اخبار واکسن

اخبار واکسن

تعداد ویدئوها: ۹۰۵ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
2گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
3گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
4گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
5گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
6گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
7گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
8گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
9گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
10گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
11گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
12گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
13گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
14گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
15گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
16گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
17گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
18گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
19گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
20گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
21واکسن ایرانی یا خارجی؟واکسن ایرانی یا خارجی؟کووایران
22مزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسمزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسکووایران
23کرونا ویروسس!کرونا ویروسس!کووایران
24دیگران چه می‌گویند؟دیگران چه می‌گویند؟کووایران
25اولویت بندی تزریق واکسن کرونااولویت بندی تزریق واکسن کروناکووایران
26تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰کووایران
27آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانآغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانکووایران
28چالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالچالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالکووایران
29گزارش تزریق واکسن به داوطلبانگزارش تزریق واکسن به داوطلبانکووایران
30وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟کووایران
31روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟کووایران
32فاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیفاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیکووایران
33اشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیاشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیکووایران
34تجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناتجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
35انتظار تا بهار سال آیندهانتظار تا بهار سال آیندهکووایران
36چشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناچشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناکووایران
37فیلم/ خبر خوش درباره واکسن کرونای ایرانیفیلم/ خبر خوش درباره واکسن کرونای ایرانیکووایران
38ویژگی‌ها و امتیازات ۱۶۵ داوطلب برای آزمایش واکسن ایران کروناویژگی‌ها و امتیازات ۱۶۵ داوطلب برای آزمایش واکسن ایران کروناکووایران
40ببینید |  رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کروناببینید | رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کروناکووایران
42واکسن کرونای ایرانی به سومین گروه داوطلبان تزریق شدواکسن کرونای ایرانی به سومین گروه داوطلبان تزریق شدکووایران
43دی 99: واکسن ایرانی کرونا تا ۳ ماه آتی به تولید انبوه می‌رسددی 99: واکسن ایرانی کرونا تا ۳ ماه آتی به تولید انبوه می‌رسدکووایران
44توصیه دکتر محرز درباره واکسن ایرانیتوصیه دکتر محرز درباره واکسن ایرانیکووایران
45موفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیموفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیکووایران
47تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
48آغاز فاز ۲ و ۳ تزریق واکسن کووایران برکتآغاز فاز ۲ و ۳ تزریق واکسن کووایران برکتکووایران
49کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکتکارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
50پیشرفت خط تولید واکسن ایرانی کرونا گروه برکت + فیلمپیشرفت خط تولید واکسن ایرانی کرونا گروه برکت + فیلمکووایران
51خط تولید واکسن کرونا ساخت ایرانخط تولید واکسن کرونا ساخت ایرانکووایران
52روایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناروایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناکووایران
53لحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان اماملحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امامکووایران
55فیلم/ سه نفری که واکسن ایرانی کرونا زدند در چه حالندفیلم/ سه نفری که واکسن ایرانی کرونا زدند در چه حالندکووایران
56پادکست | «کُوو ایران برکت»؛ تزریق امید توأم با افتخار ملیپادکست | «کُوو ایران برکت»؛ تزریق امید توأم با افتخار ملیکووایران
57افتخار ستاد اجرایی فرمان امام در تولید واکسن کرونا اتکا به دانش جوانان ایرانی استافتخار ستاد اجرایی فرمان امام در تولید واکسن کرونا اتکا به دانش جوانان ایرانی استکووایران
58واکسن کرونا چه زمان و به چه افرادی تزریق خواهد شد؟واکسن کرونا چه زمان و به چه افرادی تزریق خواهد شد؟کووایران
60واکسن ایرانی کرونا چه مراحلی را گذراند تا به آزمایش انسانی رسیدواکسن ایرانی کرونا چه مراحلی را گذراند تا به آزمایش انسانی رسیدکووایران
61روایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناروایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناکووایران
62گزارشی از گام نخست آزمایش واکسن ایرانی کرونا در مرحله انسانیگزارشی از گام نخست آزمایش واکسن ایرانی کرونا در مرحله انسانیکووایران
63سومین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی که بود؟سومین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی که بود؟کووایران
64تزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانتزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانکووایران
65موفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیموفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیکووایران
66اسفند99: آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکتاسفند99: آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکتکووایران
67واکسن کرونای ایرانی از مطمئن ترین پلتفرم های ساخت واکسن در دنیا استواکسن کرونای ایرانی از مطمئن ترین پلتفرم های ساخت واکسن در دنیا استکووایران
6825 اسفند 99: آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکت25 اسفند 99: آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتکووایران
69تزریق واکسن کوو ایران برکت به ۲ داوطلب فاز دوم/ حسینی: تنوع سنی در فاز دوم و سوم متفاوت استتزریق واکسن کوو ایران برکت به ۲ داوطلب فاز دوم/ حسینی: تنوع سنی در فاز دوم و سوم متفاوت استکووایران
70تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰کووایران
71چگونگی آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتچگونگی آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتکووایران
7224 فروردین 1400: آخرین اخبار از تولید واکسن کوو ایران برکت24 فروردین 1400: آخرین اخبار از تولید واکسن کوو ایران برکتکووایران
73ساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال 1400 :مژده هایی که به ثمر نشستساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال 1400 :مژده هایی که به ثمر نشستکووایران
74فیلم/ لحظه تزریق مرحله دوم واکسن"کوو ایران برکت"فیلم/ لحظه تزریق مرحله دوم واکسن"کوو ایران برکت"کووایران
75ناگفته‌ هایی درباره واکسن کوو ایران برکتناگفته‌ هایی درباره واکسن کوو ایران برکتکووایران
76تزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلستزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلسکووایران
78تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»کووایران
80مینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتمینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتکووایران
81تاثیر واکسن «کووایران برکت» روی ویروس هندی بررسی می‌شودتاثیر واکسن «کووایران برکت» روی ویروس هندی بررسی می‌شودکووایران
82کوو ایران برکت در گام نهایی قبل از واکسیناسیون عمومیکوو ایران برکت در گام نهایی قبل از واکسیناسیون عمومیکووایران
83تولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادتولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادکووایران
84مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتمرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتکووایران
85تولید ۳ میلیون واکسن کرونا تا خرداد ماهتولید ۳ میلیون واکسن کرونا تا خرداد ماهکووایران
86میزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافته+ فیلممیزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافته+ فیلمکووایران
87تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
88نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
89دست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کرونادست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
90مرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتمرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتکووایران
91پاسخ شفاف رئیس کارآزمایی بالینی «کوو برکت» در فروردین ماه 1400 به زمان توزیع واکسن و رازگشایی از ماجرای ساخت ساختمان جنجالیپاسخ شفاف رئیس کارآزمایی بالینی «کوو برکت» در فروردین ماه 1400 به زمان توزیع واکسن و رازگشایی از ماجرای ساخت ساختمان جنجالیکووایران
92واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟کووایران
93بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!کووایران
94جزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتجزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتکووایران
95واکسن کرونا ایران برکت به ۱۰ هزار ایرانی تزریق خواهد شدواکسن کرونا ایران برکت به ۱۰ هزار ایرانی تزریق خواهد شدکووایران
96فاز سوم اثر بخشی واکسن کوو برکت از هفته سوم اردیبهشت ماه در بوشهر آغاز می‌شودفاز سوم اثر بخشی واکسن کوو برکت از هفته سوم اردیبهشت ماه در بوشهر آغاز می‌شودکووایران
97هفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردهفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردکووایران
99تولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورتولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورکووایران
100ماجرای جالب واکسن نماهاماجرای جالب واکسن نماهاکووایران
101وعده 10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدوعده 10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدکووایران
102تولید ۵۰ میلیون واکسن «برکت» تا پایان شهریورتولید ۵۰ میلیون واکسن «برکت» تا پایان شهریورکووایران
103روایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدروایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدکووایران
104تنها ساخت واکسن در دستور کار نبودتنها ساخت واکسن در دستور کار نبودکووایران
105تنها یک مرحله مطالعه کافی نبود!تنها یک مرحله مطالعه کافی نبود!کووایران
106روایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدروایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدکووایران
107آغاز راهی پیچیدهآغاز راهی پیچیدهکووایران
108جهانپور: افرادی که واکسن چینی و هندی زده‌اند، دوز دوم را برکت بزنندجهانپور: افرادی که واکسن چینی و هندی زده‌اند، دوز دوم را برکت بزنندکووایران
109چرا وزارت بهداشت مجوز اضطرار واکسن برکت را صادر نمی‌کند؟چرا وزارت بهداشت مجوز اضطرار واکسن برکت را صادر نمی‌کند؟کووایران
110مرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتمرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتکووایران
111نام نویسی از داوطلبان فاز ۳ واکسن برکت در آیگپنام نویسی از داوطلبان فاز ۳ واکسن برکت در آیگپکووایران
112تزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازتزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازکووایران
113واکسن "کوو ایران برکت" بالاتر از استاندارد‌های جهانیواکسن "کوو ایران برکت" بالاتر از استاندارد‌های جهانیکووایران
114نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
116ثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتکووایران
117تولید ۱۸ میلیون دز واکسن " کووایران برکت" تا شهریورتولید ۱۸ میلیون دز واکسن " کووایران برکت" تا شهریورکووایران
118پیش بینی اسفند ماه: تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰پیش بینی اسفند ماه: تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰کووایران
119تاریخ شروع تولید واکسن کرونای ایرانی برکت اعلام شدتاریخ شروع تولید واکسن کرونای ایرانی برکت اعلام شدکووایران
120تزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانتزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانکووایران
121رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کرونا در دی ماه 99رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کرونا در دی ماه 99کووایران
122فاز سوم تزریق واکسن کرونا ایرانی برکت به چه تعداد داوطلب تزریق و چگونه بررسی می شود؟فاز سوم تزریق واکسن کرونا ایرانی برکت به چه تعداد داوطلب تزریق و چگونه بررسی می شود؟کووایران
123نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
124استقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتاستقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتکووایران
125تزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازتزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازکووایران
126اجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شداجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شدکووایران
127مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد.مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد.کووایران
128نمکی: واکسن برکت اجازه مصرف گرفتنمکی: واکسن برکت اجازه مصرف گرفتکووایران
129تحویل ۳۰۰ هزار دز واکسن کوو ایرانتحویل ۳۰۰ هزار دز واکسن کوو ایرانکووایران
130آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در مشهد مقدسآغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در مشهد مقدسکووایران
131خبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتخبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتکووایران
132تزریق بالینی ۱ میلیون واکسن کوو ایران برکتتزریق بالینی ۱ میلیون واکسن کوو ایران برکتکووایران
133تولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورتولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورکووایران
134استقبال جوانان مشهدی از واکسن  کوو ایران برکتاستقبال جوانان مشهدی از واکسن کوو ایران برکتکووایران
135رونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن در اردیبهشت ماه 1400رونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن در اردیبهشت ماه 1400کووایران
136آغاز فاز ۳ تزریق واکسن کووایران برکت در شیرازآغاز فاز ۳ تزریق واکسن کووایران برکت در شیرازکووایران
137جزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتجزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتکووایران
138استفاده از واکسن برکت برای واکسیناسیون عمومی از این هفتهاستفاده از واکسن برکت برای واکسیناسیون عمومی از این هفتهکووایران
139مینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استمینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استکووایران
140آغاز فاز تولید صنعتی واکسن برکتآغاز فاز تولید صنعتی واکسن برکتکووایران
141تزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار داوطلبتزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار داوطلبکووایران
143چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟کووایران
144جوان‌‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندندجوان‌‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندندکووایران
145مینو محرز: هر واکسنی رسید، بزنید | من خودم واکسن ایرانی زدممینو محرز: هر واکسنی رسید، بزنید | من خودم واکسن ایرانی زدمکووایران
146مجوز مصرف اضطراری واکسن کوو برکت صادر شدمجوز مصرف اضطراری واکسن کوو برکت صادر شدکووایران
147تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
148هفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردهفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردکووایران
149جزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتجزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتکووایران
150جزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتجزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتکووایران
151میزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافتهمیزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافتهکووایران
152تزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار نفرتزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار نفرکووایران
153تحویل پنجاه میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت به وزارت بهداشت تا پایان شهریورتحویل پنجاه میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت به وزارت بهداشت تا پایان شهریورکووایران
154وزارت بهداشت متولی واکسیناسیون عمومیوزارت بهداشت متولی واکسیناسیون عمومیکووایران
155ساخت واکسن کرونا ایرانی چه تاثیری در جایگاه جهانی ایران دارد؟ساخت واکسن کرونا ایرانی چه تاثیری در جایگاه جهانی ایران دارد؟کووایران
157حتماً در سال آینده 3 واکسن داخلی  برکت، رازی و پاستور در اختیار مردم خواهد بودحتماً در سال آینده 3 واکسن داخلی برکت، رازی و پاستور در اختیار مردم خواهد بودکووایران
158تحویل یک میلیون دُز واکسن برکت به وزارت بهداشت ؛ اردیبهشتتحویل یک میلیون دُز واکسن برکت به وزارت بهداشت ؛ اردیبهشتکووایران
159تولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادتولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادکووایران
160اجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شداجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شدکووایران
161پیش بینی های اسفند 99: واکسن‌های ایرانی چه زمانی به تولید انبوه می‌رسند؟پیش بینی های اسفند 99: واکسن‌های ایرانی چه زمانی به تولید انبوه می‌رسند؟کووایران
162تولید انبوه واکسن بومی کرونا تا شهریورتولید انبوه واکسن بومی کرونا تا شهریورکووایران
16310 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شد10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدکووایران
164ثبت نام  داوطلبان کار آزمایی بالینی واکسن کووبرکتثبت نام داوطلبان کار آزمایی بالینی واکسن کووبرکتکووایران
165استقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتاستقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتکووایران
166رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
167رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
168تزریق دُز اول واکسن کوو ایران برکت به رهبر معظم انقلابتزریق دُز اول واکسن کوو ایران برکت به رهبر معظم انقلابکووایران
169تزریق کووایران برکت در سراسر کشورتزریق کووایران برکت در سراسر کشورکووایران
170رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
171آغاز ثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتآغاز ثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتکووایران
172آغاز واکسیناسیون روی 20 هزار داوطلب با کُوو ایران برکتآغاز واکسیناسیون روی 20 هزار داوطلب با کُوو ایران برکتکووایران
173هدف از مرحله سوم ؛ اطمینان از ایمنی زایی واکسن در زندگی روزمره مردم استهدف از مرحله سوم ؛ اطمینان از ایمنی زایی واکسن در زندگی روزمره مردم استکووایران
174دست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کرونادست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
175بازتاب آزمایش واکسن کرونای ایران در رسانه‌های ترکیهبازتاب آزمایش واکسن کرونای ایران در رسانه‌های ترکیهکووایران
176اجرای مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن برکت در بوشهراجرای مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن برکت در بوشهرکووایران
177خبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتخبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتکووایران
178تولید ۴ میلیون دُز واکسن برکت در تیر؛ ۲۰ میلیون تا آخر تابستانتولید ۴ میلیون دُز واکسن برکت در تیر؛ ۲۰ میلیون تا آخر تابستانکووایران
179استقبال شهروندان ارشد از واکسن کرونااستقبال شهروندان ارشد از واکسن کروناکووایران
180رهبر انقلاب دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردندکووایران
181تزریق واکسن ایرانی کووبرکت به داوطلبان در مشهدتزریق واکسن ایرانی کووبرکت به داوطلبان در مشهدکووایران
182دی 1399: داوطلبان تزریق واکسن کرونا قرنطینه را چگونه می گذرانند؟دی 1399: داوطلبان تزریق واکسن کرونا قرنطینه را چگونه می گذرانند؟کووایران
183تولید ۵۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا پایان تابستانتولید ۵۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا پایان تابستانکووایران
184آغاز تزریق دُز دوم واکسن بالای ۷۰ سالآغاز تزریق دُز دوم واکسن بالای ۷۰ سالکووایران
185شروط رهبر معظم انقلاب برای تزریق واکسن کروناشروط رهبر معظم انقلاب برای تزریق واکسن کروناکووایران
186سه روز تاریخی برای واکسیناسیون ایرانسه روز تاریخی برای واکسیناسیون ایرانکووایران
187تزریق دوز دوم واکسن کرونا به ۷۰ ساله‌ها از اول تیرتزریق دوز دوم واکسن کرونا به ۷۰ ساله‌ها از اول تیرکووایران
188اثر بخشی ۹۳ درصدی واکسن «کوو برکت»اثر بخشی ۹۳ درصدی واکسن «کوو برکت»کووایران
189صف ایرانیان خارج از کشور برای واکسن ایرانی!صف ایرانیان خارج از کشور برای واکسن ایرانی!کووایران
190وزیر بهداشت: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدوزیر بهداشت: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدکووایران
191نظرات مردم درباره واکسن کرونانظرات مردم درباره واکسن کروناکووایران
194رصد داوطلبان واکسن ایرانی برکترصد داوطلبان واکسن ایرانی برکتکووایران
195اخبار واکسناخبار واکسنکووایران
196اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰کووایران
197اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱کووایران
198اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱کووایران
199اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰کووایران
200اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۰کووایران
201اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱اخبار واکسن تا ۱۴۰۰/۰۴/۲۱کووایران
202۱۴۰۰/۰۴/۲۱ و واکسن برکت۱۴۰۰/۰۴/۲۱ و واکسن برکتکووایران
203افزایش تحویل واکسن برکت به وزارت بهداشت از ماه آیندهافزایش تحویل واکسن برکت به وزارت بهداشت از ماه آیندهکووایران
204تولید پنجاه میلیون واکسن تا پایان شهریورتولید پنجاه میلیون واکسن تا پایان شهریورکووایران
205هفتصد هزار دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده استهفتصد هزار دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده استکووایران
206تحویل دومیلیون دوز دیگر از واکسن برکت به وزارت بهداشتتحویل دومیلیون دوز دیگر از واکسن برکت به وزارت بهداشتکووایران
207مجموع واکسن های تزریق شده در کشورمجموع واکسن های تزریق شده در کشورکووایران
208هر دو دقیقه یک واکسن تزریق می‌شودهر دو دقیقه یک واکسن تزریق می‌شودکووایران
209توزیع یک میلیون دوز واکسن وارداتی و نیم میلیون دوز واکسن برکتتوزیع یک میلیون دوز واکسن وارداتی و نیم میلیون دوز واکسن برکتکووایران
210تحویل مستمر و هفتگی واکسن برکت از هفته اول مردادتحویل مستمر و هفتگی واکسن برکت از هفته اول مردادکووایران
211تزریق واکسن برکتتزریق واکسن برکتکووایران
212ایرانیش بهتره!ایرانیش بهتره!کووایران
213راه اندازی خط دوم تولید واکسن برکتراه اندازی خط دوم تولید واکسن برکتکووایران
214زندگی همچنان در جریان استزندگی همچنان در جریان استکووایران
215ابراز امیدواری برای افزایش تولید واکسن برکتابراز امیدواری برای افزایش تولید واکسن برکتکووایران
216خبر صفر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳خبر صفر ۱۴۰۰/۰۴/۲۳کووایران
217تزریق واکسن داخلی در کنار سایر واکسن هاتزریق واکسن داخلی در کنار سایر واکسن هاکووایران
218گزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیگزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیکووایران
219گزارش روند واکسیناسیون کشور در خبر ۱۸:۳۰ دو مردادگزارش روند واکسیناسیون کشور در خبر ۱۸:۳۰ دو مردادکووایران
220گزارش روند واکسیناسیون در زاهدان و استقبال از واکسن ایرانی برکت در خبر ۱۷ ۲۵تیرگزارش روند واکسیناسیون در زاهدان و استقبال از واکسن ایرانی برکت در خبر ۱۷ ۲۵تیرکووایران
221در خبر ۱۸:۳۰ روز ۲۵ تیر از وضعیت کرونا در کشور چه گفته شددر خبر ۱۸:۳۰ روز ۲۵ تیر از وضعیت کرونا در کشور چه گفته شدکووایران
222خبر وزیر بهداشت از اقبال بیشتر مردم از واکسن ایرانی نسبت به واکسن های وارداتیخبر وزیر بهداشت از اقبال بیشتر مردم از واکسن ایرانی نسبت به واکسن های وارداتیکووایران
223گفته های رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناگفته های رییس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کروناکووایران
224دیدار رییس جمهور منتخب با دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کرونادیدار رییس جمهور منتخب با دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کروناکووایران
225گزارش مردمی از تزریق واکسن برکت در خبر۱۴ ۲۶تیرگزارش مردمی از تزریق واکسن برکت در خبر۱۴ ۲۶تیرکووایران
226گزارش خبر ۱۴ شبکه یک روز ۳۱تیرگزارش خبر ۱۴ شبکه یک روز ۳۱تیرکووایران
227گزارش خبر صفر شبکه تهران در ۳۱تیرماهگزارش خبر صفر شبکه تهران در ۳۱تیرماهکووایران
228مشتری های پر و پا قرص واکسن برکتمشتری های پر و پا قرص واکسن برکتکووایران
229مقاومت واکسن ایرانی در برابر کرونا دلتا و اعتماد مردممقاومت واکسن ایرانی در برابر کرونا دلتا و اعتماد مردمکووایران
