مدارهای آنالوگ

مدارهای آنالوگ

در این درس به مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی و ترانزیستورها پرداخته می شود.

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۹ آبان ۱۳۹۷
1آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 1: مقدمهآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 1: مقدمهدانشکده برق
2آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 2: تعریف سیگنالآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 2: تعریف سیگنالدانشکده برق
3آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 3: مقاومتآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 3: مقاومتدانشکده برق
4آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 4: خازنآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 4: خازندانشکده برق
5آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 5: مفهوم انرژی و توانآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 5: مفهوم انرژی و تواندانشکده برق
6آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 6: آپ امپآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 6: آپ امپدانشکده برق
7آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 8: نقطه کارآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 8: نقطه کاردانشکده برق
8آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 10: دیود زنرآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 10: دیود زنردانشکده برق
9آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 11: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 11: ترانزیستوردانشکده برق
10آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 12: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 12: ترانزیستوردانشکده برق
11آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 13: بایاس ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 13: بایاس ترانزیستوردانشکده برق
12آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 14: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 14: ترانزیستوردانشکده برق
13آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 15: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 15: ترانزیستوردانشکده برق
14آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 16: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 16: ترانزیستوردانشکده برق
15آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 17: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 17: ترانزیستوردانشکده برق
16آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 18: تحلیل انواع مدارآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 18: تحلیل انواع مداردانشکده برق
17آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 19: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 19: ترانزیستوردانشکده برق
18آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 20: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 20: ترانزیستوردانشکده برق
19آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 21: ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 21: ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستوردانشکده برق
20آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 22: پاسخ معادلاتآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 22: پاسخ معادلاتدانشکده برق
21آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 23: پاسخ پله در مدارهاآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 23: پاسخ پله در مدارهادانشکده برق
22آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 24: مدار مرتبه دومآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 24: مدار مرتبه دومدانشکده برق
23آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 25: پاسخ مدارهاآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 25: پاسخ مدارهادانشکده برق
24آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 26: قضیه اساسیآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 26: قضیه اساسیدانشکده برق
25آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 27: نمایش فیزوریآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 27: نمایش فیزوریدانشکده برق
26آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 28: مدارهای پایین گذر و بالاگذرآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 28: مدارهای پایین گذر و بالاگذردانشکده برق
27آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 29: سیگنال های سینوسیآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 29: سیگنال های سینوسیدانشکده برق
28آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 30: مروری بر مباحث ترمآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 30: مروری بر مباحث ترمدانشکده برق
29آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 31: حل نمونه سوالآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 31: حل نمونه سوالدانشکده برق