کلاس دوم ابتدایی

کلاس دوم ابتدایی

ویدیو های آموزشی دروس ابتدایی کلاس دوم

تعداد ویدئوها: ۶۸ | زمان ایجاد: ۱۹ دی ۱۳۹۷
1تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانی
2تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برنا
3تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
4تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
5تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
6تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانی
7تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برنا
8تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
9تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
10تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
11تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ لیلا شعبانیتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ لیلا شعبانی
12تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ مونا برناتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ مونا برنا
13تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ سوسن رضاییتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ سوسن رضایی
14تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکی
15تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ نسرین انوشهتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ نسرین انوشه
16تدریس کسر و احتمال_ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس کسر و احتمال_ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکی
17تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ لیلا شعبانی
18تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ نسرین انوشهتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ نسرین انوشه
19تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ سوسن رضایی
20تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ مونا برناتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ مونا برنا
21تدریس آمار و نمودار _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس آمار و نمودار _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکی
22تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
23تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برنا
24تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برنا
25تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
26تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ نسرین نوشهتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ نسرین نوشه
27تدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
28تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
29تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برنا
30تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
31تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
32تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
33تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
34تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
35تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
36تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
37تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
38تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
39تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
40تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
41تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
42تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
43تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
44تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
45تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
46تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
47تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
48تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
49تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
50تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
51تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
52تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
53تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
54تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
55تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
56تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضایی
57تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برنا
58تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
59تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منش
60تدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکی
61تدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
62تدریس درس فردوسی _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس فردوسی _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
63تدریس درس نیایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس نیایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
64تدریس درس مثل دانشمندان _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مثل دانشمندان _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
65تدریس درس پرواز قطره _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس پرواز قطره _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
66تدریس درس نوروز _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس نوروز _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
67تدریس درس پرچم _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس پرچم _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای
68تدریس درس ایران زیبا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس ایران زیبا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ای