مدارهای آنالوگ

مدارهای آنالوگ

در این درس به مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی و ترانزیستورها پرداخته می شود.

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۹ آبان ۱۳۹۷
1آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 1: مقدمهآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 1: مقدمه
2آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 2: تعریف سیگنالآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 2: تعریف سیگنال
3آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 3: مقاومتآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 3: مقاومت
4آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 4: خازنآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 4: خازن
5آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 5: مفهوم انرژی و توانآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 5: مفهوم انرژی و توان
6آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 6: آپ امپآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 6: آپ امپ
7آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 8: نقطه کارآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 8: نقطه کار
8آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 10: دیود زنرآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 10: دیود زنر
9آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 11: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 11: ترانزیستور
10آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 12: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 12: ترانزیستور
11آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 13: بایاس ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 13: بایاس ترانزیستور
12آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 14: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 14: ترانزیستور
13آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 15: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 15: ترانزیستور
14آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 16: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 16: ترانزیستور
15آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 17: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 17: ترانزیستور
16آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 18: تحلیل انواع مدارآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 18: تحلیل انواع مدار
17آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 19: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 19: ترانزیستور
18آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 20: ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 20: ترانزیستور
19آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 21: ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستورآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 21: ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستور
20آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 22: پاسخ معادلاتآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 22: پاسخ معادلات
21آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 23: پاسخ پله در مدارهاآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 23: پاسخ پله در مدارها
22آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 24: مدار مرتبه دومآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 24: مدار مرتبه دوم
23آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 25: پاسخ مدارهاآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 25: پاسخ مدارها
24آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 26: قضیه اساسیآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 26: قضیه اساسی
25آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 27: نمایش فیزوریآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 27: نمایش فیزوری
26آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 28: مدارهای پایین گذر و بالاگذرآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 28: مدارهای پایین گذر و بالاگذر
27آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 29: سیگنال های سینوسیآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 29: سیگنال های سینوسی
28آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 30: مروری بر مباحث ترمآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 30: مروری بر مباحث ترم
29آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 31: حل نمونه سوالآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 31: حل نمونه سوال