کلاس سوم

کلاس سوم

کلاس سوم

تعداد ویدئوها: ۳۰ | زمان ایجاد: ۹ مرداد ۱۳۹۹
3تدریس مباحث مربوط به کتاب ریاضی سوم دبستانتدریس مباحث مربوط به کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
4کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
5کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
6کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
8کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
9کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
10کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
13کلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزشی از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
14آموزش فصل اول کتاب ریاضی سوم دبستانآموزش فصل اول کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
15کلیپ آموزش از کتاب ریاضی سوم دبستانکلیپ آموزش از کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
16فیلم درسی از فصل اول کتاب ریاضی سوم دبستانفیلم درسی از فصل اول کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
17آموزش کتاب ریاضی سوم دبستانآموزش کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
18آموزش مبحث ماشین های ورودی و خروجی ریاضی سوم دبستانآموزش مبحث ماشین های ورودی و خروجی ریاضی سوم دبستانبیاموز
19آموزش فصل سوم کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانآموزش فصل سوم کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانبیاموز
20آموزش فصل اول کتب ریاضی سوم دبستانآموزش فصل اول کتب ریاضی سوم دبستانبیاموز
21آموطش مبحث الگوها کتب ریاضی سوم دبستانآموطش مبحث الگوها کتب ریاضی سوم دبستانبیاموز
22تدریس بخش ساعت در بعد از ظهر کتاب ریاضی سوم دبستانتدریس بخش ساعت در بعد از ظهر کتاب ریاضی سوم دبستانبیاموز
23تدریس مبحث ماشین های ورودی و خروجی ریاضی سوم دبستانتدریس مبحث ماشین های ورودی و خروجی ریاضی سوم دبستانبیاموز
24آموزش کامل کاربرد کسر در اندازه گیری کلاس سوم دبستانآموزش کامل کاربرد کسر در اندازه گیری کلاس سوم دبستانبیاموز
25 کلاس سوم دبستان  و آموزش مباحث مربوط به فصل اول کلاس سوم دبستان و آموزش مباحث مربوط به فصل اولبیاموز
26آموزش فصل یک کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانآموزش فصل یک کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانبیاموز
27آموزش مبحث مهم الگو های متقارن از کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانآموزش مبحث مهم الگو های متقارن از کتاب ریاضی کلاس سوم دبستانبیاموز
28آموزش مبحث خوراکی ها از کتاب علوم سوم دبستانآموزش مبحث خوراکی ها از کتاب علوم سوم دبستانبیاموز
29تدریس مبحث بکارید و ببینیداز درس علوم کلاس سوم دبستانتدریس مبحث بکارید و ببینیداز درس علوم کلاس سوم دبستانبیاموز
30تدریس بخش اول کتاب علوم سوم دبستانتدریس بخش اول کتاب علوم سوم دبستانبیاموز