230گزارش روند واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان در خبر ۱۶ شبکه خبر بیست و نه تیرماهگزارش روند واکسیناسیون در سیستان و بلوچستان در خبر ۱۶ شبکه خبر بیست و نه تیرماهکووایران
231مقاومت واکسن ایران برکت در برابر کرونای دلتامقاومت واکسن ایران برکت در برابر کرونای دلتاکووایران
232گزارش اوضاع کرونا و واکسیناسیون در کشور در خبر ۰۹ شبکه خبر روز ۲۸ تیرگزارش اوضاع کرونا و واکسیناسیون در کشور در خبر ۰۹ شبکه خبر روز ۲۸ تیرکووایران
233واکسیناسیون از میزان مرگ و میر می‌کاهد ولی...واکسیناسیون از میزان مرگ و میر می‌کاهد ولی...کووایران
234تاثیر بالای واکسن برکت در برابر کرونای دلتاتاثیر بالای واکسن برکت در برابر کرونای دلتاکووایران
235خبر از تحویل ۱ میلیون واکسن برکت به وزارت بهداشت در خبر ۲۲:۳۰ شبکه دو در ۲۷ تیرماهخبر از تحویل ۱ میلیون واکسن برکت به وزارت بهداشت در خبر ۲۲:۳۰ شبکه دو در ۲۷ تیرماهکووایران
236پیشتازی استان یزد در کشور از حیث واکسیناسیونپیشتازی استان یزد در کشور از حیث واکسیناسیونکووایران
237تولید بیش از سه میلیون دوز واکسن برکت از زمان صدور مجوز تزریق عمومیتولید بیش از سه میلیون دوز واکسن برکت از زمان صدور مجوز تزریق عمومیکووایران
238دیدار رئیس جمهور منتخب با جمعی از دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کرونادیدار رئیس جمهور منتخب با جمعی از دست اندر کاران تامین و تولید واکسن کروناکووایران
239رد شایعات کمبود مواد اولیه برای تولید واکسنرد شایعات کمبود مواد اولیه برای تولید واکسنکووایران
240چشم به راهیم برکت جان بیاچشم به راهیم برکت جان بیاکووایران
241آرامش در پاییزآرامش در پاییزکووایران
242تداوم روند واکسیناسیون و تسریع در روند آن در پی دستور رئیس جمهورتداوم روند واکسیناسیون و تسریع در روند آن در پی دستور رئیس جمهورکووایران
243سخنان مهم رهبر درباره طغیان کرونا و وظایف مسئولان در تولید واکسن و واردات و رساندن آن به مردمسخنان مهم رهبر درباره طغیان کرونا و وظایف مسئولان در تولید واکسن و واردات و رساندن آن به مردمکووایران
244توزیع گسترده واکسن داخلی برکت و لزوم افزایش شیفت‌های کاری مراکز واکسیناسیون و جلوگیری از ازدحام جمعیت در این مراکزتوزیع گسترده واکسن داخلی برکت و لزوم افزایش شیفت‌های کاری مراکز واکسیناسیون و جلوگیری از ازدحام جمعیت در این مراکزکووایران
245گزارش روند واکسیناسیون باشگاه خبرنگاران جوان ۲۰ مردادگزارش روند واکسیناسیون باشگاه خبرنگاران جوان ۲۰ مردادکووایران
246توضیحات درباره انواع واکسن‌ ایرانیتوضیحات درباره انواع واکسن‌ ایرانیکووایران
247سخنان معاون درمان وزارت بهداشت و نوید روند بهتر واکسیناسیونسخنان معاون درمان وزارت بهداشت و نوید روند بهتر واکسیناسیونکووایران
248افزایش تزریق واکسن به گفته وزیر بهداشتافزایش تزریق واکسن به گفته وزیر بهداشتکووایران
249شتاب گرفتن روند واکسیناسیون ۲۶ تیر ۱۴۰۰شتاب گرفتن روند واکسیناسیون ۲۶ تیر ۱۴۰۰کووایران
250جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا | شبکه خبر 1400/04/26جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا | شبکه خبر 1400/04/26کووایران
251دیدار رئیس جمهور منتخب با دست اندرکاران تامین و تولید واکسن کرونا - 1400/04/26دیدار رئیس جمهور منتخب با دست اندرکاران تامین و تولید واکسن کرونا - 1400/04/26کووایران
252مراجعه بی‌دعوت مردم به مراکز واکسیناسیون کرونا و روند واکسیناسیون در هرمزگان و سیستان و بلوچستان  1400/04/26مراجعه بی‌دعوت مردم به مراکز واکسیناسیون کرونا و روند واکسیناسیون در هرمزگان و سیستان و بلوچستان 1400/04/26کووایران
253پایان فاز دوم بالینی واکسن کووپارس 1400/04/26پایان فاز دوم بالینی واکسن کووپارس 1400/04/26کووایران
254مراجعه بدون پیامک مردم به مراکز واکسیناسیون و ایجاد بی‌نظمی 1400/04/26مراجعه بدون پیامک مردم به مراکز واکسیناسیون و ایجاد بی‌نظمی 1400/04/26کووایران
255نشست رئیس جمهور منتخب و حمایت ایشان از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونانشست رئیس جمهور منتخب و حمایت ایشان از تولیدکنندگان داخلی واکسن کروناکووایران
256فعال بودن خط تولید واکسن برکت و رد شایعات نبود مواد اولیه تولید واکسن 1400/04/26فعال بودن خط تولید واکسن برکت و رد شایعات نبود مواد اولیه تولید واکسن 1400/04/26کووایران
257گزارش روند واکسیناسیون 1400/04/26 اخبار 21 شبکه یکگزارش روند واکسیناسیون 1400/04/26 اخبار 21 شبکه یککووایران
258موثر بودن واکسن کووایران برکت با خنثی‌سازی ویروس دلتا- گفتگوی ویژه خبری 1400/04/26موثر بودن واکسن کووایران برکت با خنثی‌سازی ویروس دلتا- گفتگوی ویژه خبری 1400/04/26کووایران
259واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال و شتاب گرفتن واکسیناسیون 1400/04/25واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال و شتاب گرفتن واکسیناسیون 1400/04/25کووایران
260استقبال مردم از واکسن ایرانی برکت 1400/04/25استقبال مردم از واکسن ایرانی برکت 1400/04/25کووایران
261بازدید وزیر بهداشت از مراکز واکسیناسیون در تهران و افزایش تعداد مراکز و شیفت‌های واکسیناسیون 1400/04/25بازدید وزیر بهداشت از مراکز واکسیناسیون در تهران و افزایش تعداد مراکز و شیفت‌های واکسیناسیون 1400/04/25کووایران
262ورود محموله واکسن ایرانی برکت به استان زنجان و تزریق ۳۹۰۰ دز واکسن کووایران برکت به گروه‌های هدف در استان فارس 1400/04/24ورود محموله واکسن ایرانی برکت به استان زنجان و تزریق ۳۹۰۰ دز واکسن کووایران برکت به گروه‌های هدف در استان فارس 1400/04/24کووایران
264افزایش واکسیناسیون علیه کرونا به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو 1400/04/24افزایش واکسیناسیون علیه کرونا به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو 1400/04/24کووایران
265تقاضا برای دریافت واکسن ایرانی در سراسر کشورتقاضا برای دریافت واکسن ایرانی در سراسر کشورکووایران
266واکسیناسیون روی غلتک، ثبت نام افراد بالای ۶۰ سال| 1400/04/23واکسیناسیون روی غلتک، ثبت نام افراد بالای ۶۰ سال| 1400/04/23کووایران
267گزارش رکورد شکنی واکسیناسیون 23 تیر 1400گزارش رکورد شکنی واکسیناسیون 23 تیر 1400کووایران
268آغاز تزریق واکسن کووایران برکت در استان‌های کشور 1400/04/23آغاز تزریق واکسن کووایران برکت در استان‌های کشور 1400/04/23کووایران
269گزارش دکتر جهانپور از وضعیت کنونی واکسن برکتگزارش دکتر جهانپور از وضعیت کنونی واکسن برکتکووایران
270گزارش مردمی از تزریق واکسیناسیون در مراکز مختلفگزارش مردمی از تزریق واکسیناسیون در مراکز مختلفکووایران
271گزارش خبر ۱۹ شبکه خبر ۲۰ تیر ۱۴۰۰گزارش خبر ۱۹ شبکه خبر ۲۰ تیر ۱۴۰۰کووایران
272واکسن به اندازه کافی!واکسن به اندازه کافی!کووایران
273هفتصد و هفتاد هزار دز واکسنهفتصد و هفتاد هزار دز واکسنکووایران
274گفته های دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کروناگفته های دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کروناکووایران
275روزنامه کیهان و کروناروزنامه کیهان و کروناکووایران
277تزریق واکسن برکت در شهرهای با وضعیت قرمزتزریق واکسن برکت در شهرهای با وضعیت قرمزکووایران
278تزریق واکسن برکت در شهرهای استان های جنوبیتزریق واکسن برکت در شهرهای استان های جنوبیکووایران
279استقبال مردم در سیستان و بلوچستان از واکسن برکتاستقبال مردم در سیستان و بلوچستان از واکسن برکتکووایران
280تزریق واکسن برکت در سیستان و بلوچستانتزریق واکسن برکت در سیستان و بلوچستانکووایران
281۱۹تیر: سیصد هزار دز واکسن آماده برای ارسال۱۹تیر: سیصد هزار دز واکسن آماده برای ارسالکووایران
282تا کنون هیچ عارضه منفی به دلیل تزریق واکسن برکت مشاهده نشده استتا کنون هیچ عارضه منفی به دلیل تزریق واکسن برکت مشاهده نشده استکووایران
283۱۹تیر: آغاز واکسیناسیون ۵۰۰۰ دز واکسن در قم۱۹تیر: آغاز واکسیناسیون ۵۰۰۰ دز واکسن در قمکووایران
284خبری با تیتر احتکار ۲۸ هزار بطری واکسن برکت!خبری با تیتر احتکار ۲۸ هزار بطری واکسن برکت!کووایران
285واکسن برکت مؤثر در برابر گونه انگلیسی و آفریقایی کروناواکسن برکت مؤثر در برابر گونه انگلیسی و آفریقایی کروناکووایران
286پروتکل‌های مربوط به واکسنپروتکل‌های مربوط به واکسنکووایران
287گزارش واکسیناسیون در تهرانگزارش واکسیناسیون در تهرانکووایران
288به بهره‌برداری رسیدن یک مرکز جدید تزریق واکسنبه بهره‌برداری رسیدن یک مرکز جدید تزریق واکسنکووایران
289گزارش 24 مرداد خبر 08 شبکه یک و استقبال مردم از واکسن ایرانی برکتگزارش 24 مرداد خبر 08 شبکه یک و استقبال مردم از واکسن ایرانی برکتکووایران
290ادامه فعالیت مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیلادامه فعالیت مراکز واکسیناسیون در روزهای تعطیلکووایران
291واکسیناسیون متولدین 50 به پایین و مشاغل پر خطرواکسیناسیون متولدین 50 به پایین و مشاغل پر خطرکووایران
292میزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدمیزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدکووایران
293نشست خبری رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسننشست خبری رئیس سازمان غذا و دارو درباره واکسنکووایران
295چرا تولید واکسن برکت به 50 میلیون دز تا پایان شهریور نمی‌رسد؟چرا تولید واکسن برکت به 50 میلیون دز تا پایان شهریور نمی‌رسد؟کووایران
296خط تولید واکسن برکتخط تولید واکسن برکتکووایران
297تزریق اولین محموله واکسن‌های ایرانی در 16 تیر 1400تزریق اولین محموله واکسن‌های ایرانی در 16 تیر 1400کووایران
299راه‌اندازی دومین خط تولید واکسن برکتراه‌اندازی دومین خط تولید واکسن برکتکووایران
300گزارش تزریق واکسن خبر 14 شبکه یک 1400/04/16گزارش تزریق واکسن خبر 14 شبکه یک 1400/04/16کووایران
301واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌ها، دو بال مقابله با کروناواکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌ها، دو بال مقابله با کروناکووایران
303ایران باز هم انحصارشکن؛ رهبر و واکسن برکتایران باز هم انحصارشکن؛ رهبر و واکسن برکتکووایران
304پیروی مردم از رهبر در تزریق واکسن برکتپیروی مردم از رهبر در تزریق واکسن برکتکووایران
305ورود اولین محموله واکسن برکت به سیستان و بلوچستانورود اولین محموله واکسن برکت به سیستان و بلوچستانکووایران
306برکت در چرخه واکسیناسیونبرکت در چرخه واکسیناسیونکووایران
307واکنش مردم به تولید واکسن ایرانی در شبکه‌های اجتماعیواکنش مردم به تولید واکسن ایرانی در شبکه‌های اجتماعیکووایران
308پاسخ علمی به چرایی تولید واکسن‌های ایرانی مختلفپاسخ علمی به چرایی تولید واکسن‌های ایرانی مختلفکووایران
309درخواست پیش‌خرید واکسن‌های درحال ساخت ایرانیدرخواست پیش‌خرید واکسن‌های درحال ساخت ایرانیکووایران
310نوید تولید انبوه واکسن ایرانی 1400/04/14نوید تولید انبوه واکسن ایرانی 1400/04/14کووایران
311هیچ‌یک از واکسن‌های تولید شده در دنیا ایمنی 100 درصدی در مقابل کرونا ایجاد نمی‌کنند!هیچ‌یک از واکسن‌های تولید شده در دنیا ایمنی 100 درصدی در مقابل کرونا ایجاد نمی‌کنند!کووایران
312کووایران برکت در مسیر واکسیناسیون عمومی، گزارش روند واکسن برکتکووایران برکت در مسیر واکسیناسیون عمومی، گزارش روند واکسن برکتکووایران
313اوضاع واکسیناسیون کشور- ۱۳تیر۱۴۰۰اوضاع واکسیناسیون کشور- ۱۳تیر۱۴۰۰کووایران
314اخبار برکت-۱۳ تیر ۱۴۰۰اخبار برکت-۱۳ تیر ۱۴۰۰کووایران
315واکسن برکت اولین واکسن تامین کننده ایرانیواکسن برکت اولین واکسن تامین کننده ایرانیکووایران
316گفتگو با سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا-۱۳تیر۱۴۰۰گفتگو با سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا-۱۳تیر۱۴۰۰کووایران
317خبر ۰۸ شبکه یک روز ۱۳ تیرماه و اوضاع واکسن طبق گفته های دکتر رئیسیخبر ۰۸ شبکه یک روز ۱۳ تیرماه و اوضاع واکسن طبق گفته های دکتر رئیسیکووایران
318تلاش های بی وقفه دانشمندانمان در تولید واکسن هر روز ثمری تازه می‌دهدتلاش های بی وقفه دانشمندانمان در تولید واکسن هر روز ثمری تازه می‌دهدکووایران
319تولید دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن برکت تا ۱۲ تیرماهتولید دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن برکت تا ۱۲ تیرماهکووایران
320مطمئن باشید از هفته آینده روند واکسیناسیون خیلی بهتر خواهد بودمطمئن باشید از هفته آینده روند واکسیناسیون خیلی بهتر خواهد بودکووایران
321از شهریور تا پایان سال تنها با واکسن های ایرانی تمام گروه های هدف واکسینه می‌شونداز شهریور تا پایان سال تنها با واکسن های ایرانی تمام گروه های هدف واکسینه می‌شوندکووایران
322خبر صفر شبکه خبر- ۱۲تیر۱۴۰۰خبر صفر شبکه خبر- ۱۲تیر۱۴۰۰کووایران
323خبر انگلیسی-۱۲تیر۱۴۰۰خبر انگلیسی-۱۲تیر۱۴۰۰کووایران
324واکسن برکت، بالاترین میزان تولید واکسن داخلیواکسن برکت، بالاترین میزان تولید واکسن داخلیکووایران
325ازدحام در مراکز واکسیناسیون کم شده استازدحام در مراکز واکسیناسیون کم شده استکووایران
326واکسیناسیون همه گروه های هدف تا پایان سالواکسیناسیون همه گروه های هدف تا پایان سالکووایران
327پیش‌بینی از چگونگی روند واکسیناسیون از شهریور ماهپیش‌بینی از چگونگی روند واکسیناسیون از شهریور ماهکووایران
328روند تصاعدی تولید واکسن بومیروند تصاعدی تولید واکسن بومیکووایران
