پایه نهم راهنمایی

پایه نهم راهنمایی

در این پلی لیست تمام ویدیو های آموزشی پایه نهم راهنمایی جمع آوری شده است

تعداد ویدئوها: ۸۷ | زمان ایجاد: ۲۶ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس Personality _ انگلیسی _ پایه نهم  _ علی افرازیتدریس درس Personality _ انگلیسی _ پایه نهم _ علی افرازی
2تدریس درس Travel _ انگلیسی _ پایه نهم  _ علی افرازیتدریس درس Travel _ انگلیسی _ پایه نهم _ علی افرازی
3تدریس درس Festivals and Ceremonies _ انگلیسی _ پایه نهم  _ علی افرازیتدریس درس Festivals and Ceremonies _ انگلیسی _ پایه نهم _ علی افرازی
4تدریس درس Festivals and Ceremonies _ انگلیسی _ پایه نهم  _ علی افرازیتدریس درس Festivals and Ceremonies _ انگلیسی _ پایه نهم _ علی افرازی
5تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
6تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
7تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
8تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
9تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
10تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
11تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
12تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
13تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
14تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
15تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
16تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
17تدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس مجموعه ها _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
18تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
19تدریس درس قدر مطلق _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس قدر مطلق _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
20تدریس درس قدر مطلق _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس قدر مطلق _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
21تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
22تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
23تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
24تدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس اعداد حقیقی _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
25تدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
26تدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
27تدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس استدلال و اثبات _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
28تدریس درس حل مسیله در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس حل مسیله در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
29تدریس درس حل مسیله در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس حل مسیله در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
30تدریس درس همنهشتی مثلث ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس همنهشتی مثلث ها _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
31تدریس درس همنهشتی مثلث ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس همنهشتی مثلث ها _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
32تدریس درس اثبات در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس اثبات در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
33تدریس درس اثبات در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اثبات در هندسه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
34تدریس درس استدلال _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاریتدریس درس استدلال _ پایه نهم _ ریاضی _ الهه الهیاری
35تدریس درس استدلال _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس استدلال _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
36تدریس درس شکل های متشابه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس شکل های متشابه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
37تدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
38تدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
39تدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
40تدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس توان و ریشه _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
41تدریس درس نماد علمی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس نماد علمی _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
42تدریس درس توان صحیح _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس توان صحیح _ پایه نهم _ ریاضی _ کاوه حامد
43تدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
44تدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
45تدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس عبارت های جبری _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
46تدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
47تدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
48تدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
49تدریس درس شیب خط _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس شیب خط _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
50تدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس خط و معادله های خطی _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
51تدریس درس عبارت گویا _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس عبارت گویا _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
52تدریس درس حجم و مساحت _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس حجم و مساحت _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
53تدریس درس حجم هرم و مخروط _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس حجم هرم و مخروط _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
54تدریس درس حجم و مساحت کره _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادریتدریس درس حجم و مساحت کره _ پایه نهم _ ریاضی _ زینب نادری
55تدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهیتدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهی
56تدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
57تدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
58تدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس مواد و نقش آنها _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
59تدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهیتدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهی
60تدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
61تدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس رفتار اتم ها با یکدیگر _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
62تدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشیتدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشی
63تدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
64تدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهیتدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ اصغر کوهی
65تدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
66تدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
67تدریس درس حرکت چیست _ علوم _ پایه نهم _ زینب وکیلتدریس درس حرکت چیست _ علوم _ پایه نهم _ زینب وکیل
68تدریس درس حرکت چیست _ علوم _ پایه نهم _ مهدی رحیمیتدریس درس حرکت چیست _ علوم _ پایه نهم _ مهدی رحیمی
69تدریس درس حرکت شناسی _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادیتدریس درس حرکت شناسی _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادی
70تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشیتدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشی
71تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشیتدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ سهیل درویشی
72تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _مهدی رحیمیتدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _مهدی رحیمی
73تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادیتدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادی
74تدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _زینب وکیلتدریس درس نیرو _ علوم _ پایه نهم _زینب وکیل
75تدریس درس فشار و آثار آن _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادیتدریس درس فشار و آثار آن _ علوم _ پایه نهم _ خدیجه سجادی
76تدریس درس ماشین  _ علوم _ پایه نهم _مهدی رحیمیتدریس درس ماشین _ علوم _ پایه نهم _مهدی رحیمی
77تدریس درس زمین ساخت ورقه ای _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس زمین ساخت ورقه ای _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
78تدریس درس زمین ساخت ورقه ای _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس زمین ساخت ورقه ای _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
79تدریس درس آثاری از گذشته زمین _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس آثاری از گذشته زمین _ علوم _ پایه نهم _ فیروزه حسین زاده
80تدریس درس آثاری از گذشته زمین _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس آثاری از گذشته زمین _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
81تدریس درس نگاهی به فضا _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهیتدریس درس نگاهی به فضا _ علوم _ پایه نهم _ فاطمه شاهی
82تدریس درس گوناگونی جانداران _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنیتدریس درس گوناگونی جانداران _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی
83تدریس درس دنیای گیاهان _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنیتدریس درس دنیای گیاهان _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی
84تدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنیتدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی
85تدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ مژگانی زادهتدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ مژگانی زاده
86تدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنیتدریس درس جانوران بی مهره _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی
87تدریس درس با هم زیستن _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنیتدریس درس با هم زیستن _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی