مدرسه آنلاین

مدرسه آنلاین

مجموعه فیلم های آموزشی و تحصیلی مدرسه آنلاین

تعداد ویدئوها: ۴۳۳ | زمان ایجاد: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبار 2قلمچی
2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ امین وزیریتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ امین وزیریقلمچی
2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدیتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ فاطمه محمدیقلمچی
2تدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارتدریس درس زندگی همین لحظه هاست _ فارسی _ پایه هفتم _ زهرا بردبارقلمچی
3تدریس درس علم زندگانی _ پایه هفتم _ راهنمایی _ زمان وزیریتدریس درس علم زندگانی _ پایه هفتم _ راهنمایی _ زمان وزیریقلمچی
6تدریس درس از ریشه تا برگ _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس از ریشه تا برگ _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
7تدریس درس بکارید و بخورید _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس بکارید و بخورید _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
8تدریس درس خاک با ارزش _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس خاک با ارزش _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
9تدریس درس کارها آسان میشود _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس کارها آسان میشود _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
10تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحقلمچی
11تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویقلمچی
12تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
13تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیقلمچی
14تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
15تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویقلمچی
16تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمد پورتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمد پورقلمچی
17تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیقلمچی
18تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ ارزو اکبریتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ ارزو اکبریقلمچی
19تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویقلمچی
20تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردقلمچی
20تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورقلمچی
21تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویقلمچی
21تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
21تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورقلمچی
25تدریس درس اگر جنگل نباشد _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس اگر جنگل نباشد _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
26تدریس درس اگر جنگل نباشد _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس اگر جنگل نباشد _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
27تدریس درس دریا _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس دریا _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
28تدریس درس دری _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس دری _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
29تدریس درس دری _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس دری _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
30تدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
31تدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
32تدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس ایران آباد _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
33تدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
34تدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
35تدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس ایران عزیز _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
36تدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
37تدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
38تدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس نویسنده بزرگ _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
39تدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ فاطمه موسوی مرتضویتدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ فاطمه موسوی مرتضویقلمچی
40تدریس علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری _ مخلوط ها در زندگیتدریس علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری _ مخلوط ها در زندگیقلمچی
41تدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ شهلا صالح فردتدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ شهلا صالح فردقلمچی
42تدریس علوم _ درس زنگ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریتدریس علوم _ درس زنگ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریقلمچی
43تدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ فاطمه موسوی مرتضویتدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ فاطمه موسوی مرتضویقلمچی
44تدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ شهلا صالح فردتدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ شهلا صالح فردقلمچی
45تدریس فارسی _ درس رهایی از قفس _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ درس رهایی از قفس _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیقلمچی
46تدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهقلمچی
47تدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ الهام جلالیتدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ الهام جلالیقلمچی
48تدریس فارسی _ ارزش علم _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ ارزش علم _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیقلمچی
49تدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریقلمچی
50تدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ زینب محمدیقلمچی
51تدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهقلمچی
52تدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ الهام جلالیتدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ الهام جلالیقلمچی
53تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ سهیلا چهره نگار عراقیقلمچی
54تدریس فارسی _ پایه چهارم _درس سوم _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ پایه چهارم _درس سوم _ پریسا بیدقداریقلمچی
55تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ زینب محمدیقلمچی
56تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ الهام رضاییتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ الهام رضاییقلمچی
57تدریس فارسی _ درس مدرسه هوشمند _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانتدریس فارسی _ درس مدرسه هوشمند _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانقلمچی
58تدریس فارسی _ پایه چهارم _ پرسشگری _ امیر حسین پهلوانتدریس فارسی _ پایه چهارم _ پرسشگری _ امیر حسین پهلوانقلمچی
59تدریس درس شیر و موش _ فارسی _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانتدریس درس شیر و موش _ فارسی _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانقلمچی
60تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ ادب ازکه آموختی _ امیر حسین پهلوانتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ ادب ازکه آموختی _ امیر حسین پهلوانقلمچی
61تدریس درس لطف حق _ فارسی _ پایه چهارم _ زینب محمدیتدریس درس لطف حق _ فارسی _ پایه چهارم _ زینب محمدیقلمچی
62تدریس فارسی _ پایه چهارم _ اتفاق ساده _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ اتفاق ساده _ زینب محمدیقلمچی
63تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس فرمانده دلها _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس فرمانده دلها _ زینب محمدیقلمچی
64تدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهقلمچی
65تدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ زینب محمدیقلمچی
66تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _ زینب محمدیتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _ زینب محمدیقلمچی
67تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _قلمچی
68تدریس فارسی درس هفتم _ مهمان شهر ما _ پایه چهارم _تدریس فارسی درس هفتم _ مهمان شهر ما _ پایه چهارم _قلمچی
69تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ زینب محمدیقلمچی
70تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ الهام جلالیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ الهام جلالیقلمچی
71تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سمیرا حسن زادهقلمچی
72تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سهیلا چهره نگار عراقیقلمچی
73تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ پریسا بیدقداریقلمچی
74تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _قلمچی
75تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام جلالیتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام جلالیقلمچی
76تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیقلمچی
77تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریقلمچی
78تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام رضاییتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام رضاییقلمچی
79تدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
80تدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
81تدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس یار مهربان _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
82تدریس درس بوی نرگس _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس بوی نرگس _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
83تدریس درس بوی نرگس _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس بوی نرگس _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
84تدریس درس پیراهن بهشتی - فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس پیراهن بهشتی - فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
85تدریس درس پیراهن بهشتی - فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس پیراهن بهشتی - فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
86تدریس درس کار نیک _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس کار نیک _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
87تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
88تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ لیلا شعبانیقلمچی
88تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ نسرین انوشهتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ نسرین انوشهقلمچی
88تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
89تدریس کسر و احتمال_ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس کسر و احتمال_ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیقلمچی
90تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ نسرین انوشهتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ نسرین انوشهقلمچی
91تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیقلمچی
92تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ سوسن رضاییتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ سوسن رضاییقلمچی
93تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ لیلا شعبانیتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ لیلا شعبانیقلمچی
93تدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ مونا برناتدریس اشکال هندسی _ ریاضی _ دوم دبستان _ مونا برناقلمچی
95تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
95تدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس جمع و تفریق اعداد سه رقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
96تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
98تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیقلمچی
98تدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس جمع و تفریق اعداد دورقمی _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
99تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
100تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
101تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
102تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
103تدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیتدریس عدد و رقم _ ریاضی _ پایه دوم _ لیلا شعبانیقلمچی
107تدریس الگوهای متقارن _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس الگوهای متقارن _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
108تدریس الگوها _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس الگوها _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
109تدریس درس ایران زیبا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس ایران زیبا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
110تدریس درس پرچم _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس پرچم _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
111تدریس درس نوروز _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس نوروز _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
112تدریس درس پرواز قطره _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس پرواز قطره _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
113تدریس درس مثل دانشمندان _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مثل دانشمندان _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
114تدریس درس فردوسی _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس فردوسی _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
114تدریس درس نیایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس نیایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
115تدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
117تدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس زیارت _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
118تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
119تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
120تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
121تدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس از همه مهربان تر _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
122تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
122تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
124تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
125تدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس دوستان ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
126تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
127تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
128تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
129تدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس کوشا و نوشا _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
130تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
131تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
132تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
133تدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس چوپان درستکار _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
134تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
135تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
136تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
137تدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس مدرسه خرگوش ها _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
138تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
139تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
140تدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس خرس کوچولو _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
141تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
142تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
143تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
144تدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس مسجد محله ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
145تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
146تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
147تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
148تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
149تدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییتدریس درس کتابخانه کلاس ما _ فارسی _ پایه دوم _ سوسن رضاییقلمچی
150تدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایتدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه دوم _ نسرین انوشه ایقلمچی
151تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ نسرین نوشهتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ نسرین نوشهقلمچی
152تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ محبوبه زیرکیقلمچی
153تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مونا برناقلمچی
154تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه دوم _ مینا نصیری منشقلمچی
155تدریس آمار و نمودار _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیتدریس آمار و نمودار _ ریاضی _ دوم دبستان _ محبوبه زیرکیقلمچی
156تدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ مونا برناتدریس عدد های سه رقمی _ ریاضی - پایه دوم _ مونا برناقلمچی
157تدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3تدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3قلمچی
158تدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری  2تدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2قلمچی
159تدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس محیط و مساحت _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
160تدریس تقسیم _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس تقسیم _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
161تدریس روش های نمادین _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس روش های نمادین _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
162تدریس روش های نمادین _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس روش های نمادین _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
163تدریس ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
164تدریس ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
165تدریس ضرب عددهای یک رقمی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ضرب عددهای یک رقمی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
166تدریس ضرب عددهای یک رقمی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ضرب عددهای یک رقمی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
167تدریس خاصیت های ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس خاصیت های ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
168تدریس خاصیت های ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس خاصیت های ضرب _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
169تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 4تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 4قلمچی
170تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 5تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 5قلمچی
171تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 3تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 3قلمچی
172تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفی3تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفی3قلمچی
173تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفی2تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفی2قلمچی
174تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
175تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2قلمچی
176تدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس عددهای کسری _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
177تدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
178تدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2تدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2قلمچی
179تدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
180تدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس الگوسازی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
181تدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
182تدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
183تدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس عدد هزار _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
184تدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
185تدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
186تدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس ارزش مکانی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
187تدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
188تدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
189تدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس ارزش پول _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
190تدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
191تدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
192تدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس عدد های تقریبی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
193تدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
194تدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
195تدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس الگویابی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
196تدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
197تدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
198تدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس شمارش چنتا چندتا _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
199تدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
200تدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
201تدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
202تدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ نشا پایندهتدریس ماشین های ورودی_خروجی _ ریاضی _ پایه سوم _ نشا پایندهقلمچی
203تدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
204تدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
205تدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس ساعت در بعداز ظهر _ ریاضی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
206تدریس الگوهای متقارن _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس الگوهای متقارن _ ریاضی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
207تدریس درس کار نک _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس کار نک _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
207تدریس درس فداکاران _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس فداکاران _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
208تدریس درس فداکاران _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس فداکاران _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
209تدریس درس بلدرچین و برزگر _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس بلدرچین و برزگر _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
211تدریس درس بلدرچین و برزگر _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس بلدرچین و برزگر _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
212تدریس درس آواز گنجشک ها _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس آواز گنجشک ها _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
213تدریس درس آواز گنجشک ها _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس آواز گنجشک ها _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
214تدریس درس آسمان آبی طبیعت پاک _ فارسی _ پایه سوم _ مینا نصیری منشتدریس درس آسمان آبی طبیعت پاک _ فارسی _ پایه سوم _ مینا نصیری منشقلمچی
215تدریس درس آسمان آبی طبیعت پاک _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس آسمان آبی طبیعت پاک _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
216تدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2تدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پاینده 2قلمچی
217تدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
217تدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پاینده 1تدریس درس زنگ ورزش _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پاینده 1قلمچی
218تدریس درس محله ما _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس محله ما _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
220تدریس درس محله ما _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس درس محله ما _ فارسی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
221تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4قلمچی
221تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 5تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 5قلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2قلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3قلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4قلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 5تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 5قلمچی
221تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 6تدریس ضرب عدد ها _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 6قلمچی
221تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ مهرانگیز لطفیقلمچی
221تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
221تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباری2تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباری2قلمچی
221تدریس خوراکی ها _ علوم تجربی - پایه سوم _ زهرا جباریتدریس خوراکی ها _ علوم تجربی - پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس خوراکی ها _ علوم تجربی - پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس خوراکی ها _ علوم تجربی - پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
221تدریس نیرو ها _ علوم تجربی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس نیرو ها _ علوم تجربی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
221تدریس آب ماده با ارزش _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس آب ماده با ارزش _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس زندگی ما و آب _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس زندگی ما و آب _ علوم تجربی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2قلمچی
221تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3قلمچی
221تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4تدریس جمع و تفریق _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 4قلمچی
221تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریتدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباریقلمچی
221تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 2قلمچی
221تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3تدریس آمار و احتمال _ ریاضی _ پایه سوم _ زهرا جباری 3قلمچی
245تدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
246تدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیقلمچی
247تدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیقلمچی
248تدریس درس اندازه گیری زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس اندازه گیری زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیقلمچی
249تدریس درس اندازه گیری زمان _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس اندازه گیری زمان _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیقلمچی
250تدریس درس انازه گیری طول _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس انازه گیری طول _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیقلمچی
251تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
252تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
253تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
254تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
255تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
256تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
257تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
258تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
259تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
260تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاستدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاسقلمچی
261تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
262تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
263تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاستدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاسقلمچی
264تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورقلمچی
265تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ هدی محمدیانتدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ هدی محمدیانقلمچی
266تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ فرشاد پور الیاستدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ فرشاد پور الیاسقلمچی
267تدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورقلمچی
268تدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _هدی محمدیانتدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _هدی محمدیانقلمچی
269تدریس در تقسیم براعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پورالیاستدریس در تقسیم براعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
270تدریس در انرژی الکتریکی _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس در انرژی الکتریکی _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
271تدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریتدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریقلمچی
272تدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
273تدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
274تدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییقلمچی
275تدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
276تدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریقلمچی
277تدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریقلمچی
278تدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
279تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
280تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییقلمچی
281تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریقلمچی
282تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییقلمچی
282تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
284تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریقلمچی
285تدریس درس تماشاخانه _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس تماشاخانه _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادقلمچی
286تدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییقلمچی
287تدریس درس کار و تلاش _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس کار و تلاش _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
288تدریس درس وقتی بوعلی کودک بود _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس وقتی بوعلی کودک بود _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
289تدریس درس کاجستان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس کاجستان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
290تدریس درس شجاعت _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس شجاعت _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
291تدریس درس روزی که باران میبارید _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس روزی که باران میبارید _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
292تدریس درس نقش خردمندان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس نقش خردمندان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارقلمچی
293تدریس درس چشم های آسمان _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهتدریس درس چشم های آسمان _ فارسی _ پایه سوم _ نسا پایندهقلمچی
294تدریس درس چشم های آسمان _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیتدریس درس چشم های آسمان _ فارسی _ پایه سوم _ شقایق عباسیقلمچی
295تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ هدی توبکتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ هدی توبکقلمچی
296تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ آرزو اکبریتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ آرزو اکبریقلمچی
297تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ فاطمه موسویتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ فاطمه موسویقلمچی
298تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ ریحانه امیریتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ ریحانه امیریقلمچی
299تدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ زینب عمادیانتدریس درس کارخانه کاغذ سازی _ پایه ششم _ علوم _ زینب عمادیانقلمچی
300تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکقلمچی
301تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریقلمچی
302تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ فاظمه موسوی مرتضویتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ فاظمه موسوی مرتضویقلمچی
303تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
304تدریس درس زیستگاه  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس زیستگاه _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
305تدریس درس گوناگونی گیاهی  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس گوناگونی گیاهی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
306تدریس درس بی مهره ها  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بی مهره ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
307تدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
308تدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
309تدریس درس عدد مخلوط _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد مخلوط _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورقلمچی
310تدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورقلمچی
311تدریس درس جمع و تفریق اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس جمع و تفریق اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورقلمچی
312تدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورقلمچی
313تدریس درس آسمان در شب _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس آسمان در شب _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
314تدریس درس آهن را در زندگی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس آهن را در زندگی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
315تدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
316تدریس درس گرما و ماده _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس گرما و ماده _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردقلمچی
317تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
318تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
319تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
320تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
321تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
322تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
323تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
324تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
325تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
326تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
327تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
328تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
329تدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ مرضیه قربان پورتدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ مرضیه قربان پورقلمچی
330تدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ فرشاد الیاس پورقلمچی
331تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
332تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
333تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
334تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
335تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
336تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
337تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
338تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
339تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوقلمچی
340تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
341تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانقلمچی
342تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
343تدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
344تدریس درس الگویابی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس الگویابی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورقلمچی
345تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
346تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
347تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ کعصومه برجلوتدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ کعصومه برجلوقلمچی
348تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
349تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
350تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
351تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
352تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
353تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
354تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
355تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
356تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
357تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پور الیاستدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پور الیاسقلمچی
358تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
359تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
360تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
361تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
362تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
363تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
364تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفری 2تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفری 2قلمچی
365تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفریتدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفریقلمچی
366تدریس درس از گذشته تا آینده _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس از گذشته تا آینده _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
367تدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپورتدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپورقلمچی
368تدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس خیلی بزرگ خیلی کوچک _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
369تدریس درس شگفتی های بزرگ _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس شگفتی های بزرگ _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
370تدریس درس جنگل برای کیست _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس جنگل برای کیست _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
371تدریس درس سالم بمانید _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سالم بمانید _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
372تدریس درس طراحی کنیم و بسازیم _ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورتدریس درس طراحی کنیم و بسازیم _ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورقلمچی
373تدریس درس سفر انرژی_ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورتدریس درس سفر انرژی_ علوم _ پایه ششم _ لادن امینی پورقلمچی
374تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
375تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپور سامانیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ لادن احمدپور سامانیقلمچی
376تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریقلمچی
377تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویقلمچی
378تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
379تدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانتدریس درس ورزش و نیرو _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانقلمچی
380تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکقلمچی
381تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریقلمچی
382تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویقلمچی
383تدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس زمین پویا _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
384تدریس کامل فصل علوم زمین _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایتدریس کامل فصل علوم زمین _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایقلمچی
385تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکقلمچی
386تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریقلمچی
387تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویقلمچی
388تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
389تدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانتدریس درس سفر به اعماق زمین _ علوم _ پایه ششم _ زینب عالمیانقلمچی
390تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ هدی توبکقلمچی
391تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ آرزو اکبریقلمچی
392تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ فاطمه موسویقلمچی
393تدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس سرگذشت دفتر من _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیقلمچی
394تدریس کامل _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایتدریس کامل _ پایه ششم _ علوم _ فرشته حمزه ایقلمچی
395تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالح فردتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالح فردقلمچی
396تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
397تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویقلمچی
398تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورقلمچی
399تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریقلمچی
400تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردقلمچی
401تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3قلمچی
402تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2قلمچی
403تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
404تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 4تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 4قلمچی
405تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 3تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 3قلمچی
406تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 2تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 2قلمچی
407تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلوتدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلوقلمچی
408تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3قلمچی
409تدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
409تدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
409تدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _  معصومه برجلوتدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
409تدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد الیاس پورتدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد الیاس پورقلمچی
409تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
409تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2قلمچی
409تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
409تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2قلمچی
410تدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
411تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
412تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
414تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
415تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
417تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
418تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
420تدریس کل فصل نسبت تناسب و درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پورجعفریتدریس کل فصل نسبت تناسب و درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پورجعفریقلمچی
422تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
424تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
427تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پوریالیاستدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پوریالیاسقلمچی
428تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
428تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
430تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوقلمچی
430تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانقلمچی
430تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاسقلمچی
433انیمیشن نبض جنگل دوبله فارسی Jungle Beat The Movie 2020انیمیشن نبض جنگل دوبله فارسی Jungle Beat The Movie 2020کانال نوجوان