329به زودی با توزیع عمومی واکسن برکت، سرعت واکسیناسیون افزایش می‌یابدبه زودی با توزیع عمومی واکسن برکت، سرعت واکسیناسیون افزایش می‌یابدکووایران
330پخش زنده شبکه خبر - دکتر نمکیپخش زنده شبکه خبر - دکتر نمکیکووایران
331تحقیق بر خون افرادی که واکسن برکت را دریافت کرده اندتحقیق بر خون افرادی که واکسن برکت را دریافت کرده اندکووایران
332هشتگ #لقاح_کورونا_الایرانیهشتگ #لقاح_کورونا_الایرانیکووایران
333تشکر رئیس مجلس از رهبر انقلابتشکر رئیس مجلس از رهبر انقلابکووایران
334خبر از تاثیرگذاری واکسن برکت بر سویه انگلیسی و آفریقایی کروناخبر از تاثیرگذاری واکسن برکت بر سویه انگلیسی و آفریقایی کروناکووایران
335تیتر امشب ۶ تیر ۱۴۰۰ و گفتگو با دکتر جلیلی مدیر طرح تولید واکسن کوو ایران برکتتیتر امشب ۶ تیر ۱۴۰۰ و گفتگو با دکتر جلیلی مدیر طرح تولید واکسن کوو ایران برکتکووایران
336موفقیتی دیگر برای واکسن کوو ایران برکتموفقیتی دیگر برای واکسن کوو ایران برکتکووایران
337چشم مسلمانان به ایرانچشم مسلمانان به ایرانکووایران
338آیا واکسن برکت چینی است!؟آیا واکسن برکت چینی است!؟کووایران
340متقاضیان برکت به دوازده کشور رسیدندمتقاضیان برکت به دوازده کشور رسیدندکووایران
341واکسن های داخلی از ایران برکت به نوراواکسن های داخلی از ایران برکت به نوراکووایران
342از زمستان صادرکننده واکسن خواهیم بوداز زمستان صادرکننده واکسن خواهیم بودکووایران
343صحبت‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه بازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتصحبت‌های رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه بازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتکووایران
344گزارش مراکز تجمیعی تزریق واکسن خبر 14 شبکه یکگزارش مراکز تجمیعی تزریق واکسن خبر 14 شبکه یککووایران
345بازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتبازدید رئیس مجلس از خط تولید واکسن برکتکووایران
346واکسن ایرانی؛ یک گام تا تولید انبوهواکسن ایرانی؛ یک گام تا تولید انبوهکووایران
347ایران ششمین کشور دست‌یافته به نوشداروی کروناایران ششمین کشور دست‌یافته به نوشداروی کروناکووایران
348پاسخ به شایعات درباره قیمت‌گذاری واکسن‌های ایرانیپاسخ به شایعات درباره قیمت‌گذاری واکسن‌های ایرانیکووایران
349حاشیه نشست هیئت دولت و گفت‌و‌گو درباره تولید واکسنحاشیه نشست هیئت دولت و گفت‌و‌گو درباره تولید واکسنکووایران
350اثربخشی بالای واکسن‌های ایرانی؛ گفت‌و‌گو با مدیر اجرایی طرح واکسن کووایران برکتاثربخشی بالای واکسن‌های ایرانی؛ گفت‌و‌گو با مدیر اجرایی طرح واکسن کووایران برکتکووایران
351تا پایان تابستان ماهانه ۱۰ میلیون دز واکسن کرونای داخلی در اختیار مردم قرار می‌گیردتا پایان تابستان ماهانه ۱۰ میلیون دز واکسن کرونای داخلی در اختیار مردم قرار می‌گیردکووایران
352دو شرط مهم رهبر انقلاب برای تزریق واکسندو شرط مهم رهبر انقلاب برای تزریق واکسنکووایران
353سرعت گرفتن مرحله دوم واکسیناسیون سالمندانسرعت گرفتن مرحله دوم واکسیناسیون سالمندانکووایران
354واکسیناسیون روی ریل سرعتواکسیناسیون روی ریل سرعتکووایران
355گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن کووایران برکتگفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن کووایران برکتکووایران
356محموله‌های واکسن کووایران برکت آماده تزریقمحموله‌های واکسن کووایران برکت آماده تزریقکووایران
357حماسه فارغ‌التحصیلان سی‌وپنج ساله دانشگاه‌های داخلیحماسه فارغ‌التحصیلان سی‌وپنج ساله دانشگاه‌های داخلیکووایران
359اعتبار واکسن برکت با حمایت و تزریق رهبر انقلاباعتبار واکسن برکت با حمایت و تزریق رهبر انقلابکووایران
362واکنش مردم در صفحات مجازی به واکسینه‌شدن رهبرواکنش مردم در صفحات مجازی به واکسینه‌شدن رهبرکووایران
363اعتماد به دانش و دانشمندان خودماناعتماد به دانش و دانشمندان خودمانکووایران
364نشست خبری سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیرامون واکسننشست خبری سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا پیرامون واکسنکووایران
365افتخارآفرینی و تولید واکسن؛ نشست ستاد ملی مقابله با کروناافتخارآفرینی و تولید واکسن؛ نشست ستاد ملی مقابله با کروناکووایران
366بازتاب گسترده جهانی تزریق واکسن کووایران برکت به رهبر انقلاب اسلامیبازتاب گسترده جهانی تزریق واکسن کووایران برکت به رهبر انقلاب اسلامیکووایران
367روز گذشته بیش از 669 هزار نفر واکسن کرونا تزریق کرده‌اندروز گذشته بیش از 669 هزار نفر واکسن کرونا تزریق کرده‌اندکووایران
368ماجرای عکس‌های منتشر شده از خط تولید واکسن برکت چیست؟ماجرای عکس‌های منتشر شده از خط تولید واکسن برکت چیست؟کووایران
369روند واکسیناسیون همچنان پر سرعت ادامه داردروند واکسیناسیون همچنان پر سرعت ادامه داردکووایران
370واکسن کووایران برکت و خط تولید آنواکسن کووایران برکت و خط تولید آنکووایران
371بهبود فرایند واکسیناسیون و افتتاح مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانبهبود فرایند واکسیناسیون و افتتاح مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانکووایران
372واکسیناسیون مادران باردار آغاز شدواکسیناسیون مادران باردار آغاز شدکووایران
373آیا رهبر انقلاب اسلامی مانع واردات واکسن شده‌است؟آیا رهبر انقلاب اسلامی مانع واردات واکسن شده‌است؟کووایران
374باز هم در محدودیت‌ها و تحریم‌ها ستاره شدیم!باز هم در محدودیت‌ها و تحریم‌ها ستاره شدیم!کووایران
375واکسیناسیون از این هفته شتاب می‌گیردواکسیناسیون از این هفته شتاب می‌گیردکووایران
376اقدامات خوب دولت در زمینه تولید و تامین واکسن؛ سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونااقدامات خوب دولت در زمینه تولید و تامین واکسن؛ سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کروناکووایران
377مجوز استفاده اضطراری واکسن کووایران برکتمجوز استفاده اضطراری واکسن کووایران برکتکووایران
378گفت‌وگو با مدیر اجرایی طرح واکسن برکت در برنامه عصر خانوادهگفت‌وگو با مدیر اجرایی طرح واکسن برکت در برنامه عصر خانوادهکووایران
379همه‌چیز درباره واکسن‌های داخلی ضد کروناهمه‌چیز درباره واکسن‌های داخلی ضد کروناکووایران
380ورود واکسن کووایران برکت به چرخه واکسیناسیونورود واکسن کووایران برکت به چرخه واکسیناسیونکووایران
381گزارش از سرگیری واکسیناسیون در تهرانگزارش از سرگیری واکسیناسیون در تهرانکووایران
382اتفاقی غرورآفرین؛ حمایت مردم ایران از واکسن کووایران برکتاتفاقی غرورآفرین؛ حمایت مردم ایران از واکسن کووایران برکتکووایران
383جزئیات ورود نخستین واکسن ایرانی به چرخه واکسیناسیونجزئیات ورود نخستین واکسن ایرانی به چرخه واکسیناسیونکووایران
384آخرین اخبار از روند تولید واکسن‌های ایرانیآخرین اخبار از روند تولید واکسن‌های ایرانیکووایران
385پیشروی قدرتمندانه واکسن‌های ایرانی ضد کروناپیشروی قدرتمندانه واکسن‌های ایرانی ضد کروناکووایران
386تزریق واکسن و اهدای خونتزریق واکسن و اهدای خونکووایران
387خراسان رضوی یکی از استان هایی که مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن برکت در آن اجرا شدهخراسان رضوی یکی از استان هایی که مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن برکت در آن اجرا شدهکووایران
388به دانشمندان کشور خودم بیشتر اعتماد دارم تا غریبه های کشور های دیگه!به دانشمندان کشور خودم بیشتر اعتماد دارم تا غریبه های کشور های دیگه!کووایران
389ورود واکسن ایرانی کوو ایران برکت به زنجیره عملیات سراسری واکسیناسیونورود واکسن ایرانی کوو ایران برکت به زنجیره عملیات سراسری واکسیناسیونکووایران
391نامه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به رهبرنامه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به رهبرکووایران
392الهی شکر بخاطر بچه های ایرانیمون!الهی شکر بخاطر بچه های ایرانیمون!کووایران
393خبر ۰۸ شبکه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰خبر ۰۸ شبکه ۱ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰کووایران
394خبر صفر شبکه تهران - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰خبر صفر شبکه تهران - ۲۷ خرداد ۱۴۰۰کووایران
395توزیع نخستین واکسن ایرانی کروناتوزیع نخستین واکسن ایرانی کروناکووایران
396ایران به زودی تولید کننده بزرگ واکسن در جهان خواهد بود!ایران به زودی تولید کننده بزرگ واکسن در جهان خواهد بود!کووایران
397ایران به باشگاه سازندگان واکسن کرونا پیوستایران به باشگاه سازندگان واکسن کرونا پیوستکووایران
398به امید روزهای خوب!به امید روزهای خوب!کووایران
399خبر ۲۱:۳۰ شبکه جام جم ۲۶ خرداد و خبر از نامه آقای مخبر به رهبرخبر ۲۱:۳۰ شبکه جام جم ۲۶ خرداد و خبر از نامه آقای مخبر به رهبرکووایران
400گفتگو با دکتر صالحی در برنامه سلام صبح بخیرگفتگو با دکتر صالحی در برنامه سلام صبح بخیرکووایران
401۱۹میلیون دوز واکسن داخلی تا پایان مهرماه۱۹میلیون دوز واکسن داخلی تا پایان مهرماهکووایران
402از خبر های تلخ تا خبر های شیریناز خبر های تلخ تا خبر های شیرینکووایران
403خبر ۲۱ شبکه یک - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰خبر ۲۱ شبکه یک - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰کووایران
404ایران به یکی از شش کشور تولید کننده واکسن در جهان تبدیل شدایران به یکی از شش کشور تولید کننده واکسن در جهان تبدیل شدکووایران
405اخرین خبر خوشی که درباره کرونا شنیدید چی بوده؟اخرین خبر خوشی که درباره کرونا شنیدید چی بوده؟کووایران
406نگاهی به روند واکسیناسیون و گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن برکتنگاهی به روند واکسیناسیون و گفت‌وگو با مدیر پروژه تولید واکسن برکتکووایران
407صحبت‌هایی درباره واکسن‌های ایرانی و واردات واکسن‌های خارجیصحبت‌هایی درباره واکسن‌های ایرانی و واردات واکسن‌های خارجیکووایران
408تسریع در تامین واکسنتسریع در تامین واکسنکووایران
409ادامه روند واکسیناسیون با امکان ثبت‌نام متولدین 1347 و قبل از آنادامه روند واکسیناسیون با امکان ثبت‌نام متولدین 1347 و قبل از آنکووایران
410گزارشی از یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اراکگزارشی از یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اراککووایران
411چرایی وجود هفت نوع واکسن در ایرانچرایی وجود هفت نوع واکسن در ایرانکووایران
412علت وجود مرگ‌ومیر علی‌رغم تولید واکسن‌های ایرانیعلت وجود مرگ‌ومیر علی‌رغم تولید واکسن‌های ایرانیکووایران
413گفتگو با دکتر شهریاری در برنامه رو در روگفتگو با دکتر شهریاری در برنامه رو در روکووایران
414گزارش واکسیناسیون سالمندانگزارش واکسیناسیون سالمندانکووایران
415صدور مجوز مصرف واکسن کووایران برکتصدور مجوز مصرف واکسن کووایران برکتکووایران
416انتشار مقاله پیش‌بالینی کووایران برکت و حمایت هنرمندان از این واکسنانتشار مقاله پیش‌بالینی کووایران برکت و حمایت هنرمندان از این واکسنکووایران
417اقدامات داوطلبانه هنرمندان در دریافت واکسن کووایران برکتاقدامات داوطلبانه هنرمندان در دریافت واکسن کووایران برکتکووایران
418جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 22 خردادجلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 22 خردادکووایران
419آغاز تزریق واکسن کووایران برکت در مشهدآغاز تزریق واکسن کووایران برکت در مشهدکووایران
420واکسیناسیون در اسلامشهرواکسیناسیون در اسلامشهرکووایران
421آخرین اخبار از صدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکتآخرین اخبار از صدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکتکووایران
422اعتبار پیش‌خرید واکسن‌های تولید داخل کرونا تامین می‌شوداعتبار پیش‌خرید واکسن‌های تولید داخل کرونا تامین می‌شودکووایران
423ستاد اجرایی فرمان امام آماده تزریق عمومی واکسن کووایران برکتستاد اجرایی فرمان امام آماده تزریق عمومی واکسن کووایران برکتکووایران
424زمان دریافت مجوز اضطراری واکسن‌های ایرانی کرونازمان دریافت مجوز اضطراری واکسن‌های ایرانی کروناکووایران
425به زودی واکسن‌های ایرانی وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شوندبه زودی واکسن‌های ایرانی وارد چرخه واکسیناسیون عمومی می‌شوندکووایران
426گفتگویی پیرامون اوضاع واکسیناسیونگفتگویی پیرامون اوضاع واکسیناسیونکووایران
427صدور مجوز اضطراری واکسن کووایران برکتصدور مجوز اضطراری واکسن کووایران برکتکووایران
428تزریق دز دوم واکسن در کشور سرعت گرفتتزریق دز دوم واکسن در کشور سرعت گرفتکووایران
429ایران به باشگاه سازندگان واکسن کرونا پیوستایران به باشگاه سازندگان واکسن کرونا پیوستکووایران
430کار ویروس تمام استکار ویروس تمام استکووایران
431تا پایان تابستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان واکسن خواهیم بودتا پایان تابستان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان واکسن خواهیم بودکووایران
432تمایل مردم به تزریق واکسن ایرانیتمایل مردم به تزریق واکسن ایرانیکووایران
433توزیع واکسن کووایران برکت آغاز شدتوزیع واکسن کووایران برکت آغاز شدکووایران
434چه واکسنی زدید؟چه واکسنی زدید؟کووایران
435گامی دیگر برای رسیدن به واکسیناسیون عمومیگامی دیگر برای رسیدن به واکسیناسیون عمومیکووایران
436واکسیناسیون متوقف نشده؛ واکسیناسیون بالای 70 سال تکمیل می‌شودواکسیناسیون متوقف نشده؛ واکسیناسیون بالای 70 سال تکمیل می‌شودکووایران
437گزارش واکسیناسیون واجدین شرایطگزارش واکسیناسیون واجدین شرایطکووایران
