مدارهای مخابراتی

مدارهای مخابراتی

این درس با هدف آشنایی دانشجویان با مدارهای الکترونیک RF، تحلیل و طراحی آنها و همچنین کاربرد این مدارها در سیستم‌های مخابراتی ارائه می‌گردد.

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
1آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 1: مقدماتآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 1: مقدماتدانشکده برق
2آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 2: فرستنده و گیرنده های مخابراتیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 2: فرستنده و گیرنده های مخابراتیدانشکده برق
3آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 3: نویزآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 3: نویزدانشکده برق
4آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 4: رفتار غیر خطیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 4: رفتار غیر خطیدانشکده برق
5آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 5: خط انتقال و امپدانس مشخصهآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 5: خط انتقال و امپدانس مشخصهدانشکده برق
6آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 6: پارامتر s و نمودار اسمیتآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 6: پارامتر s و نمودار اسمیتدانشکده برق
7آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 7: amplifier- 2port power gain- stabilityآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 7: amplifier- 2port power gain- stabilityدانشکده برق
8آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 8: طراحی تقویت کنندهآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 8: طراحی تقویت کنندهدانشکده برق
9آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 9: noise optimization - matching networksآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 9: noise optimization - matching networksدانشکده برق
10آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 10: طراحی تقویت کننده با پارامتر yآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 10: طراحی تقویت کننده با پارامتر yدانشکده برق
11آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 11: اسیلاتورآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 11: اسیلاتوردانشکده برق
12آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 12: اسیلاتورآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 12: اسیلاتوردانشکده برق
13آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 13: آنالیز غیرخطیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 13: آنالیز غیرخطیدانشکده برق
14آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 14: اسیلاتور سینوسیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 14: اسیلاتور سینوسیدانشکده برق
15آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 15: اسیلاتور دیفرانسیلیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 15: اسیلاتور دیفرانسیلیدانشکده برق
16آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 16: اسیلاتور کریستالیآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 16: اسیلاتور کریستالیدانشکده برق
17آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 17: میکسر (مخلوط کننده)آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 17: میکسر (مخلوط کننده)دانشکده برق
18آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 18: رفع اشکالآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 18: رفع اشکالدانشکده برق
19آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 19: توپولوژی میکسرآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 19: توپولوژی میکسردانشکده برق
20آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 20: میکسر ( Mixer )آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 20: میکسر ( Mixer )دانشکده برق
21آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 21: مدولاتور AMآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 21: مدولاتور AMدانشکده برق
22آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 22: مدولاتور Balanced & Double Balancedآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 22: مدولاتور Balanced & Double Balancedدانشکده برق
23آموزش درس مدارهای مخابراتی -  جلسه 23: AM Demodulatorآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 23: AM Demodulatorدانشکده برق
24آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 24: آشکارساز AM و مدولاتور FMآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 24: آشکارساز AM و مدولاتور FMدانشکده برق
25آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 25: FM Modulatorآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 25: FM Modulatorدانشکده برق
26آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 26: FM Demodulatorآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 26: FM Demodulatorدانشکده برق
27آموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 27: PM Demodulatorآموزش درس مدارهای مخابراتی - جلسه 27: PM Demodulatorدانشکده برق