در رسانه‌ها

در رسانه‌ها

تعداد ویدئوها: ۱۶۳ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
2گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
3گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
4گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
5گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
6گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
7گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
8گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
9گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
10گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
11گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
12گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
13گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
14گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
15گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
16گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
17گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
18گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
19گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
20گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
21واکسن ایرانی یا خارجی؟واکسن ایرانی یا خارجی؟کووایران
22مزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسمزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسکووایران
23کرونا ویروسس!کرونا ویروسس!کووایران
24دیگران چه می‌گویند؟دیگران چه می‌گویند؟کووایران
25اولویت بندی تزریق واکسن کرونااولویت بندی تزریق واکسن کروناکووایران
26تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰کووایران
27آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانآغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانکووایران
28چالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالچالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالکووایران
29گزارش تزریق واکسن به داوطلبانگزارش تزریق واکسن به داوطلبانکووایران
30وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟کووایران
31روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟کووایران
32فاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیفاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیکووایران
33اشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیاشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیکووایران
34تجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناتجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
35انتظار تا بهار سال آیندهانتظار تا بهار سال آیندهکووایران
36چشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناچشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناکووایران
37فیلم/ خبر خوش درباره واکسن کرونای ایرانیفیلم/ خبر خوش درباره واکسن کرونای ایرانیکووایران
38ویژگی‌ها و امتیازات ۱۶۵ داوطلب برای آزمایش واکسن ایران کروناویژگی‌ها و امتیازات ۱۶۵ داوطلب برای آزمایش واکسن ایران کروناکووایران
40ببینید |  رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کروناببینید | رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کروناکووایران
42واکسن کرونای ایرانی به سومین گروه داوطلبان تزریق شدواکسن کرونای ایرانی به سومین گروه داوطلبان تزریق شدکووایران
43دی 99: واکسن ایرانی کرونا تا ۳ ماه آتی به تولید انبوه می‌رسددی 99: واکسن ایرانی کرونا تا ۳ ماه آتی به تولید انبوه می‌رسدکووایران
44توصیه دکتر محرز درباره واکسن ایرانیتوصیه دکتر محرز درباره واکسن ایرانیکووایران
45موفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیموفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیکووایران
47تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
48آغاز فاز ۲ و ۳ تزریق واکسن کووایران برکتآغاز فاز ۲ و ۳ تزریق واکسن کووایران برکتکووایران
49کارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکتکارآزمایی بالینی واکسن کووایران برکتکووایران
50پیشرفت خط تولید واکسن ایرانی کرونا گروه برکت + فیلمپیشرفت خط تولید واکسن ایرانی کرونا گروه برکت + فیلمکووایران
51خط تولید واکسن کرونا ساخت ایرانخط تولید واکسن کرونا ساخت ایرانکووایران
52روایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناروایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناکووایران
53لحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان اماملحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امامکووایران
