قرائت قرآن

قرائت قرآن

تعداد ویدئوها: ۳۱ | زمان ایجاد: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
1فیلم تلاوت ترتیل جزء اول قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء اول قرآن کریم
2فیلم تلاوت ترتیل جزء دوم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء دوم قرآن کریم
3فیلم تلاوت ترتیل جزء سوم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء سوم قرآن کریم
4فیلم تلاوت ترتیل جزء چهارم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء چهارم قرآن کریم
5فیلم تلاوت ترتیل جزء پنجم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء پنجم قرآن کریم
6فیلم تلاوت ترتیل جزء ششم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء ششم قرآن کریم
7فیلم تلاوت ترتیل جزء هفتم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء هفتم قرآن کریم
8فیلم تلاوت ترتیل جزء هشتم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء هشتم قرآن کریم
9فیلم تلاوت ترتیل جزء نهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء نهم قرآن کریم
10فیلم تلاوت ترتیل جزء دهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء دهم قرآن کریم
11فیلم تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء یازدهم قرآن کریم
12فیلم تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء دوازدهم قرآن کریم
13فیلم تلاوت ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء سیزدهم قرآن کریم
14فیلم تلاوت ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء چهاردهم قرآن کریم
15فیلم تلاوت ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء پانزدهم قرآن کریم
16فیلم تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم
17فیلم تلاوت ترتیل جزء هفدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء هفدهم قرآن کریم
18فیلم تلاوت ترتیل جزء هجدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء هجدهم قرآن کریم
19فیلم تلاوت ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء نوزدهم قرآن کریم
20فیلم تلاوت ترتیل جزء بیستم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیستم قرآن کریم
21فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و یکم قرآن کریم
22فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم
23فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و سوم قرآن کریم
24فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم
25فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و پنجم قرآن کریم
26فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و ششم قرآن کریم
27فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم
28فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و هشتم قرآن کریم
29فیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء بیست و نهم قرآن کریم
30فیلم تلاوت ترتیل جزء سی ام قرآن کریمفیلم تلاوت ترتیل جزء سی ام قرآن کریم
31تلاوت زیبای آیاتی از سورة التكوير توسط جواد فروغي قاری نوجوانتلاوت زیبای آیاتی از سورة التكوير توسط جواد فروغي قاری نوجوان