کلاس دهم ریاضی

کلاس دهم ریاضی

در این پلی لیست تام ویدیو های آموزش پایه دهم ریاضی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲۸ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس دوم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبیتدریس درس دوم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبی
2تدریس درس هشتم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبیتدریس درس هشتم _ عربی _ پایه دهم _ زهرا رجبی
3تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ امید شیری نژادتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ امید شیری نژاد
4تدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس مجموعه الگو و دنباله _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
5تدریس درس ریشه ی nام _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنیتدریس درس ریشه ی nام _ ریاضی _ پایه دهم _ محمد محسنی
6تدریس درس ریشه و توان _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس ریشه و توان _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
7تدریس درس ریشه ی nام _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستینتدریس درس ریشه ی nام _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستین
8تدریس درس توان های گویا _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستینتدریس درس توان های گویا _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستین
9تدریس درس معادله ها و نامعادله ها _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس معادله ها و نامعادله ها _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
10تدریس درس دایره مثلثاتی  _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمیتدریس درس دایره مثلثاتی _ ریاضی _ پایه دهم _ علی هاشمی
11تدریس درس دایره مثلثاتی  _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستینتدریس درس دایره مثلثاتی _ ریاضی _ پایه دهم _ ایمان نخستین
12تدریس درس دامنه وبرد توابع _ ریاضی _ پایه دهم _ فاطمه فتاحیتدریس درس دامنه وبرد توابع _ ریاضی _ پایه دهم _ فاطمه فتاحی
13تدریس درس آمار _ ریاضی _ پایه دهم _ معصومه اکبریتدریس درس آمار _ ریاضی _ پایه دهم _ معصومه اکبری
14تدریس درس تبدیل اتم به مولکول _ شیمی _ پایه دهم _ فرزاد نجفیتدریس درس تبدیل اتم به مولکول _ شیمی _ پایه دهم _ فرزاد نجفی
15تدریس درس توان _ فیزیک _ پایه دهم _ شهاب قاسمیتدریس درس توان _ فیزیک _ پایه دهم _ شهاب قاسمی
16تدریس درس پر پرواز _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقاتدریس درس پر پرواز _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقا
17تدریس درس منزلگاه بعد _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقاتدریس درس منزلگاه بعد _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقا
18تدریس درس هدف زندگی _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقاتدریس درس هدف زندگی _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقا
19تدریس درس آینده ی روشن _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقاتدریس درس آینده ی روشن _ دین و زندگی _ پایه دهم _ محمد رضائی بقا
20تدریس درس ناهمواری های ایران _ جغرافیا _ پایه دهم _ حبیبه محبیتدریس درس ناهمواری های ایران _ جغرافیا _ پایه دهم _ حبیبه محبی
21تدریس درس جغرافیای انسانی _ جغرافیا _ پایه دهم _ بهروز یحییتدریس درس جغرافیای انسانی _ جغرافیا _ پایه دهم _ بهروز یحیی