438روند واکسیناسیون در استان تهرانروند واکسیناسیون در استان تهرانکووایران
439داوطلبانه بودن تزریق واکسن ایرانیداوطلبانه بودن تزریق واکسن ایرانیکووایران
440واکسن ایرانی در انتظار مجوزواکسن ایرانی در انتظار مجوزکووایران
441حاشیه‌سازی برای دز دوم؛ واکسیناسیون متوقف نشده استحاشیه‌سازی برای دز دوم؛ واکسیناسیون متوقف نشده استکووایران
442مجوز مصرف اضطراری کووایران برکت برای بررسی به کمیته اخلاق رفتمجوز مصرف اضطراری کووایران برکت برای بررسی به کمیته اخلاق رفتکووایران
443اگر ما واکسن نمی‌ساختیم چه آینده سیاسی اجتماعی در انتظار ما بود؟اگر ما واکسن نمی‌ساختیم چه آینده سیاسی اجتماعی در انتظار ما بود؟کووایران
444کسانی که دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند نگران دز دوم نباشندکسانی که دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند نگران دز دوم نباشندکووایران
445واکسن برکت جایگزین دز دوم واکسن‌های خارجیواکسن برکت جایگزین دز دوم واکسن‌های خارجیکووایران
446روند واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفتروند واکسیناسیون سرعت بیشتری گرفتکووایران
447افتتاح یک مرکز واکسیناسیون در کرمانافتتاح یک مرکز واکسیناسیون در کرمانکووایران
448گزارش تزریق واکسن خبر صفر اول شهریورگزارش تزریق واکسن خبر صفر اول شهریورکووایران
449صحبت‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان درخصوص واکسیناسیونصحبت‌های وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان درخصوص واکسیناسیونکووایران
450بررسی اوضاع کرونا و واکسیناسیون در استان گیلانبررسی اوضاع کرونا و واکسیناسیون در استان گیلانکووایران
451ساده‌انگاری افراد واکسینه شده و رشد چشمگیر واکسیناسیونساده‌انگاری افراد واکسینه شده و رشد چشمگیر واکسیناسیونکووایران
452جلوگیری شیوع سویه لامبدا با تزریق واکسنجلوگیری شیوع سویه لامبدا با تزریق واکسنکووایران
453گزارش مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانگزارش مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانکووایران
454تحویل روزانه 200 هزار دز واکسن برکت به وزارت بهداشتتحویل روزانه 200 هزار دز واکسن برکت به وزارت بهداشتکووایران
455واکنش‌ها به واکسن در صفحات مجازیواکنش‌ها به واکسن در صفحات مجازیکووایران
456واکسیناسیون عمومی در شهریورواکسیناسیون عمومی در شهریورکووایران
457زدن واکسن به حالت اضطراری یعنی چه؟زدن واکسن به حالت اضطراری یعنی چه؟کووایران
458گفتگو با مدیر پروژه واکسن برکت در صبح بخیر ایرانگفتگو با مدیر پروژه واکسن برکت در صبح بخیر ایرانکووایران
459فراخوان تزریق داوطلبانه واکسن برکتفراخوان تزریق داوطلبانه واکسن برکتکووایران
460مهم‌ترین راه مقابله با کرونا واکسیناسیون استمهم‌ترین راه مقابله با کرونا واکسیناسیون استکووایران
461اعتماد عمومی برای تزریق واکسن برکتاعتماد عمومی برای تزریق واکسن برکتکووایران
462واکسن برکت؛ از برترین واکسن‌های دنیاواکسن برکت؛ از برترین واکسن‌های دنیاکووایران
463واکسن برکت همچنان پیشتازواکسن برکت همچنان پیشتازکووایران
464کار تزریق واکسن کووایران برکت در فاز سوم کارآزمایی بالینی به پایان رسیده‌استکار تزریق واکسن کووایران برکت در فاز سوم کارآزمایی بالینی به پایان رسیده‌استکووایران
465شرکت‌های دانش بنیان در تولید واکسنشرکت‌های دانش بنیان در تولید واکسنکووایران
466نوید اثربخشی بالای 80 درصد واکسن برکت و گزارش مراکز واکسیناسیوننوید اثربخشی بالای 80 درصد واکسن برکت و گزارش مراکز واکسیناسیونکووایران
467صحبت با مردم درباره واکسن‌های تولید داخلصحبت با مردم درباره واکسن‌های تولید داخلکووایران
468آغاز مرحله تولید صنعتی واکسن برکتآغاز مرحله تولید صنعتی واکسن برکتکووایران
469افزایش مراکز تجمیعی در راستای تسریع واکسیناسیونافزایش مراکز تجمیعی در راستای تسریع واکسیناسیونکووایران
470شکست رکورد روزانه واکسیناسیونشکست رکورد روزانه واکسیناسیونکووایران
471افتتاح یک مرکز بزرگ واکسیناسیون در البرز و گزارش روند واکسیناسیونافتتاح یک مرکز بزرگ واکسیناسیون در البرز و گزارش روند واکسیناسیونکووایران
472عزم ملی برای سرعت واکسیناسیون عمومیعزم ملی برای سرعت واکسیناسیون عمومیکووایران
473آخرین اخبار واکسیناسیون از پیشروی کووایران برکت تا واکسیناسیون معلمان در مرداد ماهآخرین اخبار واکسیناسیون از پیشروی کووایران برکت تا واکسیناسیون معلمان در مرداد ماهکووایران
474ورود کووایران برکت به مرحله سوم تست بالینیورود کووایران برکت به مرحله سوم تست بالینیکووایران
475نوبت‌دهی هوشمند واکسننوبت‌دهی هوشمند واکسنکووایران
476پایگاه واکسیناسیون خودرویی به زودی در تمام استان‌هاپایگاه واکسیناسیون خودرویی به زودی در تمام استان‌هاکووایران
477پاسخ به سوالات مرتبط با واکسن‌های داخلی کروناپاسخ به سوالات مرتبط با واکسن‌های داخلی کروناکووایران
478نوید موج ورود واکسن‌های ایران از اواخر خرداد و اوایل تیرنوید موج ورود واکسن‌های ایران از اواخر خرداد و اوایل تیرکووایران
479گزارش پیشرفت اولین واکسن ایرانی؛ آغاز تولید صنعتی واکسن برکتگزارش پیشرفت اولین واکسن ایرانی؛ آغاز تولید صنعتی واکسن برکتکووایران
480افزایش تدریجی تزریق دز دومافزایش تدریجی تزریق دز دومکووایران
481از موفقیت‌های جدید واکسن‌های داخلی کرونا تا واکسیناسیون عمومیاز موفقیت‌های جدید واکسن‌های داخلی کرونا تا واکسیناسیون عمومیکووایران
482دز اول واکسن برکت به نیمی از داوطلبان آزمایشات انسانی تزریق شده‌استدز اول واکسن برکت به نیمی از داوطلبان آزمایشات انسانی تزریق شده‌استکووایران
483شمارش معکوس تا واکسیناسیون عمومی با اولین واکسن ایرانیشمارش معکوس تا واکسیناسیون عمومی با اولین واکسن ایرانیکووایران
484واکسن هراسی با چاشنی شایعه مرگ؛ خیال مردم با واکسن کووایران برکت راحت باشدواکسن هراسی با چاشنی شایعه مرگ؛ خیال مردم با واکسن کووایران برکت راحت باشدکووایران
485یگ گام دیگر تا واکسیناسیون عمومییگ گام دیگر تا واکسیناسیون عمومیکووایران
486واکسن برکت، موثر و ایمنواکسن برکت، موثر و ایمنکووایران
487گزارش خبر 07 شبکه خبر از واکسیناسیونگزارش خبر 07 شبکه خبر از واکسیناسیونکووایران
488کار جهادی《برکت》کردکار جهادی《برکت》کردکووایران
489نتیجه دادن یک سال تلاش دانشمنداننتیجه دادن یک سال تلاش دانشمندانکووایران
490تولید تصاعدی واکسن برکتتولید تصاعدی واکسن برکتکووایران
491گفتگو با دکتر رئیسی پیرامون واکسن ایرانی برکتگفتگو با دکتر رئیسی پیرامون واکسن ایرانی برکتکووایران
492دانش بومی داروسازی و تولید واکسن داخلیدانش بومی داروسازی و تولید واکسن داخلیکووایران
493بسیج همه نهادها برای واکسنبسیج همه نهادها برای واکسنکووایران
494بیانات رهبری در خصوص واکسیناسیونبیانات رهبری در خصوص واکسیناسیونکووایران
495واکسن به تنهایی کافی نیستواکسن به تنهایی کافی نیستکووایران
496خرداد، ماه واکسیناسیون کرونا با واکسن داخلیخرداد، ماه واکسیناسیون کرونا با واکسن داخلیکووایران
497پشت دانشمندان کشورمان بایستیمپشت دانشمندان کشورمان بایستیمکووایران
498خبر خوش واکسیناسیون، برکت یک گام تا واکسیناسیون عمومیخبر خوش واکسیناسیون، برکت یک گام تا واکسیناسیون عمومیکووایران
499مطالعات بالینی اولین واکسن داخلیمطالعات بالینی اولین واکسن داخلیکووایران
500واکسن‌های داخلی در شش پلتفرم از خرداد ماهواکسن‌های داخلی در شش پلتفرم از خرداد ماهکووایران
501پاسخ به سوالات درباره واکسن‌های درحال تزریق در ایرانپاسخ به سوالات درباره واکسن‌های درحال تزریق در ایرانکووایران
502تولید انبوه واکسن ایرانی کروناتولید انبوه واکسن ایرانی کروناکووایران
503گفتگو با مدیرعامل بنیاد برکت پیرامون این واکسنگفتگو با مدیرعامل بنیاد برکت پیرامون این واکسنکووایران
504کمبود واکسن نداریم!کمبود واکسن نداریم!کووایران
505تحویل بخش اول واکسن برکت به وزارت بهداشتتحویل بخش اول واکسن برکت به وزارت بهداشتکووایران
506داوطلب واکسن ایرانی برکتداوطلب واکسن ایرانی برکتکووایران
507دریافت چند میلیون دز واکسن تولید داخل تا پایان خرداددریافت چند میلیون دز واکسن تولید داخل تا پایان خردادکووایران
508مرحله نهایی آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت در تهران و کرجمرحله نهایی آزمایش انسانی واکسن کووایران برکت در تهران و کرجکووایران
509نتیجه دادن سرعت بخشی واکسیناسیون در سیستان و بلوچستاننتیجه دادن سرعت بخشی واکسیناسیون در سیستان و بلوچستانکووایران
510افزایش سرعت تولید واکسن همراه با افزایش سرعت واکسیناسیونافزایش سرعت تولید واکسن همراه با افزایش سرعت واکسیناسیونکووایران
511ورود دو محموله تجهیزات خط تولید واکسن به ایرانورود دو محموله تجهیزات خط تولید واکسن به ایرانکووایران
512اجرای مرحله غربالگری واکسن برکت در تمامی استان‌هااجرای مرحله غربالگری واکسن برکت در تمامی استان‌هاکووایران
513همه چیز درباره واکسن ایرانی کرونا، گفتگو با مدیر اجرایی طرح کووایران برکتهمه چیز درباره واکسن ایرانی کرونا، گفتگو با مدیر اجرایی طرح کووایران برکتکووایران
514صحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره واکسن برکتصحبت‌های رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره واکسن برکتکووایران
515تلاش در جهت تسریع روند واکسیناسیونتلاش در جهت تسریع روند واکسیناسیونکووایران
516تکمیل کننده خط تولید واکسن کووایران برکتتکمیل کننده خط تولید واکسن کووایران برکتکووایران
517جا ماندگان تزریق واکسن؛ ثبت‌نام 80 سال به بالاهای جا مانده از واکسیناسیونجا ماندگان تزریق واکسن؛ ثبت‌نام 80 سال به بالاهای جا مانده از واکسیناسیونکووایران
518در انتظار واکسیناسیون همگانی...در انتظار واکسیناسیون همگانی...کووایران
519تاکید رئیس قوه قضاییه در تسریع در تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومیتاکید رئیس قوه قضاییه در تسریع در تهیه واکسن و واکسیناسیون عمومیکووایران
520واکسن برکت از خرداد آماده بهره‌برداریواکسن برکت از خرداد آماده بهره‌برداریکووایران
521روند سنی واکسیناسیونروند سنی واکسیناسیونکووایران
522گفتگو با دکتر جهانپور در برنامه شهر زیباگفتگو با دکتر جهانپور در برنامه شهر زیباکووایران
523رونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن کووایران برکترونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن کووایران برکتکووایران
524گفتگو با مدیر تیم تولید واکسن کووایران برکت درباره تولید انبوه این واکسنگفتگو با مدیر تیم تولید واکسن کووایران برکت درباره تولید انبوه این واکسنکووایران
525واکسن ایرانی کرونا رسیدواکسن ایرانی کرونا رسیدکووایران
526چگونگی ایمن‌زایی واکسن کووایران برکتچگونگی ایمن‌زایی واکسن کووایران برکتکووایران
527خواستیم و توانستیمخواستیم و توانستیمکووایران
528به سوی شکست کرونا با برکت ایرانیبه سوی شکست کرونا با برکت ایرانیکووایران
529کرونای هزارچهرهکرونای هزارچهرهکووایران
530مجله nature ،برترین مجله پزشکی جهان، از واکسن برکت چه گفتهمجله nature ،برترین مجله پزشکی جهان، از واکسن برکت چه گفتهکووایران
531اخبار واکسن برکت تا ۸ شهریور ماهاخبار واکسن برکت تا ۸ شهریور ماهکووایران
532داستان پرماجرای واکسن کرونا!داستان پرماجرای واکسن کرونا!کووایران
533گام سوم کارآزمایی بالینی واکسن برکتگام سوم کارآزمایی بالینی واکسن برکتکووایران
534واکسن ملی حریف می‌طلبدواکسن ملی حریف می‌طلبدکووایران
535صحبت با معاون‌کل وزیر بهداشت در خصوص فاز سوم بالینی واکسن برکتصحبت با معاون‌کل وزیر بهداشت در خصوص فاز سوم بالینی واکسن برکتکووایران
536اعتماد محرزاعتماد محرزکووایران
537ورود دومین محموله تجهیزات خط تولید واکسنورود دومین محموله تجهیزات خط تولید واکسنکووایران
538آیین آغاز واکسیناسیون سالمندانآیین آغاز واکسیناسیون سالمندانکووایران
539واکسیناسیون تضمین کافی برای مهار کرونا است؟واکسیناسیون تضمین کافی برای مهار کرونا است؟کووایران
540فرایند ثبت‌ نام و اولویت‌بندی تزریق واکسنفرایند ثبت‌ نام و اولویت‌بندی تزریق واکسنکووایران
541اولویت‌بندی واکسیناسیون به هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند!اولویت‌بندی واکسیناسیون به هیچ‌وجه تغییر نمی‌کند!کووایران
542تلاش دانشمندان ایرانی به ثمر نشستتلاش دانشمندان ایرانی به ثمر نشستکووایران
543سوداگران دست از قاچاق واکسن هم برنداشتندسوداگران دست از قاچاق واکسن هم برنداشتندکووایران
544تا پایان سال تمامی گروه‌های هدف واکسینه خواهند شدتا پایان سال تمامی گروه‌های هدف واکسینه خواهند شدکووایران
545نوبت‌دهی واکسن برای 45 ساله‌هانوبت‌دهی واکسن برای 45 ساله‌هاکووایران
546دُزهای آرامشدُزهای آرامشکووایران
547ثبت بیشترین میزان تزریق روزانه واکسنثبت بیشترین میزان تزریق روزانه واکسنکووایران
548رکورد‌شکنی‌های پیاپی تزریق واکسنرکورد‌شکنی‌های پیاپی تزریق واکسنکووایران
549حرکت سریع در جاده مقابله با کروناحرکت سریع در جاده مقابله با کروناکووایران
550آخرین اخبار واکسیناسیون در جزیره کیشآخرین اخبار واکسیناسیون در جزیره کیشکووایران
551شتاب گرفتن تولید واکسن‌های داخلیشتاب گرفتن تولید واکسن‌های داخلیکووایران
552واکسیناسیون مناطق روستایی و عشایریواکسیناسیون مناطق روستایی و عشایریکووایران
553توزیع واکسن‌های ایرانی شدت خواهد گرفتتوزیع واکسن‌های ایرانی شدت خواهد گرفتکووایران
554گزارش خبر 23 از روند واکسیناسیونگزارش خبر 23 از روند واکسیناسیونکووایران
555واکسن به روایت آمارواکسن به روایت آمارکووایران
