در رسانه‌ها

در رسانه‌ها

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
2گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
3گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
4گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
5گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
6گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
7گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
8گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
9گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
10گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
11گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
12گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
13گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
14گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
15گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
16گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
17گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
18گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
19گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
20گزارش تولید واکسن کووایرانگزارش تولید واکسن کووایرانکووایران
21واکسن ایرانی یا خارجی؟واکسن ایرانی یا خارجی؟کووایران
22مزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسمزیت‌های واکسن ایرانی کرونا از زبان یک ویروس شناسکووایران
23کرونا ویروسس!کرونا ویروسس!کووایران
24دیگران چه می‌گویند؟دیگران چه می‌گویند؟کووایران
25اولویت بندی تزریق واکسن کرونااولویت بندی تزریق واکسن کروناکووایران
26تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰کووایران
27آغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانآغاز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه داوطلبانکووایران
28چالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالچالش واکسیناسیون افراد آسیب‌پذیر قبل از پایان سالکووایران
29گزارش تزریق واکسن به داوطلبانگزارش تزریق واکسن به داوطلبانکووایران
30وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟وضعیت دریافت کنندگان واکسن چگونه است؟کووایران
31روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟روز پنجم داوطلبین واکسن ایرانی کرونا چگونه گذشت؟کووایران
32فاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیفاز ۳ آزمایش بالینی، بزودیکووایران
33اشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیاشاره رهبر انقلاب به واکسن کرونای ایرانیکووایران
34تجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناتجلیل رئیسی از تولید واکسن ایرانی کروناکووایران
35انتظار تا بهار سال آیندهانتظار تا بهار سال آیندهکووایران
36چشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناچشم امید ملت به دانشمندان جوانش برای ساخت واکسن کروناکووایران