کلاس دهم تجربی

کلاس دهم تجربی

در این پلی لیست تام ویدیو های آموزش پایه دهم تجربی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۵۱ | زمان ایجاد: ۲۸ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مجتبی عطارتدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مجتبی عطار
2تدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانیتدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانی
3تدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانیتدریس درس تبادلات گازی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانی
4تدریس درس گوارش و جذب مواد _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ شجاد عبیریتدریس درس گوارش و جذب مواد _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ شجاد عبیری
5تدریس درس گوارش و جذب مواد _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقیتدریس درس گوارش و جذب مواد _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقی
6تدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مجتبی عطارتدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مجتبی عطار
6تدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
7تدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانیتدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانی
8تدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانیتدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ مهدی روزبهانی
10تدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقیتدریس درس گردش مواد در بدن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقی
11تدریس درس خون _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقیتدریس درس خون _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقی
11تدریس درس گردش مواد در جانداران _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس گردش مواد در جانداران _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
13تدریس درس رگ های خونی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس رگ های خونی _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
14تدریس درس قلب _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس قلب _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
15تدریس درس تشکیل ادرار و تخلیه آن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس تشکیل ادرار و تخلیه آن _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
15تدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
17تدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیریتدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ سجاد عبیری
18تدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقیتدریس درس هم ایستایی کلیه ها _ زیست شناسی _ پایه دهم تجربی _ امیر صدقی
19تدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگیتدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگی
20تدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
21تدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
22تدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فرزاد نجفیتدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فرزاد نجفی
23تدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ افشین مینوتدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ افشین مینو
24تدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مرتضی اسدالهیتدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مرتضی اسدالهی
25تدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ محمد اکبریتدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ محمد اکبری
26تدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مرتضی اسدالهیتدریس درس کار توان و انرژی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مرتضی اسدالهی
27تدریس درس پایستگی انرژی مکانیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس پایستگی انرژی مکانیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
28تدریس درس کار و انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس کار و انرژی جنبشی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
29تدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ ساوش فارسیتدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ ساوش فارسی
30تدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ ساوش فارسیتدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ ساوش فارسی
31تدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سعید منیریتدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سعید منیری
32تدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سعید منیریتدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سعید منیری
33تدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ نیما نوروزیتدریس درس فیزیک و اندازه گیری _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ نیما نوروزی
34تدریس درس تخمین و مرتبه بزرگی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سیاوش فارسیتدریس درس تخمین و مرتبه بزرگی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سیاوش فارسی
35تدریس درس تخمین و مرتبه بزرگی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحیتدریس درس تخمین و مرتبه بزرگی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحی
36تدریس درس چگالی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحیتدریس درس چگالی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحی
37تدریس درس چگالی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحیتدریس درس چگالی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحی
38تدریس درس خطا و دقت _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحیتدریس درس خطا و دقت _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ فاطمه فتاحی
39تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگیتدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ سینا بگی
40تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
41تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلیتدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلی
42تدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنیتدریس درس فیزیک دانش بنیادی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنی
43تدریس درس مدل سازی در فیزیک  _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس مدل سازی در فیزیک _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
44تدریس درس مدل سازی در فیزیک  _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلیتدریس درس مدل سازی در فیزیک _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلی
45تدریس درس بردار ها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس بردار ها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
46تدریس درس کمست های فیزیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلیتدریس درس کمست های فیزیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلی
47تدریس درس کمیت های فیزیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنیتدریس درس کمیت های فیزیکی _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنی
48تدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمیتدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ مژگان کرمی
49تدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلیتدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ کاظم اسماعیلی
50تدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنیتدریس درس دستگاه های بین المللی یکاها _ فیزیک _ پایه دهم تجربی _ لیلا لشنی
51تدریس درس بازار _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علویتدریس درس بازار _ اقتضاد _ پایه دهم انسانی _ تارا علوی