کرونا در ایران

کرونا در ایران

آخرین اخبار کرونا در ایران

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
1آرامستان مشهد مملو از اجساد کروناییآرامستان مشهد مملو از اجساد کروناییاخبار ویروس کرونا
2تذکر حاج محمود کریمی به هیئتی ها درباره کروناتذکر حاج محمود کریمی به هیئتی ها درباره کرونااخبار ویروس کرونا
3وضعیت فوق بحرانی کرونا در مشهدوضعیت فوق بحرانی کرونا در مشهداخبار ویروس کرونا
4رئیس جمهور از داروخانه ۲۹ فروردین ارتش بازدید کردرئیس جمهور از داروخانه ۲۹ فروردین ارتش بازدید کرداخبار ویروس کرونا
5آغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن اسپایکوژنآغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن اسپایکوژناخبار ویروس کرونا
6آمادگی مجلس برای تامین اعتبارات تهیه واکسنآمادگی مجلس برای تامین اعتبارات تهیه واکسناخبار ویروس کرونا
7آخرین اخبار تعطیلی ادارات و ممنوعیت تردد سراسریآخرین اخبار تعطیلی ادارات و ممنوعیت تردد سراسریاخبار ویروس کرونا
8مسدودسازی جاده چالوس با موانع بتنیمسدودسازی جاده چالوس با موانع بتنیاخبار ویروس کرونا
9مشکل واردات واکسن کجا بود و چگونه حل شد؟مشکل واردات واکسن کجا بود و چگونه حل شد؟اخبار ویروس کرونا
10حسن ابوالقاسمی: بحران در بیمارستان بقیه الله عجحسن ابوالقاسمی: بحران در بیمارستان بقیه الله عجاخبار ویروس کرونا
11راه‌اندازی مرکز رایگان خدمات به بیماران کروناراه‌اندازی مرکز رایگان خدمات به بیماران کرونااخبار ویروس کرونا
12قارچ سیاه به کرونا ارتباطی ندارد؛ مردم نگران نباشند!قارچ سیاه به کرونا ارتباطی ندارد؛ مردم نگران نباشند!اخبار ویروس کرونا
13قارچ سیاه در بدن کرونایی‌ها چه می‌کند؟قارچ سیاه در بدن کرونایی‌ها چه می‌کند؟اخبار ویروس کرونا
14سویه لامبدا چه زمانی وارد کشور می شود؟‌سویه لامبدا چه زمانی وارد کشور می شود؟‌اخبار ویروس کرونا
15دستور فوری وزیر اقتصاد در گمرک فرودگاه امامدستور فوری وزیر اقتصاد در گمرک فرودگاه اماماخبار ویروس کرونا
16اشتباهات شایع در استفاده از ماسکاشتباهات شایع در استفاده از ماسکاخبار ویروس کرونا
17آخرین وضعیت واکسن اسپایکوژنآخرین وضعیت واکسن اسپایکوژناخبار ویروس کرونا
18فاجعه فاویپراویر و رمدسیویر برای بیماران کروناییفاجعه فاویپراویر و رمدسیویر برای بیماران کروناییاخبار ویروس کرونا
19محافظت از کودکان در مقابل کرونامحافظت از کودکان در مقابل کرونااخبار ویروس کرونا
20وضعیت داروخانه‌های مرجع تهران در پیک پنجم کروناوضعیت داروخانه‌های مرجع تهران در پیک پنجم کرونااخبار ویروس کرونا
21فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارسفاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارساخبار ویروس کرونا