556واکسن برکت، بدون تلفاتواکسن برکت، بدون تلفاتکووایران
557شکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن با ثبت نام دانشجویانشکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن با ثبت نام دانشجویانکووایران
558واکسیناسیون در روز تعطیلواکسیناسیون در روز تعطیلکووایران
559خبرهای خوب از تولید واکسن برکت در راه استخبرهای خوب از تولید واکسن برکت در راه استکووایران
560واکسن داخلی، برگ برنده ایرانیانواکسن داخلی، برگ برنده ایرانیانکووایران
561آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن داخلیآغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن داخلیکووایران
562روند پیشرفت واکسن‌های داخلی بسیار امیدوارکننده استروند پیشرفت واکسن‌های داخلی بسیار امیدوارکننده استکووایران
563وضعیت واکسن‌های تولید داخلوضعیت واکسن‌های تولید داخلکووایران
564داغ شدن بازار شایعات همزمان با پیشرفت واکسن برکتداغ شدن بازار شایعات همزمان با پیشرفت واکسن برکتکووایران
565هفت واکسن داخلی تا شهریور در بازارهفت واکسن داخلی تا شهریور در بازارکووایران
566مردم گول واکسن‌های تقلبی را نخورند!مردم گول واکسن‌های تقلبی را نخورند!کووایران
567به زودی، ایران یکی از تولیدکنندگان خوب واکسن در جهانبه زودی، ایران یکی از تولیدکنندگان خوب واکسن در جهانکووایران
568ورود برکت به مرحله سوم کارآزماییورود برکت به مرحله سوم کارآزماییکووایران
569قابل قبول بودن نتایج ایمنی‌زایی سه واکسن ایرانیقابل قبول بودن نتایج ایمنی‌زایی سه واکسن ایرانیکووایران
571پاسخ به حواشی واکسن کروناپاسخ به حواشی واکسن کروناکووایران
572واکسن‌های بومی کرونا در مراحل پایانی تست‌های خودواکسن‌های بومی کرونا در مراحل پایانی تست‌های خودکووایران
573نابرابری‌های توزیع واکسن، به برکت تلاش دانشمندان به زودی ثمر می‌دهدنابرابری‌های توزیع واکسن، به برکت تلاش دانشمندان به زودی ثمر می‌دهدکووایران
574نام‌نویسی داوطلبان برای آزمایش انسانی واکسن کووایران برکتنام‌نویسی داوطلبان برای آزمایش انسانی واکسن کووایران برکتکووایران
575واکسیناسیون ورزشکارانواکسیناسیون ورزشکارانکووایران
576آغاز مرحله سوم آزمایش انسانی کووایران برکت از اردیبهشتآغاز مرحله سوم آزمایش انسانی کووایران برکت از اردیبهشتکووایران
577پاکبانان واکسینه می‌شوندپاکبانان واکسینه می‌شوندکووایران
578مدیریت کرونا با واکسیناسیونمدیریت کرونا با واکسیناسیونکووایران
579سانتریفیوژ یکی از لوازم مورد نیاز در ساخت واکسن کروناسانتریفیوژ یکی از لوازم مورد نیاز در ساخت واکسن کروناکووایران
580بازدید از چهار شرکت ساخت واکسن کرونابازدید از چهار شرکت ساخت واکسن کروناکووایران
581توزیع واکسن در جهان موضوعی سیاسی شدهتوزیع واکسن در جهان موضوعی سیاسی شدهکووایران
582شایعه به مشکل برخوردن واکسن برکتشایعه به مشکل برخوردن واکسن برکتکووایران
583بازده خوب خط تولید واکسن برکتبازده خوب خط تولید واکسن برکتکووایران
584قابلیت مقابله با هر جهش کرونا با واکسن‌های داخلیقابلیت مقابله با هر جهش کرونا با واکسن‌های داخلیکووایران
585آغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت در اواخر بهارآغاز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت در اواخر بهارکووایران
586حرف و حدیث‌هایی مبنی بر قابل اعتماد نبودن واکسن‌های تولید داخلحرف و حدیث‌هایی مبنی بر قابل اعتماد نبودن واکسن‌های تولید داخلکووایران
587پاسخ به حواشی پیرامون واکسن برکتپاسخ به حواشی پیرامون واکسن برکتکووایران
588واکسن نرسد، فاجعه انسانی رخ می‌دهدواکسن نرسد، فاجعه انسانی رخ می‌دهدکووایران
589واکسن‌های داخلی مراحل خوبی را سپری می‌کنندواکسن‌های داخلی مراحل خوبی را سپری می‌کنندکووایران
590جزئیات خبر شروع واکسیناسیون گسترده با واکسن‌های داخلیجزئیات خبر شروع واکسیناسیون گسترده با واکسن‌های داخلیکووایران
591گزارش روند واکسیناسیون خبر 08 شبکه یک و ورود پنجاهمین محموله واکسن وارداتی به کشورگزارش روند واکسیناسیون خبر 08 شبکه یک و ورود پنجاهمین محموله واکسن وارداتی به کشورکووایران
592اولین گام تحول در مقابله با کرونااولین گام تحول در مقابله با کروناکووایران
593گام بلند برای قطع زنجیره کروناگام بلند برای قطع زنجیره کروناکووایران
594گزارش خبر 19 شبکه خبر از سرعت‌گیری روند واکسیناسیونگزارش خبر 19 شبکه خبر از سرعت‌گیری روند واکسیناسیونکووایران
595با دست‌های بسته در اقیانوس بلای کرونابا دست‌های بسته در اقیانوس بلای کروناکووایران
596سال 99 همراه با شیوع ویروس کرونا و تلاش برای تولید واکسنسال 99 همراه با شیوع ویروس کرونا و تلاش برای تولید واکسنکووایران
597پیشرفت‌های واکسن برکت بیش از سایر واکسن‌های داخلیپیشرفت‌های واکسن برکت بیش از سایر واکسن‌های داخلیکووایران
598واکسینه شدن افراد پرخطر تا پایان ماه رمضانواکسینه شدن افراد پرخطر تا پایان ماه رمضانکووایران
599خاطرات سال 99، مرحله اول آزمایش بالینی برکتخاطرات سال 99، مرحله اول آزمایش بالینی برکتکووایران
600اواخر بهار، تولید واکسن بصورت تصاعدیاواخر بهار، تولید واکسن بصورت تصاعدیکووایران
601روند امیدوارکننده تولید واکسن در داخلروند امیدوارکننده تولید واکسن در داخلکووایران
602تمایل کشور‌های همسایه به مشارکت در مرحله سوم کارآزمایی بالینی کووایران برکتتمایل کشور‌های همسایه به مشارکت در مرحله سوم کارآزمایی بالینی کووایران برکتکووایران
603به زودی یکی از محورهای اصلی تولید و صدور واکسن خواهیم شدبه زودی یکی از محورهای اصلی تولید و صدور واکسن خواهیم شدکووایران
604دستاورد‌های دانشمندان در سال 99دستاورد‌های دانشمندان در سال 99کووایران
6055 واکسن داخلی تا شهریور5 واکسن داخلی تا شهریورکووایران
606توضیح آخرین وضع واکسن‌های ایرانی کروناتوضیح آخرین وضع واکسن‌های ایرانی کروناکووایران
607ریل توسعه، تولید و پیشرفت همراه با ساخت واکسن ایرانی کروناریل توسعه، تولید و پیشرفت همراه با ساخت واکسن ایرانی کروناکووایران
608واکسیناسیون با واکسن‌های داخلی از اواخر بهارواکسیناسیون با واکسن‌های داخلی از اواخر بهارکووایران
609گزارشی از روند مهار کروناگزارشی از روند مهار کروناکووایران
610تولید ملی واکسن کرونا در بهار 1400تولید ملی واکسن کرونا در بهار 1400کووایران
611آغاز مرحله سوم آزمایش واکسن کووایران برکت با 20 هزار نفرآغاز مرحله سوم آزمایش واکسن کووایران برکت با 20 هزار نفرکووایران
612برکت-۲۰شهریور۱۴۰۰برکت-۲۰شهریور۱۴۰۰کووایران
613ترجیح واکسن ملیترجیح واکسن ملیکووایران
614واکسیناسیون با تمام توانواکسیناسیون با تمام توانکووایران
615خبر از پیشرفت تولید واکسن داخلیخبر از پیشرفت تولید واکسن داخلیکووایران
616اولین گام تحول در مقابله با کرونااولین گام تحول در مقابله با کروناکووایران
617واکسن برکت، اولین واکسن ایرانی که در سبد واکسیناسیون عمومی قرار گرفتواکسن برکت، اولین واکسن ایرانی که در سبد واکسیناسیون عمومی قرار گرفتکووایران
618خط تولید دوم واکسن برکتخط تولید دوم واکسن برکتکووایران
619اخبار واکسن / ۲۱ شهریور ۱۴۰۰اخبار واکسن / ۲۱ شهریور ۱۴۰۰کووایران
620خبر ۲۰ شبکه خبر - ۲۱ شهریورخبر ۲۰ شبکه خبر - ۲۱ شهریورکووایران
621تنها راه مقابله با ویروس ها؛ واکسیناسیونتنها راه مقابله با ویروس ها؛ واکسیناسیونکووایران
622برکت در سبد واکسن های تزریقیبرکت در سبد واکسن های تزریقیکووایران
623خبر ۲۰ شبکه ۴ - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰خبر ۲۰ شبکه ۴ - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰کووایران
624پاسخ به شایعات پیچیده در فضای مجازیپاسخ به شایعات پیچیده در فضای مجازیکووایران
625ادعای پیش فروش واکسن برکت تکذیب شد!ادعای پیش فروش واکسن برکت تکذیب شد!کووایران
626روند مطلوب واکسیناسیون عمومی با تولید واکسن‌های داخلیروند مطلوب واکسیناسیون عمومی با تولید واکسن‌های داخلیکووایران
627واکسیناسیون روی دور تندواکسیناسیون روی دور تندکووایران
628مدیریت کرونا در کشور با تولید انبوه واکسن تا پایان بهارمدیریت کرونا در کشور با تولید انبوه واکسن تا پایان بهارکووایران
629گام‌ به گام تا واکسیناسیون عمومیگام‌ به گام تا واکسیناسیون عمومیکووایران
630هرآنچه راجع‌به واکسن‌های داخلی باید بدانیمهرآنچه راجع‌به واکسن‌های داخلی باید بدانیمکووایران
631واکسن برکت بهتر از حد انتظارواکسن برکت بهتر از حد انتظارکووایران
632واکسن ایرانی، روایت اول شنا با دست‌های بستهواکسن ایرانی، روایت اول شنا با دست‌های بستهکووایران
633حرکت سریع در ساخت واکسن‌های داخلیحرکت سریع در ساخت واکسن‌های داخلیکووایران
634گفتگو با اولین خانواده داوطلب تزریق واکسن برکتگفتگو با اولین خانواده داوطلب تزریق واکسن برکتکووایران
635واکسن‌های ایرانی و پشت سر گذاشتن مطالعات بالینیواکسن‌های ایرانی و پشت سر گذاشتن مطالعات بالینیکووایران
636مرحله دوم کارآزمایی واکسن برکت بدون وقفهمرحله دوم کارآزمایی واکسن برکت بدون وقفهکووایران
637مروری بر رویداد پزشکی با تولید واکسن کرونامروری بر رویداد پزشکی با تولید واکسن کروناکووایران
638واکسن برکت تا پایان خرداد در دسترس همه مردمواکسن برکت تا پایان خرداد در دسترس همه مردمکووایران
639گفتگو با مدیر تیم تولید کووایران برکت در برنامه فرمول یکگفتگو با مدیر تیم تولید کووایران برکت در برنامه فرمول یککووایران
640دستیابی به واکسن کرونادستیابی به واکسن کروناکووایران
641رونمایی از واکسن ملیرونمایی از واکسن ملیکووایران
642واردات واکسن تا تولید انبوه واکسن داخلیواردات واکسن تا تولید انبوه واکسن داخلیکووایران
643آغاز همزمان مرحله دو و سه کارآزمایی بالینی برکتآغاز همزمان مرحله دو و سه کارآزمایی بالینی برکتکووایران
644یکی از میان چندیکی از میان چندکووایران
645واکسن‌های ایرانی کرونا به کجا رسیدند؟واکسن‌های ایرانی کرونا به کجا رسیدند؟کووایران
646واکسن داخلی برای سایر گروه‌های سنیواکسن داخلی برای سایر گروه‌های سنیکووایران
647وجود زیرساخت‌های لازم برای واکسن کرونا در ایرانوجود زیرساخت‌های لازم برای واکسن کرونا در ایرانکووایران
648اخبار واکسن - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰اخبار واکسن - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰کووایران
649واکسیناسیون در ۴ مرحلهواکسیناسیون در ۴ مرحلهکووایران
650وعده های زمستانی واکسنوعده های زمستانی واکسنکووایران
651سه نوبت مطالعات بالینی واکسن برکتسه نوبت مطالعات بالینی واکسن برکتکووایران
652مطالعات بالینی واکسن برکتمطالعات بالینی واکسن برکتکووایران
653مقاومت واکسن برکت در برابر ویروس های جهش یافتهمقاومت واکسن برکت در برابر ویروس های جهش یافتهکووایران
654وعده های وزیر بهداشتوعده های وزیر بهداشتکووایران
655برکت // ۹ اسفند ۱۳۹۹برکت // ۹ اسفند ۱۳۹۹کووایران
656مطالعات بالینی واکسن برکتمطالعات بالینی واکسن برکتکووایران
657خبر ۲۱ شبکه ۱ / ۶ اسفند ۱۳۹۹خبر ۲۱ شبکه ۱ / ۶ اسفند ۱۳۹۹کووایران
658واکسن کوویران برکت تحت برترین استاندارد های بین المللیواکسن کوویران برکت تحت برترین استاندارد های بین المللیکووایران
659خبر ۱۵ شبکه خبر / ۶ اسفند ۱۳۹۹خبر ۱۵ شبکه خبر / ۶ اسفند ۱۳۹۹کووایران
660مرحله اول و دوم مطالعات واکسن برکتمرحله اول و دوم مطالعات واکسن برکتکووایران
661آنچه در مورد ما می‌گویندآنچه در مورد ما می‌گویندکووایران
662واکسن ملی از اردیبهشت ماهواکسن ملی از اردیبهشت ماهکووایران
663برکت در اوایل اسفند نود و نهبرکت در اوایل اسفند نود و نهکووایران
664CoviranCoviranکووایران
665خبر ۲۲ شبکه ۳ / ۳ اسفند ۱۳۹۹خبر ۲۲ شبکه ۳ / ۳ اسفند ۱۳۹۹کووایران
666دستورالعمل مطالعه مرحله دو و سه واکسن برکتدستورالعمل مطالعه مرحله دو و سه واکسن برکتکووایران
667از مرحله یک مطالعات به مرحله دواز مرحله یک مطالعات به مرحله دوکووایران
668موفقیت در مراحل تحقیقاتیموفقیت در مراحل تحقیقاتیکووایران
669به بار نشستن واکسن ایرانی کرونا در بهاربه بار نشستن واکسن ایرانی کرونا در بهارکووایران
671هیچ‌ واکسنی به اندازه واکسن برکت در برابر کرونای انگلیسی مقاوم نبوده!هیچ‌ واکسنی به اندازه واکسن برکت در برابر کرونای انگلیسی مقاوم نبوده!کووایران
672گفتگو با دکتر حسینیگفتگو با دکتر حسینیکووایران
673مردم ایران تا پایان سال 1400 واکسینه می‌شوندمردم ایران تا پایان سال 1400 واکسینه می‌شوندکووایران
674آغاز واکسیناسیون عمومی از خرداد 1400آغاز واکسیناسیون عمومی از خرداد 1400کووایران
675آغاز مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتآغاز مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
676کووایران کی به مرحله واکسیناسیون عمومی میرسدکووایران کی به مرحله واکسیناسیون عمومی میرسدکووایران
677آزمایش موفقیت‌آمیز واکسن‌های ایرانی کروناآزمایش موفقیت‌آمیز واکسن‌های ایرانی کروناکووایران
678اطلاع رسانی رئیس جمهور از توزیع سه نوع واکسن ایرانی در سال 1400اطلاع رسانی رئیس جمهور از توزیع سه نوع واکسن ایرانی در سال 1400کووایران
679آغاز فاز دوم مطالعه انسانی واکسن کووایران برکتآغاز فاز دوم مطالعه انسانی واکسن کووایران برکتکووایران
680روند رو به رشد مراحل آزمایشی واکسن کووایران برکتروند رو به رشد مراحل آزمایشی واکسن کووایران برکتکووایران
681مرحله دوم مطالعه بالینی انسانی واکسن کووایران برکتمرحله دوم مطالعه بالینی انسانی واکسن کووایران برکتکووایران
682تولید واکسن های ایرانی از اردیبهشت ماهتولید واکسن های ایرانی از اردیبهشت ماهکووایران