55فیلم/ سه نفری که واکسن ایرانی کرونا زدند در چه حالندفیلم/ سه نفری که واکسن ایرانی کرونا زدند در چه حالندکووایران
56پادکست | «کُوو ایران برکت»؛ تزریق امید توأم با افتخار ملیپادکست | «کُوو ایران برکت»؛ تزریق امید توأم با افتخار ملیکووایران
57افتخار ستاد اجرایی فرمان امام در تولید واکسن کرونا اتکا به دانش جوانان ایرانی استافتخار ستاد اجرایی فرمان امام در تولید واکسن کرونا اتکا به دانش جوانان ایرانی استکووایران
58واکسن کرونا چه زمان و به چه افرادی تزریق خواهد شد؟واکسن کرونا چه زمان و به چه افرادی تزریق خواهد شد؟کووایران
60واکسن ایرانی کرونا چه مراحلی را گذراند تا به آزمایش انسانی رسیدواکسن ایرانی کرونا چه مراحلی را گذراند تا به آزمایش انسانی رسیدکووایران
61روایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناروایت سازی‌ها درباره واکسن ایرانی کروناکووایران
62گزارشی از گام نخست آزمایش واکسن ایرانی کرونا در مرحله انسانیگزارشی از گام نخست آزمایش واکسن ایرانی کرونا در مرحله انسانیکووایران
63سومین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی که بود؟سومین داوطلب تزریق واکسن کرونای ایرانی که بود؟کووایران
64تزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانتزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانکووایران
65موفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیموفقیت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسیکووایران
66اسفند99: آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکتاسفند99: آخرین اخبار از واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکتکووایران
67واکسن کرونای ایرانی از مطمئن ترین پلتفرم های ساخت واکسن در دنیا استواکسن کرونای ایرانی از مطمئن ترین پلتفرم های ساخت واکسن در دنیا استکووایران
6825 اسفند 99: آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکت25 اسفند 99: آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتکووایران
69تزریق واکسن کوو ایران برکت به ۲ داوطلب فاز دوم/ حسینی: تنوع سنی در فاز دوم و سوم متفاوت استتزریق واکسن کوو ایران برکت به ۲ داوطلب فاز دوم/ حسینی: تنوع سنی در فاز دوم و سوم متفاوت استکووایران
70تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰کووایران
71چگونگی آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتچگونگی آغاز مراحل دو و سه کوو ایران برکتکووایران
7224 فروردین 1400: آخرین اخبار از تولید واکسن کوو ایران برکت24 فروردین 1400: آخرین اخبار از تولید واکسن کوو ایران برکتکووایران
73ساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال 1400 :مژده هایی که به ثمر نشستساخت واکسن ایرانی کرونا تا اوایل سال 1400 :مژده هایی که به ثمر نشستکووایران
74فیلم/ لحظه تزریق مرحله دوم واکسن"کوو ایران برکت"فیلم/ لحظه تزریق مرحله دوم واکسن"کوو ایران برکت"کووایران
75ناگفته‌ هایی درباره واکسن کوو ایران برکتناگفته‌ هایی درباره واکسن کوو ایران برکتکووایران
76تزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلستزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلسکووایران
78تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»کووایران
80مینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتمینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتکووایران
81تاثیر واکسن «کووایران برکت» روی ویروس هندی بررسی می‌شودتاثیر واکسن «کووایران برکت» روی ویروس هندی بررسی می‌شودکووایران
82کوو ایران برکت در گام نهایی قبل از واکسیناسیون عمومیکوو ایران برکت در گام نهایی قبل از واکسیناسیون عمومیکووایران
83تولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادتولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادکووایران
84مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتمرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتکووایران
85تولید ۳ میلیون واکسن کرونا تا خرداد ماهتولید ۳ میلیون واکسن کرونا تا خرداد ماهکووایران
86میزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافته+ فیلممیزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافته+ فیلمکووایران
87تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
88نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
89دست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کرونادست پربرکت مردم در دست دانشمندان برای تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
90مرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتمرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتکووایران
91پاسخ شفاف رئیس کارآزمایی بالینی «کوو برکت» در فروردین ماه 1400 به زمان توزیع واکسن و رازگشایی از ماجرای ساخت ساختمان جنجالیپاسخ شفاف رئیس کارآزمایی بالینی «کوو برکت» در فروردین ماه 1400 به زمان توزیع واکسن و رازگشایی از ماجرای ساخت ساختمان جنجالیکووایران
92واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟واکسن کوو ایران برکت چه عوارضی برای داوطلبان فاز یک داشته است؟کووایران
93بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!بدون تعارف با واکسن کوو ایران برکت!کووایران
94جزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتجزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتکووایران
95واکسن کرونا ایران برکت به ۱۰ هزار ایرانی تزریق خواهد شدواکسن کرونا ایران برکت به ۱۰ هزار ایرانی تزریق خواهد شدکووایران
96فاز سوم اثر بخشی واکسن کوو برکت از هفته سوم اردیبهشت ماه در بوشهر آغاز می‌شودفاز سوم اثر بخشی واکسن کوو برکت از هفته سوم اردیبهشت ماه در بوشهر آغاز می‌شودکووایران
97هفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردهفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردکووایران
99تولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورتولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورکووایران
100ماجرای جالب واکسن نماهاماجرای جالب واکسن نماهاکووایران
101وعده 10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدوعده 10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدکووایران
102تولید ۵۰ میلیون واکسن «برکت» تا پایان شهریورتولید ۵۰ میلیون واکسن «برکت» تا پایان شهریورکووایران
103روایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدروایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدکووایران
104تنها ساخت واکسن در دستور کار نبودتنها ساخت واکسن در دستور کار نبودکووایران
105تنها یک مرحله مطالعه کافی نبود!تنها یک مرحله مطالعه کافی نبود!کووایران
106روایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدروایتی از یک «تولید ملی»/ قلب تمام ايران برای سرانجام کوو ايران برکت تپيدکووایران
107آغاز راهی پیچیدهآغاز راهی پیچیدهکووایران
108جهانپور: افرادی که واکسن چینی و هندی زده‌اند، دوز دوم را برکت بزنندجهانپور: افرادی که واکسن چینی و هندی زده‌اند، دوز دوم را برکت بزنندکووایران
109چرا وزارت بهداشت مجوز اضطرار واکسن برکت را صادر نمی‌کند؟چرا وزارت بهداشت مجوز اضطرار واکسن برکت را صادر نمی‌کند؟کووایران
110مرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتمرحله سوم مطالعات واکسن کوو ایران برکتکووایران
111نام نویسی از داوطلبان فاز ۳ واکسن برکت در آیگپنام نویسی از داوطلبان فاز ۳ واکسن برکت در آیگپکووایران
112تزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازتزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازکووایران
113واکسن "کوو ایران برکت" بالاتر از استاندارد‌های جهانیواکسن "کوو ایران برکت" بالاتر از استاندارد‌های جهانیکووایران
114نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
116ثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتثبت نام مرحله سوم آزمایش انسانی واکسن کُوو ایران برکتکووایران
117تولید ۱۸ میلیون دز واکسن " کووایران برکت" تا شهریورتولید ۱۸ میلیون دز واکسن " کووایران برکت" تا شهریورکووایران
118پیش بینی اسفند ماه: تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰پیش بینی اسفند ماه: تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت تا بهار ۱۴۰۰کووایران
119تاریخ شروع تولید واکسن کرونای ایرانی برکت اعلام شدتاریخ شروع تولید واکسن کرونای ایرانی برکت اعلام شدکووایران
120تزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانتزریق کُوو ایران برکت، نخستین واکسن کرونای ایرانکووایران
121رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کرونا در دی ماه 99رونمایی از کُوو ایران برکت؛ نخستین واکسن ایرانی کرونا در دی ماه 99کووایران
122فاز سوم تزریق واکسن کرونا ایرانی برکت به چه تعداد داوطلب تزریق و چگونه بررسی می شود؟فاز سوم تزریق واکسن کرونا ایرانی برکت به چه تعداد داوطلب تزریق و چگونه بررسی می شود؟کووایران
123نخستین محصول تولید انبوه واکسننخستین محصول تولید انبوه واکسنکووایران
124استقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتاستقبال مشهدی ها از واکسن کوو ایران برکتکووایران
125تزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازتزریق واکسن کوو ایران برکت به داوطلبان در شیرازکووایران
126اجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شداجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شدکووایران
127مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد.مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد.کووایران
