مداحی

مداحی

مداحی

تعداد ویدئوها: ۶۱ | زمان ایجاد: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
1حاج محمود کریمی - سلام بر محرم - مداحی شبکه 3 - زمینهحاج محمود کریمی - سلام بر محرم - مداحی شبکه 3 - زمینه
2سید مجید بنی فاطمه - می باره بارون - مداحی شبکه 3 - زمینهسید مجید بنی فاطمه - می باره بارون - مداحی شبکه 3 - زمینه
3حاج منصور ارضی - روضه - مداحی 98حاج منصور ارضی - روضه - مداحی 98
4حاج محمود کریمی - ۹ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی 98حاج محمود کریمی - ۹ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی 98
5بیرق عزا - کلیپ محرم 98بیرق عزا - کلیپ محرم 98
6حاج منصور ارضی دیشب - مداحی روضه - شب 3 محرم 98حاج منصور ارضی دیشب - مداحی روضه - شب 3 محرم 98
7حاج مهدی سلحشور شب دوم محرم ۹۸ - هیئت فاطمیون قمحاج مهدی سلحشور شب دوم محرم ۹۸ - هیئت فاطمیون قم
8حاج منصور ارضی - ماه محرم شب اول 98حاج منصور ارضی - ماه محرم شب اول 98
9مداحی حاج محمود کریمی محرم 98 / شور دارم میمیرم از دلشوره ...مداحی حاج محمود کریمی محرم 98 / شور دارم میمیرم از دلشوره ...
10مداحی شب دوم محرم حسینیه نورالبکاء کربلای معلی حسن خلجمداحی شب دوم محرم حسینیه نورالبکاء کربلای معلی حسن خلج
11سید محمود علوی - شب دوم محرم 98سید محمود علوی - شب دوم محرم 98
12مداحی حاج محمود کریمی - شب اول محرم 98 - تک خوانیمداحی حاج محمود کریمی - شب اول محرم 98 - تک خوانی
13مداحی حاج محمود کریمی - چیذر - امامزاده علی اکبر(ع) شور 98مداحی حاج محمود کریمی - چیذر - امامزاده علی اکبر(ع) شور 98
14مداحی سید رضا نریمانی شب اول محرم 98 / کاملمداحی سید رضا نریمانی شب اول محرم 98 / کامل
15یا ابی عبدالله (ع) - مداحی شب اول محرم 98 / زمینهیا ابی عبدالله (ع) - مداحی شب اول محرم 98 / زمینه
16حاج سعید حدادیان - ماه محرم امسال - مداحی شب دوم محرم 98حاج سعید حدادیان - ماه محرم امسال - مداحی شب دوم محرم 98
17مداحی حاج سعید کرمعلی شب اول محرم 98مداحی حاج سعید کرمعلی شب اول محرم 98
18مداحی سید مهدی میرداماد ماه محرم 98 / شب دوممداحی سید مهدی میرداماد ماه محرم 98 / شب دوم
19مداحی کربلایی مجتبی رمضانی - شب دوم محرم 98مداحی کربلایی مجتبی رمضانی - شب دوم محرم 98
20مداحی حاج محمد یزد خواستی شب دوم ماه محرم 98مداحی حاج محمد یزد خواستی شب دوم ماه محرم 98
21مداحی حاج مسعود پیرایش - شب دوم ماه محرم 98مداحی حاج مسعود پیرایش - شب دوم ماه محرم 98
22مداحی حاج حنیف طاهری - شب دوم محرم 98مداحی حاج حنیف طاهری - شب دوم محرم 98
23مداحی حاج مهدی رسولی - شب دوم محرم 98مداحی حاج مهدی رسولی - شب دوم محرم 98
24مداحی حاج محمدرضا بذری - شب دوم ماه محرم 98مداحی حاج محمدرضا بذری - شب دوم ماه محرم 98
25مداحی حاج مهدی سلحشور - شب سوم محرم 98مداحی حاج مهدی سلحشور - شب سوم محرم 98
26مداحی حاج منصور ارضی - شب سوم محرم 98مداحی حاج منصور ارضی - شب سوم محرم 98
27مداحی سید مجید بنی فاطمه - ماه محرم 98 - زینب زینبمداحی سید مجید بنی فاطمه - ماه محرم 98 - زینب زینب
28مداحی حاج منصور ارضی - ماه محرم 98 حسینیه صنف لباس فروشانمداحی حاج منصور ارضی - ماه محرم 98 حسینیه صنف لباس فروشان
29مداحی حاج مهدی سلحشور - شب دوم محرم 98مداحی حاج مهدی سلحشور - شب دوم محرم 98
30مداحی حاج منصور ارضی شب سوم محرم 98 مسجد ارگمداحی حاج منصور ارضی شب سوم محرم 98 مسجد ارگ
31مداحی کربلایی حسین طاهری شب سوم محرم 98 رجز خوانیمداحی کربلایی حسین طاهری شب سوم محرم 98 رجز خوانی
32مداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم 98 چیذرمداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم 98 چیذر
33مداحی حسن خلج حسینیه نورالبکا کربلای معلی شب سوم محرم 98مداحی حسن خلج حسینیه نورالبکا کربلای معلی شب سوم محرم 98
34مداحی سید محمود علوی شب سوم محرم 98مداحی سید محمود علوی شب سوم محرم 98
35مداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم 98 زمینهمداحی حاج محمود کریمی شب سوم محرم 98 زمینه
36مداحی حاج امیر عباسی شب چهارم محرم 98مداحی حاج امیر عباسی شب چهارم محرم 98
37حاج محمود کریمی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی شبکه 2حاج محمود کریمی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی شبکه 2
38حاج منصور ارضی - ماه محرم - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸حاج منصور ارضی - ماه محرم - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
39حاج میثم مطیعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸حاج میثم مطیعی - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
40سید مجید بنی فاطمه - علی اصغر (ع)سید مجید بنی فاطمه - علی اصغر (ع)
41حمید علیمی - شب هشتم محرم - مداحی 98حمید علیمی - شب هشتم محرم - مداحی 98
42سید مهدی میرداماد - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید مهدی میرداماد - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
43سید رضا نریمانی -۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید رضا نریمانی -۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
44سید مجید بنی فاطمه - ماه محرم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید مجید بنی فاطمه - ماه محرم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
45حاج محمود کریمی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج محمود کریمی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
46حاج میثم مطیعی - ماه محرم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج میثم مطیعی - ماه محرم - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
47حاج مهدی سلحشور - شب ششم محرم - مداحیحاج مهدی سلحشور - شب ششم محرم - مداحی
48سید رضا نریمانی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید رضا نریمانی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
49حاج سعید حدادیان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج سعید حدادیان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
50حاج محمد حسین پویانفر - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج محمد حسین پویانفر - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
51حاج مهدی سلحشور - مداحیحاج مهدی سلحشور - مداحی
52حاج مهدی رسولی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج مهدی رسولی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
53حاج منصور ارضی - سید مجید بنی فاطمه - مداحیحاج منصور ارضی - سید مجید بنی فاطمه - مداحی
54حاج منصور ارضی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج منصور ارضی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
55سید رضا نریمانی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید رضا نریمانی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
56حاج محمود کریمی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج محمود کریمی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
57حاج میثم مطیعی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج میثم مطیعی - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
58سید مجید بنی فاطمه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیسید مجید بنی فاطمه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
59حاج محمود کریمی-۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج محمود کریمی-۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی
60حاج محمود کریمی- امامزاده علی اکبر(ع)-چیذر- مداحی 98حاج محمود کریمی- امامزاده علی اکبر(ع)-چیذر- مداحی 98
61حاج میثم مطیعی-۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - مداحیحاج میثم مطیعی-۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - مداحی