683خبر خوش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کروناخبر خوش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کروناکووایران
684مرحله اجرایی فاز دوم و سوم واکسن کووایران برکت بعد از مجوز کمیته اخلاق وزارت بهداشتمرحله اجرایی فاز دوم و سوم واکسن کووایران برکت بعد از مجوز کمیته اخلاق وزارت بهداشتکووایران
685حل دغدغه مردم درباره ویروس کرونا با اقدامات انجام شده و واکسن‌های ایرانیحل دغدغه مردم درباره ویروس کرونا با اقدامات انجام شده و واکسن‌های ایرانیکووایران
686حل مشکل کمبود واکسن کرونا تا پایان خرداد سال 1400حل مشکل کمبود واکسن کرونا تا پایان خرداد سال 1400کووایران
687بررسی اهداف فاز دوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتبررسی اهداف فاز دوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
688توضیح در رابطه با روشهای متفاوت تولید واکسنتوضیح در رابطه با روشهای متفاوت تولید واکسنکووایران
689همه چیز درباره واکسن کرونا : از تولید داخلی تا خرید خارجیهمه چیز درباره واکسن کرونا : از تولید داخلی تا خرید خارجیکووایران
690به واکسن ایرانی اعتماد کنیدبه واکسن ایرانی اعتماد کنیدکووایران
691واکسیناسیون سالمندان از اواخر فروردین 1400واکسیناسیون سالمندان از اواخر فروردین 1400کووایران
692واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی در اواخر اسفندواکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی در اواخر اسفندکووایران
693آغاز تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از اسفند ماهآغاز تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا از اسفند ماهکووایران
694موفقیت فاز اول واکسن کووایران برکتموفقیت فاز اول واکسن کووایران برکتکووایران
695امکان تولید ماهیانه 15 میلیون دوز واکسن ایرانی کروناامکان تولید ماهیانه 15 میلیون دوز واکسن ایرانی کروناکووایران
696نتایج چشم گیر و موفقیت آمیز مرحله اول آزمایش انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونانتایج چشم گیر و موفقیت آمیز مرحله اول آزمایش انسانی نخستین واکسن ایرانی کروناکووایران
697ایفای نقش مهم واکسن های تولید داخل با توجه به کمبود واکسن در جهانایفای نقش مهم واکسن های تولید داخل با توجه به کمبود واکسن در جهانکووایران
698انجام آزمایش نهایی روی خون داوطلبان واکسن کووایران برکتانجام آزمایش نهایی روی خون داوطلبان واکسن کووایران برکتکووایران
699روند واکسیناسیون در ۲۹ شهریورروند واکسیناسیون در ۲۹ شهریورکووایران
700کسی دست خالی بر نمی‌گرده!کسی دست خالی بر نمی‌گرده!کووایران
701که زندگی به حالت عادی برگرده!که زندگی به حالت عادی برگرده!کووایران
702واکسیناسیون همزمان چند نسلواکسیناسیون همزمان چند نسلکووایران
703شش میلیون دوز واکسن برکتشش میلیون دوز واکسن برکتکووایران
704خودکفاییخودکفاییکووایران
705تولید و تحویل ۱۴ میلیون واکسن برکتتولید و تحویل ۱۴ میلیون واکسن برکتکووایران
706واکسن های داخلیواکسن های داخلیکووایران
707جلسه هیئت دولتجلسه هیئت دولتکووایران
70999/11/15 - خبر 00 | شبکه خبر99/11/15 - خبر 00 | شبکه خبرکووایران
710روزهای آخر سال و موضوعی جدیدروزهای آخر سال و موضوعی جدیدکووایران
711ساخت واکسن داخلیساخت واکسن داخلیکووایران
712واکسن ایرانی در نوبت مقابله با کروناواکسن ایرانی در نوبت مقابله با کروناکووایران
713آغاز فاز دوم کارآزمایی واکسن کووایران برکت از اسفند 99آغاز فاز دوم کارآزمایی واکسن کووایران برکت از اسفند 99کووایران
714بازدید از روند واکسیناسیون داوطلبان دریافت واکسن کووایران و گفتگو با آنهابازدید از روند واکسیناسیون داوطلبان دریافت واکسن کووایران و گفتگو با آنهاکووایران
715واکسن ایرانی کووایران برکت به 21 داوطلب، بدون عوارض جدیواکسن ایرانی کووایران برکت به 21 داوطلب، بدون عوارض جدیکووایران
716ظرفیت تولید واکسن در ایرانظرفیت تولید واکسن در ایرانکووایران
717تولید واکسن ایرانی و بررسی در جلسه ستاد مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهورتولید واکسن ایرانی و بررسی در جلسه ستاد مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهورکووایران
718تولید واکسن داخلی، منبع تولید قدرت در کشورتولید واکسن داخلی، منبع تولید قدرت در کشورکووایران
719اقدامات موثر درباره واکسن های ایرانی و خارجیاقدامات موثر درباره واکسن های ایرانی و خارجیکووایران
720صدور مجوز تزریق برکت به 14 داوطلب دیگرصدور مجوز تزریق برکت به 14 داوطلب دیگرکووایران
721تلاش برای سلامت با رونمایی از دارو و تزریق واکسنتلاش برای سلامت با رونمایی از دارو و تزریق واکسنکووایران
722گفتگو با دکتر روح الامینی، نماینده مجلس و رئیس انستیتو پاستور درباره تولید واکسن ایرانی کروناگفتگو با دکتر روح الامینی، نماینده مجلس و رئیس انستیتو پاستور درباره تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
723با واکسن داخلی از زمان کودکیبا واکسن داخلی از زمان کودکیکووایران
724واکسن ایرانی کرونا در راه تولید انبوهواکسن ایرانی کرونا در راه تولید انبوهکووایران
725مسیر اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا تولید واکسن ایرانی استمسیر اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا تولید واکسن ایرانی استکووایران
726صدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکت به 14 داوطلب دیگرصدور مجوز تزریق واکسن کووایران برکت به 14 داوطلب دیگرکووایران
727تزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه پنجمتزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه پنجمکووایران
728ورود 35 داوطلب دیگر به چرخه آزمایش بالینی واکسن ایرانیورود 35 داوطلب دیگر به چرخه آزمایش بالینی واکسن ایرانیکووایران
729شمار دریافت کنندگان واکسن کووایران برکت به 35 نفر می‌رسدشمار دریافت کنندگان واکسن کووایران برکت به 35 نفر می‌رسدکووایران
730گفتگوی ویدئو کنفرانسی روسای مجالس ایران و چینگفتگوی ویدئو کنفرانسی روسای مجالس ایران و چینکووایران
731ایجاد ایمنی دسته جمعی با واکسیناسیون عمومیایجاد ایمنی دسته جمعی با واکسیناسیون عمومیکووایران
732واکسن ایرانی،از اوایل سال جدید در دسترس مردم خواهد بود.واکسن ایرانی،از اوایل سال جدید در دسترس مردم خواهد بود.کووایران
733سربلندی واکسن ایرانی کرونا در فاز اولسربلندی واکسن ایرانی کرونا در فاز اولکووایران
734تلاش متخصصین داخلی برای تولید واکسن ایرانیتلاش متخصصین داخلی برای تولید واکسن ایرانیکووایران
735اتاق خبر ۱۴ بهمن ۱۳۹۹اتاق خبر ۱۴ بهمن ۱۳۹۹کووایران
736بهار ۱۴۰۰ با واکسن ایرانی کرونابهار ۱۴۰۰ با واکسن ایرانی کروناکووایران
737خبر ۲۲:۳۰ شبکه دو / ۱۴ بهمن ۱۳۹۹خبر ۲۲:۳۰ شبکه دو / ۱۴ بهمن ۱۳۹۹کووایران
738دستاوردهای بهمن ۹۹دستاوردهای بهمن ۹۹کووایران
739مرحله ای فراترمرحله ای فراترکووایران
740نتایج تست واکسن ایرانی روی ۵۶ نفرنتایج تست واکسن ایرانی روی ۵۶ نفرکووایران
741واکسن تمام ایرانی کروناواکسن تمام ایرانی کروناکووایران
742وعده های خوش در انتظار مجوز آزمایشات مرحله دووعده های خوش در انتظار مجوز آزمایشات مرحله دوکووایران
743واکسن ایرانی مراحل خود را در مجموعه برکت به خوبی پشت سر گذاشته استواکسن ایرانی مراحل خود را در مجموعه برکت به خوبی پشت سر گذاشته استکووایران
744تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا پایان خردادتولید انبوه واکسن ایرانی کرونا تا پایان خردادکووایران
745تزریق واکسن برکت به 21 داوطلبتزریق واکسن برکت به 21 داوطلبکووایران
746وعده آماده شدن واکسن‌های ایرانی بیشتر برای مقابله با کروناوعده آماده شدن واکسن‌های ایرانی بیشتر برای مقابله با کروناکووایران
747توانایی بالای خطوط تولید واکسن‌سازی برکت برای تولید انبوه واکسن کروناتوانایی بالای خطوط تولید واکسن‌سازی برکت برای تولید انبوه واکسن کروناکووایران
748دولت تمام تلاشش را برای واکسینه‌شدن گروه‌های پرخطر و کادر درمان تا پایان سال می‌کنددولت تمام تلاشش را برای واکسینه‌شدن گروه‌های پرخطر و کادر درمان تا پایان سال می‌کندکووایران
749تزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه چهارمتزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه چهارمکووایران
750مراحل متفاوت تولید واکسنمراحل متفاوت تولید واکسنکووایران
751تزریق دوز دوم واکسن ایرانی کروناتزریق دوز دوم واکسن ایرانی کروناکووایران
752داوطلبان واکسیناسیون کرونا تا بحال دچار عارضه‌ای نشده‌اندداوطلبان واکسیناسیون کرونا تا بحال دچار عارضه‌ای نشده‌اندکووایران
753واکسن کووایران برکت و تزریق به 7 نفر دیگرواکسن کووایران برکت و تزریق به 7 نفر دیگرکووایران
754آزمایش واکسن ایرانی برکت برای گروه چهارم از داوطلبانآزمایش واکسن ایرانی برکت برای گروه چهارم از داوطلبانکووایران
755واکسن بدون عارضه برکت در انتظار تایید مرحله اولواکسن بدون عارضه برکت در انتظار تایید مرحله اولکووایران
756زبونی آمریکا در تحریم دست اندرکاران تولید واکسن داخلیزبونی آمریکا در تحریم دست اندرکاران تولید واکسن داخلیکووایران
757تزریق دوز دوم واکسن برکت به گروه دوم آغاز شدتزریق دوز دوم واکسن برکت به گروه دوم آغاز شدکووایران
758تاکید رئیس جمهور بر شتاب مضاعف واکسیناسیون گروه‌های شغلی مختلفتاکید رئیس جمهور بر شتاب مضاعف واکسیناسیون گروه‌های شغلی مختلفکووایران
759تزریق 8 میلیون دوز واکسن در هفته گذشتهتزریق 8 میلیون دوز واکسن در هفته گذشتهکووایران
760واکسیناسیون زندانیانواکسیناسیون زندانیانکووایران
761قرنطینه هوشمند؛ الزام ارائه خدمات با کارت واکسنقرنطینه هوشمند؛ الزام ارائه خدمات با کارت واکسنکووایران
762تا آرامش برقرار است مردم واکسن بزنندتا آرامش برقرار است مردم واکسن بزنندکووایران
763واکسن برکت بدون عارضه ایجاد کننده خللواکسن برکت بدون عارضه ایجاد کننده خللکووایران
764تولید واکسن: یکی از جلوه‌های اعتماد به نفس ملیتولید واکسن: یکی از جلوه‌های اعتماد به نفس ملیکووایران
765سامانه هوشمند برای توزیع واکسنسامانه هوشمند برای توزیع واکسنکووایران
766گام جدید تست انسانی واکسن ایرانی کروناگام جدید تست انسانی واکسن ایرانی کروناکووایران
767تامین واکسن برای مردم، از اولویت‌های مهمتامین واکسن برای مردم، از اولویت‌های مهمکووایران
768پیشروی در تامین واکسن داخلیپیشروی در تامین واکسن داخلیکووایران
769واکسن برکت، از نوع ویروس کشتهواکسن برکت، از نوع ویروس کشتهکووایران
770اوضاع واکسن ایرانی کرونااوضاع واکسن ایرانی کروناکووایران
771تحریم عوامل دستیابی به موفقیت روزافزون در ساخت واکسن ایرانی توسط آمریکاتحریم عوامل دستیابی به موفقیت روزافزون در ساخت واکسن ایرانی توسط آمریکاکووایران
772ناراحتی آمریکا از موفقیت ساخت واکسنناراحتی آمریکا از موفقیت ساخت واکسنکووایران
773تولید واکسن داخلی در 8 نهاد و شرکتتولید واکسن داخلی در 8 نهاد و شرکتکووایران
774چرا باید به توان داخلی برای تولید واکسن کرونا اتکا کرد؟چرا باید به توان داخلی برای تولید واکسن کرونا اتکا کرد؟کووایران
775واکسن داخلی مایه عزت و افتخار کشورواکسن داخلی مایه عزت و افتخار کشورکووایران
776دوازده تیم روی تولید واکسن کرونا کار می‌کننددوازده تیم روی تولید واکسن کرونا کار می‌کنندکووایران
777تدوین سند واکسیناسیون تمام ملت در 4 مرحلهتدوین سند واکسیناسیون تمام ملت در 4 مرحلهکووایران
778رتبه اول ایران در خاورمیانه در تولید واکسنرتبه اول ایران در خاورمیانه در تولید واکسنکووایران
779گفتگوی برنامه سیمای خانواده با دکتر صالحیگفتگوی برنامه سیمای خانواده با دکتر صالحیکووایران
780یک گام دیگر به پیش با واکسن داخلییک گام دیگر به پیش با واکسن داخلیکووایران
781روزهای سخت نیمکره غربی در مقابله با کروناروزهای سخت نیمکره غربی در مقابله با کروناکووایران
782واکسن کرونای ایرانی کی به بازار می‌رسد؟واکسن کرونای ایرانی کی به بازار می‌رسد؟کووایران
783واکنش‌ کشورهای جهان به اولین واکسن ساخت ایرانواکنش‌ کشورهای جهان به اولین واکسن ساخت ایرانکووایران
784اخبار رضایت بخش از مراحل ازمایش بالینی واکسن ایرانی کووایران برکتاخبار رضایت بخش از مراحل ازمایش بالینی واکسن ایرانی کووایران برکتکووایران
785واکسن ایرانی کرونا اواسط فروردین سال 1400 وارد بازار می‌شودواکسن ایرانی کرونا اواسط فروردین سال 1400 وارد بازار می‌شودکووایران
786ورود انبوه واکسن تمام ایرانی کرونا به بازار، در فروردین 1400ورود انبوه واکسن تمام ایرانی کرونا به بازار، در فروردین 1400کووایران
78725 میلیون دوز واکسن ایرانی، شروع واکسیناسیون با اولویت های مشخص شده25 میلیون دوز واکسن ایرانی، شروع واکسیناسیون با اولویت های مشخص شدهکووایران
788آغاز واکسیناسیون با واکسن های ایرانی از آغاز تابستانآغاز واکسیناسیون با واکسن های ایرانی از آغاز تابستانکووایران
789تامین واکسن از تولید داخلیتامین واکسن از تولید داخلیکووایران
790خنثی‌سازی کرونای انگلیسی با واکسن داخلیخنثی‌سازی کرونای انگلیسی با واکسن داخلیکووایران
791ویروس کرونای انگلیسی در دام واکسن داخلی کووایران برکتویروس کرونای انگلیسی در دام واکسن داخلی کووایران برکتکووایران
792واکسن ملی، در بهار 1400، تقدیم ملت ایران خواهد شد.واکسن ملی، در بهار 1400، تقدیم ملت ایران خواهد شد.کووایران
793پایان مرحله اول تست انسانی واکسن کووایران برکت در اواخر اسفندپایان مرحله اول تست انسانی واکسن کووایران برکت در اواخر اسفندکووایران
794بررسی پیشرفت های علمی ایران، توسط اندیشمندان منطقهبررسی پیشرفت های علمی ایران، توسط اندیشمندان منطقهکووایران