128نمکی: واکسن برکت اجازه مصرف گرفتنمکی: واکسن برکت اجازه مصرف گرفتکووایران
129تحویل ۳۰۰ هزار دز واکسن کوو ایرانتحویل ۳۰۰ هزار دز واکسن کوو ایرانکووایران
130آغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در مشهد مقدسآغاز تزریق واکسن کوو ایران برکت در مشهد مقدسکووایران
131خبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتخبر‌های خوب از واکسن کوو ایران برکتکووایران
132تزریق بالینی ۱ میلیون واکسن کوو ایران برکتتزریق بالینی ۱ میلیون واکسن کوو ایران برکتکووایران
133تولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورتولید ۱۸ میلیون دُز واکسن «کوو ایران برکت» تا پایان شهریورکووایران
134استقبال جوانان مشهدی از واکسن  کوو ایران برکتاستقبال جوانان مشهدی از واکسن کوو ایران برکتکووایران
135رونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن در اردیبهشت ماه 1400رونمایی از نخستین محصول تولید انبوه واکسن در اردیبهشت ماه 1400کووایران
136آغاز فاز ۳ تزریق واکسن کووایران برکت در شیرازآغاز فاز ۳ تزریق واکسن کووایران برکت در شیرازکووایران
137جزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتجزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتکووایران
138استفاده از واکسن برکت برای واکسیناسیون عمومی از این هفتهاستفاده از واکسن برکت برای واکسیناسیون عمومی از این هفتهکووایران
139مینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استمینو محرز: کووایران برکت از سینوفارم موثرتر استکووایران
140آغاز فاز تولید صنعتی واکسن برکتآغاز فاز تولید صنعتی واکسن برکتکووایران
141تزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار داوطلبتزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار داوطلبکووایران
143چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟چرا ساخت واکسن ایرانی کرونا دیر آغاز شد؟کووایران
144جوان‌‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندندجوان‌‎های ما در قضیه واکسن منتظر دست‎های بخیل خارجی نماندندکووایران
145مینو محرز: هر واکسنی رسید، بزنید | من خودم واکسن ایرانی زدممینو محرز: هر واکسنی رسید، بزنید | من خودم واکسن ایرانی زدمکووایران
146مجوز مصرف اضطراری واکسن کوو برکت صادر شدمجوز مصرف اضطراری واکسن کوو برکت صادر شدکووایران
147تولید انبوه واکسن کوو ایران برکتتولید انبوه واکسن کوو ایران برکتکووایران
148هفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردهفت کشور متقاضی خرید واکسن کرونا از ایران | تکنولوژی واکسن کرونا هم مشتری خارجی داردکووایران
149جزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتجزییات طرح واکسن کُوو ایران برکتکووایران
150جزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتجزئیات آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن کوو ایران برکتکووایران
151میزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافتهمیزان اثر گذاری واکسن کوو ایران برکت در مقابل انواع ویروس های جهش یافتهکووایران
152تزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار نفرتزریق واکسن کوو ایران برکت به بیش از ۱۰ هزار نفرکووایران
153تحویل پنجاه میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت به وزارت بهداشت تا پایان شهریورتحویل پنجاه میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت به وزارت بهداشت تا پایان شهریورکووایران
154وزارت بهداشت متولی واکسیناسیون عمومیوزارت بهداشت متولی واکسیناسیون عمومیکووایران
155ساخت واکسن کرونا ایرانی چه تاثیری در جایگاه جهانی ایران دارد؟ساخت واکسن کرونا ایرانی چه تاثیری در جایگاه جهانی ایران دارد؟کووایران
157حتماً در سال آینده 3 واکسن داخلی  برکت، رازی و پاستور در اختیار مردم خواهد بودحتماً در سال آینده 3 واکسن داخلی برکت، رازی و پاستور در اختیار مردم خواهد بودکووایران
158تحویل یک میلیون دُز واکسن برکت به وزارت بهداشت ؛ اردیبهشتتحویل یک میلیون دُز واکسن برکت به وزارت بهداشت ؛ اردیبهشتکووایران
159تولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادتولید ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون دُز واکسن از مردادکووایران
160اجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شداجازه مصرف واکسن ایرانی کُوو ایران برکت صادر شدکووایران
161پیش بینی های اسفند 99: واکسن‌های ایرانی چه زمانی به تولید انبوه می‌رسند؟پیش بینی های اسفند 99: واکسن‌های ایرانی چه زمانی به تولید انبوه می‌رسند؟کووایران
162تولید انبوه واکسن بومی کرونا تا شهریورتولید انبوه واکسن بومی کرونا تا شهریورکووایران
16310 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شد10 خرداد: واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی از هفته آینده آغاز خواهد شدکووایران