -هفته هفتم بارداریکلیپ بسیار دیدنی از جنین در شکم مادر -هفته هفتم بارداریاز همه چی
16کلیپ زیبا از بچه ها در شکم مادر - هفته هشتم بارداریکلیپ زیبا از بچه ها در شکم مادر - هفته هشتم بارداریاز همه چی
17کلیپ دیدنی از هفته یازدهم بارداری مادران و چهره جنین در این دورهکلیپ دیدنی از هفته یازدهم بارداری مادران و چهره جنین در این دورهاز همه چی
18کلیپ زیبا ازهفته نهم بارداری جنین در جسم کودکان کلیپ زیبا ازهفته نهم بارداری جنین در جسم کودکان از همه چی
19کلیپ از هفته دوازدهم دوران بارداری کودکان در شکم مادرانشان کلیپ از هفته دوازدهم دوران بارداری کودکان در شکم مادرانشان از همه چی
20دوره بارداری  و علایم و حواشی آن دوره بارداری و علایم و حواشی آن کلیپ کودکانه
21هفته پنجم بارداری چگونه سپری میشود؟هفته پنجم بارداری چگونه سپری میشود؟کلیپ کودکانه
22هفته دهم بارداری در 3 دقیقه چگونه سپری میشود؟هفته دهم بارداری در 3 دقیقه چگونه سپری میشود؟کلیپ کودکانه
23هفته دوازدهم بارداری چگونه سپری میشود؟هفته دوازدهم بارداری چگونه سپری میشود؟کلیپ کودکانه
24هفته یازدهم بارداری چگونه باید سپری شود؟هفته یازدهم بارداری چگونه باید سپری شود؟کلیپ کودکانه
25هفته سیزدهم بارداری چگونه سپری میشود ؟هفته سیزدهم بارداری چگونه سپری میشود ؟کلیپ کودکانه
26هفته نهم بارداری چگونه باید سپری شود؟هفته نهم بارداری چگونه باید سپری شود؟کلیپ کودکانه
27هفته هشتم بارداری چگونه باید سپری شود؟هفته هشتم بارداری چگونه باید سپری شود؟کلیپ کودکانه
28هفته هفتم بارداری چگونه باید سپری شود ؟هفته هفتم بارداری چگونه باید سپری شود ؟کلیپ کودکانه
29هفته ششم بارداری چگونه باید سپری شود؟هفته ششم بارداری چگونه باید سپری شود؟کلیپ کودکانه
30تغییرات بدن شما در بارداری هفته به هفتهتغییرات بدن شما در بارداری هفته به هفتهمجله بارداری و کودکیاری
31بارداری هفته به هفته/هفته 28 ام تا36 امبارداری هفته به هفته/هفته 28 ام تا36 اممجله بارداری و کودکیاری
32بارداری هفته به هفته/هفته بیستو ششم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو ششم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
33بارداری هفته به هفته /هفته هفتمبارداری هفته به هفته /هفته هفتممجله بارداری و کودکیاری
34بارداری هفته به هفته/هفته پنجم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته پنجم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
35بارداری هفته به هفته /هفته نهم بارداریبارداری هفته به هفته /هفته نهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
36بارداری هفته به هفته/هفته بیستو یکم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو یکم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
37بارداری هفته به هفته /هفته دوازدهم بارداریبارداری هفته به هفته /هفته دوازدهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
38بارداری هفته به هفته/هفته دهم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته دهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
39بارداری هفته به هفته/هفته یازدهم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته یازدهم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
40بارداری هفته به هفته/هفته بیستو سوم بارداریبارداری هفته به هفته/هفته بیستو سوم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
41بارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
42بارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریبارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
43بارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریبارداری هفته به هفته؛ هفته ششم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
44بارداری هفته به هفته؛هفته پنجم بارداریبارداری هفته به هفته؛هفته پنجم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
45بارداری هفته به هفته؛ هفته چهارم بارداریبارداری هفته به هفته؛ هفته چهارم بارداریمجله بارداری و کودکیاری
46بارداری هفته به هفته / هفته چهلم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهلم بارداریزناشویی و روابط جنسی
47بارداری هفته به هفته / هفته سی و نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و نهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
48بارداری هفته به هفته / هفته سی و هشتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و هشتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
49بارداری هفته به هفته / هفته سی و هفتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و هفتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
50بارداری هفته به هفته / هفته سی و ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و ششم بارداریزناشویی و روابط جنسی
51بارداری هفته به هفته / هفته سی و پنجم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و پنجم بارداریزناشویی و روابط جنسی
52بارداری هفته به هفته / هفته سی و چهارم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و چهارم بارداریزناشویی و روابط جنسی
53بارداری هفته به هفته / هفته سی و دوم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و دوم بارداریزناشویی و روابط جنسی
54بارداری هفته به هفته / هفته سی و یکم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و یکم بارداریزناشویی و روابط جنسی
55بارداری هفته به هفته / هفته سی ام بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی ام بارداریزناشویی و روابط جنسی
56بارداری هفته به هفته / هفته بیست و نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و نهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
57بارداری هفته به هفته / هفته بیست و هشتم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و هشتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
58بارداری هفته به هفته / هفته بیست و هفتم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و هفتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
59بارداری هفته به هفته / هفته بیست و ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و ششم بارداریزناشویی و روابط جنسی
60بارداری هفته به هفته / هفته بیست و پنجم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و پنجم بارداریزناشویی و روابط جنسی
61بارداری هفته به هفته / هفته بیست و چهارم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و چهارم بارداریزناشویی و روابط جنسی
62بارداری هفته به هفته / هفته بیست و سوم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و سوم بارداریزناشویی و روابط جنسی
63بارداری هفته به هفته / هفته بیست و دوم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و دوم بارداریزناشویی و روابط جنسی
64بارداری هفته به هفته / هفته بیست و یکم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و یکم بارداریزناشویی و روابط جنسی
65بارداری هفته به هفته / هفته بیستم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیستم بارداریزناشویی و روابط جنسی
66بارداری هفته به هفته / هفته نوزدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته نوزدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
67بارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
68بارداری هفته به هفته / هفته هفدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هفدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
69بارداری هفته به هفته / هفته شانزدهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته شانزدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
70بارداری هفته به هفته / هفته پانزدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته پانزدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
71بارداری هفته به هفته / هفته چهاردهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهاردهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
72بارداری هفته به هفته / هفته سیزدهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سیزدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
73بارداری هفته به هفته / هفته دوازدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته دوازدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
74بارداری هفته به هفته / هفته یازدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته یازدهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
75بارداری هفته به هفته / هفته دهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته دهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
76بارداری هفته به هفته / هفته نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته نهم بارداریزناشویی و روابط جنسی
77بارداری هفته به هفته / هفته هشتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هشتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
78بارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداریزناشویی و روابط جنسی
79بارداری هفته به هفته / هفته چهارم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهارم بارداریزناشویی و روابط جنسی
80بارداری هفته به هفته / هفته پنجم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته پنجم بارداریزناشویی و روابط جنسی
81بارداری هفته به هفته / هفته ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته ششم بارداریزناشویی و روابط جنسی