795غلبه واکسن ایرانی بر کرونای انگلیسیغلبه واکسن ایرانی بر کرونای انگلیسیکووایران
796شهر به شهر، خانه‌ به خانه در کمین کروناشهر به شهر، خانه‌ به خانه در کمین کروناکووایران
797ورود واکسن ایرانی بعد از بهار 1400 به بازارورود واکسن ایرانی بعد از بهار 1400 به بازارکووایران
798راه اندازی خط تولید واکسن ایرانیراه اندازی خط تولید واکسن ایرانیکووایران
799گفتگو با مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن برکتگفتگو با مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن برکتکووایران
800خبر خوب: اثربخشی فوق العاده واکسن کووایران برکتخبر خوب: اثربخشی فوق العاده واکسن کووایران برکتکووایران
801از واکسن ایرانی چخبر؟از واکسن ایرانی چخبر؟کووایران
802تسریع واکسیناسیون در کشورتسریع واکسیناسیون در کشورکووایران
803واکسن کووایران برکت ،یکی از موفق‌ترین و بهترین واکسن‌های ایرانیواکسن کووایران برکت ،یکی از موفق‌ترین و بهترین واکسن‌های ایرانیکووایران
804واکسن برکت، از موفق‌ترین واکسن‌هاواکسن برکت، از موفق‌ترین واکسن‌هاکووایران
805کاهش محدودیت‌ها برای افرادی که واکسن زده‌اندکاهش محدودیت‌ها برای افرادی که واکسن زده‌اندکووایران
806مطالبه واکسن برکت از وزیر بهداشتمطالبه واکسن برکت از وزیر بهداشتکووایران
807راه اندازی فاز سوم خط تولید واکسن کووایران برکتراه اندازی فاز سوم خط تولید واکسن کووایران برکتکووایران
808مجوز تزریق واکسن کووایران برکت به 14 داوطلب دیگرمجوز تزریق واکسن کووایران برکت به 14 داوطلب دیگرکووایران
809ادامه پیشروی کارآزمایی واکسن کووایران برکتادامه پیشروی کارآزمایی واکسن کووایران برکتکووایران
810رایزنی مسئولان وزارت بهداشت سوئیس با سازندگان واکسن ایرانی کرونارایزنی مسئولان وزارت بهداشت سوئیس با سازندگان واکسن ایرانی کروناکووایران
811مرحله اول کارآزمایی واکسن کووایران برکت از نیمه گذشت.مرحله اول کارآزمایی واکسن کووایران برکت از نیمه گذشت.کووایران
812۶ واکسن ایرانی از کمیته اخلاق مصوبه گرفته اند۶ واکسن ایرانی از کمیته اخلاق مصوبه گرفته اندکووایران
813کاهش مرگ های کرونایی در واکسن زده هاکاهش مرگ های کرونایی در واکسن زده هاکووایران
814شرح مراحل تست انسانی واکسن ایرانی کروناشرح مراحل تست انسانی واکسن ایرانی کروناکووایران
815آغاز مراحل ازمایش انسانی واکسن ایرانی کووایران برکتآغاز مراحل ازمایش انسانی واکسن ایرانی کووایران برکتکووایران
816گفتگو با دکتر حسینی دررابطه با آغاز مراحل تست انسانی  واکسن ایرانی کووایران برکتگفتگو با دکتر حسینی دررابطه با آغاز مراحل تست انسانی واکسن ایرانی کووایران برکتکووایران
81756 نفر، داوطلب برای فاز اول تست انسانی واکسن کرونای ایرانی56 نفر، داوطلب برای فاز اول تست انسانی واکسن کرونای ایرانیکووایران
818ورود به مرحله ازمایش انسانی از اواخر هفته اول دی ماهورود به مرحله ازمایش انسانی از اواخر هفته اول دی ماهکووایران
819اغاز ثبت نام از داوطلبان ازمایش انسانی واکسن ایرانی کووایران برکتاغاز ثبت نام از داوطلبان ازمایش انسانی واکسن ایرانی کووایران برکتکووایران
820تولید واکسن ایرانی کروناتولید واکسن ایرانی کروناکووایران
821صحبت های دکتر نمکی و دکتر جلیلی درباره واکسن ایرانی کروناصحبت های دکتر نمکی و دکتر جلیلی درباره واکسن ایرانی کروناکووایران
822تلاش برای تولید واکسن ایرانی کروناتلاش برای تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
823گفتگو با داوطلبین واکسن ایرانیگفتگو با داوطلبین واکسن ایرانیکووایران
824خط خبری این روزهای رسانه های غربی، ایران و واکسن ایرانیخط خبری این روزهای رسانه های غربی، ایران و واکسن ایرانیکووایران
82560.000نفر داوطلب فاز اول تزریق واکسن ایرانی کرونا60.000نفر داوطلب فاز اول تزریق واکسن ایرانی کروناکووایران
826نخستین خط تولید واکسن ایرانی در مرحله نهایی قرار گرفت.نخستین خط تولید واکسن ایرانی در مرحله نهایی قرار گرفت.کووایران
827تولید ماهانه دوازده میلیون دوز واکسن ایرانی، در آینده ای نزدیکتولید ماهانه دوازده میلیون دوز واکسن ایرانی، در آینده ای نزدیککووایران
828شروع پر قدرت دانشمندان ایرانیشروع پر قدرت دانشمندان ایرانیکووایران
829رونمایی از اولین واکسن ایرانی کرونارونمایی از اولین واکسن ایرانی کروناکووایران
830آرامش روان در دوران کروناآرامش روان در دوران کروناکووایران
831واکسن برکت مورد تایید در اداره بهداشت کاناداواکسن برکت مورد تایید در اداره بهداشت کاناداکووایران
832نهم دی، اولین تزریق انسانی به چند نفر از داوطلبیننهم دی، اولین تزریق انسانی به چند نفر از داوطلبینکووایران
833اولین تصاویر از مرحله ازمایش بالینی واکسن ایرانی کرونااولین تصاویر از مرحله ازمایش بالینی واکسن ایرانی کروناکووایران
834واکسن ایرانی، از اردیبهشت و خرداد 1400 آماده استفاده همگانیواکسن ایرانی، از اردیبهشت و خرداد 1400 آماده استفاده همگانیکووایران
835تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا به بار نشست.تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا به بار نشست.کووایران
836تزریق واکسن کووایران برکت به سه داوطلبتزریق واکسن کووایران برکت به سه داوطلبکووایران
837گفتگو با طیبه مخبر، اولین داوطلب تست بالینی واکسن کووایران برکتگفتگو با طیبه مخبر، اولین داوطلب تست بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
838گام بلند ایران برای رسیدن به واکسن کروناگام بلند ایران برای رسیدن به واکسن کروناکووایران
839تزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه دومتزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه دومکووایران
840راه طولانی اما همواه واکسن برکت تا واکسیناسیون عمومیراه طولانی اما همواه واکسن برکت تا واکسیناسیون عمومیکووایران
841اعتماد به واکسن ایرانیاعتماد به واکسن ایرانیکووایران
842فراهم بودن امکانات تولید انبوه واکسن برکتفراهم بودن امکانات تولید انبوه واکسن برکتکووایران
843سلامتی کامل سه داوطلب اول تزریق واکسن برکتسلامتی کامل سه داوطلب اول تزریق واکسن برکتکووایران
844تزریق واکسن ایرانی کرونا به داوطلب اول از گروه چهارنفره داوطلبینتزریق واکسن ایرانی کرونا به داوطلب اول از گروه چهارنفره داوطلبینکووایران
845گفتگو با آقای طبرسی درباره واکسن کووایران برکتگفتگو با آقای طبرسی درباره واکسن کووایران برکتکووایران
846احوال‌پرسی از سه داوطلب تزریق واکسن برکتاحوال‌پرسی از سه داوطلب تزریق واکسن برکتکووایران
847ایران تا بهار آینده واکسن‌ساز معتبر دنیا خواهد بودایران تا بهار آینده واکسن‌ساز معتبر دنیا خواهد بودکووایران
848"کووایران" بدون عارضه"کووایران" بدون عارضهکووایران
849سربلندی واکسن کرونای تولید داخل تا اینجای کارسربلندی واکسن کرونای تولید داخل تا اینجای کارکووایران
850واکسن کووایران برکت و موفق‌ترین شیوه تزریقواکسن کووایران برکت و موفق‌ترین شیوه تزریقکووایران
851باور داشتن توان داخلی و تولید واکسن ملیباور داشتن توان داخلی و تولید واکسن ملیکووایران
852امید به مطلوب بودن نتایج تست انسانی واکسن برکت همانند تست حیوانیامید به مطلوب بودن نتایج تست انسانی واکسن برکت همانند تست حیوانیکووایران
853تولید واکسن داخلی و برگ تازه‌ای در تاریخ پزشکی ایرانتولید واکسن داخلی و برگ تازه‌ای در تاریخ پزشکی ایرانکووایران
854انکار توانمندی دانشمندان ایرانی در رسانه‌های بیگانه غربیانکار توانمندی دانشمندان ایرانی در رسانه‌های بیگانه غربیکووایران
855تولید واکسن ایرانی برکت و تزریق به اولین داوطلبانتولید واکسن ایرانی برکت و تزریق به اولین داوطلبانکووایران
856بازتاب گسترده اغاز ازمایش بالینی واکسن ایرانی در رسانه های جهانبازتاب گسترده اغاز ازمایش بالینی واکسن ایرانی در رسانه های جهانکووایران
857بازتاب افتخار ملی، واکسن ایرانی برکت، در رسانه های جهانیبازتاب افتخار ملی، واکسن ایرانی برکت، در رسانه های جهانیکووایران
858کاری خواهیم کرد کارستون!کاری خواهیم کرد کارستون!کووایران
859هدف‌گذاری: پوشش ۸۵ درصدی واکسیناسیون مردم ایران در کوتاه‌ترین زمانهدف‌گذاری: پوشش ۸۵ درصدی واکسیناسیون مردم ایران در کوتاه‌ترین زمانکووایران
860از واکسن‌های ایرانی ضد کرونا چخبر؟از واکسن‌های ایرانی ضد کرونا چخبر؟کووایران
861واکسن‌های ایرانی تا به امروز بدون فوتیواکسن‌های ایرانی تا به امروز بدون فوتیکووایران
862گزارش کنترل ایمنی و اثربخشی واکسن برکتگزارش کنترل ایمنی و اثربخشی واکسن برکتکووایران
863واکسن برکت تا خرداد 1400 آماده تزریق همگانیواکسن برکت تا خرداد 1400 آماده تزریق همگانیکووایران
864گفتگو با رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با واکسن برکتگفتگو با رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با واکسن برکتکووایران
865بدون تعارف با دکتر مینو محرزبدون تعارف با دکتر مینو محرزکووایران
866آزمایش انسانی واکسن برکت در سه مرحلهآزمایش انسانی واکسن برکت در سه مرحلهکووایران
867نشست ارائه دستاوردهای واکسن کرونا داخلینشست ارائه دستاوردهای واکسن کرونا داخلیکووایران
868واکسن نو‌ترکیب کروناواکسن نو‌ترکیب کروناکووایران
869ساخت واکسن کرونا زمان‌بر استساخت واکسن کرونا زمان‌بر استکووایران
870تلاش برای ساخت واکسن کرونا به گفته آقای مخبرتلاش برای ساخت واکسن کرونا به گفته آقای مخبرکووایران
871گفتگوی برنامه نگار با دکتر نمکی در ارتباط با واکسنگفتگوی برنامه نگار با دکتر نمکی در ارتباط با واکسنکووایران
872رسیدن دو گروه محققان ایرانی به مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونارسیدن دو گروه محققان ایرانی به مرحله آزمایش انسانی واکسن کروناکووایران
873تبادل نظر برای ادامه روند تولید واکسنتبادل نظر برای ادامه روند تولید واکسنکووایران
874آزمایش‌های علمی با هدف دستیابی به واکسن کروناآزمایش‌های علمی با هدف دستیابی به واکسن کروناکووایران
875ساخت واکسن نوترکیب همگام با محققان جهانیساخت واکسن نوترکیب همگام با محققان جهانیکووایران
876آغاز کارآزمایی واکسن کووایران برکت برای دوازده تا هجده ساله هاآغاز کارآزمایی واکسن کووایران برکت برای دوازده تا هجده ساله هاکووایران
877ادامه سیر صعودی واکسیناسیون در ایرانادامه سیر صعودی واکسیناسیون در ایرانکووایران
878واکسن ایرانی کرونا در ایستگاه آخرواکسن ایرانی کرونا در ایستگاه آخرکووایران
879پیش قدم شدن مسئولین در تزریق واکسن کروناپیش قدم شدن مسئولین در تزریق واکسن کروناکووایران
880هفته اول دی ماه اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا انجام خواهد شد.هفته اول دی ماه اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا انجام خواهد شد.کووایران
881بنیاد برکت: از محرومیت‌زدایی تا مقابله با کرونابنیاد برکت: از محرومیت‌زدایی تا مقابله با کروناکووایران
882آمادگی خط تولید واکسن ایرانی کروناآمادگی خط تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
883دی ماه، آغاز ازمایش انسانی واکسن کرونا در سه فاز 28 روزهدی ماه، آغاز ازمایش انسانی واکسن کرونا در سه فاز 28 روزهکووایران
884تلاش متخصصان جوان ایرانی برای ساخت واکسن ایرانیتلاش متخصصان جوان ایرانی برای ساخت واکسن ایرانیکووایران
885گفتگو با دکتر صالحی متخصص بیماری های عفونی درباره تولید واکسن کروناگفتگو با دکتر صالحی متخصص بیماری های عفونی درباره تولید واکسن کروناکووایران
886جزئیات روند رو به پیشرفت واکسن ایرانی کرونا به دست متخصصان ایرانیجزئیات روند رو به پیشرفت واکسن ایرانی کرونا به دست متخصصان ایرانیکووایران
887انتشار نخستین تصاویر از واکسن ایرانی کروناانتشار نخستین تصاویر از واکسن ایرانی کروناکووایران
888ارائه مدارک واکسن برکت به سازمان جهانی بهداشتارائه مدارک واکسن برکت به سازمان جهانی بهداشتکووایران
889دوز یادآور واکسن ایرانی برکتدوز یادآور واکسن ایرانی برکتکووایران
890تامین صد میلیون دوز واکسنتامین صد میلیون دوز واکسنکووایران
891رونق دوباره واکسیناسیونرونق دوباره واکسیناسیونکووایران
892موفقیت آزمایش واکسن وطنی بر روی حیواناتموفقیت آزمایش واکسن وطنی بر روی حیواناتکووایران
893گزارش مردمی خبر صفر شبکه تهران در تاریخ 1400/07/21گزارش مردمی خبر صفر شبکه تهران در تاریخ 1400/07/21کووایران
894واکسن به روایت ارقامواکسن به روایت ارقامکووایران
8959 میلیون از 108 میلیون دز واکسن تحویل داده‌ شده به وزارت بهداشت واکسن داخلی‌ است9 میلیون از 108 میلیون دز واکسن تحویل داده‌ شده به وزارت بهداشت واکسن داخلی‌ استکووایران
896گزارش برنامه طبیب از روند واکسیناسیون در مراکز تزریق واکسنگزارش برنامه طبیب از روند واکسیناسیون در مراکز تزریق واکسنکووایران
897لزوم حمایت وزارت بهداشت از واکسن تولید داخللزوم حمایت وزارت بهداشت از واکسن تولید داخلکووایران
898شرایط تجویز دز سوم واکسن کروناشرایط تجویز دز سوم واکسن کروناکووایران
899واکسیناسیون بدون تعطیلی و معطلی در زنجانواکسیناسیون بدون تعطیلی و معطلی در زنجانکووایران
900واکسن برکت از موفق‌ترین واکسن‌هاواکسن برکت از موفق‌ترین واکسن‌هاکووایران
901مرکز جدید واکسیناسیون خودروییمرکز جدید واکسیناسیون خودروییکووایران
902ثبت سه پلتفرم تولید واکسن برکت در لیست جهانیثبت سه پلتفرم تولید واکسن برکت در لیست جهانیکووایران
903گزارش تداوم روند واکسیناسیون 1400/07/25گزارش تداوم روند واکسیناسیون 1400/07/25کووایران
904واکسن برکت به زودی در مرحله انسانیواکسن برکت به زودی در مرحله انسانیکووایران
905قطار واکسیناسیون روی ریل سرعتقطار واکسیناسیون روی ریل سرعتکووایران