بارداری

بارداری

تعداد ویدئوها: ۵۶ | زمان ایجاد: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
1طرز درست نشستن در بارداریطرز درست نشستن در بارداریمامانی
2طرز درست خوابیدن در بارداریطرز درست خوابیدن در بارداریمامانی
3یوگای باردارییوگای بارداریمامانی
4نقش ورزش در کاهش دردهای بارداری و زایماننقش ورزش در کاهش دردهای بارداری و زایمانمامانی
5محدودیت های ورزشی در دوران بارداریمحدودیت های ورزشی در دوران بارداریمامانی
6ورزش در بارداری: انجام حرکت پروانه برای زایمان بهترورزش در بارداری: انجام حرکت پروانه برای زایمان بهترمامانی
7انجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمانانجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمانمامانی
8ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتنورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتنمامانی
9نحوه ی صحیح نشستن در باردارینحوه ی صحیح نشستن در بارداریمامانی
10تمریناتی با توپ ورزشی در بارداریتمریناتی با توپ ورزشی در بارداریمامانی
11سفر در دوران بارداری + زایمان در آبسفر در دوران بارداری + زایمان در آبمامانی
12تنفس درست در بارداریتنفس درست در بارداریمامانی
13ورزش دربارداری خرگوش و گربه + نباید های زایمان در آبورزش دربارداری خرگوش و گربه + نباید های زایمان در آبمامانی
14نکات بارداری در سفر + فواید زایمان در آبنکات بارداری در سفر + فواید زایمان در آبمامانی
15سه حرکت ورزشی با توپ زایمانسه حرکت ورزشی با توپ زایمانمامانی
16کاهش درد زایمان با حرکت پلهکاهش درد زایمان با حرکت پلهمامانی
17یوگا در بارداری قسمت ۱یوگا در بارداری قسمت ۱مامانی
18ورزش در بارداری: ورزش‌های تعادلی در بارداریورزش در بارداری: ورزش‌های تعادلی در بارداریمامانی
19تمرینات دو نفره بارداریتمرینات دو نفره بارداریمامانی
20بارداری هفته 15-20بارداری هفته 15-20مامانی
21بارداری هفته 28-38بارداری هفته 28-38مامانی
22یوگای بارداری - ورزش های کف لگنیوگای بارداری - ورزش های کف لگنمامانی
23هفته سی و پنجم بارداری تا تولدهفته سی و پنجم بارداری تا تولدمامانی
24یوگای بارداری - رقصاندن شکمیوگای بارداری - رقصاندن شکممامانی
25آموزش یوگای بارداریآموزش یوگای بارداریمامانی
26یوگای بارداری - ورزشهای کششی کپلیوگای بارداری - ورزشهای کششی کپلمامانی
27یوگای بارداری - توازن گربه اییوگای بارداری - توازن گربه ایمامانی
28تعیین جنسیت جنین قبل از لقاح و روشهای انجام آنتعیین جنسیت جنین قبل از لقاح و روشهای انجام آنمامانی
29تغییرات لگن در بارداریتغییرات لگن در بارداریمامانی
30یوگای بارداری - وضعیت پلیوگای بارداری - وضعیت پلمامانی
31یوگا در بارداری وضعیت ملخیوگا در بارداری وضعیت ملخمامانی
32هفته چهارم تا هشتم بارداریهفته چهارم تا هشتم بارداریمامانی
33آموزش ماساژ پا برای سردرد دوران بارداریآموزش ماساژ پا برای سردرد دوران بارداریمامانی
34هفته بیست و ششم تا سی ام بارداری | ویدیو نی نی سایتهفته بیست و ششم تا سی ام بارداری | ویدیو نی نی سایتمامانی
35هفته نهم تا دوازدهم بارداریهفته نهم تا دوازدهم بارداریمامانی
36نکاتی در مورد تعیین جنسیتنکاتی در مورد تعیین جنسیتمامانی
37یوگای بارداری - توالی بازوی پروانهیوگای بارداری - توالی بازوی پروانهمامانی
38یوگای بارداری - بلند کردن بازوهایوگای بارداری - بلند کردن بازوهامامانی
39یوگای بارداری - کشش مچ دستیوگای بارداری - کشش مچ دستمامانی
40یوگای بارداری _نیم چرخش ستون فقراتیوگای بارداری _نیم چرخش ستون فقراتمامانی
41یوگای بارداری - کشش مچ پایوگای بارداری - کشش مچ پامامانی
42هفته هجدهم تا بیست و یکم بارداریهفته هجدهم تا بیست و یکم بارداریمامانی
43هفته بیست و دوم تا بیست و پنجم بارداریهفته بیست و دوم تا بیست و پنجم بارداریمامانی
44روش های ممنوع برای زیبایی در بارداریروش های ممنوع برای زیبایی در بارداریمامانی
45یوگای بارداری - چرخش شانه هایوگای بارداری - چرخش شانه هامامانی
46هفته سوم بارداریهفته سوم بارداریمامانی
47تکرر ادرار در بارداریتکرر ادرار در بارداریمامانی
48هفته سیزدهم تا هفدهم بارداریهفته سیزدهم تا هفدهم بارداریمامانی
49هفته سی و یکم تا سی و چهارم بارداریهفته سی و یکم تا سی و چهارم بارداریمامانی
50آموزش ورزش بعد از بارداریآموزش ورزش بعد از بارداریمامانی
51اضطراب در دوران بارداریاضطراب در دوران بارداریمامانی
52ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (چهار )ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (چهار )مامانی
53ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (دو )ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (دو )مامانی
54ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (سه )ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (سه )مامانی
55ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (یک )ورزش برای راحتی زایمان طبیعی (یک )مامانی
56غربالگری لازمه یا نه؟غربالگری لازمه یا نه؟مامانی